Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2010-2014

Zastupnik

Filipović Selma,

Saziv: 2010-2014
05.03.2018

38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na 38. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.03.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo zapazila sam da je donesena Odluka da se izda odobrenje za rad predškolske ustanove Tom & Jerry na Ilidži, koja je privatno vlastništvo. Imala sam uvid u inspekcijske nalaze kako općinske tako i kantonalne inspekcije. Oni su poprilično alarmantni i ukazuju na bezbroj nedostataka. Nakon ovih nalaza nista nije poduzeto kako bi se ti nedostaci otklonili , a odobrenje je izdato, zašto? Ko će snositi rizik?”

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
03.09.2014

38. Radna sjednica Skupštine Zastupnička Pitanja

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi se dostave sljedeći podaci:

- koliko u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS ima formiranih komisija,
- njihov sastav i
- visina naknade za rad u tim komisijama.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Nedžad Fazlija postavio je ponovo zastupničko pitanje koja se odnosi na obezbjeđenje lijekova stanovništvu Kantona Sarajevo klopidogrel i atorvastatin bez ograničavanja perioda u kojem se lijek koristi odnosno bez participacije.

Odgovor:

O D G O V O R

Lijek Klopidogrel se nalazi na A listi lijekova u čijoj cijeni Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo učestvuje sa 100%. Doziranje za indikaciono područje za korištenja ovog lijeka je za :
„Pacijenti s akutnim koronarnim sindromom: akutni koronarni sindrom bez elevacije ST segmenta (nestabilna angina ili non-Q infarkt miokarda): liječenje s klopidogrelom treba započeti s pojedinačnom udarnom dozom od 300 mg, a zatim nastaviti s dozom od 75 mg, jedanput na dan (uz
acetilsalicilnu kiselinu u dozi od 75 mg do 325 mg na dan). Budući da su više doze...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se hitno uklone neadekvatne putokazi-table-oznake za toalet (WC) koji je postavljen na nekoliko mjesta, odnosno ulica u užem dijelu grada.

U jeku turističke sezone, kada imamo na hiljade turista koji se slikaju pored značajnih objekta našeg grada, najmanje što žele je da se na slikama u pozatini vidi tabla sa dva slova WC.

Nadam se da će nadležni učiniti sve da se ruglo grada ukloni što prije, a ako postoji potreba da se ''zna'' gdje je toalet da se to označi na način kako se to radi u drugim turističkim gradovima evrope i svijeta.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
03.09.2014

38. Radna sjednica Skupštine Zastupnička Pitanja

Puni tekst pitanja:

“Šta se dešava sa djecom sa posebnim potrebama koja navrše 15 godina starosti, da li su dio kategorizacije kojom se reguliše pravo na školovanje i ostala prava?
Predlažem da se ova zakonski regulisana oblast dodatno uredi zbog djece koja navršavanju 15 godina.”

Inicijativa:
“Da se hitno riješi radno-pravni status mobilnog tima u Centru za socijalni rad.”

Odgovor:

ODGOVOR:

Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12, 15/13, 18/14 i 25/14) propisano je osposobljavanje za život i rad djeci ometenoj u fizičkom ili psihičkom razvoju i djeci kod koje postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću, kroz osnovno školovanje u redovnim školama ili školama specijalnog tipa koje mogu imati internatski smještaj.
Pravo na osposobljavanje za život i rad obezbjeđuje se djeci do navršenih 15 godina života, a izuzetno do 18...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Molim vas da nam hitno pošaljete analizu utroška sredstava koja se ubiru po osnovu plaćanja nadoknade za korištenje taxi stajališta a namjenski se troše za uređenje istih

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
03.09.2014

38. Radna sjednica Skupštine Zastupnička Pitanja

Puni tekst pitanja:

Iako su osigurana milionska sredstva za gradnju Stupske petlje odnosno izgradnje i rekonstrukcije XII transferzale, rok za završetak radova ponovo će biti probijen još najmanje dva mjeseca tj. Do kraja Oktobra sve zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa. Da, ali to nje opravdanje, jer kada se rade ovako značajni projekti, to se moralo znati i na to se moralo računati prije početka radova.

Građani Kantona Sarajevo su postali taoci nesposobne politike vlade Kantona Sarajevo i Direkcije za ceste Kantona Sarajevo i to od Jula prošle godine 2013 godine.

Ovakav tempo radova je prouzrokovao nesnošljive saobraćajne gužve sve do kolapsa saobraćaja unutar našeg Kantona. Logično bi bilo da su prije početka radova na Stupskoj petlji, kao najfrekventnijem saobraćajnom čvorištu u kantonu Sarajevo se trebali rješiti imovinsko-pravni odnosi i definisati bolji način odvijanja saobraćaja kako ne bi došlo do kolapsa saobraćaja i maltretiranja svih građana Kantona Sarajevo.

Tražim od Vlade Kantona Sarajevo, resornog Ministra i direktora Direkcije za puteve Kantona Sarajevo da odmah poduzmu sve neophodne mjere kako bi se građevinski radovi ubrzali i okončali, te takođe zahtijevam da se utvrdi odgovornost pojedinaca i službi zbog učinjenih propusta, jer prolongiranje gradnje, probijanje rokova i stvaranje novih troškova je svakako krivično djelo".

Odgovor:

Odgovor: U vezi Vaše inicijative obavještavamo Vas da je rok za realizaciju projekta XII transferzale bio godinu dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao, te da rok za realizaciju projekta nije probijen kako Vi navodite nego je isti produžen do kraja Oktobra, dijelom zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dijelom zbog složenosti izmještanja i prilagođavanja podzemnih instalacija projektnom rješenju.

Napominjemo da je Direkcija za puteve KS prije početka relizacije navedenog projekta pored pribavljenih potrebnih dozvola za izvođenje radova u skladu sa Zakonom o cestama...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Zukić Amir,

Saziv: 2010-2014
03.09.2014

38. Radna sjednica Skupštine Zastupnička Pitanja

Puni tekst pitanja:

Ranije sam na sjednici Skupštine Kantona postavljao pitanje koje se odnosilo na izgradnju Južne longitudinale prema Zagrebačkoj ulici. Tada sam zahtjevao od nadležnih (Direkcija za puteve KS i ministarstvo saobraćaja KS) da urgentno iniciraju da izvođači radova odgovore ekspeditivnošću, kako bi se nastavilo normalno odvijanje gradskog saobraćaja.

Izgradnja tog dijela longitudinale je trajala rekordnih 15 mjeseci. Danas kada možete voziti prometnom longitudinalom – ograničeni ste. Zapravo zabranjena su skretanja prema većini zgrada i parkirališta na obje strane Zagrebačke ulice. Građani, koji žive na desnoj strani Zagrebačke ulice, da bi došli do Skenderije moraju voziti u kontra smjeru zapravo četiri puta dužu distancu nego ranije. Građani koji žive na lijevoj strani Zagrebačke ulice (od slastičarne Jadranka) imaju samo jednu mogućnost i to skretanje prema Skenderiji, što podrazumjeva da će vozilo hitne pomoći morati voziti bar nekoliko stotina metara da bi stiglo do pacijenta udaljenog tek nekoliko metara.
Tražim odgovor od nadležnih institucija u svrhu rješavanja navedenog problema

Odgovor:

Odgovor: U vezi Vaše inicijative obavještavamo Vas da je dio realiziranog i puštenog u promet projekta južne longitudinale izveden prema važećoj provedbenoj planskoj dokumentaciji. Izvedeni dio Južne longiudinale je po vrsti i značaju puta prešao u rang primarne gradske saobraćajnice sa računskom brzinom od Vrač=60 km/h. Ista je izgrađena radi omogućavanja bržeg protoka vozila na jednom od tri podužna longitudinalna pravca u gradu Sarajevu, tako da bi svako naknadno ubacivanje dodatnih "skretanja" narušilo minimalne projektno-tehničke uslove koji su i ovako teško ispoštovani. I pored...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Ademović Kenan,

Saziv: 2010-2014
26.06.2014

37.sjednica poslanicka pitanja

Puni tekst pitanja:

Iniciram resornom Ministarstvu da se postavi ogledalo za pomoć u saobraćaju na raskrsnici ulica Soukbunar i Put mladih Muslimana.

Odgovor:

Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta, u nadležnosti je organa koji upravlja određenom saobraćajnicom, a može biti na opštinskom, kantonalnom i federalnom nivou.

U konkretnom slučaju za postavljanje konveksnog ogledala, na raskrsnici ulica Soukbunar-Put mladih Muslimana, nadležno je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Radnici KJKP"Rad"d.o.o.Sarajevo su očistili stepenište iako se redovno održava u okviru ručnog čišćenja.
Međutim, kako je stepenište dotrajalo i u veoma lošem stanju izrastanje trave je neminovno, naročito u ovom periodu kada su veće...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

„Zbog čega je smijenjen gospodin Zijad Memišević, direktor JU “Gerontološki centar“ Sarajevo?
Da li je tačno da je na tu poziciju postavljen Izet Skoko koji nije upoznat sa socijalnom problematikom?
Da li je tačno da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice na čelu sa ministrom Muamerom Bandićem, kao članom komisije, postavilo gospodina Hanić Nezira (kuhara iz navedene ustanove) kao jednog od ispitivača kandidata?
Zaposlenici navedene ustanove smatraju da je ovo direktni utjecaj Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS Sefer Halilović) za ishod glasanja u Skupštini Kantona Sarajevo.“

Odgovor:

ODGOVOR:

Gospodin Memišević Zijad je nakon isteka mandata direktora KJU „Gerontološki centar“ imenovan za vršioca dužnosti direktora ove ustanove. Nakon provedene konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora KJU „Gerontološki centar“, Upravni odbor Ustanove je poslije obavljenog intervjua sa kandidatima izvršio bodovanje i u skladu s tim za direktora Ustanove imenovao gospodina Skoko Ismeta.
Dakle, nesporna je činjenica, da gospodin Memišević Zijad nije smijenjen sa mjesta direktora Ustanove, već da mu je istekao mandat.
Nadalje, Upravni odbor je u provedenoj...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Crnogorac Branislav,

Saziv: 2010-2014
26.06.2014

37.sjednica poslanicka pitanja

Puni tekst pitanja:

Koliko je u posljednjih godinu dana sankcionisano taksi vozila, koja su rad obavljali na crno tj. bez taksi licence na podrušju Kantona Sarajevo".

Odgovor:

O D G O V O R :

Kantonalna saobraćajna inspekcija, koja kao nadležni organ vrši inspekcijski nadzor nad obavljanjem taxi prijevoza, djeluje u sastavu Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije kao posebna organizaciona jedinica pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

U toku 2013.godine inspekcijski nadzor u oblasti saobraćaja obavljala su 4 kantonalna saobraćajna inspektora (od kojih su dva saobraćajna inspektora zasnovali radni odnos u toku mjeseca decembra 2012.god.). Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo i provedenog Javnog konkursa...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Koliki broj Hostela se nalazi registrovan na području Kantona Sarajevo?
Koliko kaznenih prijava imaju za Hostele koji nisu prijavljeni?
Svjetska turistička organizacija procjenjuje da se čak dvije trećine gostiju kod nas ne prijavljuju, odnosno da ih toliko radi u nelegalnoj crnoj zoni.
S toga zahtjevam da mi se u pisanoj formi što rije dostave traženi podaci

Odgovor:

O D G O V O R :

Na dio pitanja "Koliki broj Hostela se nalazi registrovan na području Kantona Sarajevo"ovaj organ nije u mogućnosti odgovoriti iz razloga što traženim podacima ne raspolaže.

