Program rada - nerealizovane tačke

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

1. Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2019. godinu

OBLAST PRAVDE I UPRAVE

3. Zakon o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo

7. Zakon o imovini Kantona Sarajevo

1. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. za 2017. godinu

2. Izvještaj Upravnog inspektorata o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2017. godine

3. Informacija o radu Kantonalnog suda Sarajevo i Općinskog suda u Sarajevu

7. Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo

OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

1. Prostorni plan područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Trebević“

2. Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća)

3. Urbanistički plan za urbano područje Ilijaš

4. Urbanistički plan za urbano područje Hadžići

5. Urbanistički plan za urbano područje Trnovo

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

7. Prostorni plan područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom – Smiljevići“

4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu

5. Program rada Kantonalnog stambenog fonda za 2019.godinu

6. Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu

7. Plan rada Kantonalnog stambenog fonda za 2019.godinu

8. Plan rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu

OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE

2. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

3. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

5. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Rad“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

6. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

7. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - Pijace“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

8. Izvještaj o radu i poslovanju „Bags-Energotehnika“ d.d. Vogošća za 2017. godinu

5. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

OBLAST SAOBRAĆAJA

1. Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo

1. Izvještaj o poslovanju KJKP „Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo

2. Izvještaj o broju taksi vozila

OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1. Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo

2. Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o spriječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

1. Mjesečne informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo

2. .Periodični izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2018. godine

3. Periodični izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - juni 2018. godine

4. Periodični izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2018. godine

OBLAST PRIVREDE

2. Zakon o ugostiteljstvu Kantona Sarajevo

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima

5. Privremena odluka o zaštiti izvorišta vode od značaja za snabdjevanjem vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne, površinske i podzemne vode “Sarajevskog polja” na području Kantona Sarajevo

2. Informacija o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo u 2017. godini

3. Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede za 2017. godinu

OBLAST FINANSIJA

3. Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu

4. Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

8. Izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu

9. Izmjene i dopune Zakona o sudskim taksama

10. Odluka o zaduživanju (vanjski dug)

7. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo

  • Prijedlog zakona
    Rok: Decembar, 2018
    Nakon donošenja i stupanja na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo

1. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period januar- decembar 2017. godine

2. Izvještaj o reviziji Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu

OBLAST ZDRAVSTVA

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2017. godini

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2017. godinu

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu

18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti visnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu

19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu

20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2017. godinu

21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu

22. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2017. godinu

23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu

24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu

25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu

26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2017. godinu

30. Studija o zdravstvenom stanja stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo u 2017. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo

31. . Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu

32. Odluka o davanju saglasnosti na statute javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE

1. Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

3. Izmjene i dopune Zakona o obrazovanju odraslih

4. Zakon o Prosvjetno-pedagoškom zavodu

3. Strategija inkuzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo za period 2018.-2025. godina

4. Strategija informatizacije osnovnih i srednjih škola u Kantona Sarajevo za period 2018.-2023. godina

5. Godišnji izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

6. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg (zbirno)

OBLAST KULTURE I SPORTA

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

4. Izvještaj o radu JU Kamerni teatar ’55, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

6. Izvještaj o radu JU MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MES sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

7. Izvještaj o radu JU Muzej Sarajeva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017.godinu

9. Izvještaj o radu JU Historijski arhiv Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

11. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

12. Izvještaj o radu JU Muzej „Alija Izetbegović”, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

25. Program rada JU „Collegium artisticum”, Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

26. Izvještaj iz oblasti sporta za 2017. godinu

OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA

2. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo

3. Zakon o podršci porodicama sa djecom u Kantonu Sarajevo

4. Zakon o socijalnom neprofitnom stanovanju u Kantonu Sarajevo

13. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu

14. Izvještaj o provođenju zakonskih propisa o rodnoj ravnopravnosti, socijalnom uključivanju žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo

15. Informacija o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih mjera podsticanja zapošljavanja za 2017. godinu

16. Programi rada i finansijski plan javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite za 2019. godinu

17. Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u 2017. godini

18. Program rada Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2019. godinu

19. Finansijski plan Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2019. godinu

OBLAST BORAČKIH PITNJA

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo

OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA, KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu

2. Plan zaštite od požara Kantona Sarajevo

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

1. Prostorni plan područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Trebević“

2. Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća)

3. Urbanistički plan za urbano područje Hadžići

4. Urbanistički plan za urbano područje Ilijaš

5. Urbanistički plan za urbano područje Trnovo

6. Prostorni plan područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom - Smiljevići“

1. Izvještaj o radu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2017. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2017. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2017. godinu