Skupštinske inicijative i zaključci

Prije svega svim zdravstvenim radnicama i radnicima koji su se stavili na raspolaganje, mobilizirali se i svoje kapacitete stavili u funkciju borbe protiv pandemije, potisnuli vlastiti strah i sa pažnjom, znanjem, empatijom pomogli svakom pacijentu, odgovorno i predano pristupivši organizaciji i prilagođavanju na do sada nepoznatu bolest, vrlo jasno poručujući građanima da nisu sami i pokazujući da su najbolji stub odbrane na prvoj liniji fronta borbe protiv nevidljivog neprijatelja, aktivno usporavajući i zaustavljajući rapidno širenje ove bolesti; ali ništa manje i našoj policiji, prosvje

1. Obavezuje se Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i Ured za kvalitet da na osnovu člana 7. Odluke o bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 49/16) provede nadzor nad institucijama iz člana 1. Odluke, a sve u vezi provedbe Odluke u skladu sa članom 5. koja nalaže institucijama da u roku od 30 dana od dana realizacije ugovora unesu tražene podatke o javnim nabavkama

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 i 9/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 23.03.2020. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

I

Na osnovu člana 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 23.03.2020. godine, donijela je sljedećI:

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuju se sva pravna i fizička lica sa područja Kantona Sarajevo, koja u svojoj djelatnosti imaju emisiju zagađujućih materija u zrak (postrojenja za sagorijevanje, tehnološka postrojenja i privredni subjekti koji imaju emisije u zrak) da u roku od mjesec dana dostave potrebne podatke za Listu pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan, koji su obavezni primjenjivati odredbe Plana, u skladu sa Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

1. Obavezuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji sa Ministarstvon prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša, putem upravnika zgrada obavjesti etažne vlasnike o novoj zakonskoj obavezi nabavke protupožarne opreme, shodno članu 25. stav (1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine F BiH" 64/09).

2. Obavezuju se upravnici koji obavljaju poslove upravljanja i održavanja zgrada da podatke o stanju protupožatne opreme dostavljaju Civilnoj zaštiti Kantona Sarajevo, koja ima zadatak da ih objedinjava i obrađuje.

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo prilikom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant "B" usvojenog 24.04.2019. godine.

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo prilikom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant "B" usvojenog 24.04.2019. godine.

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da intenzivira nadzore nad pravnim licima koja vrše prodaju uglja na području Kantona Sarajevo, kao i nad onim pravnim licima koja već imaju zabranu prodaje istog.

2. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da nadzore vrši na sedmičnom nivou, a kod proglašenja epizode "UZBUNA" shodno Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.:44/19) da nadzore obavlja svakodnevno, shodno mogučnostima.

1. Prihvata se inicijativa za izmjenu Odluke o proglašenju 5. februara Danom sjećanja na sve stradale građane Grada Sarajeva u periodu opsade 1992.1995. godine.