U vezi s drugim pitanjem "Koliko kaznenih prijava imaju za Hostele koji nisu prijavljeni" ističemo slijedeće:

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti u FBiH (Sl. novine Federacije BiH broj 32/09) uređuju se uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, osnivanje i prestanak rada. Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
26.06.2014

37.sjednica poslanicka pitanja

Puni tekst pitanja:

Koje su mjere preduzete u spriječavanju urušavanja i uništavanja KJP Veterinarska stanica d.o.o. kada znamo i već ranije sam isticao da su menađmenti koje je postavila Srtanka radom za boljitak zasigurno svojim odlukama i radnjama najviše doprinjeli ovim aktivnostima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
26.06.2014

37.sjednica poslanicka pitanja

Puni tekst pitanja:

Na 34. Skupštini Kantona Sarajevo postavio sam pitanje vezano za zapošljavanje u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i tražio da mi se dostave detaljne informacije o broju i strukturi zaposlenih i saglasnost Vlade za zapošljavanje.

Pošto nisam dobio saglasnosti Vlade KS da se u JU Dom zdravlja KS uposli novi kadar tražim od vršioca dužnosti premijera g. Kozadre da mi dostavi tražene saglasnosti.
Takođe tražim da mi se dostave javni pozivi za zapošljavanje u ovoj JU i kada i gdje su objavljeni.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Obratila nam se grupa građana, srčanih bolesnika, vezano za lijekove koji su obavezni dio njihove treapije. To su bolesnici koji su imali infarkte ili koji imaju kardiovaskularne bolesti trajnog karaktera.
Naime, lijek Plavix (od 75 mg), koji bolesnici moraju piti duže vrijeme, prema uputi neke od nadležnih ustanova na KS, može se dobijati na recept samo 12 mjeseci. Taj lijek se pije radi razbijanja trombova. Iako specijalisti internisti, propisuju da se taj lijek uzima i duži period od 12 mjeseci, nakon isteka perioda od 12 mjeseci, od početka uzimanja ovog lijeka, ljekarima porodične medicine je zabranjeno da više izdaju i recept za ovaj lijek, pa su pacijenti prinuđeni da ga sami plaćaju u punom iznosu. Mjesečno moraju izdvojiti oko 60 KM za ovaj lijek. To je godišnje 720,00 KM.
Inisistiram da nam se da informacija, ko je donio odluku o ovome i da se prioritetno omogući da ovi pacijenti lijek Plavix (ili adekvatnu zamjenu, da ne bude da protežiram neku farmaceutsku industriju) mogu dobijati čitavo vrijeme liječenja po prijedlogu specijaliste, odnosno dok za tim imaju potrebu, na recept i bez naknade. Tražim da se Vlada KS zaduži da ovo riješi i da nas na narednoj sjednici o ovome informiše.
Drugo, ista kategorija pacijenata, pije i lijek Crestor ili Sortis, koji je do prošle godine bio na esencijalnoj listi lijekova, te se mogao uzimati na recept i bez naknade. Prema novoj listi, pacijenti plaćaju participaciju od skoro 30 KM mjesečno, što godišnje iznosi 360,00 KM. Sa gore navedenim izdacima, jedan pacijent godišnje mora za svoju terapiju izdvojiti preko 1.000,00 KM.
Insistiram da se i ovaj lijek vrati na esencijalnu listu, odnosno da se omogući da pacijenti isti koriste na recept i bez participacije.
Zašto na ovom insistiram, nakon agresije, najveći broj bolesti su iz oblasti kardiovaskularnog sistema. To je sve posljedica ogromnog stresa i napora koje smo svi zajedno ovdje proživjeli. Trebamo li nakon svega toga, sada kažnjavati žrtve tog stanja, a to su naši sugrađani. Ako već nemamo zadovoljavajuću primarnu prevenciju ovih bolesti, moramo građanima omogućiti bar besplatnu terapiju

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Tražim od Ministra Pećanca, a zbog konstantno loše sigurnosne situacije u KS da mi odgovori kada će organizovati tematsku sjednicu o sigurnosnoj situaciju u KS.

