Tačke dnevnog reda po sjednicama

11.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje “Ugovora o kupoprodaji nekretnine”, zemljišta označenog kao k.č.br. 496/1, u naravi vočnjak 3. klase, površine 1700m2, upisanog u z.k. izvadku broj 1600 KO SP Donji Butmir, između Kantona Sarajevo, kao kupca s jedne strane i Vanovac Zore, Vanovac Fadile i Vanovac Boriše kao prodavaca, s druge strane


7. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o vršenju ovlaštenja skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo;


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine putem neposredne pogodbe sa Ambasadom države Katar u svrhu oblikovanja građevinske parcele


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2019. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


DESETA RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu-hitni postupak


3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu-hitni postupak


4. Nacrt zakona o dopunama Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija


5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona Sarajevo za period 2019. – 2023. godine


Izvještaji radnih tijela


Nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

5. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo


7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


8. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2018. godine


9. c. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina označene kao k.č. 1024/1 i k.č. 1024/2, k.o. Sarajevo VII, u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj


9. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina označene kao k.č. 319/2 i 319/6 k.o. Kobilja glava, u skladu sa članom 11. i 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj


9. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina označene kao k.č. 1010 k.o. Sarajevo VII, u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora – bolnički kompleks bivše Klinike za kožno – venerične bolesti "Dr. Ernest Grin", za 2019. i 2020. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva zdravstva i Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba") kao zakupca


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za prodaju motornih vozila javnom licitacijom koja se vodi u evidenciji osnovih sredstava navedenog Ministarstva, odnosno Uprave policije, u predloženom tekstu


12. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti, Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih


13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu;


14. Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01.-31.12.2018. godine, podnesen od strane Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu


15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, za 2018. godinu


Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2019.-2021. godina


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2019. godine


Izvještaji radnih tijela


Izvještaj o radu Policijskog komesara za period januar-mart 2019.godine