Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo, sa finansijskim planom za 2024. godinu