Odgovori na zastupnička pitanja

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vedrana Vikić Musić

Danijela Kristić

Podnosim inicijativu da se u svim školama u KS unificiraju obrasci prilagodbe, izrade IEP/a i IPP/a, te evaluacija za učenike sa poteškoćama
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Mersiha Mehmedagić

Marijela Hašimbegović

Elvis Vreto

Upućujem inicijativu za ponovno uspostavljanje minibuske linije Hadžići-Mokrine koja nije u funkciji više od godinu dana
Odgovor:

Odgovor KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. SArajevo, broj: 4576 od 14.05.2024. godine

Elza Gaković

Arijana Memić

Faruk Selmanović

Da li je štrajk upozorenja prosvjetnih radnika bio zakonit i koja je struktura zaposlenika učestvovala u štrajku?
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 11-07/01-07-23307-4/24 od 08.05.2024. godine

Samir Avdić

Belma Kapo

Jelena Pekić

Redžo Lemezan

Sanela Klarić

Kristina Petrović

Inicijativa za subvencioniranje građevinske građevinske rente za mlade bračne parove koji prvi put rješavanju stambeno pitanje
Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, broj: 05/03-19-5869-160/24 od 25.04.2024. godine

Admela Hodžić

Vildana Bešlija

Ilijaz Pilav

Vedrana Vujović

Albin Zuhrić

Adi Kalem

Mahir Dević

Inicijativa za izmjenu Uredbe o općim uslovima za snadbjevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda
Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-04-53807-65/23 od 07.05.2024. godine

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

Jasmin Šaljić