Kada će Vlada Kantona Sarajevo izvršiti Zaključak VLade iz 2014.godine te omogućiti neometan ulazak u školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža, Mehmeda Bajraktarevića?

Adnan Solaković
Pitanje

Zastupnik Adnan Solaković na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Kada će Vlada Kantona Sarajevo ( Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS) izvršiti zaključak Vlade broj:02-05-12763-46/14 od 08.05.2014.godine (65 sjednica), da se omogući neometan ulazak u školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža, Mehmeda Bajraktarevića, kao i ostale stavke iz navedenih zaključaka?"

Odgovor: 

ODGOVOR:

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-12763-46/14, od 18.05.2014. godine utvrđeno je sljedeće:
1. Prihvaćena je informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade o situaciji u JU Osnovna muzička škola Ilidža.
2. Odbačen je, kao formalno-pravno neuredan zahtjev za davanje prethodne saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora JU Osnovna muzička škola donesen na trećoj vanrednoj sjednici Školskog odbora održanoj 21.06.2013. godine.
3. Naloženo je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade da kroz pružanje asistencije policije, omogući neometan ulazak u školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža Mehmeda Bajraktarevića.
4. Naime, nakon što je predmetni zaključak dostavljen ovom ministarstvu, uputili smo zahtjev Ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Policijskom komesaru za hitan prijem, pri čemu im je dostavljen i pomenuti zaključak. Policijski komesar je uputio obavijest, broj: 02/PK-1-366/14, od 27.05.2014. godine kojim se Ministarstvo obavještava da je naš akt sa Zaključkom proslijeđen Četvrtoj policijskoj upravi, kao nadležnoj za realizaciju obaveze pružanja asistencije, koja bi trebala kontaktirati Ministarstvo u vezi sa sastankom na kojem bi se dogovorile pojedinosti oko realizacije tačke 3. Zaključka. Dana 03.06.2014.2014. godine od strane Četvrte policijske uprave dostavljen je akt kojim se traži dopuna zahtjeva za pružanje asistencije policije. Nakon toga održan je sastanak u prostorijama Četvrte policijske uprave ponovljen je stav, naznačen u zahtjevu za dopunu dokumentacije ove uprave, da se asistencija policije može osigurati samo u slučajevima kada se očekuje da će doći do organiziranog i masovnog fizičkog otpora i upotrebe oružja, te kada za to bude postojalo pravosnažno rješenje o izvršenju. Također, ukazano je na odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima, te je predstavnicima Ministarstva uručeno Uputstvo o pružanju pomoći radi obezbjeđenja izvršenja poslova i zadataka koji spadaju u nadležnost drugih državnih organa i preduzeća i drugih pravnih lica iz 1999. godine, potpisano od Ismeta Dahića i nedostupno u drugom obliku. U tom trenutku vodilo se više sudskih postupaka i istrage u Tužilaštvu, te nije bilo pravosnažnih presuda, niti konačnih tužilačkih odluka.

web: https://mon.ks.gov.ba
e-mail: mon@mon.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-128,Fax: + 387 (0) 33 562-218
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Skrećemo pažnju na činjenicu da je mandat Mehmeda Bajraktarevića na poziciji direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža, istekao 20.09.2014. godine, te postaje upitna svrsishodnost izvršenja ovog zaključka.
5. Naloženo je direktoru Škole Mehmedu Bajraktareviću da poduzme sve potrebne radnje i
mjere kako bi se u potpunosti realizirao nastavni plan i program, zakonito okončala nastavna godina te osigurao zakonit način izbora vršioca dužnosti članova Školskog odbora -predstavnika uposlenika i roditelja/staratelja, što nije realizirano.
6. Zaduženo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da donese odluku o akontativnoj isplati plaće za mjesec mart 2014. godine uposlenicima JU Osnovna muzička škola Ilidža, te da istu dostavi putem Operativnog centra Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo na realizaciju, što je realizirano i to za mart 2014. godine i sve naredne mjesece, do danas.
7. Naloženo je Inspektoratu rada, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo da utvrdi stepen realizacije nastavnog plana i programa i, s tim u vezi, realizaciju obaveza iz radnog odnosa svih uposlenika JU Osnovna muzička škola Ilidža za period 01.01.2014. do dana realizacije Zaključka, te da o tome obavijeste Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo. Naloženo nije realizirano, zbog činjenice da u Školi nije bilo odgovornog lica kod kojeg bi nadzor mogao biti realiziran.
8. Zaduženo je Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da se, u okviru svojih nadležnosti, aktivno uključi u postupke koji se, u vezi sa JU Osnovna muzička škola Ilidža, vode kod Tužilaštva Kantona Sarajevo sudova u Kantonu Sarajevo, te da o trenutnom statusu predmeta-postupaka obavijesti Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Vladu Kantona Sarajevo.
9. Naloženo je Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da, u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, pripremi prijedloge rješenja o razrješenju predsjednika i članova i imenovanju vršilaca dužnosti Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Ilidža nakon osiguranja zakonitih prijedloga svih struktura zastupljenih u školskom odboru. Navedeni nalog nije realiziran zbog nemogućnosti utvrđivanja zakonitih prijedloga za imenovanje vršilaca dužnosti članova školskog odbora-predstavnika roditelja/staratelja i uposlenika, zbog gore navedenih okolnosti.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, u saradnji s Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo nikada nije prestalo provoditi radnje koje imaju za cilj normalizaciju rada JU Osnovna muzička škola Ilidža, što prvenstveno podrazumijeva rješavanje pitanja pečata Škole. Naime, sve što bi mogli organi u Kantonu Sarajevo u vezi ove škole (imenovanje Školskog odbora, aktivnosti oko imenovanja direktora, inspekcijski nadzori, provjere realizacije nastavnog plana i programa i sl.) neće imati nikakvog efekta sve dok ustanova ne bude imala pečat kao dokaz o autentičnosti akata koje izdaje.

Pošalji mail: 
Ne