Pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Avdibegović na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja.
"Šta je sa trolejbusima za koje se zbog neispunjavanja potrebnih uvjeta ne može izvršiti homologacija, te se isti ne nalaze u saobraćaju? Da li je tačna informacija da se za vozila dnevno plaća ležarina to jeste korištenje carinskog prostora? Ko plaća istu? I ko je odgovoran za nabavku tih vozila? Zašto vozila nisu u saobraćaju i da li uopšte mogu biti? Sljedeće pitanje: Planom budžeta za 2014 godinu u svrhu nabavke remonta autobusa, trolejbusa i minibusa predviđeno je 1,5 miliona. Prema informacija kojima raspolažem planirana je nabavka 10 autobusa od kojih je nabavljeno tek 5. Šta je sa planiranom nabavkom za koju je Vlada Kantona Sarajevo izdvojila sredstva? Molim da se dostavi kompletna dokumentacija vezana za ove aktivnosti odnosno ugovor o nabavci vozila kao i Anex ugovora koji je prema mojim saznanjima također zaključen.
Obrazloženje:
Prema saznanjima izvršena je nabavka 10 trolejbusa koji od početka nisu ispunjavali potrebne uvjete za registraciju. Vozila nisu u saobraćaju i njih pet se prema informacija kojima raspolažem već duži vremenski period plaća dnevna ležarina odnosno troškovi korištenja carinskog prostora. Shodno navedenom molim da nam se dostavi informacija ko snosi pomenute troškove, ko je odgovoran za nabavku vozila i da li ista uopšte mogu biti u saobraćaju? Također planom budžeta za 2014 godinu predviđen je iznos od 1,5 miliona KM za nabavku i remont autobusa, trolejbusa i minibus gdje Vlada Kantona Sarajevo izdvojila sredstva u svrhu nabavke 10 vozila autobusa a nabavljeno je tek pet od deset planiranih. Molim da se dostavi informacija šta je sa nabavkom preostalih pet kao i primjerak Ugovora o nabavci vozila kao i Anexa ugovora koji su također zaključeni.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Vezano za prvi dio pitanja dajemo sljedeći odgovor:

U skladu sa Sporazumom o sufinansiranju realizacije projekta «Nabavka trolejbusa i autobusa za JGPP» potpisanog sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo, broj: 04-14-28953/14 iz 2014. godine, KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo pokrenulo je otvoreni postupak javne nabavke 15 rabljenih zglobnih trolejbusa, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
Nakon okončane procedure javne nabavke zaključen je Ugovor o kupoprodaji rabljenih zglobnih trolejbusa tipa NAW Hess BGT 25 – 15 komada sa dobavljačem Čipić GmbH Siegen (broj ugovora 13866 od 13.10.2014. godine). Vrijednost nabavke svih 15 trolejbusa iznosi 306.000,00 EUR (20.400,00 EUR po voznoj jedinici). U cijenu trolejbusa uračunati su svi troškovi isporuke, koja će se izvršiti na lokaciji FCO KJKP «GRAS» d.o.o. Sarajevo – Depo trolejbusa ( Majdanska bb).

Po okončanju postupka javne nabavke 15 rabljenih zglobnih trolejbusa i zaključenog ugovora Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo dostavljena je kopija dokumentacije iz tenderske dokumentacije za nabavku zglobnih trolejbusa, na osnovu koje je od strane Ministarstva saobraćaja urađen Zapisnik o pregledu procedure javne nabavke i pregledu ispunjenja ugovorenih uslova.

Dobavljač Čipić GmbH, sa kojim je zaključen Ugovor o kupoprodaji 15 rabljenih zglobnih trolejbusa do sada je dopremio u Sarajevo 9 ugovorenih trolejbusa, od kojih su 4 trolejbusa pod carinskim nadzorom u depou trolejbusa, dok se ostalih 5 vozila nalazi na carinskom terminalu.
U skladu sa odredbama zaključenog ugovora KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo nema obavezu plaćanja troškova ležarine ( troškovi carinskog prostora ).Sve troškove vezane za vozila do registracije snosi dobavljač Čipić GmbH.

Vozila nisu isporučena KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo obzirom da je ugovorom definisano da je obaveza kupca vozila isporučiti FCO Depo trolejbusa (Majdanska bb), što znači da sve troškove dopreme vozila, carinjenja, troškovi homologacije za svako vozilo idu na teret dobavljača.
Vozila nisu isporučena iz razloga što procedure homologacije nisu završene. Obzirom da vozila nisu porijeklom iz EU, kao i da procedure za homologaciju trolejbusa nisu definisane Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila («Službeni glasnik BiH» broj 41 od 20.maj 2008. godine) ista nisu mogla biti isporučena. Trolejbus, kao vozilo javnog prijevoza, nije definisano u odredbama Pravilnika o homologaciji.
KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo je poslao upit Ministarstvu komunikacija i prometa BIH vezano za postupak homologacije za trolejbuse, ili izuzeća iz postupka, na koji je dat odgovor da je : «Prema Članu 9. tačka 73) Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BIH – ZOBS, («Službeni glasnik BiH» broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) «Trolejbus motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje, osim sjedišta za vozača, ima više od 8 sjedišta (kategorija i koje, radi napajanja motora električnom energijom ima kontakt s električnim provodnikom», te da je propisano da «Obavezi homologacije podliježu cestovna motorna i priključna vozila obuhvaćena kategorizacijom vozila prema UN ECE (United Nations Economic Commission for Europe) propisima, koji je sastavni dio Pravilnika o homologaciji.»
U « KATEGORIZACIJI VOZILA ZA HOMOLOGACIJU» prema UN ECE, ako se primjeni Član 9. tačka 73) ZOBS-a BIH trolejbus je u svrstan u Kategoriju M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju više od 8 sjedala i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t. U prilogu 1. dajemo kopiju priloga 2 ( korištena vozila) iz Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila ( «Službeni glasnik BiH» broj 89 od 28.10.2010. godine), iz kojeg se može vidjeti da je trolejbus uvršten u Pravilnik, te da se kod homologacije primjenjuju odredbe za autobuse. Firma koja je ovlaštena da vrši postupak homologacije je dostavila dokumentaciju Ministarstvu komunikacije i prometa BiH i čeka se saglasnost da se u određenim elementima izvrši izuzeće trolejbusa iz homologacije.Izuzeće se prije svega odnosi na propise koji se odnose na emisiju izduvnih gasova, jer je trolejbus električno vozilo i u svijetu se tretira kao ekološki čisto vozilo.

KJKP «Gradski saobraćaj» je 2010. godine izvršilo nabavku 15 trolejbusa istog tipa i nije bilo nikakvih prepreka niti smetnji i ista su u saobraćaju i danas.

Kod donošenja Odluke o prihvatanju ponude dobavljača Čipić GmbH i zaključenja Ugovora o nabavci trolejbusa KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo nije raspolagao sa podacima vezanim za problem homologacije. Po dobijanju saglasnosti i dostavljenog rješenja o homologaciji vozila će biti registrovana i uključena u javni prijevoz putnika.

Prema članu 6. pomenutog Sporazuma KJKP Gras je bio obavezan formirati komisiju za prijem isporučenih vozila koja će napraviti „ Zapisnik o prijemu isporučenih vozila “ i isti dostaviti predstavnicima Ministarstva saobraćaja.

Do danas od Komisije za prijem isporučenih vozila, Ministarstvo saobraćaja nije zaprimilo „ Zapisnik o prijemu isporučenih vozila“.

