Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar – SARTR, sa finansijskim planom za 2024. godinu