Zastupnička pitanja

Zvonko Marić

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo, Opštinu Centar Sarajevo, KJKP VIK Sarajevo, te nadležne inspekcije da mi dostave informaciju o oštećenju rezervoara Skenderija, o uzrocima i posljedicama takvog oštećenja i poduzetim mjerama.


05.03.2019
Puni tekst pitanja:

1.    Da li je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS od 2013. godine do danas svojim redovnim godišnjim nadzorom nad radom upravitelja/upravnika utvrdilo protivzakonito prisvajanje sredstava etažnih vlasnika od strane predstavnika etažnih vlasnika?
2.    Koliki je broj predstavnika etažnih vlasnika za koje je utvrđeno protivzakonito prisvajanje novca u gore navedenom vremenu i za koje su izdati nalozi za otklanjanje nezakonitosti u radu PEV? 
3.    Šta je ministarstvo poduzelo po pitanju tih protivzakonitih prisvajanja? 
4.    Koliki je broj upravitelja/upravnika kod kojih je gore navedeno protivzakonito prisvajanje novca utvrđeno? Koja su to pravna lica od upravitelja/upravnika?
5.    Da li je ministarstvo prekršajno kaznilo predstavnike etažnih vlasnika kako postojeći i prijašnji Zakon o upravljanju i održavanju zgrada omogućava, ako nije, zašto nije?
6.    Koliki je ukupni iznos protivzakonito prisvojenih sredstava po navedenim godinama?
7.    Da li je Ministarstvo navedene slučajeve po službenoj dužnosti prijavilo nadležnom pravosudnom organu budući se radi o krivičnom djelu krađe shodno članu 286. Krivičnog zakona FBIH, te krivično djelo zloupotrebe povjerenja shodno članu 297. KZFBIH, ako nije, koji je razlog neprijavljivanja? 
8.    Da li je Ministarstvo bilo kojim aktom obavijestilo etažne vlasnike da su im sredstva protivzakonito otuđena sa zajedničkog računa zgrade? Ako nije, zašto to nije učinjeno? 
9.    Budući da ministarstvo ima evidentiran spisak predstavnika etažnih vlasnika koji su uradili protivpravno prisvajanje sredstava etažnih vlasnika molim da mi se dostavi kompletan spisak?


05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi dostavi u pisanoj formi po mogućnosti u elektronskom obliku Prijedlog rješenja Komisije za obradu predmeta u drugostepenom upravnom rješavanju, akt broj: 02-27-1699/18 od 31.12.2018. godine, kojim je odlučeno prema žalbi Harisa Mujčinovića iz Sarajeva i prijedlog akta prema prijedlogu za obnovu postupka „Žuti Taxi“ d.o.o. Sarajevo, a koji je bio na dnevnom redu 6. sjednice Vlade KS održane dana 12.02.2019. kao 13. tačka dnevnog reda.


Bibija Kerla

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

“Da li je isplaćena nagrada od 50.000 koju je Vlada KS raspisala za dojavu o kretanju Edina Gačića koji je ubijen prilikom policijske intervencije”?


Senad Hasanović

04.03.2019
Puni tekst pitanja:

Pod kojim uslovima pružanja i naplate usluga je izdata privremena dozvola za obavljanje javnog gradskog prevoza u Općini Stari Grad i to firmi Centrotrans, te da li je navedena firma obavezna omogućiti građanima kupovinu mjesečnih pretplatnih karata pod istim uslovima kao i prethodni prevoznik- KJKP GRAS?


04.03.2019
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu KJKP Vodovod i kanalizacija da odgovarajućom izolacionom garniturom zaštite cjevovode preko rijeke Miljacke, na lokalitetu Alipašin most i Hrasno.


Hamed Aljović

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Za koje namjene su planirana sredstva u iznosu od 1,8 miliona KM koja se nalaze na poziciji budžeta MONKS-a za 2019. godinu na budžetskom kodu 614300, pod nazovom: “ Implementacija Strategije i realizacija zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom u poteškoćama u razvoju” u zašto ta sredstva nisu planirana na poziciji plata C entra “Vladimir Nazor” za potrebe plaćanja 58 uposlenika po javnom konkursu


Damir Nikšić

04.03.2019
Puni tekst pitanja:

Da li bi resorno ministarstvo moglo organizovati određenu aktivnost, medijsku kampanju u svrhu edukacije, obrazovanja raznih generacija korisnika internet o postupcima u ovakvim slučajevima?


04.03.2019
Puni tekst pitanja:

Šta se desilo sa naknadama za tuđu njegu i pomoć koju su djeca koja imaju potrebu za tom vrstom pomoći do sada redovno primala?


Vibor Handžić

04.03.2019
Puni tekst pitanja:

Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo”


Damir Marjanović

28.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Marjanović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS, a vezano za rješavanje problema isticanja akreditacije Univerzitetu u Sarajevu.


Mirza Čelik

27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu da Ministarstvo saobraćaja obezbijedi sredstva u iznosu od 500.000 KM za „Rekonstrukciju četverokrake raskrsnice i raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja na lokaciji M17/R953 - Lužansko polje - IV Viteške brigade“.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za zapošljavanje određene osobe u Organizacionu jedinicu Sarajevo art u okviru JU CKS KS / BKC KS.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za Nabavka opreme planira sredstva u iznosu od 7.000 KM za „Nabavku računarske opreme za Srednju tehničku školu grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije“.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava planiranih Rekonstrukcija i investiciono održavanje planira sredstva za „Izgradnju i adaptaciju biblioteke JU Druga osnovna škola, Ilidža“ u iznosu od 150.000 KM.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture da se obezbijede sredstva u iznosu od 400.000 KM za „Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulicama Vlakovo I Rogačići“.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva u iznosu od 320.000 KM za utopljavanje objekta JU Prva osnovna škola Ilidža u cilju povećanje energetske efikasnosti objekta.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je inicijativu vezanu za vodzaštitnu zonu na području Općine Ilidža.


27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava plniranih za „Rekonstrukciju i opravke krovova, sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)“ da planira sredstva u iznosu 51.000 KM za „Rekonstrukciju i opravke kvarova u JU Osnovna muzička škola, Ilidža“.


Neira Dizdarević

28.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Molim za informaciju o broju zahtjeva za opservacijom koji su podnijele osnovne škole u Kantonu Sarajevo u 2017. i 2018. godini?”


Danijela Kristić

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

“Ovim putem podnosim inicijativu da se lijekovi grupe inhibitora protonske pumpe i H2 blokatori stave na esencijalnu listu bez vremenskog ograničenja za dijalizne i transplantirane pacijente, koji propisanom terapijom ovlaštenog doktora, moraju piti navedeni lijek duže od 2 mjeseca”.


Bilsena Šahman

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Tražim od komesara MUP-a KS Mevludina Halilovića, da nam dostavi podatke o broju činovanih policajaca u toku proteklih pet godina, a posebno ratnih veterana koji su u činu policajca otišli u penziju, bez mogučnosti da napreduju u službi. Kano je mogućeda policajci cijeli svoj radni vijek provedu i odu u penziju a da nisu uspjeli dobiti nijedan čin, da su ostali u činu policajca?


Elvedin Okerić

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije Kantona Sarajevo “da u skladu sa svojim nadležnostima adekvatno nagrade policijske službenike koji su direktno učestvovali i doprinijeli da se uhvati višestruki ubica Edin Gačić, koji je bio opasan po sigurnost građana”


28.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema ministru unutrašnjih poslova i policijskom komesaru Uprave policije Kantona Sarajevo da u skladu sa svojim nadležnostima adekvatno nagrade policijske službenike koji su direktno učestvovali i doprinijeli da se uhvati višestruki ubica Edin Gačić, koji je bio opasan po sigurnost građana.


Arijana Memić

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavite informaciju da li su radnici koji su primljeni u radni odnos u 2018. godini i 2019. godini, primani na jedno radno mjesto, a nakon zasnivanja radnog odnosa, raspoređeni i potpisali ugovore na druge radne pozicije, koje nisu bili predmeti raspisanih konkursa ili eventualne saglasnosti za popunu tih radnih mjesta.