Tačke dnevnog reda po sjednicama

NASTAVAK RADA 19.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

2. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2020. godine


3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine;


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period 01.01. do 31.03.2020. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


NASTAVAK RADA 18.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Utvrđivanje datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo


3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo


17.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo Dnevni red nije usvojen

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2019. godine;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


zapisnik i stenogram


3. Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zbirna informacija resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa Tematskom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo o pitanjima i statusu mladih Kantona Sarajevo broj: 11/05-49-42702/19 od 06.12.2019. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Nastavak rada 16.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o neposrednoj zamjeni nekretnina označenog kao k.č. br.2229/74, SP_GORNJI BUTMIR, površine 141 m2 vlasništvo firme Blok d.o.o Sarajevo i zemljišta označenog kao k.č. 2225/7, površine 79 m2 i k.č. 2225/8, površine 138 m2 k.o. SP_GORNJI BUTMIR, vlasništvo Kantona Sarajevo, radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu izgradnje poslovnog objekta (prodajno-servisnog centra) na lokaciji Ilidža-Stup i okončanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi saobraćajnice XII transverzale sporazumnim putem;


25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje “Ugovora o kupoprodaji nekretnine - neposrednom pogodbom”, između Kantona Sarajevo (kao prodavca, s jedne strane) i Emirana d.o.o. Sarajevo (kao kupca, s druge strane) u naravi zemljišta - gradilišta označenog kao k.č.br. 1723/13 K.O. Novo Sarajevo III (novi premjer), što odgovara k.č.br. 448/36 (stari premjer), površine 131 m2, upisano u ZK uložak 17682 K.O. SP_Dolac, vlasništvo Kantona Sarajevo sa dijelom 1/1;


27. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijelova ulica, odnosno preimenovanju dijelova ulica na području Općine Novi Grad MZ "Reljevo";


28. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijelova ulica, odnosno preimenovanju dijelova ulica na području Općine Novi Grad, MZ" Zabrđe-MZ Dobroševići";


29. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar na lokalitetu MZ "Park-Višnjik"


30. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar na lokalitetu MZ "Džidžikovac-Koševo I"


31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnje novih pratećih objekata Terminala Blažuj koji namjeravaju zaključiti Kanton Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane kao prenosioci, Federacija Bosne i Hercegovine sa druge strane kao sticalac i „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo sa treće strane kao prenosilac investicionog ulaganja


32. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


33. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža za 2018. godinu;


34. Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo;


16.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a. Informacija o stanju deponije Smiljevići za period 12.11.2019. godine do 06.12.2019. godine, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


2. b. Informacija o stanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini kantona Sarajevo-skraćeni postupak;


4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;


5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o šumama Kantona Sarajevo


6. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo;


7. Nacrt zakona o Ekonomsko – socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo;