Tačke dnevnog reda po sjednicama

II nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

49. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o korištenju poslovnog prostora označenog kao k.č.8/E4 upisan u zk. ul. br. 88 KO SP_SARAJEVO-MAHALA CXXIX, koji zaključuju Kantonalno javno preduzeće Centar ”Skenderija” d.o.o. Sarajevo i Javna ustanova ”Collegium Artisticum”;


I nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

3. Nacrt Zakona o robnim rezervama Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o davanju naziva parku na području Općine Novi Grad Sarajevo - MZ "Alipašino Polje C II" po ubijenim policajcima Adisu Šehoviću i Davoru Vojinoviću;


6. Prijedlog odluke o davanju naziva neimenovanom kraku ulice na području Općina Centar Sarajevo - MZ "Nahorevo" u naziv: ulica Vrela;


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretninu označenu kao k.č. 709/3 K.O.Hotonj-Oranica/Njiva 3 klase u površini od 447m2, vlasništvo Bajrić Elme u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale;


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretninu označenu kao k.č. 692/2 K.O. Hotonj-Voćnjak 2 klase u površini od 1968m2, suvlasništvo Durić Aide i Durić Kemala u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale;


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBIH i to za nekretninu označenu kao k.č. 699/2 K.O. Hotonj-Livada 3 klase u površini od 767m2, vlasništvo Demirović Suada u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale;


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretnine označene kao k.č. 708/3 K.O. Hotonj-Oranica/Njiva 3 klase u površini od 395m2 i k.č. 708/4 k.o. Hotonj-Prilazni put u površini od 117m2, vlasništvo Kadrić Seada u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale;


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretninu označenu kao k.č. 693/2 K.O. Hotonj-Voćnjak 2. klase u površini od 1756m2, vlasništvo Durić Sadike u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretnine označene kao k.č. 175/4 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 2530m2, k.č. 177/4 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 41m2 i k.č. 177/3 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 281m2, suvlasništvo Kadrić Salke, Kadrić Seada i Kamenica Salihe u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o kupoprodaji objekta izgrađenog bez odobrenja za građenje na parceli označenoj kao k.č.175/4 K.O. Kobilja glava radi rušenjaizmeđu Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Kadrić Seada, Kadrić Salke i Kamenica Salihe sa druge strane u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzala-poddionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale, a u skladu sa Odlukom o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21 i 5/23)


14. Prijedlog Odluke, kojom se daje saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Upravi policije da Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dodijeli u vlasništvo opremu, koja se vodi u modulu stalnih sredstava navedenog Ministarstva - Uprave policije;


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2023. godinu.;


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;


17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2023. godinu;


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevosa finansijskim planom za 2023. godinu;


20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR sa finansijskim planom za 2023. godinu


21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2023. godinu;


22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;


23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;


24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS sa finansijskim planom za 2023. godinu;


25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu


26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Biblioteka Sarajeva sa finansijskim planom za 2023. godinu;


27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;


28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevosa finansijskim planom za 2023. godinu


29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Collegium artisticum”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu


30. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2023. godinu


31. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu.