Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

18.05.2022
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu žalbi građana sa umanjenim tjelesnim mogućnostima, stanovnika naselja Tibra 1-
2 i naselja Bulevar-Stup molim da izvršite inspekcijski nadzor na primjenom Uredbe o
prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje
stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim
mogućnostima (Službene novine FBiH 48/09, 99/14) naročito člana 38. i 50. Uredbe.
Građani se žale da parking mjesta za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima ne
postoje, te da im nedostatak rezervisanog parking mjesta pričinjava znatnu poteškoću.
Shodno članu 59. Uredbe nadzor nad provedbom Uredbe ima nadležna federalna i kantonalna
inspekcija, te ukoliko je nadzor nad gore pomenutim u nadležnosti Federalne uprave za
inspekcijske poslove ljubazno molim da inicijativu proslijedite shodno Zakonu o upravnom
postupku FBiH.”


18.05.2022

18.05.2022
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu mnogobrojnih žalbi etažnih vlasnika molim Ministarstvo da hitno uputi nalog
predstavnicima etažnih vlasnika i upravnicima kao upozorenje da za poslove vanrednog
upravljanja shodno članu 36. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene
novine KS 19/17) moraju imati odluke etažnih vlasnika putem zapisnika za iste, a ovisno o
vrsti poslova moraju imati odluku svih ili većine etažnih vlasnika.
Primjetno je da se poslovi vanrednog upravljanja obavljaju bez odluke etažnih vlasnika,
naloge za ove vrste poslova naročito bez odluka potpisuju prinudni predstavnici etažnih
vlasnika.
Molim da se u nalogu naročito naglasi da će kršenje odredbe člana 36. Zakona biti predmet
inspekcijskih nadzora u narednom periodu i da će protuzakonito uzeta sredstva za ovakve
vrste poslova morati biti vraćena na račune zgrada.
Također molim da mi se u odgovoru na zastupničku inicijativu pošalje kopija naloga.”


18.05.2022
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu molbe građana, naročito roditelja oboljele djece podnosim inicijativu da se lijek diazepam klizma stavi na odgovarajuću esencijalnu listu lijekova jer u pojedinačnim slučajevima potreban je veći broj istog što predstavlja preveliko finansijsko opterećenje za porodice, računi dostižu i preko pet stotina KM. Molim da se razmotri mogućnost refundacije za navedeni lijek.”


18.05.2022

18.05.2022

18.05.2022
Puni tekst pitanja:

“Ponovo nakon gotovo godinu dana upućujem inicijativu u vezi osiguranja redovnog
obavljanja gradskog prijevoza na relaciji Dom Armije-Bare. U nastavku prenosim tekst
prethodne inicijative.
`Na zahtjev stanovnika naselja Bare – Šip, molim resorno ministarstvo da reaguje prema KJP
Gras, u cilju osiguravanja redovnog obavljanja javnog gradskog prevoza na relaciji Dom
Armije – Bare. U posljednjih nekoliko sedmica sve je češći slučaj izostanka vožnji koje bi po
rasporedu trebale saobraćati. Vjerujem da ovo nije pojedinačni slučaj i da se slični propusti
dešavaju i u drugim naseljima, ali naša obaveza i odgovornost je sugrađanima obezbijediti
uslugu koju zaslužuju.`”


18.05.2022
Puni tekst pitanja:

“KJKP Toplane su više puta u svojim godišnjim izvještajima o radu naglašavali da je cijena gasa prema KJKP Toplane ista kao i prema pojedinačnim domaćinstvima i da je nerealno da KJKP Toplane nemaju povoljniju cijenu gasa kao veliki potrošači u odnosnu na pojedinačna domaćinstva koja su mali potrošači, stoga podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u saradnji sa KJKP Sarajevogas da razmotri nižu cijenu za KJKP Toplane kako bi se tom javnom preduzeću olakšalo poslovanje i u konačnici shodno mogućnosti snizila cijena grijanja za građane.”


18.05.2022

18.05.2022
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu žalbi građana, stanovnika naselja Tibra 2 molim da izvršite inspekcijski nadzor
na adresi Latička broj 3 i 5 zbog dugogodišnje emisije nesnosnog smrada koji stvara dim iz
ovih objekata.

Molim KUIP da provjeri da li se koristi gorivo za zagrijavanje prostorija shodno članu 17.
stav (1) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ("Sl.novine Kantona
Sarajevo" 23/16) kao i druge zakonske obaveze.
Ljubazno molim kopiju akata koji eventualno budu nastali po pitanju ovog nadzora.”


