Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Segmedina Srna Bajramović,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Da li je Ministarstvo zdravstva upoznato kako se od strane direktorice JU "Dom zdravlja" Kantona Sarajevo Dženane Tanović, vrše radnje koje opstruiraju izvršenje pravosnažne sudske presude kada je u pitanju povratak prim. dr. Milana Miokovića na poziciju generalnog direktora, te da li ministarstvo planira poduzeti zakonske korake zaštite zakonitosti postupka i osiguranja provođenja pravosnažnih sudskih presuda?"

Ostatak pitanja sa obrazloženjem možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva je u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Selma Filipović,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica/poslanica Selma Filipović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko/poslaničko pitanje vezano za finansiranje visokoškolskih ustanova:

"Kada će Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva obrazovanja nauke i mladih utvrditi kriterije za finansiranje visokoškolskih ustanova u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju? Što je bio zahtjev provedene revizije budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu"?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnica/poslanica Selma Filipović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko/poslaničko pitanje vezano za finansiranje visokoškolskih ustanova.

"Kada će Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih utvrditi kriterije za finansiranje visokoškolskih ustanova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, što je bio zahtjev provedene revizije budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu"?

Odgovor:

ODGOVOR: Odredbom člana 128. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13-Prečišćeni tekst i 13/15) propisano je: „Visokoškolska ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton, finansira se ili sufinansira iz Budžeta po osnovu kriterija za finansiranje visokoškolskih ustanova kao javnih ustanova, koje na prijedlog Ministarstva utvrđuje Vlada“.
Istovremeno u stavu 4. istog člana Zakona o visokom obrazovanju propisano je: „Sredstva koja obezbjeđuje Kanton utvrđuju se u skladu sa kriterijima iz stava (1) ovog člana, zavisno od prirode, značaja i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

„Da li Kanton Sarajevo ima potpisan sporazum sa Vladom FBiH o realizaciji projekta izgradnje Veterinarskog instituta na Stupu u koji su uložena kreditna sredstva / Svjetska banka u iznosu od 3,3. miliona KM, a Kanton Sarajevo je sa svoje strane dosad izdvojio 800.000,00 KM /"
"Koji je rok zaduženja, kada prispjevaju obaveze i ko će ih plaćati, te koji je udio Kantona Sarajevo u strukturi vlasništva Instituta?"
"Posebno insistiram na činjenici da je zgrada instituta, u koju su uložena sredstva, svečano otvorena još juna 2011 godine kada je svečano obilježen završetak izgradnje u okviru posjete premijera Vlade KS Fikreta Musića i da od toga dana do danas, a to je 1.214 dana nije u funkciji, što je nedopustivo i u suprotnosti sa preduslovima Evropske komisije po pitanju ustrojstva veterinarskog servisa u BiH"

Odgovor:

U vezi pitanja zastupnice/poslanice Selme Filipović, postavljenog na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 29.04.2015. godine, a u vezi realizacije projekta izgradnje Veterinarskog instituta na Stupu, obavještavamo vas da je odgovor na ovo pitanje utvrđen u odgovoru Ministarstva privrede u čijoj je nadležnosti bila realizacija datog projekta.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Veterinarski institut na Stupu:
"Molim premijera Vlade Kantona Sarajevo da mi u saradnji sa resornim ministarstvima za finansije, privredu i pravdu Kantona Sarajevo odgovori na sljedeće pitanje, i to: Da li Kanton Sarajevo ima potpisan sporazum sa Vladom FBIH o realizaciji projekta izgradnje veterinarskog instituta na Stupu u koju su uložena kreditna sredstva od strane Svjetske banke u iznosu od 3,5 miliona KM, a Kanton Sarajevo je sa svoje strane do sada izdvojio 800.000 KM. Koji je rok zaduženja, kada prispijevaju obaveze i ko će ih plaćati, te koji je udio Kanton Sarajevo u strukturi vlasništva instituta. Posebno insistiram na činjenici da je zgrada Instituta u koju su uložena sredstva svečano otvorena još juna 2011 godine kada je svečano obilježen završetak izgradnje u okviru posjete premijera Vlade Kantona Sarajevo gdina Fikreta Musića, i da od tog dana do danas a to je 1214 dana nije u funkciji, što je nedopustivo i u suprotnosti sa preduslovima Europske komisije po pitanju ustrojstva veterinarskog servisa u BIH. I ne samo to, jesmo li mi toliko bogati da pustimo da ovako skupi objekti propadaju?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
29.04.2015

2. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova:
"Poznato je da je svojevremeno MUP Kantona nabavio uniforme koje su u istupima nekih policijskih zvaničnika i predstavnika sindikata kvalificirane kao kancerogene. Zbog tih nejasnoća su ostale neiskorištene u nekom magacinu, da bi se nakon tri godine bez bilo kakvog valjanog obrazloženja MUP-ovima Goraždanskog i Posavskog Kantona proslijedile.
Ko je odlučio o ovom postupku s obzirom na to da je za to izdvojen novac iz budžeta Kantona? Ko su odgovorni za nabavku tih uniformi ako su bile radioaktivne i kako nisu radioaktivne za pripadnike MUP-ova kojima je uniforma donirana? Ko je odgovoran ako su neosnovano proglašene kancerogenim i zašto i koliko je izdvojeno za nabavku novih uniformi?
U tom smislu molim da se javnosti pojasni na koji način i na osnovu kojih kriterija je nabavljeno oko 1500 pištolja marke "GLOK", ako se ima u vidu da znatan broj policajaca ima već takvo oružje uz jedan broj pištolja marke "ZBROJEVKA" sa 15 metaka. Koliko je novca izdvojeno za to? Na kojem poprištu su rabljeni pištolji koje policija ima i ko je procijenio da su dotrajali? Na drugoj strani u policijskim stanicama nema ni toalet papira, sapuna. Higijenski uvjeti su vrlo upitni."

Odgovor:

IZJAŠNJENJE NA POSLANIČKO PITANJE
Uniforme koje su nabavljene 2012. godine, s ciljem opremanja policijskih službenika propisanom odjećom i obućom, nisu zadovoljavale standarde propisane Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi, zbog čega ih policijski službenici nisu koristili. Pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjedovalo uniforme koje nisu korištene, a Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog i Posavskog kantona su uputila apele za pomoć zbog veoma teške finansijske situacije, kao i vanredne situacije uzrokovane poplavama, Vlada Kantona...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje

„Svjedoci smo trovanja salmonelom, velikog broja djece u vrtićima JP. No nije to jedini problem ove ustanove, čiji značaj nije potrebno isticati. Haos koji prati rad vrtića je srozavanje digniteta i Vlade pa i Skupštine Kantona Sarajevo. Stoga pitam da li su nadležni, (prije svega Vlada KS) sposobni da se uredi ova oblast? Ukoliko se ne sankcioniraju odgovorni za trovanje djece salmonelom, bit će jasna poruka da nova Vlada nastavlja sa starim kursom, koji neće insistirati na odgovornosti, što je jedan od uzroka katastrofalnog stanja u svim segmentima u kojima je vlast poslodavac“.

Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u proteklom periodu radilo je u otežanim okolnostima, skoro dvije godine dana unazad nije bilo izvršeno imenovanje ministra, a u zadnjih četiri godine desile su se ostavke dva imenovana ministra, a jedan imenovani ministar je smijenjen.
I pored toga uposlenici Ministarstva realizirali su aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju kvalitetnog rada svih odgojno-obrazovnih ustanova Kantona Sarajevo, pa tako i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“.

Nakon posljednjeg imenovanja ministra za obrazovanje, nauku i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Adnan Solaković,

Saziv: 2014-2018
23.03.2015

1. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje u ime građana ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, a u vezi prava na korištenje parking mjesta za osobe sa invaliditetom.

"Obratila nam se grupa građana – ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, u vezi na korištenje parking mjesta obilježenih za vozila sa vidno postavljenom, jedinstvenom, parking naljepnicom za tu vrstu parking mjesta, a koju izdaje MUP. Problem su nesavjesni vozači koji prakiraju vozila koja su obilježena sa nevažećim naljepnicama ili raznim akreditacijama, te ova grupa građana veoma često nema mjesta na tim parkinzima.
Ovako često uzurpiranje navedenih parking mjesta dovodi do diskriminacije invalida od strane zdravih ali nesavjesnih vozača. Stoga tražimo od nadležnih iz MUP-a, da u redovnim poslovima na terenu obilaze ova parking mjesta, te sankcionišu parkirana vozila bez adekvatne, validne naljepnice koju izdaje MUP-ov odjel za registraciju vozila, a na osnovu Pravilnika o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetims ( Sl. glasnik br. 13 od 27. Februar 2007. godine)
Razumijemo složenu sigurnosnu situaciju u Kantonu Sarajevo te da je ovaj slučaj manjeg značaja, ali je za invalide ovo vrlo ozbiljan problem te smatramo da ga je moguće riješiti.„

Odgovor:

B. Odgovor na zastupničko pitanje

Policijski službenici Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo shodno svojim nadležnostima prilikom obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka preduzimaju mjere i radnje na provođenju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Naime, odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Adnan Solaković, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku/poslaničku inicijativu ispred kluba poslanika SBB "za izmjene člana 30. Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo".

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Bibija Kerla,

Saziv: 2014-2018
23.03.2015

1. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva, i direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo:

"Zašto Javna ustanova Apoteke Sarajevo nije u sistemu elektronskih recepata i ne pruža građanima usluge izdavanja lijekova, ortopedskih i ostalih pomagala što dovodi ustanovu koja je u vlasništvu Kantona Sarajevo u neravnopravan položaj u odnosu na privatne apoteke?"

Pitanje uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo je u sklopu primopredaje sa dosadašnjim ministrom zdravstva dobila između ostalog i kopiju akta upućenog Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo te Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo broj: 01-01-1194-3/14 od 11.12.2014.godine kojim JU Apoteke Sarajevo ukazuju na problem nedovoljno definisanog Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo,
Na osnovu tog akta, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uputilo Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo akt broj 10-37-5154/15 od 31....

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Izudin Bajrović,

Saziv: 2014-2018
23.03.2015

1. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Izudin Bajrović, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade: "da ministar obrazovanja napravi jedan sveobuhvatan i objektivan uvid u stanje obrazovnih ustanova na području Kantona Sarajevo, na svim nivoima, te da isti u vidu izvještaja dostavi Skupštini na uvid, kako bismo imali uvid u stepen devastiranosti našeg obrazovnog sistema."

Ostatak inicijative možete naći u prilogu.

Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u okviru svoje nadležnosti u oblasti obrazovanja obuhvata predškolsko, osnovno, srednje, visoko obrazovanje i nauku na području Kantona Sarajevo, tako da je stanje u navedenim oblastima sljedeće:

Oblast predškolskog odgoja i obrazovanja

U Registru predškolskih ustanova koji se vodi u Ministasrtvu je registrirano ukupno 19 ustanova, od toga je jedna javna ustanova – „Djeca Sarajeva“ i još 18 privatnih ustanova.
Odgojno-obrazovni rad se regulira u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Mirsad Pindžo,

Saziv: 2014-2018
23.03.2015

1. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, gospodin Mirsad Pindžo, na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 23.03.2015. godine, u okviru tačke dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", postavio je zastupničko pitanje u kojem od Vlade Kantona Sarajevo traži da dostave poslanicima/zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo

"Izvještaj o realizaciji sanacionog programa Javnog preduzeća ZOI '84", sa detaljnim izvještajem o utrošku kreditnih sredstava."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede možete naći u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje upućeno Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

"Da li je Tužilaštvo Kantona Sarajevo provodilo istražne radnje i donijelo tužilačku odluku vezano za moguća počinjenja krivičnih djela u poslovima:

-provođenju postupka javne nabavke i zaključivanje ugovora o realizaciji projekta rekonstrukcije tramvajske pruge u Sarajevu,

-provođenju postupka javne nabavke i zaključivanja ugovora na realizaciji projekta rekonstrukcija prečistaća Butila, i

-poslovanja Javnog preduzeća ZOI '84 i dovođenja istog do runa propasti.

Obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Tužilaštva Kantona Sarajevo možete naći u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Rasim Smajić,

Saziv: 2014-2018
23.03.2015

1. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Rasim Smajić na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo.

"Šta će Vlada Kantona Sarajevo uraditi da se sprovedu pravosnažne izvršne sudske presude koje su zaposlenici tražili po osnovu kršenja radnog zakonodavstva?"

Napominjem da je neizvršavanje sudskih presuda krivično djelo i da neko mora odgovarati. Svi smo dali svečanu izjavu da ćemo poštovati Ustav i zakone ove zemlje i omogućiti funkcionisanje pravne države.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
23.03.2015

1. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje ministru za obrazovanje, nauku i mlade:
"Poznato je da se u procesu srednjeg i osnovnog obrazovanja organiziraju stručni ispiti na kojima su ispitivači sa sarajevskih fakulteta. Isto tako znano je da se ti ispiti ne finansiraju na teret budžeta već kandidati sami plaćaju svoje ispite. Grupa profesora koja je angažirana na tim ispitima do sada nije dobijala naknadu za ispite tako da su bili prinuđeni da više ne učestvuju u tom procesu. Zato pitam gdje je novac koji su uplaćivali kandidati da bi polagali stručni ispit i s obzirom da je proces organiziranja tih ispita blokiran kada će i nakoji način biti to odblokirano kako bismo imali stručno osposobljene predavače u srednjim i osnovnim školama."

Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, te podzakonskim aktima (Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika, Odluka o rokovima i cjenovniku za polaganje stručnog ispita) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ima obavezu organizovanja i realizovanja polaganja stručnih ispita nastavnika, odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Stručni ispit polaže se pred komisijom koju imenuje ministar iz...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Edin Forto,

Saziv: 2014-2018
05.06.2013

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje, vezano za terensku provjeru i registrovanje vodomjera u određenim stambenim jedinicama

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Hamed Aljović,

Saziv: 2014-2018
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje prema JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS

Semir Halilović,

Saziv: 2014-2018
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Zahtijevam od Ministarstva privrede KS da mi dostavi spisak svih pravnih lica, preduzeća, firmi kao i fizičkih lica kojima je Ministarstvo privrede KS u periodu 1.1.2016. - 31.10.2017. dalo poticaj za rad i razvoj ili subvenciju kamata, bilo pojavnom pozivu ili bez javnog poziva.
Uz spisak onih koji su dobili ove vrste poticaja i pomoći, molim Ministarstvo privrede KS da mi dostavi i spisak onih čiji su zahtjevi odbijeni."

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović je dana 18.07.2018.godine podnio zastupničko pitanje kako slijedi:

“Molim Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo da mi kao zastupniku dostavi spisak, (imena i prezimena, stručna zvanja) svih 87 lica koja je Univerzitet u Sarajevu primio u radni odnos, na radno mjesto - asistent.”

“Također molim navedene organe da mi dostave i spisak lica koja su konkurisala a koja su odbijena na konkursu za prijem u radni odnos na radno mjesto asistent.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona