Tačke dnevnog reda po sjednicama

NASTAVAK RADA 18.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

2. Utvrđivanje datuma održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u vezi prijedloga za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo


3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo


17.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo Dnevni red nije usvojen

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2019. godine;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


zapisnik i stenogram


3. Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zbirna informacija resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa Tematskom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo o pitanjima i statusu mladih Kantona Sarajevo broj: 11/05-49-42702/19 od 06.12.2019. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Nastavak rada 16.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o neposrednoj zamjeni nekretnina označenog kao k.č. br.2229/74, SP_GORNJI BUTMIR, površine 141 m2 vlasništvo firme Blok d.o.o Sarajevo i zemljišta označenog kao k.č. 2225/7, površine 79 m2 i k.č. 2225/8, površine 138 m2 k.o. SP_GORNJI BUTMIR, vlasništvo Kantona Sarajevo, radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu izgradnje poslovnog objekta (prodajno-servisnog centra) na lokaciji Ilidža-Stup i okončanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi saobraćajnice XII transverzale sporazumnim putem;


25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje “Ugovora o kupoprodaji nekretnine - neposrednom pogodbom”, između Kantona Sarajevo (kao prodavca, s jedne strane) i Emirana d.o.o. Sarajevo (kao kupca, s druge strane) u naravi zemljišta - gradilišta označenog kao k.č.br. 1723/13 K.O. Novo Sarajevo III (novi premjer), što odgovara k.č.br. 448/36 (stari premjer), površine 131 m2, upisano u ZK uložak 17682 K.O. SP_Dolac, vlasništvo Kantona Sarajevo sa dijelom 1/1;


27. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijelova ulica, odnosno preimenovanju dijelova ulica na području Općine Novi Grad MZ "Reljevo";


28. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijelova ulica, odnosno preimenovanju dijelova ulica na području Općine Novi Grad, MZ" Zabrđe-MZ Dobroševići";


29. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar na lokalitetu MZ "Park-Višnjik"


30. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar na lokalitetu MZ "Džidžikovac-Koševo I"


31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnje novih pratećih objekata Terminala Blažuj koji namjeravaju zaključiti Kanton Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane kao prenosioci, Federacija Bosne i Hercegovine sa druge strane kao sticalac i „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo sa treće strane kao prenosilac investicionog ulaganja


32. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu;


33. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža za 2018. godinu;


34. Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo;


16.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a. Informacija o stanju deponije Smiljevići za period 12.11.2019. godine do 06.12.2019. godine, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


2. b. Informacija o stanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini kantona Sarajevo-skraćeni postupak;


4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine;


5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o šumama Kantona Sarajevo


6. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo;


7. Nacrt zakona o Ekonomsko – socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo;


8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju lovišta na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 17/10, 42/12 i 31/15);


9. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Selma Popaja)


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-94, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Tarik Dreca);