Tačke dnevnog reda po sjednicama

XVIII HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

2. Informacija Vlade Kantona Sarajevo o epidemiološkoj situaciji u vezi sa pandemijom Corona virusa u Kantonu Sarajevo


3. Prijedlog za proširenje mjera koje je donijela Vlada Kantona Sarajevo u vidu zabrane rada kladionicama u Kantonu Sarajevo


XVII Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo i mjere koje se poduzimaju u svim nadležnim institucijama u Kantonu Sarajevo uključujući i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; Informacija Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo u formi dokumenta „Analiza COVID-19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo’’


2. Informacija o nabavci vakcina COVID-19 u Federaciji BiH;


3. Izjašnjavanje o deklaraciji protiv korupcije i profiterstva;


33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak


3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo- skraćeni postupak


5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo.


12. Prijedlog Odluke o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije Projekta izgradnja gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo


13. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt Ugovora o zakupu dijela prostora – južno krilo Doma mladih koji se zaključuje između KJP CENTAR “SKENDERIJA” d.o.o. Sarajevo i Turističke zajednice Kantona Sarajevo


51. Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


54. Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015.-2020.godina, koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2020. godine;


Izvještaj Ministarstva finansija Kantona Sarajevo o poduzetim aktivnostima budžetskih korisnika po preporukama Ureda za reviziju institucija FBiH iz Konačanog izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period oktobar – decembar 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-septembar 2020. godine


Informacija o istraživanju tržišta rada na području Kantona Sarajevo za 2019. godinu


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period juli-septembar 2020. godine


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2020. godine;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2020. godine


XVI HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu-hitni postupak


2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu-hitni postupak


3. Prijedlog rezolucije o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Kantonu Sarajevo.


4. Informacija o realizaciji škole skijanja za 6-te razrede osnovnih škola u Kantonu Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


XV HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija o migrantskoj krizi u Kantonu Sarajevo