Tačke dnevnog reda po sjednicama

I nastavak 45. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Informacija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o slučaju preminule djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja, sa inspekcijskim nalazom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo - Inspektorat, sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu


5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo


6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


7. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode i to: Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stanova u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 15 stanova u stambenom-poslovnom objektu „A1-B“ u Vogošći, naselje Rosulje, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračke populacije, ukupne vrijednosti od 1.255.428,50 KM, sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 1.185.258,00 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 70.170,50 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo ili na korištenje licima iz člana 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21- Novi Prečišćeni tekst), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu.


9. Prijedlog Odluke o zajedničkom izvršavanju nadležnosti sa Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave;


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2021. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2021. godinu


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Programa rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2022. godinu;


12. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na nacrt Ugovora o zakupu koji treba da zaključe KJKP „Rad” d.o.o. Sarajevo i Instigo d.o.o. Sarajevo;


13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice;


14. Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo;


15. Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI `84” OCS d.o.o. Sarajevo;


16. Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža;


17. Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća Centar „Skenderija” d.o.o. Sarajevo;


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2021. godinu


20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2021. godinu


21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2021. godinu


22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2021. godinu


23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2021. godinu


45. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu


3. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022.godinu;


Rješenje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-19/21 od 13.10.2021. godine


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period juli-septembar 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Rješenje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-19/20 od 13.10.2021. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2021. godine


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2021. godine;


Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2020. godinu


II Nastavak 44.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori