Program rada

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

1. Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2019. godinu

1. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za 2017. godinu

OBLAST PRAVDE I UPRAVE

1. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo

3. Zakon o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Februar, 2018
  mart 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

4. Zakon o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Februar, 2018
  mart 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

6. Zakon o lokalnoj samoupravi

7. Zakon o imovini Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Maj, 2018
  juli 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. za 2017. godinu

2. Izvještaj Upravnog inspektorata o izvršenim inspekcijskim pregledima u toku 2017. godine

3. Informacija o radu Kantonalnog suda Sarajevo i Općinskog suda u Sarajevu

4. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

5. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo

6. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo

7. Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo

OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

1. Prostorni plan područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Trebević“

2. Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća)

3. Urbanistički plan za urbano područje Ilijaš

4. Urbanistički plan za urbano područje Hadžići

5. Urbanistički plan za urbano područje Trnovo

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo

7. Prostorni plan područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom – Smiljevići“

1. Program rada i finansijski plan Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu

3. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. god

4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu

5. Program rada Kantonalnog stambenog fonda za 2019.godinu

6. Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu

7. Plan rada Kantonalnog stambenog fonda za 2019.godinu

8. Plan rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu

OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE

1. Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima

2. Zakon o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći

1. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

2. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

3. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

5. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Rad“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

6. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

7. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - Pijace“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

8. Izvještaj o radu i poslovanju „Bags-Energotehnika“ d.d. Vogošća za 2017. godinu

5. Izvještaj o radu i poslovanju javnog komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

OBLAST SAOBRAĆAJA

1. Zakon o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Septembar, 2018
  novembar 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o poslovanju KJKP „Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo

2. Izvještaj o broju taksi vozila

OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1. Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo

2. Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Mart, 2018
  maj 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Mart, 2018
  maj 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o spriječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

 • Nacrt zakona
  Rok: Mart, 2018
  maj 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Mjesečne informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo

2. .Periodični izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2018. godine

3. Periodični izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - juni 2018. godine

4. Periodični izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2018. godine

OBLAST PRIVREDE

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

2. Zakon o ugostiteljstvu Kantona Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Mart, 2018
  juni 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

 • Nacrt zakona
  Rok: Avgust, 2018
  decembar 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima

 • Nacrt zakona
  Rok: Avgust, 2018
  decembar 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

5. Privremena odluka o zaštiti izvorišta vode od značaja za snabdjevanjem vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne, površinske i podzemne vode “Sarajevskog polja” na području Kantona Sarajevo

1. Bilans energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu

2. Informacija o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo u 2017. godini

3. Izvještaj o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća iz oblasti privrede za 2017. godinu

OBLAST FINANSIJA

1. Izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

2. Izmjene i dopune Zakona o komunalnim taksama

3. Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu

 • Nacrt budžeta
  Rok: Oktobar, 2018
  decembar 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

4. Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

 • Nacrt zakona
  Rok: Oktobar, 2018
  decembar 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu

8. Izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu

9. Izmjene i dopune Zakona o sudskim taksama

10. Odluka o zaduživanju (vanjski dug)

5. Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu

7. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo

 • Prijedlog zakona
  Rok: Decembar, 2018
  Nakon donošenja i stupanja na snagu Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period januar- decembar 2017. godine

2. Izvještaj o reviziji Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu

OBLAST ZDRAVSTVA

1. Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2017. godini

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo za 2017. godinu

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu

18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti visnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu

19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu

20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2017. godinu

21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu

22. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2017. godinu

23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu

24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu

25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu

26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2017. godinu

28. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2017. godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu

29. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2017. godini, sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

30. Studija o zdravstvenom stanja stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo u 2017. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo

 • Ostalo
  Rok: Juli, 2018
  Nije razmatrano

31. . Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu

32. Odluka o davanju saglasnosti na statute javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

OBLAST OBRAZOVANJA I NAUKE

1. Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Februar, 2018
  maj 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

3. Izmjene i dopune Zakona o obrazovanju odraslih

 • Nacrt zakona
  Rok: April, 2018
  juni 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

4. Zakon o Prosvjetno-pedagoškom zavodu

 • Nacrt zakona
  Rok: Maj, 2018
  avgusr 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018.-2023.

