Tačke dnevnog reda po sjednicama

V nastavak 52. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

33. m. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Collegium artisticum”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. e. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. j. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Biblioteka Sarajeva sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. b. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. g. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. l. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. d. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar ‘55, Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. i. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. a. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. f. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Međunarodni teatarski festival – Scena MESS sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. k. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović” sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. c. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;


33. h. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu;


34. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ za 2022. godinu


35. Informacija o javnom linijskom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo, sa prijedlogom zaključaka;


36. Prijedlog Odluke o osnivanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Javni prijevoz Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;


37. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice


38. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2022. godinu;


39. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;


40. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2022. godinu;


41. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mogu kao pojedinačnu nagradu dodijeliti policijskim službenicima pištolj ili revolver te da se policijskim službenicima koji odlaze u penziju dodijeli pištolj kojim su bili zaduženi za vrijeme obavljanja svoje dužnosti;


42. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da ustupi oružje, za potrebe instalacije stalne postavke u Muzeju genocida Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari;


43. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Kantona Sarajevo


IV nastavak 52 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

20. Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo


21. Nacrt Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica;


22. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


23. Prijedlog poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo;


24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu


25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo


26. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo