Zastupnička pitanja

Arijana Memić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Da li je uobičajena praksa u MUP-u, da se za “izuzimanje dokaznog materijala” angažiraju fizička
lica, koji nisu pripadnici MUP-a, kao što se to desilo u slučaju Memić a u vezi nabavljanja vozila
Renault Clio za potrebe izrežirane saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao Hasan Dupovac,
tadasnji šef odjela za saobraćajne istrage.


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Da li je Kantonalno tužilaštvo KS uopće izuzelo i preslušalo snimke iz Zavoda za hitnu
medicinsku pomoć KS iz noći kada je napadnut Dženan Memić?
Kako to da ste uprkos tim snimcima odlučili teretiti Seferoviće za saobraćajnu nesreću, kada
se na početku tvrdi da je Alisa Mutap udarila autom u drvo?


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Nadalje, u slučaju odbijanja liječenja mldb Nadin Smajlović, radi se o maloljetnom djetetu kojem je
život bio ugrožen.
Sve to, izazvalo je jako veliko uznemirenje građana, a vi na web stranici Tužilaštva tvrdite da je:
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je samostalno i nezavisno državno tijelo … da radite na
principima nezavisnosti i nepristrasnosti, jednakosti, transparentnosti, odgovornosti i
profesionalizma, a sve u cilju jačanja povjerenja građana u rad pravosuđa i jačanja vladavine
prava.
Posebnu pažnju posvećujemo usvajanju i primjeni međunarodnih standarda u svom radu,
poštivanju prava oštećenih, svjedoka, osumnjičenih i ostalih sudionika u postupku.
… nastojimo da doprinesemo da Kanton bude sigurnije mjesto za život i rad.”
Da li ste bili pod nečijim uticajem ili pritiskom prilikom donošenja odluke u ovom predmetu?


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Jedno od pitanja koja se sama nameću je zašto niste utvrdili posljedice ovih postupaka po život i
zdravlje mldb. djeteta?
Da li možete da zamislite ishod situacije da roditelji nisu reagovali i odveli svoje dijete na liječenje
u Tursku?
Šta da nisu imali novca? Šta da nisu znali i da nisu razumjeli sve moguće posljedice bolesti kakvu
ima mldb. Nadin?
Da li bi TEK TADA imali osnov za pokretanje postupka, jer je život djeteta došao u pitanje?
Zašto niste angažovali medicinskog vještaka koji bi to jedini mogao utvditi?


Igor Stojanović

05.03.2021

Neira Dizdarević

29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim javne organe pomenute u naslovu da razmotre izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17) kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se u zimskom periodu uvelo klizno radno vrijeme u organima uprave i javnim preduzećima čiji je osnovač Kanton Sarajevu i time smanjile saobraćajne gužve, te aerozagađenje koje nastaje zbog gužvi tokom saobraćajnih špica. Ovakvim rješenjem oko 11 hiljada zaposlenih u organima uprave i javnim preduzećima ne bi u isto vrijeme kretali svojim automobilima na posao, kao i vraćali se s njega. Ovu mjeru neophodno je propisati kao obaveznu u okviru Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/19), koja bi stupila na snagu sa proglašenjem epizode PRIPRAVNOSTI, a koja bi trajala i tokom ostalih epizoda UPOZORENJA I UZBUNE. Molim da ovakvo rješenje razmotre i javni organi na federalnom i općinskom nivou.”


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje gore navedenim javnim organima:

“Molim Općinu Ilidža, načelnika Općine Ilidža da zbog ranijeg protivljenja izgradnje savremene kompostane na području općine obavijeste me i nadležno ministarstvo o sadašnjem stavu Općine Ilidža po ovom pitanju kako bi Kanton Sarajevo nastavio realizaciju ovog projekta. Molim OV Ilidža da donese odluku o ovom pitanju budući su organ odlučivanja jedinice lokalne samouprave shodno članu 13. Zakona o principima lokalne samouprave (Službene novine FBIH 49/06).”


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), upućujem slijedeću zastupničku inicijativu:

Molim da se hitno poduzmu konkretne aktivnosti sa ciljem konacnog upostavljanja jedinstvenog registra oboljelih od dijabetesa.

OBRAZLOŽENJE

Skupstina Kantona Sarajevo je jos 2018. godine usvojila niz zakljucaka, sa ciljem sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg tretmana djece i osoba oboljelih od dijabetesa. Implementacija zakljucaka je, nazalost, izostala. Takodje, medijski su najavljivani pilot projekti uspostave e registra osoba oboljelih od dijabetesa, pa ipak i danas nemamo jedinstvenu bazu. Kako bismo imali sveobuhvatniji uvid u stanje pacijenta i maksimalno unaprijedili kvalitet zivota, izbjegli mogucnost manipulacije podacima te konacno konkretnije radili na samoj prevenciji dijabetesa, podnosim predmetnu inicijativu u nadi da cete istu usvojiti.


29.03.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim Ministarstvo saobraćaja i Općinu Novo Sarajevo da razmotri izgradnju pješačkog mosta između Aleje Lipa i Bihaćke ulice (Staro Hrasno-Čengić Vila) čime bi se dobila pješačka cjelina od novih zgrada na Stupu (Bulevar)/Dobrinje 1 i Čobanije.”


Senad Hasanović

05.03.2021

Danijela Kristić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Zašto KJP Sarajevo-šume ne vrši maloprodaju ogrjevnog drveta?

Ukoliko ne postoji zakonska prepreka podnosim inicijativu da razmotrite da KJP Sarajevo-šume otpočnu maloprodaju ogrjevnog drveta kako bi na taj način građani dobili jeftinije ogrjevno drvo, a KJP Sarajevo-šume poboljšalo svoj finansijski prihod.


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se shodno Programu i planu poslova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje definisano da poslove koje osiguravaju kantonalna javna komunalna preduzeća trebaju finansirati i lokalne zajednice, stoga podnosim inicijativu svim jedinicama lokalne samouprave na području Kantona Sarajevo da obezbijede sredstva za finansiranje pomenutih poslova, te da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša organizuju radne sastanke kako bi dogovorili detalje realizacije, a Ministarstvo molim da me obavijesti o poduzetim koracima.


05.03.2021

05.03.2021

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

24.10.2019. godine sam podnijela inicijativu za uvođenje neonatalnog skrininga sluha po otpustu iz porodilišta u OPĆOJ BOLNICI DR.ABDULAH NAKAŠ.
OPĆA BOLNICA DR.ABDULAH NAKAŠ je odgovorila aktom Broj: 11573-2/19 pozitivno na moju inicijativu i navela da su u procesu nabavke opreme, da će nakon nabavke opreme i edukacije osoblja bolnica uvesti neonatalni skrining sluha za svu novorođenčad prilikom otpusta iz bolnice.
Da li je oprema nabavljena?
Da li ste educirali osoblje?
Da li radite neonatalni skrining sluha za svu novorođenčad prilikom otpusta iz bolnice?


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik Sarajevostan d.d., a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."


Vibor Handžić

15.03.2021

15.03.2021
Puni tekst pitanja:

1. Molim vas da pošaljete dopis institucijama i organizacijama izvan djelokruga Kantona Sarajevo, a koji su bili prisutni na XV hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj se govorilo o migrantskoj krizi, da zastupnicima u Skupštini dostave odgovore na pitanja za koje smo ostali uskraćeni zbog ranije odlaska odgovornih sa sjednice Skupštine.


Vildana Bešlija

15.03.2021

15.03.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja vezana za pribavljanje koncesije za sljedeće pravne subjekte: Željezara Ilijaš, HBRD hoteli Ilidža, Terme Čatež, PD Butmir, Bags Energetikaana za i d,o. o Vogošća i Magazin Maprom Hadžići, i to kako slijedi:
1. kada su predali zahtjeve za dobijanje koncesije- tačan datum predaje?
2. da li su potpisani ugovori za koncesije sa ovim pravnim subjektima?
3. ako nisu zašto nisu potpisani, te
4. u kojoj fazi je priprema pomenute dokumentacije?

