Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o prenosu prava vlasništva bez protučinidbe na nekretnini označenoj kao k.č. 3104, STRIŽEVAC, upisanoj u zk. ul. br. 85 KO PRESJENICA, ukupne površine 6009 m2, od čega pomoćna zgrada u privre

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o prenosu prava vlasništva bez protučinidbe na nekretnini označenoj kao k.č. 3104, STRIŽEVAC, upisanoj u zk. ul. br. 85 KO PRESJENICA, ukupne površine 6009 m2, od čega pomoćna zgrada u privredi 5 površine 100 m2, pomoćna zgrada u privredi 8 površine 3 m2, pomoćna zgrada u privredi 6 površine 44 m2, pomoćna zgrada u privredi 4 površine 94 m2, pomoćna zgrada u privredi 3 površine 27 m2, poslovna zgrada u privredi 2 površine 203 m2, poslovna zgrada u privredi 1 površine 719 m2, dvorište 0 površine 4803 m2, pomoćna zgrada u privredi 7 površine 16 m2, između ugovornih strana FAMOS d.d. Sarajevo kao Prenosioca i KantonaSarajevo kao Sticaoca;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
22
Suzdržan: 
2