2. Strategija za mlade

3. Strategija inkuzivnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo za period 2018.-2025. godina

 • Nacrt - ostalo
  Rok: Februar, 2018
  maj 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

4. Strategija informatizacije osnovnih i srednjih škola u Kantona Sarajevo za period 2018.-2023. godina

5. Godišnji izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

6. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg (zbirno)

OBLAST KULTURE I SPORTA

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

 • Nacrt zakona
  Rok: Juni, 2018
  oktobar 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o radu JU Narodno pozorište Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

2. Izvještaj o radu JU Sarajevska filharmonija sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

3. Izvještaj o radu JU Pozorište mladih Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

4. Izvještaj o radu JU Kamerni teatar ’55, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

5. Izvještaj o radu JU Sarajevski ratni teatar - SARTR sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

6. Izvještaj o radu JU MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MES sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

7. Izvještaj o radu JU Muzej Sarajeva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017.godinu

8. Izvještaj o radu JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

9. Izvještaj o radu JU Historijski arhiv Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

10. Izvještaj o radu JU Biblioteka Sarajeva sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

11. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

12. Izvještaj o radu JU Muzej „Alija Izetbegović”, Sarajevo sa Izvještajem o finansijskom poslovanju i Izvještajem o radu direktora, Upravnog i Nadzornog odbora za 2017. godinu

15. Program rada JU Pozorište mladih Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

16. Program rada JU Kamerni teatar ‘55 Sarajevo, sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

17. Program rada JU Sarajevski ratni teatar - SARTR, sa planom finansijskog poslovanja za 2017. godinu

18. Program rada JU MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MES, sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

19. Program rada JU Muzej Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

20. Program rada JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

21. Program rada JU Historijski arhiv Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

22. Program rada JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

23. Program rada JU Biblioteka Sarajeva sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

25. Program rada JU „Collegium artisticum”, Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

26. Izvještaj iz oblasti sporta za 2017. godinu

24. Program rada JU Muzej „Alija Izetbegović”, Sarajevo sa planom finansijskog poslovanja za 2018. godinu

OBLAST RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

2. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo

3. Zakon o podršci porodicama sa djecom u Kantonu Sarajevo

4. Zakon o socijalnom neprofitnom stanovanju u Kantonu Sarajevo

 • Nacrt zakona
  Rok: Septembar, 2018
  novembar 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove ”Kantonalni centar za socijalni rad” za 2017. godinu

2. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2017. godinu

3. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2017.godinu

5. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove “Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2017. godinu

6. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove “Porodično savjetovalište“ za 2017. godinu

8. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu

8. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2017. godini

9. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2017. godini

10. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2017. godini

11. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2017. godinu, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2018. godinu

13. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu

14. Izvještaj o provođenju zakonskih propisa o rodnoj ravnopravnosti, socijalnom uključivanju žena i LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo

15. Informacija o monitoringu i evaluaciji pojedinačnih mjera podsticanja zapošljavanja za 2017. godinu

16. Programi rada i finansijski plan javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite za 2019. godinu

17. Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u 2017. godini

18. Program rada Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2019. godinu

19. Finansijski plan Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2019. godinu

OBLAST BORAČKIH PITNJA

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo

 • Nacrt odluke
  Rok: Juni, 2018
  septembar 2018-prijedlog
  Nije razmatrano

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata »IKRE« za 2017. godinu

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2017. godinu

3. Godišnji plan i program rada Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata »IKRE« za 2018. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA, KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA, KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu

1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2017. godinu

2. Plan zaštite od požara Kantona Sarajevo

 • Plan/Program
  Rok: Decembar, 2018
  u toku godine
  Nije razmatrano

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

1. Prostorni plan područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Trebević“

2. Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća)

3. Urbanistički plan za urbano područje Hadžići

4. Urbanistički plan za urbano područje Ilijaš

5. Urbanistički plan za urbano područje Trnovo

6. Prostorni plan područja posebnih obilježja „Regionalni centar za upravljanje otpadom - Smiljevići“

1. Izvještaj o radu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2017. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

1. Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2018. godinu

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2017. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO

1. Izvještaj o radu Zavoda za informatiku i statistiku i izvještaj o finansijskom poslovanju za 2017. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2017. godinu

OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

1. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i Finansijski izvještaj za 2017. godinu sa revizorskim izvještajem

2. Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2018. godinu