Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje gore navedenim javnim organima:

Na 25. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, dana 18.05.2020. godine, uputila sam
zastupničku inicijativu čiji sadržaj se nalazi u nastavku ovog zastupničkog pitanja. Na isto do
sada nisam dobila odgovor, te molim da odgovorite u što skorijem vremenu.
,, Zahvaljujem se Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na odgovoru akt
broj 05/03-19-5444-34-2/20 od 28.04.2020. godine.
Na osnovu dostavljenih informacija i odgovora ukazujem na sljedeće:
1. Ne nalazim da se upravnik OKI Upravitelj d.o.o. izjasnio o tome zašto nije
izvršavao sve obaveze iz člana 29. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima
zgrade (Službene novine 19/17) u prošle 3 godine, a naročito o obavezama po pitanju
PP zaštite osim ispitivanja vatrodojavnog sistema, stoga molim KUIP i Inspektorat za
zaštitu od požara da poduzme inspekcijski nadzor po ovom pitanju i izvjesti me o
utvrđenom stanju koje se tiču postupanja upravnika i etažnih vlasnika u prethodne 3
godine po pitanju zakonskih obaveza u vezi PP zaštite

2. Ukoliko je upravnik sproveo sva potrebna ispitivanja PP opreme i sistema, molim
da se utvrdi da li je iko upravnika i etažne vlasnike upozorio na protuzakonito
građenje individualnih garaža i uticaj te gradnje na rad sprinkler sistema i uticaj na
ostale PP mjere i sisteme u protekle 3 godine
3. Molim da mi se razjasne različiti procenti naknade/provizije na dva dokumenta
dostavljena mojim kolegama zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo i meni. Na
jednom za 2017. godinu stoji da je provizija upravitelja 12%, a na drugom da je 15%

4. Za ugovore od djelu iz 2017, 2018 i 2019. godine za noćno čuvanje, građevinske
radove i ostalo u potpisu stoje etažni vlasnici Stupska BB garaže, a nisu dostavljeni
zapisnici o odlukama etažnih vlasnika za te ugovore, te molim da se za svaki ugovor
izvrši nadzor Ministarstva i KUIP-a da li su potpisani u skladu sa Zakonom o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17), te mi dostavite
zapisnike o odlučivanju etažnih vlasnika za sve pomenute ugovore
5. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 stoji samo potpis jednog etažnog vlasnika i budućeg PEV H.E. a, a
nedostaje potpis trećeg etažnog vlasnika shodno članu 51. stav (1) i (2) Zakona o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17), molim
Ministarstvo i KUIP da izvrši nadzor po ovom pitanju

6. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 stoji da su se potpisi prikupljali od 14.09.2017 do 14.09.2017. godine, a odluke
navedene su za 2020. godinu !!! Također u Zapisniku u koloni (29) stoje datumi
potpisa zapisnika i tu stoji datumi iz 2017 godine!!! Kako??? Molim Ministarstvo i
KUIP da provedu nadzor i zatraže objašnjenje ovakve situacije.
Također molim Ministarstvo da me obavijesti da li im je ovaj Zapisnik dostavljen i kada, te da
li je izvršena provjera u skladu sa članom 52. stav (1) i (2) Zakona, jer se ovim zapisnikom
bira novi predstavnik etažnih vlasnika H.E., koji se na posljednjoj objavljenoj
evidenciji zgrada nalazi na 3516 poziciji naveden kao predstavnik etažnih vlasnika što bi
trebalo da znači da je provjera od strane Ministarstva provedena, a u zapisniku se nalaze gore
navedene nelogičnosti!!!
Molim Ministarstvo da mi iz svoje arhive dostavi kopiju dostavljenog zapisnika od strane
upravnika, sa kopijom dokumenta na osnovu kojeg je moguće vidjeti tačan datum dostave
7. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 na svakoj strani ne nalaze se popunjene pozicije (37) do (46) koje se moraju
popunjavati na svakoj stranici shodno Uputstvu o zapisniku o odlučivanju etažnih
vlasnika (Službene novine KS 30/17).


05.10.2020

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo:

“Molim Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da provede SVE obaveze iz UREDBE
O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA
UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE
OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito
pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima i preduzećima:

“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove svojim nadzorom akt broj 14-02-04-03780/20 od
09.09.2020. nad sječom šume u rejonu kroz koji prolazi planinarska staza zvana “Josipova
staza” obavijestila me je da Zakonom o šumama niti bilo kojim drugim zakonom nije izričito
zabranjeno projektovanje traktorskih puteva na obilježenim planinarskim stazama, te da
planinarska društva gotovo uvijek samovoljno obilježavaju planinarske staze na postojećim
traktorskim putevima bez ikakve saglasnosti korisnika šuma.

Podnosim inicijativu da Vlada KS, resorna ministarstva i javna preduzeća svako iz svoje
nadležnosti poduzmu sljedeće:

1. Organizuju radni sastanak sa planinarskim društvima, ekološkim udruženjima i
svim zainteresovanim građanima, na kojem bi se razgovaralo o zakonskom rješenju u
vezi planiranja i označavanja planinarskih staza, uz napomenu da svako narušavanje
prirodnog ambijenta prostora Bjelašnice i Igmana koji su prema trenutno važećem
Prostornom planu dijelovi nacionalnog parka treba biti svedeno na minimum kako bi
planinari, ljubitelji prirode i ostali građani mogli uživati u istim

2. Vlada KS, Uprava za šumarstvo, te resorna ministarstva kao i javna preduzeća
urade reviziju šumskih osnova kako bi se dodale zone u kojima neće biti sječe zbog
planinarskih staza i vodozaštitnih zona ili će sječa biti ograničenog obima uz primjenu
mjera očuvanja šumskog tla
3. Vlada KS, resorna ministarstva poduzmu korake na razvoju turizma na području
Bjelašnice i Igmana koji će imati minimalan ili nikakav uticaj na prirodni ambijent
planina, te zaustave odmah svako štetno djelovanje po iste.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša:

“Molim Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
da me obavijeste da li postoji zakonski osnov da Zavod za planiranje Kantona Sarajevo, poput
Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, dostavlja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju
Skupštini KS, te kada je to posljednji put učinio?”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 14-02-04-03785/20 od 17.09.2020. godine, nadzor je na
pomenute okolnosti u zastupničkoj inicijativi zatražen za adresu Semira Frašte broj 18.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu saobraćaja, Ministarstvu za obrazovanje,
nauku i mlade i KJKP GRAS:
“Građani naselja Ljubina-Poturovići Općina Vogošća žale se na problem javnog prijevoza.
Ističu da u naselju živi veliki broj mladih bračnih parova sa djecom koja pohađaju O.Š.
“Porodica ef. Ramić”, od koje su udaljeni više od 3 kilometra, te im je neophodan prijevoz od
kuće do škole i obratno.
Podnosim inicijativu da se rješavanju gore pomenutog problema pristupi što hitnije.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku incijativu Federalnom ministarstvu zdravstva:
“Na osnovu molbe zdravstvenih radnika sa završenom srednjom školom zdravstvenog
usmjerenja na području Kantona Sarajevo i izražene hitnosti obraćam se Federalnom
ministarstvu zdravstva u vezi pripravničkog staža i nemogućnosti provođenja Plana i
programa pripravničkog staža za svaki profil zdravstvenog radnika sa završenom srednjom
školom zdravstvenog usmjerenja na području Kantona Sarajevo.
Naime, prema informacijama zdravstvenih radnika koji su mi se obratili, Univerzitetski
klinički centar Sarajevo odbija provođenje Plana i programa pripravničkog staža zbog
pandemije, a jedina su zdravstvena ustanova gdje se Plan specijalnog dijela pripravničkog
staža za medicinsku sestru-tehničara za zdravstvenu njegu kod infektivnih bolesti,
zdravstvenu njegu u onkologiji, zdravstvenu njegu u psihijatriji može provoditi. Zdravstveni
radnici su za druge dijelove Plana i programa našli alternativu kod Opće bolnice "Prim. dr.
Abdulah Nakaš” i UKC Tuzla. Pored poteškoće koje to predstavlja za zdravstvene radnike,
UKC Tuzla više nema kapaciteta za zdravstvene radnike sa područja Kantona Sarajevo, a
Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš” svakako ne može provesti Plan i program u
potpunosti zbog nedostatka odgovarajućih odjela.

