Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Ismir Jusko,

Saziv: 2014-2018
27.05.2015

3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Jusko Ismir na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova:

„U Kantonu Sarajevo postoje mnoga saobraćajna žarišta, tj. mjesta na kojima se često dešavaju saobraćajne nesreće. Jedno od tih mjesta je i raskrsnica kod glavne pošte. Hvatajući zeleni val od Skenderije prema Vrbanja mostu vozila često prelaze brzinu od 100 km na sat. U 80% slučajeva kada su se dešavale saobraćajne nesreće na ovom potezu, za posljedicu su imale teške tjelesne povrede kako kod vozača tako i kod pješaka, a neki od njih su ostali trajni invalidi.
Da bi preventivno djelovali i spriječili saobraćajne nesreće u budućnosti u ovoj zoni i spriječili daljnje stradanje pješaka i učesnika u saobraćaju, postavljam pitanje "da li je moguće da se na ovom dijelu postavi Fiksna kamera koja bi snimila svako prekoračenje brzine?"
Praksa je pokazala gdje god da je bila postavljena kamera (RTV dom, Čengić vila, kod Kampusa), saobraćajne nesreće i divljanja vozilima ili motorima u tim ulicama uveliko su smanjena. Ovo pitanje potkrepljujem još jednom činjenicom, a to je da svako veče u periodu od 18 do 21 h preko 300 mališana se kreće na ovom potezu, prelazi tu cestu i idu na trenige prema FIS-u. Uvjeren sam da bi postavljanjem Fiksne Kamere na ovom potezu, ovu ulicu učinili sigurnijom i spriječili bi nastavak negativnog trenda saobraćajnih nesreća i stradanja učesnika u saobraćaju (vozača i pješaka).”

Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u cilju rješavanja predmetnog problema i podizanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, u avgustu 2013.godine sačinilo je Elaborat proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom, ali isti nije realizovan zbog nedostatka sredstava.

Na području opština Stari grad i Centar nema instaliranih kućišta stacionarnog radarskog sistema, tako da su predmetnim Elaboratom, predložene lokacije za postavljanje kućišta radarskih uređaja, u koja bi se kasnije instalirao radarski uređaj, kako slijedi:

-na...

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Jusko Ismir na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Evidentno je da je u srednjim i osnovnim školama prisutan određeni broj učenika koji donose, prodaju ili koriste psihoaktivne supstance (narkotike), nose hladna ili vatrena oružja, prisiljavaju druge učenike da za njih rade protiv zakonite radnje, vrše vršnjačko nasilje i mnoge druge protiv zakonite aktivnosti.  Također je evidentno da veliki broj učenika zna za nevedene aktivnosti i one koji su nosioci istih, ali ne smiju ili se ustručavaju da ih prijave. Pravovremeno posjedovanje bitnih informacija u ovakvim situacijama može biti od strateškog značaja da spriječimo stradanje tih mladih ljudi i njihov prelazak sa one strane zakona, a za neke od njih put bez povratka."

U skladu sa svim navedenim pokrećem slijedeću inicijativu :
"Da se u svim osnovnim i srednjim školama postave sandučići u koje svaki učenik škole može anonimno prijaviti sve navedeno. Da se nakon postavljanja sandučića u svakoj školi putem razredne nastave učenici upoznaju sa tim, i da se informišu da svako od njih može na ovaj način prijavljujući nekoga koji radi nešto protiv zakonito, spasiti nečiji život ili budućnost. Da se u svakoj školi formira komisija (od strane nastavnika, pedagoga ili školskog psihologa), koja bi svaki dan pregledavala sadržaj sandučića i na osnovu prikupljenih informacija da planiraju svoje slijedeće aktivnosti : posmatranje markiranih učenika, razgovor sa roditeljima i ako treba sa pripadnicima MUP. 
Na ovaj način bi ohrabrili učenike da svaki od njih može preuzeti stvari u svoje ruke i spriječiti nešto što za neke od njih može biti pogubno, a nastavnicima i profesorima bi pomogli da dobiju izuzetno bitne informacije na osnovu kojih mogu planirati dalje djelovanja za svaki problem ponaosob, a svima onima koji se bave protiv zakonitim aktivnostima u školama ili oko njih, stavili bi do znanja da više neće biti nedodirljivi i da je pitanje dana kada će ih neko prijaviti."

Zastupnik SBB BIH
mr. Ismir Jusko

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Mirza Čelik,

Saziv: 2014-2018
27.05.2015

3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ODMAH pokrene proceduru i pripremi Akcioni plan Ministarstva za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.godine, te pokrene aktivnosti na izradi niza provedbenih akata iz nadležnosti Ministarstva kako bi se osiguralo da ustanove iz oblasti obrazovanja provedu efektivne mehanizme u borbi protiv korupcije".

Inicijativu sa obrazloženjem možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na Inicijativu zastupnika Mirze Čelika nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Rasim Smajić,

Saziv: 2014-2018
27.05.2015

3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Rasim Smajić na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "Registar popisane materijalne imovine zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo", a koje u cjelosti glasi:

"Da li postoji Registar popisane materijalne imovine zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo?
Da li je imovina uknjižena ili se nalazi u fazi uknjižbe?
Da li je urađena i da li će se uraditi nova procjena vrijednosti imovine?

Obrazloženje:
Iz izvještaja zdravstvenih ustanova da se zaključiti da se koristi stara procjena imovine, te he imovina podcijenjena, prema sadašnjem stanju"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i odgovori 12 zdravstvenih ustanova nalaze se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
27.05.2015

3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je poslaničko/zastupničko pitanje:
"Budući da je premijer u svom ekspozeu ustvrdio da će se zalagati za racionalizaciju, interesira me koliko ima zaposlenih u javnom sektoru koji su stekli uslove za mirovinu, jer u okviru toga bi se mogla ostvariti značajna racionalizacija, ukoliko bi se veliki broj takvih penzionisao. Ja imam podataka koliki je to broj. Međutim želim da mi Vlada odgovori javno na ovo pitanje."

Odgovor:

Odgovori Ministarstva kulture i sporta,Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Adnan Solaković,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Kada će Vlada Kantona Sarajevo ( Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS) izvršiti zaključak Vlade broj:02-05-12763-46/14 od 08.05.2014.godine (65 sjednica), da se omogući neometan ulazak u školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža, Mehmeda Bajraktarevića, kao i ostale stavke iz navedenih zaključaka?"

Odgovor:

ODGOVOR:

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-12763-46/14, od 18.05.2014. godine utvrđeno je sljedeće:
1. Prihvaćena je informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade o situaciji u JU Osnovna muzička škola Ilidža.
2. Odbačen je, kao formalno-pravno neuredan zahtjev za davanje prethodne saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora JU Osnovna muzička škola donesen na trećoj vanrednoj sjednici Školskog odbora održanoj 21.06.2013. godine.
3. Naloženo je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da kroz pružanje asistencije policije, omogući neometan...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Bibija Kerla,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva:

"Kako ostvariti pravo kod Zavoda za zadravstveno osiguranje ukoliko postoje neizmirene obaveze u prethodnom periodu?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je dana 11.05.2015.godine dostavilo naprijed navedeno zastupničko pitanje Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Obzirom da nismo dobili odgovor, upućena je urgencija dana 28.05.2015.godine a zatim ponovna urgencija 11.06.2015.godine.

Ministarstvo zdravstva je dana 17.06.2015.godine zaprimilo odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koji u prilogu dostavljamo.

M I N I S T R I C A
Prim.dr Emira Tanović-Mikulec

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Dževad Rađo,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Poslanik Dževad Rađo na Drugoj radnoj sjednici 29.04.2015.godine postavio je pitanje vezano za probleme šehidske porodice Kalabušić nastale dodjelom zemljišta za izgradnju kuće, kao zamjenske lokacije za zemljište koje je postalo aktivno klizište zbog kojeg je njihova kuića u ulici Humska broj 738. potpuno uništena.

