Pitanje vezano za "Sportsko rekreativni centar Bossina koji se nalazi u Zaostrogu"

Nermin Bjelak
Pitanje

Poslanik/zastupnik Nermin Bjelak na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno ministru kulture i sporta.

S obzirom da se radi o Sportsko rekreativnom centru Bossina koji se nalazi u Zaostrogu a ujedno je u suvlasništvu Kantona Sarajevo. Zatražio bih odgovore na pitanja koja glase:

1. Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo?
2. Ko upravlja SRC Bossina?
3. Kakvo je trenutno stanje?
4. Da li su članovi skupštine i nadzornog odbora legalni članovi SRC?
5. Da li je podnesen izvještaj o radu Nadzornog odbora i ko su članovi Skupštine i NO iz Sportskog saveza i iz Skupštine KS?

A nadam se da će izvještaj biti pozitivan, jer je prošla Vlada uložila više hiljada za revitalizaciju SRC Bossina. Također, bi zatražio da mi se odgovori dostave u pisanoj formi.“

Odgovor: 

U vezi navedenog pitanja Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo daje sljedeći odgovor:

1. Kolika je vrijednost imovine sa kojom raspolaže Kanton Sarajevo?

BOSSINA d.o.o. Zaostrog je tvrtka (preduzeće) koju su zajednički osnovali Kanton Sarajevo i Sportski savez BiH u periodu 1999. - 2000. godine i registrovali u Republici Hrvatskoj u Trgovačkom sudu u Splitu kao trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima Republike Hrvatske.
Temeljni (osnovni) kapital za Bossina d.o.o. Zaostrog iznosi 18.600 kuna i vodi se po 50% na osnivačima Društva (po 9.300 kuna na Kantonu Sarajevo i Sportskom savezu BiH).
Kanton Sarajevo ne raspolaže imovinom SRC jer kao što smo naglasili, zajedno sa Sportskim savezom BiH je formirao Bossinu d.o.o. Zaostrog koja koristi nekretnine (objekat i zemlju) za čije se pravo slijedništva vode sudski sporovi u BiH i Hrvatskoj.
Što se tiče vrijednosti samih nekretnina Sportsko-rekreacionog centra u Zaostrogu, sudski vještaci (finansijske i građevinske struke) iz Sarajeva (Šerif Isović i Sakota Sulejman) su 2005. godine njihovu vrijednost procjenili na cca 5.000.000 maraka. Međutim Republika Hrvatska je nakon toga datuma u zaleđu objekta izgradila autoput i unaprijedila drugu infrastrukturu, te se ta vrijednost može smatrati višestruko uvečanom.

2. Ko upravlja SRC Bossina?

Sportski savez Bosne i Hercegovine se legitimisao kao pravni sljednik prije ratne SOFK-e BiH.
Između Sportskog saveza BiH i Bossina d.o.o. Zaostrog zaključen je Ugovor o zakupu nekretnina u Zaostrogu i Aneks istog ugovora, temeljem kojeg zajednička Tvrtka Saveza i Kantona - Bossina d.o.o. Zaostrog upravlja Sportsko rekreativnim centrom Zaostrog. SRC Bossina d.o.o. Zaostrog upravlja zajednička firma Sprotskog saveza i Kantona Sarajevo sa po 50 % osnivačkog uloga.

3. Kakvo je trenutno stanje?

Sportski centar Bossina d.o.o. nalazi se u Zaostrogu, malom mjestu na Makarskom primorju koje se odlikuje dugim i toplim ljetima i vrlo kratkom i blagom zimom što ga svrstava u red primorskih mjesta sa najvećim brojem sunčanih dana. Pod imenom „PARTIZAN“ objekt je napravljen 1968. godine i kao takav radio sve do rata.

Udaljen je od mora 200 metara sa prekrasnom plažom, a objekt raspolaže sa svoja tri terena, teren za košarku, teren za odbojku, teren za rukomet i mali nogomet, te velikom površinom zelenila pod maslinama. U sklopu objekta uz ostale sadržaje nalazi se: TV salon, igraonica za djecu, te prostorija za stolni tenis. Sportski centar se nalazi na površini od jednog hektara sa centralnim objektom dužine 45 metara i širine 15,5 metara, podrumom, prizemljem i katom. U objektu se nalazi 23 sobe sa 80 ležaja.

