Tačke dnevnog reda po sjednicama

47. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama


7. Prijedlog Zakona o cestama Kantona Sarajevo


8. Prijedlog Zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo;


9. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo -skraćeni postupak


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Javne ustanove "Apoteke Sarajevo".


11. Prijedlog Odluke izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;


12. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na aneks Sporazuma o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta predškolske ustanove ,,Ciciban“ sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“ i davanju saglasnosti v.d. direktorici Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“, da potpiše navedeni aneks Sporazuma sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“.


INFORMATIVNI MATERIJAL


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


I nastavak 46 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone


4. Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo


5. Nacrt Zakona o kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;


9. Prijedlog Odluke o davanju naziva novoformiranoj ulici u naselju Nova Otoka na području Općine Novi Grad Sarajevo;


10. Prijedlog Odluke o davanju naziva naseljenom mjestu na području Općine Novi Grad Sarajevo


11. Prijedlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo


12. Prijedlog Odluke o usvajanju “Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2021. godinu”;


13. Studija o Zdravstvenom stanju stanovništva, odrednicama zdravlja i zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo u 2020. godini, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva i prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva na Kantonu Sarajevo.


II Nastavak 45.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


8. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na osnivanje naučnoistraživačkog instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo, kao ustanove pod nazivom „Naučnoistraživački Institut Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2020. godinu


25. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2020. godinu


46. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo


7. Prijedlog Odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNIK I STENOGRAM


Cjelovita informacija o stanju u oblasti protivpožarne zaštite u stambenom sektoru u Kantonu Sarajevo