Tačke dnevnog reda van Programa rada

I nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

3. Konstituisanje klubova naroda i kluba Ostalih u Skupštini Kantona Sarajevo


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Konstituisanje Skupštine Kantona Sarajevo: a) uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo; b) davanje i potpisivanje svečane izjave poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo;


2. Donošenje Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo


III nastavak 54. Radne sjednice

12. Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Terović Salema sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo, broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog pomoćnog objekta – ljetna kuhinja radi rušenja, između Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja – Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Plakalo Šefketa sa druge strane u svrhu izgradnje I transverzale – poddionica „Tunel Kobilja Glava“, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“ 18/21)


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o prenosu prava svojine bez naknade, između Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo, koji bi u ime Kantona Sarajevo potpisao premijer Kantona Sarajevo, a u ime prenosioca prava gradonačelnica Grada Sarajeva, a koji se odnosi na zemljište ispod škole i dvorište Javne ustanove Osnovna škola „Velešićki heroji“.


17. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje ugostiteljsko-turističke škole Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih;


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2022. godinu;


19. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo


55. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-skraćeni postupak


4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo-skraćeni postupak


5. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija koji će biti zaključen pred Karić Kemalom, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao Prodavca/investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao Kupca/udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 103 stana u stambeno-poslovnim objektima „A1-B“ i „A1-A“ u Vogošći, naselje Rosulje, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračke populacije, ukupne vrijednosti od 11.591.563,00 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo od 10.221.354,42 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 1.370.208,58 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo licima iz člana 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/22), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


I nastavak 54. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

5. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo-skraćeni postupak


7. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo”;


54. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Nacrt Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo


4. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2023.-2025. godina


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2022. godine;


Informaciju o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo u toku 2021. godine


Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2022.-2024. godina


53. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i na Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni i dopunama Statuta JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog Odluke o obezbjeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu nadogradnje diplomatsko-konzularnog predstavništva objekta A-6 u ulici Zmaja od Bosne, Sarajevo