Tačke dnevnog reda po sjednicama

26.RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

20. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2019. godine


21. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


22. Izvještaj o poslovanju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu


23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu


24. Izvještaj o radu za 2019. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2019. godine Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”;


25. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


26. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu;


27. Informacija o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2019. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2020. godinu


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period januar – mart 2020. godine


ZAPISNICI I STENOGRAMI


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2020.-2022. godina


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2020. godine.


Informacija o nadzoru nad postupcima javnih nabavki u Kantonu Sarajevo


II NASTAVAK 25.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2019. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2019. godine


18. Informacija o utrošku sredstava za projekat “Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate”


19. Informacija uloga Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo tokom pandemije izazvane (COVID-19) virusom


20. Informacija o potpisivanju ugovora između KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo i firme Domo Art d.o.o. o iznajmljivanju restorana Beneton na Bjelašnici


Nastavak 25 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

10. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu


11. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini


12. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2019. godinu;


13. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2019. godine-februar 2020. godine


14. f. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima


14. c. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;


14. e. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima


14. b. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima


14. g. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;


14. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima;


14. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" Sarajevo za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2019. godinu) sa prilozima