Tačke dnevnog reda po sjednicama

Treća radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2022. godine;


Izvještaj Ministarstva finansija Kantona Sarajevo o poduzetim aktivnostima budžetskih korisnika po preporukama Ureda za reviziju institucija FBiH iz Konačanog izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, broj: 08-11-1446-170-1 od 30.11.2022. godine;


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar – juni 2022. godine


Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2022. godine;


Druga radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija koji će biti zaključen pred Kemalom Karićem notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe“ kao Prodavca/investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao Kupca/udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 11 stambenih jedinica za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija koji na istu imaju pravo shodno važećim propisima ukupne vrijednosti od 1.180.184,00 KM uz očekivanu obavezu Kupca/Udružioca sredstava od 1.164.884,00 KM i očekivanu obavezu krajnjih korisnika od 15.300,00KM od čega: 1 stan u objektu „A1-B" na lokaciji Rosulje, Vogošća, ukupne vrijednosti od 137.034,00 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo od 133.184,00 KM i očekivanom obavezom krajnjeg korisnika od 3.850,00 KM i 10 stanova u objektu „K-30 i K-31", na lokaciji Šip, Centar-Sarajevo, ukupne vrijednosti od 1.043.150,00 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo od 1.031.700,00 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 11.450,00 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo licima iz člana 40. i člana 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/22), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu;


3. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može u ime Kantona Sarajevo pristupiti potpisivanju ugovora za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima braniteljske populacije koji će biti zaključeni pred Kemalom Karićem notarom iz Sarajeva između Kantona Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo kao Prenosioca i trenutnih korisnika stanova kojim su dodijeljeni stanovi na korištenje, kao sticalaca


4. Prijedlog Odluke kojom se Kantonu Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o kupoprodaji nekretnina koji će biti zaključen pred Kemalom Karićem, notarom iz Sarajeva između Beganović (Srđan) Anke kao Prodavca i Kantona Sarajevo, kao Kupca, kojim se kupuje objekat „Kon-Tiki“ sa pripadajućim zemljištem i nekretninama u Vogošći, ukupne vrijednosti od 750.000,00 KM, a u svrhu stavljanja u funkciju i preuređenja u spomen obilježje – Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine i u okviru sredstavapredviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu;


5. Prijedlog Odluke o proglašenju boračkih udruženja, organizacija i saveza od posebnog interesa za Kanton Sarajevo;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Tucaković Ilijaza sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale - rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


Prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2023. godine;


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine


5. Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


6. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo


7. Prijedlog Odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju člana Odbora za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo


ZAPISNIK I STENOGRAM


III nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

5. Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo


II nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH;


I nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

3. Konstituisanje klubova naroda i kluba Ostalih u Skupštini Kantona Sarajevo


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Konstituisanje Skupštine Kantona Sarajevo: a) uručivanje Uvjerenja o dodjeli mandata poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo; b) davanje i potpisivanje svečane izjave poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo;


2. Donošenje Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo


III nastavak 54. Radne sjednice

9. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo


10. Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu


11. Nacrt Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona Sarajevo;


12. Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade