Tačke dnevnog reda po sjednicama

I nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2023. godinu.;


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2023. godinu;


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevosa finansijskim planom za 2023. godinu;


20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR sa finansijskim planom za 2023. godinu


21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2023. godinu;


22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;


23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;


24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS sa finansijskim planom za 2023. godinu;


25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu


26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Biblioteka Sarajeva sa finansijskim planom za 2023. godinu;


27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;


28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevosa finansijskim planom za 2023. godinu


29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Collegium artisticum”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu


30. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2023. godinu


31. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu.


32. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2023. godinu;


33. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2023. godinu;


Deveta radna sjednica SKupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćajana području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2023. godine;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2020. godinu;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2023. godine


Izvještaj Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o realizaciji novčanih podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu, sa prilogom Spisak kandidata koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj u 2022. godini na području Kantona Sarajevo.


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2023. godine;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu


Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo broj:20-02-23-819/23, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


Izvještaj Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o realizaciji novčanih podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu, sa prilogom Spisak kandidata koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj u 2022. godini na području Kantona Sarajevo.