Tačke dnevnog reda po sjednicama

15. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2023. godine


STENOGRAM I ZAPISNIK


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period 01.07.-30.09.2023. godine;


II HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija sačinjena u skladu sa Zaključkom Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-244/24 od 19.03.2024. godine, i to:Informaciju o poduzetim aktivnostima Ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i planiranim projektima, Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo-Uprave policije, Informaciju Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Informaciju Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Informaciju Kantonalnog tužilaštva.


II nastavak 14.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

9. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 11/00, 28/01, 8/03, 16/04 i 28/04 - Prečišćeni tekst)


10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;


11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo;


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (restorana) i otvorenog prostora ispred objekta (ljetne bašte) koji se nalazi u sklopu Informativno-edukacionog centra na Bijambarama, između ugovornih strana: Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo kao zakupodavca i Ugostiteljske radnje ''OAZA-DINO B'' kao zakupca, koji je izabran putem Javnog oglasa;


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o zasnivanju prava građenja na nekretnini označenoj kao k.č. broj 2182/160 gradilište ukupne površine 286 m2 z.k. ul. broj 3375 K.O SP_Kijevo koji namjeravaju zaključiti Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kao vlasnik opterećene nekretnine i Grad Sarajevo kao nosilac prava građenja, bez naknade.


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“ za 2024. godinu


I nastavak 14. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona Sarajevo


8. Nacrt Zakona o zakupu poslovnog prostora


14.radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o proglašenju Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju “Colibri” udruženjem od posebnog interesa za Kanton Sarajevo


3. Prijedlog Odluke o proglašenju “Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-1995.” udruženjem od posebnog interesa za Kanton Sarajevo


4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine


5. c. Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići;


5. a. Nacrt Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća);


5. d. Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo


5. Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta urbanističkih planova: a) Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća); b) Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš; c) Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići; d) Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo.


5. b. Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš;


6. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-3436-6/20 od 25.02.2020. godine


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2023. godine


IV nastavak 11. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

8. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2022. godinu;


8. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2022. godinu;


8. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo za 2022. godinu;


8. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2022. godinu;