Kolegij Skupštine

Izvod iz Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo

Član 16. 
 
S ciljem unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada, Skupština uspostavlja Kolegij Skupštine 
(u daljnjem tekstu: Kolegij), koji čine: 
 • Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine; 
 • Predsjednici klubova poslanika/zastupnika; 
 • Sekretar Skupštine. 
 
Član 17. 
 
U okviru svojih prava i dužnosti, Kolegij: 
 
 • Utvrđuje prijedlog programa godišnjeg i mjesečnog radnog plana Skupštine i njenih radnih tijela; 
 • Osigurava realizovanje prava i dužnosti poslanika/zastupnika za pokretanje inicijativa za djelovanje Skupštine i ukupno obavljanje njihove funkcije i uloge; 
 • Osigurava saradnju sa klubovima naroda i klubovima političkih stranaka i između njih; 
 • Koordinira rad radnih tijela Skupštine i saradnju Skupštine; 
 • Osigurava realizovanje prava i dužnosti Skupštine prema premijeru Vlade (u daljem tekstu: premijer) i Vladi; 
 • Rukovodi i koordinira aktivnostima u pripremi sjednica Skupštine; 
 • Rukovodi i koordinira aktivnostima u pripremi dnevnog reda sjednica Skupštine; 
 • Utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine; 
 • Utvrđuje prijedlog sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za rad Skupštine i njenih radnih tijela. 
 
Član 18. 
 
 Kolegij radi u sjednicama. 
 
Sjednice Kolegija održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput između dva zasjedanja Skupštine. 
Sjednice Kolegija saziva i vodi predsjedavajući Skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti, jedan od njegovih zamjenika, prema dogovoru između njih. 
Sjednicama Kolegija, prilikom razmatranja materijala za sjednicu Skupštine, prisustvuje predsjednik Vlade ili ovlašteni predstavnik predlagača. 
Sjednicama Kolegija, po pozivu predsjedavajućeg ili na vlastiti zahtjev, mogu prisustvovati poslanici/zastupnici u Skupštini bez prava odlučivanja. 
Obavijest o održavanju Kolegija dostavlja se poslanicima u Skupštini Kantona Sarajevo. 
 
Član 19. 
 
 Na sjednicama Kolegija vodi se skraćeni zapisnik, a dostavlja klubovima poslanika/zastupnika i neovisnim poslanicima radi informisanja. 
Sekretar Skupštine odgovoran je za vođenje zapisnika na sjednicama Kolegija. 
Sjednice Kolegija su u pravilu javne.

ČLANOVI KOLEGIJA