Odgovor:

Postupajući po navedenom poslaničkom pitanju, Ministarstvo je zatražilo od Općine novo Sarajevo da dostavi informacije i podatke vezane za aktivnosti koje su nadležne općinske službe vodile prilikom dodjele zemljišta i odobravanja građenja po zahtjevu Kalabušić Senade za izgradnju stambenog objekta u ulici Humska bb u Sarajevu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Edin Forto,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

U skladu sa zahtjevima građana i građanki naselja na području Novi Grad Sarajevo i Ilidža te inicijativa općinskih vijećnika Elvisa Vrete (Općinsko vijeće Ilidža) i Vernesa Ćosića (Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo) upućujem zastupničku inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja Vlade Kantona Sarajevo:
"Tražimo od nadležnog ministarstva da pokrene postupak upisa u registar redovnih autobuskih linija novu redovnu autobusku liniju na relaciji Dobrinja - Ilidža, te u skladu sa propisanim obavezama, pripremi javni poziv za zainteresirane strane kako bi se izvršilo prikupljanje ponuda za preuzimanje linije."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Edina Forte možete naci u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Elvedin Okerić,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Elvedin Okerić, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko/poslaničko pitanje vezano za sigurnosnu situaciju u Kantonu Sarajevo:

"Da li ministar unutrašnjih poslova ima saznanja da li je u zadnje vrijeme došlo do značajnijeg pogoršanja sigurnosne situacije u Kantonu Sarajevo, s obzirom da smo mogli čitati i vidjeti u medijima da je bilo narušavanja javnog reda i mira, te ubistava i ranjavanja mladih ljudi?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ismir Jusko,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

"Prijedlog vezan za efikasnost čistoće grada ali i praktičnosti. Naime na većini autobuskih i tramvajskih stajališta primjetno je da nema kanti za otpatke. To su mjesta na kojima se svijet skuplja i čeka, što direktno dovodi do toga da se pojavljuje sitni otpad iza njih. Nedopustivo je da metropola i turistički grad kao što je Sarajevo na mjestima koja su toliko frekventna nema kanti za otpatke.
Pokrećem inicijativu da se na svim trolejbuskim,autobuskim i tramvajskim stajalištima postave kante za otpatke."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture:

"KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 11/97), u članu 11 je regulisano:
"Na javnim površinama postavljaju se korpe za otpatke. Na javnim površinama na kojima čistoću održavaju komunalna preduzeća, korpe za otpatke postavljaju, uklanjaju i zamjenjuju novim, komunalna preduzeća, a na ostalim javnim površinama njihovi korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja na tim površinama."
Trolejbuska, autobuska i tramvajska stajališta su u nadležnosti...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:
Zastupnik Ismir Jusko, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:
 
"Prijedlog vezan za efikasnost čistoće grada ali i praktičnosti. Naime na većini autobuskih i tramvajskih stajališta primjetno je da nema kanti za otpatke. To su mjesta na kojima se svijet skuplja i čeka, što direktno dovodi do toga da se pojavljuje sitni otpad iza njih. Nedopustivo je da metropola i turistički grad kao što je Sarajevo na mjestima koja su toliko frekventna nema kanti za otpatke.
Pokrećem inicijativu da se na svim trolejbuskim,autobuskim i tramvajskim stajalištima postave kante za otpatke."
 
Odgovor:
Odgovor Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture:
 
"KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 11/97), u članu 11 je regulisano:
"Na javnim površinama postavljaju se korpe za otpatke. Na javnim površinama na kojima čistoću održavaju komunalna preduzeća, korpe za otpatke postavljaju, uklanjaju i zamjenjuju novim, komunalna preduzeća, a na ostalim javnim površinama njihovi korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja na tim površinama."
Trolejbuska, autobuska i tramvajska stajališta su u nadležnosti...
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Ismir Jusko, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku/poslaničku inicijativu vezano za "Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo".

