Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitukulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa finansijskim planom za 2024. godinu;