Također, molim da mi se dostavi i spisak ostalih subjekata koji su predali dokumentaciju za pribavljanje koncesije.


Samir Suljević

05.03.2021

Hamed Aljović

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje da mi odgovori na pitanje: Kada planirate vrattiti i ostale učenike u školske klupe?


Zvonko Marić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Već nekoliko puta sam potencirao problem (ne)izgradnje Osnovne škole u naselju
Stup nukleus na Stupu! Odgovora nije bilo, zato ponavljam zastupničko pitanje i
zahtjevam odgovor u pisanoj formi u zakonskom roku!?
Poznato je da je u naselju Nukleus Stup, Regulacionim planom predviđena izgradnja
Osnovne škole. Međutim, vidljivo je da se sa realiziranjem onoga, što je ozakonjeno
Regulacionim planom, odugovlači. Neobjašnjivo je da se na tom planu nista konkretno
ne poduzima. Vrijeme prolazi, a spekulacije se umnožavaju. U predizbornom
vremenu, aktuelni načelnik je obećao realiziranje spomenutog kapitalnog projekta, ali
konkretne aktivnosti se ne poduzimaju! Sada se pominje promjena lokacije, zbog
postojanja neriješenog imovinskog pitanja na prvobitnoj lokaciji, ali se ne radi nista da
bi se spor riješio. No postoji bojazan stanovnika ovog naselja na Stupu, da ce se
eventualna izgradnja škole desiti na igralištu, za koje su opremu osigurali američki
ambasador Thomas Miller i njegova supruga. Ukoliko bi se desilo da se uništi to
igralište, to bi bilo protumačeno kao diplomatski skandal!!!
Treća moguća lokacija je na mjestu gdje je predviđen park. To bi bilo potpuno suludo,
jer bi i bez tog sadržaja u naselju, bile pretpostavke za GETO, bez mogućnosti da se u
budućnosti nešto popravi. Ako se desi da u dogledno vrijeme počne izgradnja
stambenih zgrada na prvobitnoj lokaciji, gdje je Regulacionim planom predviđena
izgradnja škole, onda ce biti potpuno jasno, zbog čega se odugovlači sa izgradnjom
Osnovne škole u naselju Nukleus Stup!
Podsjećam Vas, da u našoj tradiciji, kada se želi naglasiti neki hendikep, postoji
izreka, „To je kao selo bez škole!“. Ako se ima u vidu da je riječ o gradskoj četvrti,
koja ima ambiciju da bude urbano naselje, onda je svaki komentar suvišan!?


Amra Hasagić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Ministarstvu privrede da u saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. da saglasnost za cijepanje parcele radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu koje u naravi predstavlja Groblje upisano u z.k. ul.broj 384 k.o. SP Gornja Vogošća kao državno vlasništvo


Jasna Duraković

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Prošle godine 31.3.2020. posredstvom JU “Služba za zapošljavanje KS” odnosno putem
programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u mnoge javne
ustanove, ministarstva, institucije i fondove zaposlena su djeca šehida i poginulih boraca na
godinu dana, dakle njihov Ugovor ističe 31.3.2021. godine tačno kad i Odluka o privremenom
finansiranju.
- Šta će se desiti s tom djecom koja su bila zaposlena preko Službe za zapošljavanje?
- Da li će se produžiti Ugovori ili će svi ti ljudi opet završiti na birou do nekog novog
programa?
Naime nova Vlada KS je i prije imenovanja objavila prioritete i plan rada a među njima je i
trajno rješavanje zaposlenja djece šehida i poginulih boraca. Stoga me zanima šta Vlada KS
misli poduzeti po ovom pitanju?