"Problem preduzeća egzistira već neko vrijeme. Samo preduzeće Zavod osnovano je u okviru Građevinskog fakulteta kao neovisni profitni centar koji se samostalno finansirao od svoje aktivnosti. Projektovanje saobraćajnica, testiranje kvaliteta, naučna istraživanja, atesti itd. U to vrije uposlenici Zavoda bili su profesori sa Građevinskog fakulteta, asistenti te uspješni studenti koji su tu zapošljavali nakon završetka studija. Zavod posluje u svojoj zgradi koja se nalazi pored Građevinskog fakulteta Sarajevo i sama zgrada je napravljena izdvajanjem sredstava od uposlenika Zavoda. Vremenom, a crpeći sve resurse Zavoda direktori su odlazili u ministarstva i javna preduzeća a Zavod je prepušten sam sebi i trenutno posluje bez definisanog vlasničkog odnosa i licenci koje su mu potrebne za rad i legalno poslovanje. S tim da preostale uposlenike Zavoda koji ničim nisu doprinijeli ovoj situaciju čeka sudbina radnika Aide DITE i slično. S tim da se ovaj problem može riješiti brzo i efikasno uz političku volju i nadzor Kanton koji upravlja fakultetima u Sarajevu. Tražim da se preispita što je prije moguće status i međusobni odnos Građevinskog fakulteta Sarajevo i Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo. Te da se donesu hitni zaključci i upute menadžmentu ovih firmi kako ne bi došlo do kolapsa u poslovanju Zavoda koji je potreban i fakultetu i privredi Kantona Sarajevo. A samim tim bilo bi manje 50-tak ljudi na birou za zapošljavanje, što u današnje vrijeme nije beznačajno."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Izudin Bajrović,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Izudin Bajrović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku/poslaničku inicijativu "za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice."

"Pokrećem inicijativu za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice. Skupština Kantona Sarajevo 04.12.1997 donijela Odluku o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, Sl. Novine Kanton Sarajevo 22/97. dakle prije skoro 18 godina. Nakon toga je donesen Zakon o vodama, SL. Novine FBIH 70/06, te na osnovu njega kao podzakonski akt Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbijevanje stanovništva SL. Novine FBIH 88/12. član 15 stav 1 pomenutog Pravilnika traži da se sve odluke o zaštiti izvorišta donesene prije njegovog stupanja na snagu usklade sa njim u roku od pet godina od dana stupanja na snagu Pravilnika. Prema tome Skupština ovo mora uraditi u ovom sazivu a obaveza dobiva na hitnosti jer se građani Faletića, Donjeg Bisoka te Baruthane susreću sa problemima prilikom dobijanja urbanističke saglasnosti."

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Kemal Ademović,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

U skladu sa Poslovnikom Skupštine podnosim inicijativu: "Da se u ulici Dejzina Bikića MZ Šip, Općina Centar Sarajevo, izvrši postavljanje saobraćajnih znakovima kojima se ograničava brzina kretanja motornih vozila na 40 km/h, kao i da se izvrši instaliranje horizontalnih usporivača brzine, tzv. ležećih policajaca, na tri ili više tačaka duž navedene ulice. Obrazloženje inicijative: Ulica Dejzina Bikića u Općini Centar prolazi kroz gusto naseljeni lokalitet MZ Šip i spada u relativno frekventne saobraćajnice. S obzirom da cijelom svojom dužnom ima pregledne pravce od stotinu i više metara, na kojima neodgovorni vozači razvijaju brzinu i preko 100 km/h što predstavlja stalnu opasnost za sve pješake, a posebno za djecu i starije osobe. Ovakvim vožnjama do sada je prouzrokovano više saobraćajnih nezgoda među kojima i nekoliko sa smrtnom posljedicom. Uvjeren sam da će postavljanje znakova za ograničenje brzine na 40 km/h kao i instaliranje "ležećih policajaca" povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, kako pješaka tako i vozača.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja:

Članom 47.Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH ("SLužbeni glasnik BIH" broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) propisano je da na osjetljivijim mjestima u naselju s intenzivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila ("Službeni glasnik BIH broj 17/07) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "da Vlada Kantona Sarajevo putem resornog ministarstva pribavi informacije o stepenu realizacije skupštinske Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata".

