Tačke dnevnog reda po sjednicama

IV nastavak 11. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

9. b. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


9. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


9. f. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


10. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


11. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2022. godinu


12. a. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart – septembar 2022. godine;


12. b. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2022. godine:


13. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2022.godinu ;


III nastavak 11. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

7. c. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “SARAJEVOGAS” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. e. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “PARK” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. b. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “POKOP” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. g. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “RAD” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. f. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


II nastavak 11.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

5. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Prim. dr. Silva Rizvanbegović za 2022. godinu;


5. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu;


5. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2022. godinu;


5. m. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2022. godinu;


5. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu


5. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2022. godinu


5. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


I nastavak 11. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu sa prijedlogomOdluke o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu