Tačke dnevnog reda po sjednicama

II nastavak 11.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

5. m. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2022. godinu;


5. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2022. godinu


5. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu


5. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


I nastavak 11. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu sa prijedlogomOdluke o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I nastavak 13.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o zakupu koji se zaključuje između Turističke zajednice Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo;


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na provođenje statusne promjene u okviru Univerziteta u Sarajevu u skladu sa Elaboratom o opravdanosti odvajanja Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom na dvije članice: Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet i Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki klinički centar;


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2024. godinu;


16. Prijedlog Odluke o usvajanju „Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2023. godinu“;


17. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu sa Programom rada za 2023. godinu (sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu i Izvještajem o radu i finansijskim izvještajem članica Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu);


18. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2022. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti-apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;


19. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2022. godinu.


20. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu;


21. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2022. godinu (zbirno).


13. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2024.godinu


3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak;


4. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima branilačkih populacija između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe“ kao Prodavca/investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao Kupca/udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 16 stambenih jedinica, koje će biti izgrađene na području općine Ilijaš, lokacija Centar-Ilijaš, objekat Centar, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima branilačkih kategorija, koji na istu imaju pravo shodno važećim propisima;


5. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu;


6. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu;


7. Prijedlog Zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo;


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2024. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2024. godinu;


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2024. godinu


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Memorijalni centar Sarajevo“;


11. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta „Gradski prijevoz Sarajevo-dodatna sredstva“;


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2024. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2024. godinu;


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-septembar 2023. godine;


-Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period 01.april-30. juni 2023. godine