Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

Elvis Vreto

12.03.2020

Segmedina Srna-Bajramović

12.03.2020

12.03.2020

Danijela Kristić

17.03.2020

Admela Hodžić

17.03.2020

Vildana Bešlija

17.03.2020

17.03.2020
Puni tekst pitanja:

nicijativu “za izmjenu Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 30/2001 – prečišćeni tekst; 22/2002, 10/2005, 26/2008, 23/2016) ukidanje takse na registraciju obrta, a u cilju motiviranja obrtnika da registruju obrt”.


Vibor Handžić

12.03.2020

12.03.2020

Damir Nikšić

17.03.2020

Amel Mekić

17.03.2020

Damir Marjanović

17.03.2020