Služba za skupštinske poslove-akti

Na osnovu člana 55. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/97 i 26/02) i člana 24. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, donijela je, na 101. sjednici održanoj 10. februara 2005. godine

UREDBU O OSNIVANJU SLUŽBE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Služba za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), utvrđuje djelokrug Službe, način rukovođenja Službom, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje Službe.

Član 2.

Služba obavlja normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno - operativne, administrativno - tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština), radnih tijela Skupštine, poslanika, poslanika na profesionalnom radu, klubova poslanika i klubova naroda u Skupštini i sekretara Skupštine, a posebno poslove koji se odnose na:

 

  • pripremanje i izradu programa rada Skupštine i programa rada radnih tijela Skupštine i praćenje njihovog izvršavanja;
  • pripremanje i izradu teksta Poslovnika Skupštine;
  • pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Skupštine, i to regulatorno-radnih, tematskih, godišnjih i stalnih, privremenih i povremenih sjednica i sjednica radnih tijela Skupštine, klubova naroda i Kolegija Skupštine;
  • pripremanje i izrada tekstova nacrta i prijedloga akata, izvještaja, mišljenja i zapisnika, kao i drugih analitičkih, informacionih i dokumentacionih materijala, na zahtjev ili za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, poslanika i poslanika na profesionalnom radu, klubova naroda i Kolegija Skupštine;
  • obavljanje poslova u vezi sa proceduralnim pitanjima koja proizilaze iz Ustava i Poslovnika Skupštine, a koja se odnose na mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa;
  • stručne, administrativne i druge poslove u proceduri izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine; jezičko uređivanje tekstova zakona, drugih propisa i općih akata koje razmatra Skupština; dostavljanje materijala za sjednice Skupštine, radnih tijela Skupštine, Kolegija Skupštine i klubova naroda; pripremanje za objavljivanje zakona, drugih propisa i općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo";
  • praćenje i izvršavanje zadataka i poslova koji za Službu proizilaze iz zaključaka Skupštine i radnih tijela Skupštine; druge stručno-tehničke, administrativne i opće poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, sekretara Skupštine, poslanika i poslanika na profesionalnom radu.

Član 3.

Služba se organizuje u skladu s potrebama i zadacima koji proizilaze iz Poslovnika Skupštine i ove uredbe. Poslovi i zadaci Službe obavljaju se u okviru osnovnih organizacionih jedinica, i to: Ured sekretara Skupštine i Odjeljenja administrativno - tehničkih i pomoćnih poslova.

Član 4.

Služba obavještava javnost o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Skupštini, o donesenim zakonima, odlukama i drugim aktima iz nadležnosti Skupštine i njenih radnih tijela.

Član 5.

Služba, u okviru programa rada Skupštine, izvršava poslove i zadatke koje joj odredi Skupština i sekretar Skupštine.

Član 6.

U izvršavanju stručnih i drugih poslova iz člana 2. ove uredbe, Služba sarađuje sa odgovarajućim službama Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlade Kantona Sarajevo, ministarstvima Kantona Sarajevo i drugim organima kantonalne uprave, kao i stručnim i naučnim organizacijama u Kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini.

Član 7.

Sekretar Skupštine obavlja funkciju sekretara Skupštine u skladu sa zakonom i Poslovnikom Skupštine. Sekretara Skupštine postavlja Skupština, na način i po postupku koji je utvrđen zakonom i Poslovnikom Skupštine.

Član 8.

Službom rukovodi sekretar Skupštine koji, u pogledu rukovođenja službom, ima prava i dužnosti rukovodioca organa uprave.

Član 9.

Služba ima svojstvo pravnog lica. Sekretar Skupštine je naredbodavac za korišćenje sredstava Skupštine, njenih radnih tijela i sredstava za rad Službe.

Član 10.

Za svoj rad i rad Službe, sekretar Skupštine odgovoran je Skupštini.

Član 11.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, u poslovima iz djelokruga Službe, sekretara Skupštine zamjenjuje lice koje ovlasti sekretar Skupštine.

Član 12.

Unutrašnja organizacija Službe uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe donosi sekretar Skupštine, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

Član 13.

Služba za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo, osnovana Odlukom o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/96 i 10/02), nastavlja s radom kao Služba, u skladu s odredbama ove uredbe i preuzima službenike i namještenike, arhivu i dokumentaciju dosadašnje Službe.

Član 14.

Sekretar Skupštine nastavlja s radom kao rukovodilac Službe, u skladu s odredbama ove uredbe i dužan je usaglasiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 15.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/96 i 10/02).

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Prilog: