Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 55. Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/97 i 26/02) i člana 26. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 20/98 i 4/01), Vlada Kantona Sarajevo, na 18. sjednici od 5. juna 2003. godine, donijela je

UREDBU O OSNIVANJU KABINETA PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kabinet), utvrđuje njegov djelokrug, uređuje rukovođenje Kabinetom, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje Kabineta.

Član 2.

Kabinet vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i zamjenike predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, radi obezbjeđivanja ostvarivanja njihovih funkcija utvrđenih ustavom.

Član 3.

U izvršavanju stručnih i drugih poslova iz člana 2. ove uredbe, Kabinet sarađuje sa odgovarajućim organima države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vladom Kantona Sarajevo, ministarstvima Kantona Sarajevo i drugim organima kantonalne uprave, organizacijama, institucijama i privrednim društvima u zemlji i inostranstvu, kao i sa odgovarajućim organima stranih država ili njihovih predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Član 4.

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo imenuje savjetnika predsjedavajućeg Skupštine Kantona, koji obavlja poslove po nalogu predsjedavajućeg Skupštine Kantona. Savjetnik iz prethodnog stava prava i obaveze iz radnog odnosa ostvaruje u Kabinetu.

Član 5.

Kabinetom rukovodi šef Kabineta, koji u pogledu rukovođenja Kabinetom ima prava i dužnosti rukovodioca kantonalnog organa uprave. Šefa Kabineta postavlja i razrješava Vlada Kantona Sarajevo, na usaglašeni prijedlog predsjedavajućeg i zamjenika predsjeda- vajućeg Skupštine Kantona Sarajevo. Mandat šefa Kabineta traje koliko i mandat Vlade Kantona Sarajevo, a nakon isteka mandata može biti ponovo postavljen. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti šefa Kabineta, u poslovima rukovođenja Kabinetom zamjenjuje ga službenik kojeg on odredi.

Član 6.

Unutrašnja organizacija Kabineta utvrđuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kabineta donosi šef Kabineta, uz pribavljeno mišljenje predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

Član 7.

Sredstva za rad Kabineta utvrđuju se u budžetu Kantona Sarajevo.

Član 8.

Kabinet počinje s radom danom postavljenja šefa Kabineta. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kabineta donijet će se u roku od 15 dana od dana postavljenja šefa Kabineta.

Član 9.

Službenike i namještenike ukinutog Kabineta predsjednika i potpredsjednika Kantona Sarajevo, osim službenika i namještenika koje preuzima Služba za protokol, preuzima Kabinet. Kabinet preuzima i službenike i namještenike koji su obavljali stručne i administrativne poslove za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo u Službi za Skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".