Svaka soba ima svoje kupatilo. U podrumu se nalaze dva skladišta i kotlovnica. U prizemlju se nalazi kuhinja, restoran sa 140 mjesta, aperitiv bar, tv salon sa 30 mjesta, te vešeraj sa svom opremom. Centar raspolaže i terasom sa 80 mjesta za sjedenje i vlastitim parking prostorom za 40 osobnih vozila i autobus.

Centar je u Ministarstvu turizma Republike Hrvatske registriran 2002. godine u kategoriji hotela sa kategorizacijom guest house – standard. Ovo je jedinstven primjer da Sportsko rekreativni centar čiji osnivači su subjekti iz Bosne i Hercegovine je obnovljen i radi u drugoj državi već punih 14 godina.

Predmetne nekretnine u Zaostrogu su namijenjene za sport, fizičku kulturu i tjelesni odgoj, što je prema odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo pretpostavljena nadležnost Kantona, obzirom da Ustav BiH i Ustav FBiH i ne spominju sport, fizičku kulturu ili tjelesni odgoj.

Korisnici usluga Bossina d.o.o. Zaostrog su populacije iz Bosne i Hrecergovine i to: grupe sportista i rekreativaca (klubovi i udruženja), učeničke populacije (osnovne škole u prirodi), te najosjetljivije populacije iz Bosne i Hercegovine (RVI, paraplegičari, pripadnici boračke populacije, djeca bez roditelja, i sl.).
Zbog neriješenih imovinskih odnosa, Bossina d.o.o. Zaostrog nije u mogućnosti da koristi zelenu površinu smještenu sjeverno od objekta za kamp, kako je to rađeno do 90. godine, to iskorištenost kuhinje se nije mogla podići na 300-400 obroka dnevno, kako je to bilo prije rata.
Također prije ratne sobe su imale krevete na sprat – (osmokrevetne, šestokrevetne i četverokrevetne), a nakon revitalizacije objekta tokom 1998. – 2000. godine sobe su četverokrevetne, trokrevetne i dvokrevetne.

Obzirom da objekat ima dozvolu za rad tokom šest mjeseci, a radi u pravilu od 01.05. do 30.09., te da kapaciteti u maju i oktobru nisu zbog ponekad vremenskih prilika, vjerskih praznika, a najčešće zbog kraja i početka školske godine, te strukture soba u pravilu u potpunosti popunjeni, a zbog lošijeg kvaliteta smještaja i terena koji su prilično grubi (posljednja veća ulaganja su bila 2000/2001. godinu) poslovanje objekta je ipak pored svih navedenih teškoća pozitivno.

Bossina posluje u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, a preuzela je prijeratne
zaposlenike nastanjene u Zaostrogu, a porijeklom iz Bosne i Hercegovine. U stalnom radnom
odnosu ima tri državljanina Bosne i Hercegovine, koji imaju i državljanstvo Republike
Hrvatske.

Ukoliko se u skorije vrijeme ne riješi pitanje zemljišno - knjižnog vlasnika, te ne okonča legalizacija objekta, postoji velika mogućnost da objekat izgubi dozvolu za rad, tim prije što Sportski savez Kantona Sarajevo, kao partner Kantona u osnivanju Bossina d.o.o. Zaostrog i zakupodavac nekretnina datih u zakup zajedničkoj tvrtki nema važeću registraciju.

Pored navedenih činjenica možemo konstatovati da Kanton Sarajevo pokušava da dokaže na sudovima u BiH i Hrvatskoj ko je pravni slijednik nekretnina (zemlja i objekat). Firma koja upravlja Sportsko rekreativnim centrom iako radi 6 mjeseci godišnje tj. koliko traje turistička sezona posluje pozitivno sa uposlena tri stalna i četiri sezonska radnika koji imaju porijeklo iz BiH.

