Tačke dnevnog reda po sjednicama

III nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

54. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima


55. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima


56. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima;


57. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima


58. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima;


60. Izvještaj o poslovanju KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu;


61. Izvještaj o poslovanju KJKP “PARK” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


62. Izvještaj o poslovanju KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


63. Izvještaj o poslovanju KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


64. Izvještaj o poslovanju KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


65. Izvještaj o poslovanju KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. za 2021. godinu;


66. Izvještaj o poslovanju KJKP “TRŽNICE-PIJACE” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


67. Izvještaj o poslovanju „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2021. godinu;


68. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2021. godinu;


69. Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2021. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01.2021. godine - 31.12.2021. godine sa prilozima;


70. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine


71. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


73. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu;


74. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2021. godinu


76. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021. godinu


77. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2021. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2021. godine


II nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu;


35. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2023. godinu;


36. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2023. godinu;


37. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2023. godinu;


38. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2023. godinu;


39. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2023. godinu;


40. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2023. godinu;


41. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2023. godinu;


42. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;