Tačke dnevnog reda po sjednicama

I nastavak 36. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2019. godinu;


12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Apoteke Sarajevo" za 2019. godinu;


19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu


20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2019. godinu


21. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2020 godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2021. godinu


36. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo;


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija-hitni postupak;


4. Nacrt zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu;


5. Prijedlog odluke o potvrđivanju ministara u Vladi Kantona Sarajevo;


8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2020. godinu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2020. godinu


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2021. godine


IV TEMATSKA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije o osnovnim pokazateljima sigurnosti na području Kantona Sarajevo u 2020/19. godini, kao i za prva dva mjeseca 2021. godine (s posebnim osvrtom na događaje s obilježjem krivičnog djela “Razbojništvo” i “Teške krađe na naročito opasan ili naročito drzak način”).


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


I Nastavak 35 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

14. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


12. Izvještaj o radu za 2020. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01. - 31.12.2020. godine Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”


13. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2020. godini


35. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo;


3. Nacrt Zakona o sprječavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo


4. Nacrt Zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu;


5. Prijedlog odluke o verifikaciji Novog prečišćenog teksta Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;


6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo