Tačke dnevnog reda po sjednicama

48. Radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo


ZAPISNICI I STENOGRAMI


47. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2022. godine


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine;


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine


5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom


6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama


7. Prijedlog Zakona o cestama Kantona Sarajevo


8. Prijedlog Zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo;


9. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo -skraćeni postupak


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Javne ustanove "Apoteke Sarajevo".


11. Prijedlog Odluke izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;


12. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na aneks Sporazuma o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta predškolske ustanove ,,Ciciban“ sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“ i davanju saglasnosti v.d. direktorici Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“, da potpiše navedeni aneks Sporazuma sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“.


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


INFORMATIVNI MATERIJAL


I nastavak 46 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone


4. Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo


5. Nacrt Zakona o kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju


6. Prijedlog Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;


9. Prijedlog Odluke o davanju naziva novoformiranoj ulici u naselju Nova Otoka na području Općine Novi Grad Sarajevo;


10. Prijedlog Odluke o davanju naziva naseljenom mjestu na području Općine Novi Grad Sarajevo


11. Prijedlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo


12. Prijedlog Odluke o usvajanju “Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2021. godinu”;


13. Studija o Zdravstvenom stanju stanovništva, odrednicama zdravlja i zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo u 2020. godini, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva i prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva na Kantonu Sarajevo.