Inicijativa "za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice."

Izudin Bajrović
Inicijativa

Zastupnik/poslanik Izudin Bajrović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku/poslaničku inicijativu "za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice."

"Pokrećem inicijativu za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice. Skupština Kantona Sarajevo 04.12.1997 donijela Odluku o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, Sl. Novine Kanton Sarajevo 22/97. dakle prije skoro 18 godina. Nakon toga je donesen Zakon o vodama, SL. Novine FBIH 70/06, te na osnovu njega kao podzakonski akt Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbijevanje stanovništva SL. Novine FBIH 88/12. član 15 stav 1 pomenutog Pravilnika traži da se sve odluke o zaštiti izvorišta donesene prije njegovog stupanja na snagu usklade sa njim u roku od pet godina od dana stupanja na snagu Pravilnika. Prema tome Skupština ovo mora uraditi u ovom sazivu a obaveza dobiva na hitnosti jer se građani Faletića, Donjeg Bisoka te Baruthane susreću sa problemima prilikom dobijanja urbanističke saglasnosti."