Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Damir Nikšić,

Saziv: Aktuelni
05.01.2021

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Kada će KJKP “Rad” ponovo početi redovno prati ulice i da li je istina to što neki bivši dugogodišnji radnici KJKP “Rad” tvrde, a to je da ovo preduzeće kreira sopstvene politike i odlučuje koje ulice će prati, a koje ne, i to, navodno, na bazi plaćanja i dugova koji uključuju i navodne dugove samog Kantona prema ovom preduzeću. Nejasna mi je ova situacija pa bih volio znati ko tačno, imenom i prezimenom, odbija prati određene ulice, navodno zato što Kanton duguje novac tom preduzeću, i kakve tačno veze s tim imaju građani koji stanuju u tim ulicama? 2. Da li je tačno da već godinu dana većina parkomata ne radi, tj. da su tek nepun mjesec dana bili u funkciji prije nego što su se počeli kvariti?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

"Podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, svim općinama na području Kantona Sarajevo da se posebnim propisom izvrši kategorizacija parkovskih i drugih zelenih javnih površina kojima će se omogućiti pristup psima i suprotno, te propisa kojim se utvrđuju prekršajne kazne za nepoštivanje istog, kao i propisi ukoliko vlasnik životinje ne očisti javnu površinu koju je onečistila njegova životinja."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
05.01.2021

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite odgovor da li ste informaciju o korištenju tj.propisivanju lijeka Glukogan poslali svim Domovima zdravlja KS na postupanje i da li je informacija dostavljena svim područnim ambulantama i svim timovima porodične medicine, što je definisano Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na medicinska sredstva u KS objavljenom u Službenim novinama KS broj:22/20.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 67-08-/2020 od 24.08.2020. godine?
Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovorom o pružanju usluga potpisanim 21.09.2020.godine?
Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP ZOI84, Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

"Ovim putem podnosim inicijativu da Turistička zajednica izdvoji finansijska sredstva kojim bi na vrlo efikasan način uticali na estetiku, ali i popularnost naših planina tokom cijele godine. 

Finansijska sredstva bi bila utrošena na:

1. Postaviti svijetleće olimpijske krugove u području Babinog dola, na istaknuto mjesto,  (poput onih na kružnom toku na Mojmilu);
2. Postaviti dekoracije  za fotografisanje  (fotopoint) na najpopularnije lokacije – Babin do, izlazna stanica šestosjeda, vrh Bjelašnice, Veliko polje na Igmanu, Malo polje na Igmanu.Dekoracije trebaju biti profesionalno dizajnirane (moguće organizovati i konkurs za najbolja idejna rješenja), izrađene od materijala otpornih na različite vremenske uslove, te sadržavati olimpijska obilježja i  nadmorsku visinu
3. Na području grada i na putu prema Bjelašnici i Igmanu postaviti nekoliko bilborda tj. reklama sa sadržajima i ljepotama Bjelašnice i Igmana." 

Proslijeđeno:
KJKP ZOI84, Ministarstvo privrede, Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 27-09-/2018 od 11.09.2018. godine?
Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovorom o pružanju usluga potpisanim 05.10.2018.godine, drugom pojedinačnom ugovoru potpisanim 09.10.2018.godine, trećem pojedinačnom ugovoru potpisanim 30.10.2018.godine, četvrtim pojedinačnim ugovorom potpisanim 17.01.2019.godine i petim pojedinačnim ugovorom potpisanim 23.04.2019.godine?
Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP ZOI84, Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

"Molim da mi dostavite informaciju da li ste raspisali tendere za kontinuirane mjerače i glukozne senzore, ketonske trakice, zamjenske pumpe, potrošni materijal i tender za trakice za mjerenje šećera za odrasle, jer ste u odgovoru na moju inicijativu naveli da će se isti raspisati najkasnije do 31.10.2020.godine. Do današnjeg dana tender nije objavljen."

Proslijeđeno:
ZZO KS
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 32-06-/2019 od 10.06.2019. godine?
Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovorom o pružanju usluga potpisanim 02.10.2019.godine i drugom pojedinačnom ugovoru potpisanim 20.11.2019.godine?
Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP ZOI84, Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu da se osiguranje od nesretnog slučaja za učenike/ce osnovnih i srednjih škola realizuje raspisivanjem jedinstvenog tendera, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, preko ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na identičan način na koji realizuju i osiguranje objekata i uposlenika svih osnovnih i srednjih škola.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Prema Okvirnom sporazumu broj 2521/18 od 15.08.2018. godine i 1391/19 od 21.05.2019.godine navedeno je u čl.2 da “Izvršilac se obavezuje da će u ugovorenom periodu pružati usluge servisiranja i održavanja četvorosjedne žičare 41219 SBF4 i šestosjedne žičare 41220 SBK6”, da li pod servisom četvorosjeda mislite na četvorosjed koji nikada nije stavljen u funkciju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP ZOI84, Ministarstvo privrede
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Elmedin Konaković,

Saziv: Aktuelni
05.01.2021

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se osigura zdravstveno osiguranje svim povratnicima koji se odjave sa područja Kantona Sarajevo i prijave adresu na području manjeg BiH entiteta Republika Srpska”.
Obrazloženje: “Veliki broj povratnika u manji BiH entitet formalno je prijavljen na području Kantona Sarajevo, a živi u RS-u. Procjena je da čak neće ni biti uvećanja troškova zdravstvene zaštite jer se sredstva za ovu populaciju već izdvajaju.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

Obrazloženje inicijative: Projekat zapošljavanja pripadnika ove populacije započeli smo 2018-e godine. Iz nama nepoznatih razloga projekat je zaustavljen. Molim vas da nas izvjestite o efektima implementacije u proteklom periodu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
05.01.2021

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornim ministarstvu upućujem inicijativu za donošenje izmjena Zakona o plaćama i naknadama u Kantonu Sarajevo po hitnom postupku kao i da se istim obuhvate i Općine u sastavu Kantona Sarajevo."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornim ministarstvu upućujem inicijativu da se izvrši upravni nadzor nad načinom obračuna plaća u svim Općinama u Kantonu Sarajevo i poštivanja odrebi o visini osnovice za obračun plaća sa Zakonon o plaćama i izmjenama Zakona o plaćama donesenim na nivou FBiH (Službene novine Federacije BiH br :45/10;111/12 i 20/17)."

Proslijeđeno:
Upravni inspektorat, Vlada Kantona

Haris Zahiragić,

Saziv: Aktuelni
05.01.2021

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje:
- Koji je sadržaj programa "Zdravo odrastanje" potpisanog između Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, JU "Djeca Sarajeva" i Asocijacije XY? 
- Koji je sadržaj "priručnika, didaktičkog materijala, memorijskih kartica, postera i lutki" - koji su navedeni u saopštenju za javnost? Također, tražim dostavu navedenih materijala.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Javna ustanova “Djeca Sarajeva”, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
05.01.2021

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
KJKP Park
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Molim da izvršite nadzor da li svi objekti unutar Zaštićenog pejzaža „Trebević“ imaju sve
potrebne vodne akte, te da li dolazi do nekontrolisanog ispuštanja otpadnih voda.
Također molim da se nadzorom utvrdi da li je izrađen katastar, odnosno sistem registrovanja,
praćenja i kontrole funkcionalnosti svih septičkih jama u ZP Trebević koji je trebao biti
uspostavljen od strane KJU ZPPKS.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 05/03-19-32187-36-293/20 od 14.12.2020. godine.
Molim da nastavite nadzor na ovoj adresi naročito po sljedećim pitanjima:
1. Budući da je utvrđeno da etažni vlasnici nisu donijeli odluku o uzimanju pozajmice
u skladu sa članom 50. stav (2) tačka e) molim Ministarstvo da obavijesti etažne
vlasnike i to odmah da se član 27. stav (2) ne može primjeniti budući da takvu odluku
sami etažni vlasnici nisu donijeli i da mogu raskinuti ugovor sa sadašnjim
upravnikom, a eventulani spor u vezi pozajmice riješe sudskim putem.
2. Molim da utvrdite da li se pozajmica-zajam uzela zbog zakonski propisanog pokrića
troškova održavanja koji nisu pokriveni zajedničkom rezervom, a potrebni su za
obavljanje poslova redovnog održavanja koji se ponavljaju u razmacima dužim od
jedne godine
3. Budući je očigledno da je predstavnik etažnih vlasnika bez znanja i odluke etažnih
vlasnika zadužio zgrade Paromlinska 55A, 55B, 55C, 55D jako velikim iznosom
molim da službenim putem o ovim radnjama obavijestite Tužilaštvo Kantona Sarajevo
da provede istragu da li ovakvo postupanje ima elemente krivičnog djela
4. Molim da ponovo uputite zahtjev upravniku OKI Upravitelj da za pomenute adrese
dostavi godišnje izvještaje za 2019. i 2020. godinu jer dostavljeni izvještaji ne sadrže
potrebne informacije shodno članu 46. stav (3), a naročito brojeve dokumenata po
kome je izvršeno plaćanje, datum nastanka rashoda, te godišnji izvještaj ne treba da
sadrži zbirne rashode nego svaki rashod pojedinačno, čak i ako se radi o rashodu koji
se mjesečno ponavlja
5. Prema nepotpunim godišnjim izvještajima za 2019. godinu ne nalaze se rashodi po
pitanju osiguranja zajedničkih dijelova zgrade dok se u godišnjim planovima za 2019.
i 2020. godinu nalaze, kao i u dostavljenom Ugovoru između etažnih vlasnika i
upravnika. Molim da provedete nadzor da li je osiguranje ugovoreno na zakonski
način i dostavite mi zapisnik kojim se potvrđuje da su etažni vlasnici donijeli odluku o
osiguranju
6. Iako je zatraženo u odgovoru nisam dobila kopiju zapisnika da su etažni vlasnici
dali saglasnost na tekst Ugovora između etažnih vlasnika i upravitelja, te molim da mi
se dostavi, a Ministarstvo svojim nadzor utvrdi da li je Ugovor potpisan na zakonit
način ”

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Poštovani,
na inicijativu vezano za pristup upravnika/upravitelja podacima iz zemljišne knjige, dobila
sam odgovor da sve osobe uključujući i upravnike imaju neometan pristup pomenutim
podacima, pa ljubazno molim da li je potrebno poduzeti još neke korake od strane zastupnika
u Skupštini Kantona Sarajevo?

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Ljubazno molim Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša da mi dostavi zapisnik o izboru upravnika i predstavnika etažnih
vlasnika zgrade na adresi Džemala Bijedića 279L i 279K , lamele B1, B2, B3, kao i rješenja
Ministarstva o potvrđivanju izbora upravnika i predstavnika etažnih vlasnika.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu pravde i uprave, odnosno Upravnom inspektoratu:

“Molim da me obavijestite o poduzetim nadzorima u Općinskom sudu u Sarajevu u vezi
kršenja propisa o sistematizaciji radnih mjesta, zapošljavanju, unapređenju i penzionisanju
uposlenika o čemu su skoro izvještavali mediji.
Ljubazno molim kopiju svih akata koje je donosio Upravni inspektorat po ovom pitanju”

Proslijeđeno:
Upravni inspektorat