Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2020

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i
48/ pokrećem inicijativu prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvu
za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvu
finansija Kantona Sarajevo, da se u što skorijem periodu objavi Javni poziv za dodjelu
sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za april i maj
2020. godine za Kanton Sarajevo, za privredne subjekte koji su Javnim pozivom broj
05-02-45-18053/20 od 05.06.2020. god. isključeni postavljenim kriterijima, vezujući
pravo na naknadu za evidentirani promet preko fiskalnih uređaja registovanih u
Poreznoj upravi FBiH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Amel Mekić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2020

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pitanja za ministricu komunalne privrede i infrastrukture, molim pismeni odgovor u roku koji je definisan Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo član 219:

1. Da li je prilikom nabavke GIS softvera izabran isti ponuđač u Ministarstvu komunalne privrede kao u KJKP Sarajevogasu?
2. Ko je pripremao i potpisao tehnički dio specifikacije na osnovu koje je izabran ponuđač? Molim da mi dostavite tehničku specifikaciju koja je ovjerena i potpisana od strane tehničkih lica koja su pripremala specifikaciju.
3. Ko je i na osnovu čega izvršio procjenu navedene nabavke (nabavka GIS softwera)? Dostavite mi imena i prezimena osoba koja su vršila procjenu kao i samu specifikaciju procjene.
4. Da li je Ministarstvo komunalne privrede pokrenulo nabavku projekta “jedinstveni informacioni sistem”, obzirom da su u budžetu planirana sredstva od 2 miliona maraca? Da mi se dostave imena i prezimena osoba koja su izvršila procjenu i na osnovu kojih parametara je izvršena procjena. Da li je tačno da je nabavka ovog softwera uvod za uvođenje firme Luminos u sva komunalna preduzeća.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2020

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Upućujem inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da se u ulici Blagovac 1, MZ Blagovac, Općina Vogošća, izvrši postavljanje saobraćajnih znakova kojima se ograničava brzina kretanja motornih vozila na 40 km/h, kao i da se izvrši postavljanje horizontalnih usporivača brzine na dvije ili više tačaka duž navedene ulice."

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Amra Junuzović-Kaljić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2020

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
BUDŽETSKI INSPEKTORAT, Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo pravde i uprave, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Upravni inspektorat

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2020

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Proslijeđeno:
Kantonalna agencija za privatizaciju
Puni tekst pitanja:

"Molim da izvršite nadzor nad zaštitnim šumama i šumama s posebnom namjenom na području Kantona Sarajevo, da li su na karti i na terenu obilježeni vidljivim znakovima, koji su određeni u propisu o proglašenju šume, te utvrdite da li se poštuju ostali propisi iz Zakona o šumama KS."

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik OKI Upravitelj, a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

U medijima se pojavila informacija o izmjenama Statuta i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, opisu poslova i radnih zadataka KJP “Sarajevo-šume” kako bi se uposlili podobni stranački kadrovi.

Mijenjani su uslovi za imenovanje na poziciju direktora KJP “Sarajevo-šume” i to na način da je odredba koja precizira da direktor mora imati “najmanje osam godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje pet godina na rukovodećim pozicijama” zamijenjena je riječima “najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje tri godine na rukovodećim pozicijama”

Izmijenjen je i dio koji se odnosi na uslove za imenovanje izvršnog direktora u KJP “Sarajevo-šume”. Ranije je u Statutu KJP “Sarajevo-šume” pisalo da izvršni direktor za opšte poslove mora imati “završen fakultet društvenog smjera”, “najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje tri godine na rukovodećim pozicijama”, “da ima položen državni ispit” i da ima “stručna znanja iz oblasti za koju se imenuju”

Prema novim pravilima, izvršni direktor za opšte poslove neće morati imati položen državni ispit, a moći će imati završen i šumarski fakultet.

Molim da u okviru svojih nadležnosti provjerite navode iz medija i ukoliko je potrebno poduzmete potrebne zakonske radnje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

"Molim da nas informišete u kakvom se statusu nalazi Odluka donesena 06.08.2020. od strane Premijera Nenadića, a odnosi se na obustavu korištenja započetih i planiranih godišnjeg odmora  za članove upravljačkih struktura zdravstvenih ustanova. 
Budući da su u Upravnim i Nadzornim odborima zdravstvenih ustanova i članovi iz reda uposlenika tih ustanova,  zastupljeni i ljekari koji sve vrijeme obavljaju svoje redovne poslove kao i dežure, od proglašenja stanja pandemije, potom i pogoršanja epidemiološke situacije, ovom mjerom im je uskraćeno pravo iz radno-pravnog statusa.
Obzirom na aktuelnu, sada povoljniju epidemiološku situaciju, da li je i kada planirano revidiranje ili stavljanje van snage donesene Odluke."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Pravobranilaštvo KS, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove