Tačke dnevnog reda po sjednicama

Deveta radna sjednica SKupštine Kantona Sarajevo

Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo u toku 2022. godine


Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


STENOGRAM I ZAPISNIK


III nastavak 8. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

12. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2020. godinu


13. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2021. godinu


14. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu


15. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


16. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;


17. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI' 84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o Sarajevo za 2020. godinu;


18. Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2019. godinu, broj: 56-010/20 od 20.03.2020. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01.2019. godine - 31.12.2019. godine, sa prilozima;


19. Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2020. godinu, broj: 67-010-1/21 od 07.04.2021. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine, sa prilozima;


20. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


21. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu


22. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o broju dopunskih taksi oznaka u Kantonu Sarajevo;


23. Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/16 i 45/19) u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za 2022. godinu


24. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2021. godinu (zbirno).


II nastavak Osme radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

8. Prijedlog Deklaracije za očuvanje zona sanitarne zaštite i kvaliteta vode za piće izvorišta „Sarajevsko polje“;


9. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima


10. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


11. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu


Nastavak Osme radne sjednice Skupštine Kantona Sarjevo

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2023.godinu;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja sagrađenog na k.č. br. 4154/83 K.O. Novo Sarajevo IV, nastala od k.č. br. 4154/1 K.O. Novo Sarajevo IV, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Balićevac Seada i Rekić Mirsade sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21 i 5/23);


7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice;


Prva Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Informacija o sigurnosti u saobraćaju u Kantonu Sarajevo broj: 02/01-23-26605/23 od 08.06.2023. godine


2. Prijedlog Odluke o oslobađanju/povratu školarine studentima Univerziteta u Sarajevu upisanim u studijsku 2022/2023. godinu


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Osma Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2023. godinu


3. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može u ime Kantona Sarajevo pristupiti potpisivanju ugovora za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima braniteljske populacije koji će biti zaključeni pred Kemalom Karićem, notarom iz Sarajeva između Kantona Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo kao Prenosioca i trenutnih korisnika stanova kojim su dodijeljeni stanovi na korištenje, kao sticalaca;


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o doniranju šest modularnih stambenih jedinica (kontejnera) i 15 profesionalnih isušivača vlage MASTER - Profi DH752, bez naknade, Općini Ilidža.