Tačke dnevnog reda po sjednicama

II nastavak 48. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

24. Inicijativa Kabineta Premijera Kantona Sarajevo broj: 02/01-02-45704-1/21 od 12.01.2022.godine za dopunu odredbi Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 5/19);


25. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju slobodnih dopunskih taksi oznaka


V TEMATSKA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo o stanju inkluzivnog odgoja i obrazovanja sa prijedlogom mjera za unapređenje odgojno-obrazovnog rada sa djecom s teškoćama u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i centrima, broj: 11-03/02-34-125/22 od 05.01.2022. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


XXII Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Studija analiza raspodjele prihoda od indirektnih poreza u FBiH s prijedlogom novog modela raspodjele


I nastavak 48 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Lošić Harisa sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo, broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Pavičević Janje sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale - rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Kantarija Elvira sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale - rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Terović Salema sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale - rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Osmanović Zuhre sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Subašić Alije sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale - rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji ½ privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Memeledžija Izeta sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale - rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


48. Radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

2. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu


3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu


4. Prijedlog Zakona o stavljanju van snage Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/20, 46/20 i 12/21)-skraćeni postupak;


ZAPISNICI I STENOGRAMI


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2021. godine


Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo


47. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2022. godine


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine;


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine


5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom


6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama


7. Prijedlog Zakona o cestama Kantona Sarajevo


8. Prijedlog Zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo;


9. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo -skraćeni postupak


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Javne ustanove "Apoteke Sarajevo".


11. Prijedlog Odluke izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;