Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2024. godinu;