Tačke dnevnog reda van Programa rada

44. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

ZAPISNICI I STENOGRAMI


Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu


Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16 i 45/19) u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za period 25.08.2020. - 15.08.2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2021. godine


43. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


XXI Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju-hitni postupak


2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-36010-1/21 od 29.09.2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I nastavak 42.Radne sjednice

35. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


36. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.


37. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


38. c. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima


38. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2020. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu) sa prilozima.


40. d. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2021. godinu


40. b. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2021. godinu;


40. f. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2021. godinu


40. a. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2021. godinu;


40. e. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” za 2021. godinu


40. c. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2021. godinu;


40. g. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2021. godinu


42.RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo u formi dokumenta "Analiza Covid 19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo" do 20.09.2021.


3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


4. Prijedlog Odluke o odobravanju zaključenja Memoranduma o razvoju saradnje između Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Vlade Pokrajine Koruška (Pokrajina Koruška, Republika Austrija)


5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine između Bajramović Belme i Bašić Aide sa jedne strane i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa druge strane u svrhu proširenja gradskog groblja “Vlakovo“.


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz E, Lamela E6, izgrađenom u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Mahmutović Mirela);


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ramić Edin);


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3-D, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mujezinović Admir i Mirela);


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Hujić Emir);