Tačke dnevnog reda po sjednicama

26.RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

2. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.01. do 31.03.2020. godine


3. Informacija o zaštiti zraka u Kantonu Sarajevo;


4. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo


5. Prijedlog odluke o proglašenju 5.februara "Danom sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Grada Sarajeva od agresora u periodu opsade 1992.-1995. godine";


6. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj.(Slobodan Pantić);


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj (Josip Lužaić);


10. Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj (Džemaili Narcis);


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj (Veselka Bunjevac)


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH između Bajrić Alije sa jedne i Kanton Sarajevo koje zastupa Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa druge strane u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kanton Sarajevo, Ministarstvo Saobraćaja - Direkcija za puteve i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kao kupca na jednoj strani i Bajrić Alije, Bajrić Senada i Čolaković Enise kao prodavaca na drugoj strani u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu “O-1”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Samir Halilović);


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno – poslovnom objektu “O-2”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Nazif Hasanović);


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu “3B”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ejub Čančar);


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Slavica Sejdić);


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji, za kupovinu: • građevinske parcele koja se nalazi u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, označena kao k.č. 375/40 K.O. Koševo, s.p. površine 281 m2, upisanoj u zk.ul.br. 12282, iste K.O., (što odgovara par.br. 650/20 K.O. Sarajevo VI, kat.stanje, upisanoj u PL/KKU 568 iste K.O.) i • građevinske parcele koja se nalazi u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, označena kao k.č. 545/10 K.O. Koševo, s.p. površine 1.903 m2, upisanoj u zk.ul.br. 12291, iste K.O., (što odgovara par.br. 650/8 K.O. Sarajevo VI, kat.stanje, upisanoj u PL/KKU 568 iste K.O.), koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe zaključiti sa Prodavcem – Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Općina Centar, ulica Mis Irbina broj 1.


19. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2019. godine


20. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2019. godine


21. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


22. Izvještaj o poslovanju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu


23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu


24. Izvještaj o radu za 2019. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2019. godine Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”;


25. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


26. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2019. godinu;


27. Informacija o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2019. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2020. godinu


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu


Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2020.-2022. godina


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2020. godine.


Informacija o nadzoru nad postupcima javnih nabavki u Kantonu Sarajevo