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Mirsad Pindžo,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje upućeno Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Cijeli tekst pitanja možete naći u prilogu.

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "Program sanacije preduzeća "ZOI '84" koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici 23.12.2013.godine".

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Mirza Čelik,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Poslanik Čelik Mirza je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 29.04.2015. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo sljedeću poslaničku inicijativu, citiramo:
„... smatram neophodnim da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ODMAH pokrene proceduru i dostavi Zakonodavno-pravnoj komisiji Skupštine Kantona Sarajevo Prečišćeni tekst Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju."

Odgovor:

ODGOVOR:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je utvrdilo Prečišćeni tekst Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i isti je upućen Zakonodavno-pravnoj komsiji Skupštine Kantona Sarajevo radi donošenja, dana 07.05.2015. godine.
Tokom pripreme Prečišćenog teksta Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđena je potreba za dodatnim definisanjem pojedinih odredbi, shodno čemu je tekst Zakona dostavljen svim osnovnim i srednjim školama sa zahtjevom da se dostave primjedbe, prijedlozi i sugestije ovih ustanova na Prečišćeni tekst, kako bi se mogle poduzeti radnje na pripremi...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Mirza Čelik, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade odmah, a najkasnije u roku od 30 dana pokrene proceduru i dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo Zakon o obrazovanju odraslih":
"Kanton Sarajevo u ovom trenutku nema usvojen Zakon o obrazovanju odraslih iako je Zakon o obrazovanju odraslih od strane Vlade i Skupština Kantona Sarajevo u formi nacrta usvojen 2013 godine, nakon čega je upućen na javnu raspravu. Od tada konačan prijedlog zakona nikada nije stavljen na razmatranje. Vijeće ministara je u međuvremenu i usvojilo i u Službenog glasniku BIH objavilo dva veoma bitna dokumenta koja tretiraju ovu oblast. Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u BIH i stratešku platformu razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BIH, za period 2014-2020. BIH i Kanton Sarajevo se suočavaju s velikim ekonomskim i socijalnim tenzijama koje su posljedica isključenosti velikog dijela stanovništva iz radne snage, visoke stope nezaposlenosti radno aktivnog stanovništva, izrazito visoke stope nezaposlenosti mladih te niske mobilnosti radne snage. Poboljšanje ovog stanja moguće je osigurati provođenje niza mjera i aktivnosti a jedna od ključnih mjera je donošenje zakona o obrazovanju odraslih. Postoji uzročna povezanost općeg nivoa obrazovanja stanovništva i opće produktivnosti privrede. Zbog toga obrazovanje treba prilagoditi potrebama strukture privrede kako ne bi dolazilo do pojava poznatih kao prekomjerno obrazovanje. Nastanak obrazovanja određenih kvalifikacionih profila koji već ima na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i koji na tržištu ne mogu pronaći zaposlenje. Ili nedovoljno obrazovanje. Neusklađenost obrazovanja, kadrova, i nedovoljne potražnje na tržištu rada ima različite implikacije. U razgovoru sa privrednicima u Kanton Sarajevo nosiocima projekta aktivnosti zapošljavanja pri službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo ukazano mi je da kroz analizu povezanosti potrebnih kadrova za privrednim rastom i raspoloživih ljudskih resursa može identificirati nedostatak nekih obrazovanih profila. Osim nedostatka kadrova u preduzećima je prisutan i nedostatak potrebnih vještina, komunikacije, poznavanja rada na računaru, znanje stranih jezika, primjena CNC tehonologije koja je ušla u svijet industrije te menadžerske i liderske vještine. Navedeni nedostaci uočljivi su i kod osoba koje su završile fakultet. S druge strane tržište ne potražuje niti u mogućnosti apsorbirati ono što obrazovanje nudi te u tom smislu potrebno osigurati efikasnije otvorenije i efektivne modele obrazovanja odraslih u najboljem interesu svih njenih građana koji će kroz vlastiti razvoj doprinijeti ostvarivanju razvoja ciljeva zajednice kojoj pripadaju. Imajući u vidu navedeno pokrećem ovu inicijativu i ujedno tražim od ministarstva da u što kraćem roku pripremi tekst prijedloga zakona o obrazovanju odraslih i isti dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo u dalju proceduru."