18.05.2022
Puni tekst pitanja:

“Porodilje sa područja Kantona Sarajevo žale se da im se u uvjerenjima o podacima
registrovanim u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika FZPIO ne evidentira i onaj tokom
porodiljskog odsustva. Prema informacijama porezne uprave na području Kantona Sarajevo
vrše redovno uplate doprinosa, ali to se iz nekog nepoznatog razloga ne evidentira.
Ljubazno molim da se ovaj problem što prije riješi, a nadležni inspekcijski organi da poduzmu
potrebne korake na utvrđivanju tačnog uzroka problema putem nadzora.”


18.05.2022
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu žalbi građana podnosim inicijativu za izmjenu člana 2. stav (1) tačka o) Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16), te drugih članova Uredbe i drugih potrebnih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se korisna površina definisala kao površina navedena u ugovoru o korištenju sa stambenim preduzećem ili u ugovoru o otkupu ili na osnovu dokaza o vlasništvu umanjena za površinu balkona, jer balkon predstavlja površinu koja se ne grije i prema tvrdnjama građana nikakve instalacije grijanja ne nalaze se na balkonima, što prema tvrdnjama građana predstavlja nelogično zakonsko rješenje i udar na njihove kućne budžete.”


18.05.2022
Puni tekst pitanja:

“Etažni vlasnici naselja Bulevar već duže vrijeme imaju problem sa fasadama na kojima se
nalaze reklame, što u njihovim stanovima prilikom jačeg vjetra pravi nesnosnu buku i tokom
zime vlagu i stvaranje plijesni na zidovima.
Iako sam ranije upućivala inicijativu za mjerenje buke u stanovima tokom vjetrovitog
vremena nikada od KUIP-a nisam dobila odgovor, te ovom prilikom ponovo upućujem istu.
Molim da se izvrši inspekcijski nadzor nad radom građevinskih inspektora Općine Ilidža koji
su izvršili nadzor i naredili investitoru otklanjanje nedostataka, međutim i pored izvršenih
radova stanje se u mnogim stanovima nije promijenilo.
Molim i da se izvrši inspekcijski nadzor nad radom lica koja su odgovorna za tehnički prijem
i upotrebnu dozvolu za zgrade naselja Bulevar jer je očito da je fasada na mjestu reklama
manje debljine sa manjim termoizolacijskim dijelom.
Budući da su fasade zajednički dijelovi zgrade molim da se u inspekcijski nadzor uključi i
inspektorat u stambenoj oblasti jer ovo predstavlja nužnu ili hitnu opravku koju upravnik
mora u saradnji sa investitorom da prati i otkloni.
Mnogi etažni vlasnici koji imaju probleme sa vlagom i plijesni se žale da predstavnik etažnih
vlasnika na adresama Džemala Bijedića 279K i 279L u potpunosti izbjegava pozive i poruke
etažnih vlasnika u vezi navedenog problema, ignoriše ih dok su zdravlje i njihova imovina
ugroženi, a predstavnik etažnih vlasnika je uposlenik investitora ili njegovih sestrinskih firmi,
pa vjerovatno u tome i leži problem.

Molim inspekciju u stambenoj oblasti da ukoliko je to zakonski moguće naloži upravitelju
angažovanje sudskog vještaka kako bi se jasno utvrdio izvor problema, ukoliko to nije
moguće onda molim da se naloži predstavniku etažnih vlasnika da prikupi potpise za poslove
vanrednog upravljanja shodno članu 36. kako bi se angažovao sudski vještak, čije vještačenje
u ovom slučaju je neophodno.”


18.05.2022
Puni tekst pitanja:

“Pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak kao isporučilac toplotne energije na području Kantona Sarajevo donijelo je odluku broj 1-26/22 od 23.02.2022. godine u kojem mijenja cijene za isporučenu toplotnu energiju u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o tarifnim stavovima KJKP Toplane od 17.02.2022. godine (Službeni list KS 9/22)

Budući se pomenuta Odluka o tarifnim stavovima odnosi samo za KJKP Toplane, da li se pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak shodno članu 68. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) kao davalac usluge obraćao Vladi Kantona Sarajevo, jer Vlada donosi tarifni sistem za davaoca usluge na prijedlog davaoca, a davalac usluge je svaki proizvođač i distributer toplotne energije.

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor na gore pomenutu okolnost u vezi člana 68. kao i poštivanja člana 46. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) vezano za očitavanja mjerila.”


Amra Junuzović-Kaljić

18.05.2022

18.05.2022

Smiljana Viteškić

24.05.2022

Damir Nikšić

18.05.2022
Puni tekst pitanja:

"Podnosim inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu unutrašnjih poslova da zajednički razmotre i u najkraćem roku primijene sve potrebne mjere u cilju usporavanja saobraćaja u gradskoj jezgri u cilju zaštite života i zdravlja građana, studenata i posjetilaca glavnog grada Bosne i Hercegovine, uz postavljanje kamera, kao i drastičnog povećanja iznosa kazni za prekoračenje brzine u gradskoj jezgri."


Jasmina Bišćević-Tokić

24.05.2022

Amra Junuzović-Kaljić

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Ovim putem pokrećem inicijativu prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, da preporuči
uvođenje časa historije u Plan i program nastavnog predmeta historija, u osnovnim i
srednjim školama koji bi se u saradnji sa JU Fond memorijala KS, održavao u Memorijalnom
centru Kovači, na mjestu koje svojim postojanjem i stalnim muzejskim postavkama, svjedoči
našoj skorašnjoj istoriji, Oslobodilačkom ratu 1992-1995, naša djeca i omladina se mogu
podrobnije upoznati sa ratnim događajima i herojskoj odbrani Grada.


Bibija Kerla

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

U ime stanovnika KS i cijele Bosne i Hercegovine pitam Vladu KS kao i ministra MUP-a kakva je trenutno sigurnosna situacija u kantonu a i u cijeloj zemlji? Hoće li doći do oružanih sukoba i šta smo sve preduzeli da osiguramo stanovnoštvo u slučaju da nam dolazi 92 godina?


Danijela Kristić

21.03.2022
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu prema JP ZOI84 da se za narednu skijašku sezonu, 2022/23, izvrši numeracija skijaških staza kao i dodjeljivanje imena svakoj od staza prema kriteriju koje odredi komisija.


Segmedina Srna-Bajramović

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Na 66. sjednici Vlade KS održane 24.2.2022.godine, donesena je Odluka broj 02-04-5574-24/22 e, a odnosi se na izmjenu Pedagoških standarda za osnovnu školu, tačnije, dijela koji se odnosi na nastavni predmet Kultura življenja i to konkretno na podjelu učenika u grupe pri realizaciji nastave

Da li je kod donošenja predmetne odluke urađena ikakva stručna analiza koja je dovela do zaključka potrebe za navedenom promjenom?

Da li je u tom procesu vršena ikakva konsultacija sa aktivom nastavnika?

Da li je sindikat dao saglasnost za brisanje navedene odredbe?

Želim da naglasim kako se radi o izuzetno značajnom nastavnom predmetu koji djecu uči bontonu, pravilima odijevanja, stanovanja, pravilnoj ishrani, bolestima i posljedicama nepravilne ishrane, načinima raspolaganja novcem, štednji, bosanskoj tradiciji i to sve kroz praktičan rad.

Izuzetno je važno da ne odustajemo od metodologije izvođenja nastave zbog činjenice da neko istu u praksi ne želi implementiratui, pa iz razloga zaštite odgovornih od inspekcijskog nadzora, ministarstvo ne bi trebalo bez detaljne analize prihvatiti opciju u kojoj se direktorima izlazi u susret brisanjem odredbe/obaveze na štetu djece.


Jasna Duraković

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu resornom ministarstvu da, ukoliko trenutno nema, kreira i usvoji protokol djelovanja u slučaju nasilja u porodici, te da pokrene aktivnosti s ciljem punog upoznavanja svih policijskih službenika o načinu postupanja u skladu sa protokolom.

Ukoliko takav protokol već postoji upućujem inicijativu da se uradi opsežna kampanja edukacije policijskih službenika o djelovanju u skladu sa navedenim protokolom.


Arijana Memić

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Zašto se još uvijek čeka na okončanje istrage i tužilačku odluku u predmetu odbijanja liječenja
djevojčice Nadin Smajlović?
Da li su ispitani svjedoci, da li su saslušani prijavljeni doktori i u kojem svojstvu su saslušani?
Da li ste utvrdili štetne posljedice radnji po život i zdravlje mldb. djevojčice?
Jeste li izvršili procjenu mogućih i izvjesnih posljedica po zdravlje djeteta, da je izostala reakcija
roditelja koji još uvijek dijete liječe u Turskoj?
Da li ste angažovali vještaka medicinske struke i obavili vještačenje kako bi se utvrdio nastanak
štete?
Prema riječima glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva KS, Sabine Sarajlije, ovaj
predmet je prioritet a već 28 mjeseci nema tužilačke odluke.