Na traženje Ministarstva da se dostavi Zapisnik o prijemu vozila po osnovu Sporazuma o nabavci trolejbusa i autobusa za JGPP „ dopisom br: 6458 od 18.05.2015.godine koji je zaprimljen u Ministarstvo 19.05.2015.godine KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo je dao sljedeće obrazloženje :
„Dobavljač Čipić GmbH, sa kojim je zaključen Ugovor o kupoprodaji 15 rabljenih zglobnih trolejbusa do sada je dopremio u Sarajevo 9 ugovorenih trolejbusa, ali isti nisu isporučeni GRAS-u obzirom da je ugovorom definisano da je obaveza kupca vozila isporučiti FCO Depo trolejbusa ( Majdanska bb ) i da izvrši homologaciju svih trolejbusa i dostavi rješenje o homologaciji za svako vozilo. Kako do danas nije izvršena homologacija, isporuka i preuzimanje trolejbusa nije izvršeno tako da nismo u mogućnosti dostaviti «Zapisnik o prijemu isporučenih vozila».Procedure homologacije nisu završene iz razloga što vozila nisu porijeklom iz EU, kao i nedefinisanosti procedura za homologaciju trolejbusa u Pravilniku o homologaciji. Postupak odobravanja homologacije za 9 trolejbusa koji su dopremljeni u Sarajevo je predat Ministarstvu komunikacija i prometa BIH „.
Dana 25.05.2015.godine u Ministarstvo saobraćaja je od strane KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo zaprimljena kopija Rješenja br: UP1 01-05-02-2-3443/15 od 15.05.2015.godine ( Prilog 2) kojim se odobrava zahtjev za izuzeće iz postupka homologacije 15 ( petnaest ) motornih vozila trolejbusa, KAO OSNOVAN .
To su trolejbusi sa sljedećim brojeva šasije :
1. 698420011 950 203;
2. 698420011 950 204;
3. 698420011 950 205;
4. 698420011 950 206;
5. 698420011 950 207;
6. 698420011 950 208;
7. 698420011 950 209;
8. 698420011 950 210;
9. 698420011 950 211;
10. 698420011 950 212;
11. 698420011 950 213;
12. 698420011 950 214;
13. 698420011 950 215;
14. 698420011 950 216;
15. 698420011 950 218.

Vozila moraju proći postupak identifikacije i ocjene tehničkog stanja vozila kod organizacije za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije putem tehničkog servisa za homologaciju pojedinačnih vozila, nakon čega će vozila biti registrovana i uključena u saobraćaj.

Što se tiče drugog dijela pitanja dajemo sljedeći odgovor:

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2014. godinu, razdjel Ministarstva saobraćaja na poziciji ekonomski kod 615400, subanalitika EAU018 – Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP su bila planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM (izvori finansiranja: 100.000,00 KM - budžetska sredstva, 1.400.000,00 KM - kreditna sredstva Razvojna banka).
U 2014. godini sredstva su izvršena u iznosu od 333.408,76 KM. Od ukupno realizovanog iznosa sredstva u iznosu od 100.000,00 KM se odnose na „Finansiranje troškova carina, poreza i ostalih dadžbina prilikom uvoza 30 rabljenih autobusa – Turska donacija“ ( izvor budžetska sredstva), a sredstva u iznosu od 233.408,76 se odnose na „Nabavku 15 rabljenih trolejbusa, autobusa, i minibusa za JGPP“ ( izvor kredit Razvojna Banka).
Sredstva u iznosu od 1.166.591,24 KM iz kredita Razvojne Banke su prenesena u Budžet Kantona Sarajevo za 2015. godinu.

U 2015. godini iz kredita Razvojne banke su plaćena sredstva u iznosu od 818.184,90 KM za „Nabavku 15 rabljenih trolejbusa, autobusa, i minibusa za JGPP“. Preostala sredstva na ovoj poziciji su 348.415,10 KM.

U skladu sa tačkom 19. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-6161-17.1/15 od 16.04.2015. godine, kojim se tražilo od KJKP «GRAS» d.o.o. Sarajevo da dostavi Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo kompletnu informaciju o provedenim tenderima iz 2014. godine o nabavci 15 zglobnih trolejbusa i 10 zglobnih autobusa, KJKP“ Gras „ d.o.o. Sarajevo je dopisom br: 6458 od 18.05.2015. godine, koji je zaprimljen u Ministarstvo 19.05.2015.godine, dao sljedeće izjašnjenje:

Postupak javne nabavke: 10 rabljenih zglobnih autobusa

Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo su, po okončanju provedenog postupka javne nabavke: 10 rabljenih zglobnih autobusa, u skladu sa članom 5. Sporazuma o sufinansiranju realizacije projekta «Nabavka trolejbusa i autobusa za JGPP» kojim je definisano da će Ministarstvo saobraćaja finansijska sredstva izdvojena za ovu namjenu isplatiti na račun KJKP «GRAS» d.o.o. Sarajevo po okončanju procedure javne nabavke i odobravanja « Zapisnika o pregledu procedure javne nabavke » i odobravanja «Zapisnika o pregledu ispunjenja ugovornih uslova», dostavljene kopije tenderske dokumentacije za provedeni postupak javne nabavke: 10 rabljenih zglobnih autobusa.

Odlukom Uprave preduzeća broj 17/270 od 26.12.2014.godine, dato je odobrenje za ponovno pokretanje postupka u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.Predmetni postupak je proveden kao pregovarački postupak javne nabavke bez objave obavještenja o nabavci za dostavljanje ponuda.KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo je dva puta pokretao postupak javne nabavke roba 10 rabljenih zglobnih autobusa namjenjenih za gradski prijevoz putnika, po otvorenom međunarodnom postupku, međutim oba postupka su otkazana-poništena iz razloga što ni u jednom postupku nisu dostavljene prihvatljive ponude.

Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja je u skladu sa ZJN upućen ponuđačima koji su na prethodna dva neuspjela postupka dostavili ponude ( Sejari Sarajevo, N&G plus d.o.o. Tuzla, Čipić GMbH Siegen, Njemačka), a radi osiguranja bolje konkurencije, poziv na pregovarački postupak upućen je i firmama Globus d.o.o. Maribor, Slovenija, Makrotehna d.o.o. Maribor, Slovenija i Basco SRL, Comaco,Italija.

Komisija KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo, formirana od strane generalnog direktora, konstatovala da je u utvrđenom roku primljena ponuda ponuđača:N&G PLUS d.o.o. Tuzla te da je ponuđač N&G PLUS d.o.o. Tuzla dostavio tražene dokumente neophodne za kvalifikaciju kao i početnu ponudu.

Gore pomenuta Komisija je nakon analize izvještaja o pregledu ponuđenih vozila od strane stručne komisije KJKP „ Gras „ d.o.o. Sarajevo, odabrala 10 vozila koja su prihvatljiva i uputila zahtjev ponuđaču N&G PLUS d.o.o. Tuzla za nastavak pregovora.

Dobavljač, N&G Plus d.o.o. Tuzla je, do dana 05.05.2015. godine, izvršio isporuku 5 ugovorenih autobusa. Generalni direktor KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo, formirao je Komisiju koja je imala zadatak da izvrši pregled 5 zglobnih rabljenih autobusa i utvrdi da li su ista isporučena u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji. Komisija je pristupila pregledu, i konstatovala da su isporučena 2 vozila manje snage, o čemu je obavijestila Generalnog direktora / Upravu preduzeća. Upućuje se zahtjev dobavljaču da otkloni nedostatke koje je Komisija uočila kod prvog pregleda vozila, što je dobavljač, N&G Plus d.o.o. Tuzla» i učinio. Komisija ponovo pristupa pregledu 5 autobusa, te konstatuje da su otklonjeni svi nedostaci, dokumentacija koja prati autobuse dostavlja se službama, vozila se registruju i uključena su u saobraćaj, Zapisnik Komisije za primopredaju 5 isporučenih autobusa, broj: 6431 od 18.05.2015. godine ( Prilog 3).

Kako je sa dobavljačem N&G Plus d.o.o. Tuzla zaključen Anex ugovora broj: 1886 od 06.02.2015. godine o kupoprodaji 5 zamjenskih zglobnih autobusa, autobusi su dopremljeni u Sarajevo, isporuka autobusa po Anex-u ugovora nije izvršena obzirom da je dobavljač preuzeo obavezu da vozila isporuči sa završenom dokumentacijom do registracije (carinjenje, homologacija i dr.). Zapisnik za 5 zamjenskih autobusa dostaviće se nakon isporuke i pregleda autobusa. Dokumentacija koja se odnosi na potpisivanje Anex-a Ugovora i doznačavanje sredstava za isporuku autobusa, koja su zamijenjena, dostavljena je Ministarstvu saobraćaja, dopisom broj: 5604 od 29.04.2015. godine.

Dana 25.05.2015.godine u Ministarstvo saobraćaja su od strane KJKP „Gras „ d.o.o. Sarajevo zaprimljene kopije potvrda CENTRA MOTOR ŠIROKI BRIJEG o postupku drugostupanjske homologacije za pregledana i ispitana vozila ( autobuse ) kategorije M3 a to su sljedeća vozila:

1. Potvrda broj: 04-03-1162/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine, za vozilo kategorije M3 , marke vozila MERCEDES-BENZ CITARO O 530 G, tip O 530 G, broj šasije: WEB62824313100475, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36;

2. Potvrda broj:04-03-1163/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine, za vozilo kategorije M3 , marke vozila MERCEDES-BENZ CITARO O 530 G, tip O 530 G, broj šasije: WEB62824313100473, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36;

3. Potvrda broj:04-03-1164/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine ; za vozilo kategorije M3 marke vozila MERCEDES-BENZ CITARO O 530 G, tip O 530 G, broj šasije: WEB62824313100472, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE 36;

4. Potvrda broj:04-03-1165/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine , za vozilo kategorije M3 marke vozila MAN NG263/D28/E3/3T, tip A23, broj šasije : WMAA23ZZZ2B022585, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36;

5. Potvrda broj:04-03-1166/15, Široki brijeg, dana 16.03.2015. godine, za vozilo kategorije M3 marke vozila MAN NG263/D28/E3/3T, tip A23, broj šasije : WMAA23ZZZ2B022583, u pogledu zadovoljavanja zahtjeva prema ECE pravilniku ECE R36.

Ovim potvrdama se potvrđuje da vozila ( autobusi ) zadovoljavaju sve zahtjeve ECE pravilnika R36.03-HOMOLOGACIJA VOZILA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA S OBZIROM NA NJIHOVE OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE.Dokumentacija koja potvrđuje gore navedeno nalazi se u tvrtci CENTAR MOTOR d.o.o.Široki brijeg. Ova potvrda služi za potrebe prve registracije vozila u Bosni i Hercegovini. Ove potvrde dostavljamo u prilogu br.4. Pomenutim vozilima je izvršena registracija i u saobraćaju su od marta 2015.

Ostalih 5 vozila: prema našim saznanjima vozila su dovezena u Sarajevo izvršena je homologacija i carinjenje. U KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo očekuju dokumentaciju kao potvrdu navedenoga.

Kopiju Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke 10 rabljenih zglobnih autobusa, dostavljenog od strane KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo , po traženju Ministarstva dopisom broj: 04-27-31-I/15 od 08.04.2015. godine, dostavljamo u prilogu br.5.

Također na Vaše traženje dostavljamo i Kopiju Ugovora o kupoprodaji rabljenih zglobnih trolejbusa – 15 komada, kopiju Ugovora o kupoprodaji 10 rabljenih zglobnih autobusa i Anex-a Ugovora br: 1886 od 06.02.2015. godine ( Prilog 6).

Prilog 1. Izvod iz Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila ( «Službeni glasnik BiH» broj 89 od 28.10.2010. godine;

Prilog 2. Kopija Rješenja br:UP1 01-05-02-2-3443/15 od 15.05.2015.godine Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine;

Prilog 3. Zapisnik Komisije za primopredaju 5 isporučenih autobusa, broj: 6431 od 18.05.2015. godine);

Prilog 4. Kopije Potvrda od CENTRA MOTOR Široki brijeg;

Prilog 5. Kopija Izvještaja KJKP „Gras „ d.o.o Sarajevo, o provedenom postupku javne nabavke 10 rabljenih zglobnih autobusa;
Prilog 6. Kopija Ugovora o kupoprodaji rabljenih zglobnih trolejbusa – 15 komada, kopija Ugovora o kupoprodaji 10 rabljenih zglobnih autobusa i kopija Anex-a Ugovora broj: 1886 od 06.02.2015. godine o kupoprodaji 5 zamjenskih zglobnih autobusa.