Odgovor:

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila, a Skupština Kantona Sarajevo donijela nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, 2013. godine.
Javna rasprava po navedenom nacrtu je okončana.
Komisija koju je formirao ministar za obrazovanje, nauku i mlade dobila je zadatak da obradi primjedbe prispjele u toku javne rasprave, te izvještaj o tome dostave ministru za obrazovanje, nauku i mlade, uključujući i Principe i standarde u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i Stratešku platformu razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Neira Dizdarević,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Avdibegović na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja.
"Šta je sa trolejbusima za koje se zbog neispunjavanja potrebnih uvjeta ne može izvršiti homologacija, te se isti ne nalaze u saobraćaju? Da li je tačna informacija da se za vozila dnevno plaća ležarina to jeste korištenje carinskog prostora? Ko plaća istu? I ko je odgovoran za nabavku tih vozila? Zašto vozila nisu u saobraćaju i da li uopšte mogu biti? Sljedeće pitanje: Planom budžeta za 2014 godinu u svrhu nabavke remonta autobusa, trolejbusa i minibusa predviđeno je 1,5 miliona. Prema informacija kojima raspolažem planirana je nabavka 10 autobusa od kojih je nabavljeno tek 5. Šta je sa planiranom nabavkom za koju je Vlada Kantona Sarajevo izdvojila sredstva? Molim da se dostavi kompletna dokumentacija vezana za ove aktivnosti odnosno ugovor o nabavci vozila kao i Anex ugovora koji je prema mojim saznanjima također zaključen.
Obrazloženje:
Prema saznanjima izvršena je nabavka 10 trolejbusa koji od početka nisu ispunjavali potrebne uvjete za registraciju. Vozila nisu u saobraćaju i njih pet se prema informacija kojima raspolažem već duži vremenski period plaća dnevna ležarina odnosno troškovi korištenja carinskog prostora. Shodno navedenom molim da nam se dostavi informacija ko snosi pomenute troškove, ko je odgovoran za nabavku vozila i da li ista uopšte mogu biti u saobraćaju? Također planom budžeta za 2014 godinu predviđen je iznos od 1,5 miliona KM za nabavku i remont autobusa, trolejbusa i minibus gdje Vlada Kantona Sarajevo izdvojila sredstva u svrhu nabavke 10 vozila autobusa a nabavljeno je tek pet od deset planiranih. Molim da se dostavi informacija šta je sa nabavkom preostalih pet kao i primjerak Ugovora o nabavci vozila kao i Anexa ugovora koji su također zaključeni.

Odgovor:

Vezano za prvi dio pitanja dajemo sljedeći odgovor:

U skladu sa Sporazumom o sufinansiranju realizacije projekta «Nabavka trolejbusa i autobusa za JGPP» potpisanog sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo, broj: 04-14-28953/14 iz 2014. godine, KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo pokrenulo je otvoreni postupak javne nabavke 15 rabljenih zglobnih trolejbusa, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
Nakon okončane procedure javne nabavke zaključen je Ugovor o kupoprodaji rabljenih zglobnih trolejbusa tipa NAW Hess BGT 25 – 15 komada sa dobavljačem Čipić GmbH Siegen (...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Nermin Bjelak,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje upućeno premijeru Vlade Kantona:

"Da mi se dostavi zaključak sa zajedničkog sastanka na koje su bili prisutni članovi Vlade Kantona Sarajevo, premijer, ministar MUP-a Kantona Sarajevo, ministar kulture i sporta i predstavnici fudbalskih klubova Sarajeva, Željezničara i Olimpika. Kako i na koji način će se riješiti problem oko osiguravanja utakmica u Kanton Sarajevo kao i svi drugi sportski događaji koji su komercijalnog značaja. Ujedno da pohvalim premijera i ministre što su iznašli mogućnost za rješavanje ovog problema i što su na jedan način pomogli sportu u Kanton Sarajevo, koji je na rubu svoje egzistencije. Također moje drugo poslaničko pitanje bit će upućeno ministru kulture i sporta gdinu Samiru Rešidatu. S obzirom da se radi o sportsko rekreativnom centru Bosina, koji se nalazi u Zaostrogu a ujedno u suvlasništvu Kantona Sarajevo zatražio bih odgovor na sljedeća pitanja a glase:
Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo? Ko upravlja sportsko rekreativnim centrom Bosina? Kakvo je trenutno stanje? Da li su članovi Skupštine i NO legalni članovi Sportsko rekreativnog centra? Da li je podnesen izvještaj o radu NO? i ko su članovi Skupštine i NO iz sportskog saveza i Skupštine Kantona Sarajevo? A nadam se da će izvještaj biti pozitivan jer je prošla Vlada uložila 400.000 KM za revitalizaciju Sportsko rekreativnog centra. Također bih tražio da mi se odgovori dostave u pismenoj formi."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Nermin Bjelak na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno ministru kulture i sporta.

S obzirom da se radi o Sportsko rekreativnom centru Bossina koji se nalazi u Zaostrogu a ujedno je u suvlasništvu Kantona Sarajevo. Zatražio bih odgovore na pitanja koja glase:

1. Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo?
2. Ko upravlja SRC Bossina?
3. Kakvo je trenutno stanje?
4. Da li su članovi skupštine i nadzornog odbora legalni članovi SRC?
5. Da li je podnesen izvještaj o radu Nadzornog odbora i ko su članovi Skupštine i NO iz Sportskog saveza i iz Skupštine KS?

A nadam se da će izvještaj biti pozitivan, jer je prošla Vlada uložila više hiljada za revitalizaciju SRC Bossina. Također, bi zatražio da mi se odgovori dostave u pisanoj formi.“

Odgovor:

U vezi navedenog pitanja Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo daje sljedeći odgovor:

1. Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo?

BOSSINA d.o.o. Zaostrog je tvrtka (preduzeće) koju su zajednički osnovali Kanton Sarajevo i Sportski savez BiH u periodu 1999. - 2000. godine i registrovali u Republici Hrvatskoj u Trgovačkom sudu u Splitu kao trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima Republike Hrvatske.
Temeljni (osnovni) kapital za Bossina d.o.o. Zaostrog iznosi 18.600 kuna i vodi se po 50% na...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Segmedina Srna Bajramović,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Da li je Ministarstvo zdravstva upoznato kako se od strane direktorice JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo Dženane Tanović, vrše radnje koje opstruiraju izvršenje pravosnažne sudske presude kada je u pitanju povratak prim. dr. Milana Miokovića na poziciju generalnog direktora, te da li ministarstvo planira poduzeti zakonske korake zaštite zakonitosti postupka i osiguranja provođenja pravosnažnih sudskih presuda?"

Ostatak pitanja sa obrazloženjem možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva je u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za "Izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija"(Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97) i to u članovima 32. i 37. koji trenutno glase:

Član 32.
"Ugovor o zakupu poslovnih prostorija zaključen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koje je zaključen.
Ako po isteku ugovorenog vremena poslovne prostorije ne budu ispražnjene i predate zakupodavac može tužbom kod nadležnog suda tražiti predaju ispražnjenih prostorija."

Član 37.
"Ako zakupac kome je učinjena izjava o odustanku od ugovora ne preda ispražnjene poslovne prostorije u roku određenom u prethodnom članu, zakupodavac može tužbom kod nadležnog suda tražiti predaju ispražnjenih poslovnih prostorija."

Zastupničkom inicijativom predlaže se izmjena ovih odredaba tako da se riječi "tužbom kod nadležnog suda" u čl. 32. i 37. brišu,te iza riječi "prostorija" na kraju rečenica doda tekst "zahtjevom kod mjesnog nadležnog općinskog organa uprave za poslove privrede, koji o zahtjevu zakupodavca odlučuje rješenjem."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede na inicijativu za "Izmjene i dopune Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija" zastupnice Segmedine Srne Bajramović nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede