Tačke dnevnog reda van Programa rada

33.Radna sjednica SKS

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2020. godine


32 Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


STENOGRAMI I ZAPISNICI


XIV HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2021. godine


2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2021. godine


4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište".


5. Informacija o kvalitetu zraka u Kantonu Sarajevo


6. Informacija o realizaciji zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-39939-8/20 od 03.11.2020.godine


7. Prijedlog zaključka o produženju moratorija na zapošljavanje u Kantonu Sarajevo


XIII Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


XII Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prihvatanje ostavke premijera Vlade


2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo;


II Nastavak 30.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo-hitni postupak;


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o prenosu prava vlasništva nekretnine uz naknadu, između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja radi realizacije projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta kao zamjenske lokacije u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u ulici Grbavička br. 62-68 u Sarajevu koji se uklanja radi izgradnje saobraćajnice –Južne longitudinale;


5. Prijedlog odluke o ispravci Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo, broj: 01-04-38520/20 od 05.10.2020. godine;


6. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na notarski obrađen Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja između Univerziteta u Sarajevu i Općine Centar Sarajevo u svrhu izgradnje spomen obilježlja „Odred Lasta“ na uglu ulica Patriotske lige i Bolnička u Sarajevu, na zemljištu označenom kao k.č. 40/27 k.o. Sarajevo IV


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ljuca Džemal);


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta u ulici Behdžeta Mutevelića broj 10, općina Novo Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mahmutović Adil);


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu “3B”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Suljović Mirsad);


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnina (Huremović Samir);


11. Utvrđivanje datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2020. godinu;


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2020. godinu;


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2020. godinu;


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2020. godinu


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2020. godinu;


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2020. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2020. godinu.


20. 3. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopunama Zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020. godine;