4. Da li su članovi Skupštine i Nadzornog odbora legalni članovi SRC?

Upis podataka predsjednika i članova Nadzornog odbora i Skupštine Bossina d.o.o. Zaostrog u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, a nakon notarske obrade, samim činom upisa članova Nadzornog odbora i Skupštine konstituisao je prava, obaveze i odgovornosti (utvrđena Zakonom o trgovačkim društvima Republike Hrvatske i Društvenim ugovorom o osnivanju Tvrtke) i ona traju sve dok osnivači (Kanton Sarajevo i Sportski savez BiH) u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu ne provedu na zakonit način promjene ovlaštenih lica.

Obzirom da se Sportski savez Bosne i Hercegovine nije preregistrovao u skladu sa važećim propisima na nivou Bosne i Hercegovine (Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini), te da je vlasništvo na nekretninama u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Makarskoj sporno (ko je pravni sljednik nekretnina iza SOFK-e BiH?), u ovom trenutku upitno je da li bi eventualna promjena ovlaštenih lica kod Trgovačkog suda u Splitu, uzrokovala da postupajući sudija zatraži važeći (a ne postojeći) Izvod iz Registra Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (za Sportski savez BiH), a time dovela do preispitivanja važenja registracije Tvrtke i dovela do gubitka teško stečene kategorizacije i dozvole za rad.

Napominjemo da se u cilju otklanjanja ovih nedostataka vode dva sudska spora. Sudski spor radi utvrđenja prava sljedstva iza SOFK-e BiH u korist Kantona vodi se u Sarajevu. Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo (broj: 02-05-27850-12.10/13 od 22.10.2013. godine) zaduženi Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da preduzmu sve potrebne radnje i mjere radi zaštite imovine i imovinskih interesa, a vezano za objekat Sportsko rekreativnog centra u Zaostrogu - Republika Hrvatska. U ovom sporu Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo zastupa interese Kantona Sarajevo.

U Republici Hrvatskoj također se vodi sudski spor između Kantona Sarajevo i Sportskog saveza Bosne i Hercegovine, u kome je Općinski sud u Makarskoj donio presudu kojom se odbacuje tužbeni zahtjev Kantona Sarajevo zbog nedostatka aktivne legitimacije na strani Kantona i pasivne legitimacije na strani Saveza, te je izjavljena žalba Kantona na tu presudu, a predmet je prešao u nadležnost Županijskog suda u Splitu kao drugostepenog suda.

5.Da li je podnesen izvještaj o radu Nadzornog odbora i ko su članovi Skupštine i NO iz
Sportskog saveza i iz Skupštine KS?

Organi Bossina d.o.o. su Skupština i Nadzorni odbor.
U Skupštini Bossina d.o.o. Zaostrog ispred Kantona Sarajevo su: Miralem Zubović, pomoćnik ministra za sport i Faris Rašidagić, docent na FASTO, a ispred Sportskog saveza BiH: Branislav Crnogorac i Enver Novaković.
U Nadzornom odboru Bossina d.o.o. Zaostrog ispred Kantona Sarajevo su: Dževad Paradžik, predsjednik NO i Dragan Vujmilović član, a članovi ispred Sportskog saveza BiH su Vinko Zorić, Jasminka Kalmar i Sabahudin Fejzić.

Bossina d.o.o. Zaostrog, svake godine, putem ovlaštene Računovodstveno - knjigovodstvene tvrtke iz Makarske podnosi godišnji finansijski izvještaj (GFI) Finansijskoj agenciji (FINA) u Republici Hrvatskoj, jer je to zakonska obaveza. Svi podaci o poslovanju Bossina d.o.o. Zaostrog dostupni su na stranici Finansijske agencije (FINA). Bossina d.o.o. Zaostrog ima svoju web stranicu.

Također, predstavnici u Nadzornom odboru i Skupštini Bossina d.o.o. Zaostrog (imenovani ispred Kantona Sarajevo) redovno podnose izvještaje i informacije resornom Ministarstvu kulture i sporta, a po potrebi ili na zahtjev i Vladi Kantona Sarajevo. Vlada Kantona Sarajevo je u prethodnim sazivima u više navrata razmatrala informacije u vezi Sportsko-rekreacionog centra i donosila zaključke.
Ovo iz razloga, jer preduzeća u kojima je udio državnog kapitala u ukupnom kapitalu manji od najmanje 50% plus jedna dionica, odnosno udio, nisu po Zakonu o javnim preduzećima u FBiH obavezna podnositi redovan godišnji izvještaj Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.