Ljubazno molim Federalno ministarstvo zdravstva da zbog ozbiljnosti ovog problema hitno
pristupe njegovom rješavanju, jer je zdravstvenim radnicima, a među njima najčešće mladim
ljudima onemogućeno pravo na rad, jer se bez položenog stručnog ispita ne mogu zaposliti.
Nadam se da će se problem brzo riješiti izmjenom Pravilnika o pripravničkom stažu i
stručnom ispitu zdravstvenih radnika ili Plana i programa pripravničkog staža za svaki profil
zdravstvenog radnika sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja jer su to
ovlasti resornog ministra.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Općini Novo Sarajevo:
“Zbog pozitivnog odgovora i načelne saglasnosti Općine Novo Sarajevo akt broj 09-sl/20 od
10.08.2020. u vezi inicijative o ugradnji solarnih panela za proizvodnju električne energije na
krovovima zgrada općina na području Kantona Sarajevo, ljubazno molim Ministarstvo
prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da sa Općinom Novo Sarajevo dogovore
naredne aktivnosti u realizaciji ove inicijative, naročito planiranje budžetskih sredstava u
narednoj 2021. godini, kao i izradi Studije opravdanosti.
Također molim da u realizaciji uključite UNDP, kao i druge organizacije ili ambasade voljne
pomoći ovakav projekat, te me o poduzetim aktivnostima izvijestite.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 14-02-04-03488/20 od 17.09.2020. godine, međutim u
inspekcijskom nadzoru niste utvrdili da li je bez obzira na sve okolnosti upravnik
Sarajevostan bez naloga i potpisa istog od strane predstavnika etažnih vlasnika naplatio
sredstva sa računa zgrade za pomenute radove, jer predstavnik tvrdi da takav nalog nije
potpisao."


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) Rektoratu
Univerziteta u Sarajevu upućujem inicijativu za uvođenje jedinstvene uplatnice za upis
nove akademske godine na fakultete u sklopu Univerziteta u Sarajevu.

OBRAZLOŽENJE:
Studentice i studenti Univerziteta u Sarajevu primorani su ispunjavati najmanje tri uplatnice
prilikom upisa u novu akademsku godinu. Radi se o uplatama za korištenje informacionog
sistema, naknadu za razvoj informacionog sistema i upisninu.
Na ovaj način troškovi upisa se bez ikakvog razumnog razloga u novu godinu za svakog
studenta se uvećavaju za cca. 4,00KM. Smatram da bi ove uplate trebalo objedini te naknadno
razvrstavati po njihovoj svrsi.


Vibor Handžić

08.10.2020

08.10.2020
Puni tekst pitanja:

S obzirom da sjednica Skupštine KS na kojoj se trebala razmatrati informacija o radu i
poslovanju preduzeća još uvijek nije nastavila, dostavljam nekoliko upita u cilju bolje pripreme
za navedenu tačku dnevnog reda:
1. Molim vas da mi, ukoliko ne postoje neke zakonske prepreke, dostavite tendersku
dokumentaciju za učešće u postupku javne nabavke iz 2018. i 2019. godine, ponude i odluke o
izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku grijnih energenata.
2. U revizorskom izvještaju je navedeno da za jedan dio nekretnina ne postoje validni zk izvaci -
iz kojeg razloga? Da li je uprava preduzeća radila na saniranju navedenog problema? Da li je ta
imovina prikazana u bilansima, a uzimajući u obzir da ne postoje validni zk izvaci koji
dokazuju vlasništvo?
3. Ako ukupne obaveze prema dobavljačima iznose 904.659 KM i ako se većina od navedenog
iznosa (825.607 KM) odnosi na Hifa petrol, na šta se odnose obaveze po pitanju kamata RMU
Kakanju iznosu od 353.573 KM, a uzimajući o obzir da nema značajnijih obaveza prema ovom
dobavljaču, te da su ove kamate imale tendenciju rasta u odnosu na kraj 2018. godine? Da li
postoji sporazum sa RMU Kakanj vezano za način izmirenja ovih obaveza? Koja je vrijednost
založenih nekretnika u korist RMU Kakanj u odnosu na obaveze? Na koji se način
obračunavaju zatezne kamate? da li je uprava poduzela određene aktivnosti na rješavanju ovih
problema u vidu otpisivanja jednog dijela ili cijelog iznosa kamate jer je izmirena glavnica, a s
obzirom da su ove obaveze u visini iznosa troškova plata za prvih pola godine?
4. Ko je i kada zaključio ugovor za koncesionu naknadu na ime zahvaćene vode sa izvorišta
Peračko vrelo, koja se isporučuje u sistem ViK -a po cijeni od 0,25%, a koju istovremeno Bags
plaća 1.50 KM ko kubiku. Na koji je rok zaključen ovaj ugovor? Da li se isti može raskinuti,
uvažavajući negativne marže po Bags po ovom ugovoru? Ko je dao saglasnost za zaključivanje
ovakvog ugovora? Molim vas da decidno navedete koliki su tačno gubici preduzeća zbog
ovakvog ugovora?
5. Ukoliko ste u mogućnosti, molim vas da mi dostavite Statut preduzeća.

Odgovor:

Ostatak odgovora dostavljen poslaniku/zastupniku


Elvis Vreto

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

Danijela Kristić

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

U medijima se pojavila informacija o izmjenama Statuta i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, opisu poslova i radnih zadataka KJP “Sarajevo-šume” kako bi se uposlili podobni stranački kadrovi.

Mijenjani su uslovi za imenovanje na poziciju direktora KJP “Sarajevo-šume” i to na način da je odredba koja precizira da direktor mora imati “najmanje osam godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje pet godina na rukovodećim pozicijama” zamijenjena je riječima “najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje tri godine na rukovodećim pozicijama”

Izmijenjen je i dio koji se odnosi na uslove za imenovanje izvršnog direktora u KJP “Sarajevo-šume”. Ranije je u Statutu KJP “Sarajevo-šume” pisalo da izvršni direktor za opšte poslove mora imati “završen fakultet društvenog smjera”, “najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje tri godine na rukovodećim pozicijama”, “da ima položen državni ispit” i da ima “stručna znanja iz oblasti za koju se imenuju”

Prema novim pravilima, izvršni direktor za opšte poslove neće morati imati položen državni ispit, a moći će imati završen i šumarski fakultet.

Molim da u okviru svojih nadležnosti provjerite navode iz medija i ukoliko je potrebno poduzmete potrebne zakonske radnje.


12.10.2020

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik OKI Upravitelj, a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."


Sead Milavica

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom Ministarstvu, da u suradnji sa Općinom Ilidža pokrenu aktivnosti sa ciljem planiranja sredstava za isplatu zemljišta u vodozaštitnoj zoni Hrasnica, građanima kojima je onemogućeno korištenje ovog zemljišta.


Damir Marjanović

05.10.2020

Samir Suljević

05.10.2020

Segmedina Srna-Bajramović

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo g. Erduan Kafedžić u odgovorima na zastupnička pitanja i inicijative, kao i medijskim istupima više puta je ukazao na potrebu Ureda za dodatnim uposlenicima zbog povećanog obima posla, stoga podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo HITNO poduzme potrebne korake, te pomogne Uredu sa potrebnim kadrom kako bi što efikasnije odgovorio povjerenim zadacima u trenutku kada građani Kantona Sarajevo svojim mnogobrojnim prijavama Uredu ukazuju povjerenje u njegov rad.

Molim Vladu Kantona Sarajevo da me u što skorijem roku obavijesti o poduzetom.


Vildana Bešlija

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-
Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) pokrećem sljedeću inicijativu da su
nastavnici i nastavnice dužni da obezbijede printane materijale za učenike i učenice i iste podijele u školi
učenicima i učenicama, odnosno da se obustavi praksa kojom se zadužuju roditelji, učenici i učenice da
iste sami sebi obezbijede, iz prostog razloga što sva domaćinstva nemaju u kući printere, svi roditelji ne
rade te iste ne mogu isprintati na poslu, a ni svi roditelji su u mogućnosti plaćati potrebne printane
materijale za odvijanje nastave u školi. Smatram da to treba biti jedna od redovnih aktivnosti nastavnika i
nastavnica za obavljanje pripremnih aktivnosti za odvijanje nastave.