S obzirom da se g. Pećanac kao zastupnik u više navrata zalagao i tražio tematsku sjednicu o sigurnosnoj situaciji u KS, očekujemo da kao Ministar unutrašnjih poslova istu organizuje u što skorije vrijeme

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
26.06.2014

37.sjednica poslanicka pitanja

Odgovor:

Odgovor: Direkcija za puteve Kantona Sarajevo upoznata je są navedenim problemom i u okviru svojih nadležnosti pokušava uticati na rješavanje istog. Što se tiče Vaše inicijative, obavještavamo Vas da Direkcija za puteve nadležna samo za tačku Prilagođavanje na pješačkim prijelazima trotoara za osobe koje koriste ortopedska pomagala (kolica), te da u skladu s tim konstantno vrši izgradnju prilaznih rampi za invalide u cijelom Gradu, te kod svih rekonstrukcija i sanacija ulica, na pješačkim prijelazima ugrađuje prilazne invalidske rampe.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Da u skladu sa svojim kapacitetima organizuje kvalitetniji nadzor u naselju Tibra Pacifik na Stupu.3000 stambenih jedinica je u poslednjih nekoliko mjeseci izloženo stalnim pljačkama i krađi auta. Stanovnici ovog naselja čak nude besplatno kancelariju za potrebe MUP-a.

Odgovor:

B. Odgovor na zastupničku inicijativu
Izvršenom analizom strukture krivičnih djela na području naselja Stup - kompleks naselja „Tibra Pacifik“, Općina Ilidža, za period od 01.01.2014. godine do 30.06.2014. godine (šest mjeseci) evidentiran je slijedeći broj krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata:

Redni broj Naziv krivičnog djela Prijavljeno izvršenje krivičnih djela u okviru kompleksa Tibra Pacifik - Stup Ukupno prijavljeno izvršenje krivičnih djela na području Četvrte PU Procentualni iznos u odnosu na ukupan broj krivičnih djela
1. Razbojništvo 5 48 10,4...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Papo Edina,

Saziv: 2010-2014
26.06.2014

37.sjednica poslanicka pitanja

Puni tekst pitanja:

Izgubljena je funkcija trotoara, pločnika u našem Kantonu. Pogotovo u centralnoj zoni Grada Sarajevo.

Bezočno parkiranje svih vrsta automobila, motocikala i vožnja istih po pločnicima, uslovila je ogromnu štetu na mermernim pločama (koje su veoma, veoma skupe), na potezu Baščaršija-Higijenski zavod.

- Iz kojeg Budžeta će se popraviti oštećeno?
- Do kada ćemo trpjeti vandalizam nesavjesnih građana?
- Postoje li oštrije sankcije za nedozvoljeno parkiranje u pješačkim zonama (trotoari, pješački prelazi i sl.)?
- Koga će građani tužiti u slučaju povreda?
- Zašto postoje trotoari, tj. ulice , ceste i parkinzi?”

Odgovor:

B. Odgovor na poslaničko pitanje

Odredbama člana 73. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je gdje vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo, a u članu 74. istog Zakona pobrojana su mjesta gdje vozač ne smije parkirati vozilo. Za postupanje suprotno odredbama navedenih članova propisana je novčana kazna u iznosu od 40,00 KM.

Takođe, odredbama člana 75. navedenog Zakona, propisano je:
„(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz čl. 73. i 74. ovog...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

„Postoje li oštrije sankcije za nedozvoljeno parkiranje u pješačkim zonama (trotoari, pješački prelazi)?

Odgovor:

- o d g o v o r -

Parkiranje i zaustavljanje vozila u Kantonu Sarajevo regulisano je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, kao i kantonalnim propisima i to Odlukom o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 14/97, 22/97 i 11/98) i Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 18/97).
U nadležnosti Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo jeste da prati problematiku parkiranja i zaustavljanja vozila na trotoarima i zelenim površinama, te da predlaže i provodi mjere u cilju...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Solaković Adnan,

Saziv: 2010-2014
26.06.2014

37.sjednica poslanicka pitanja

Puni tekst pitanja:

Na prošloj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo ministar Bandić je obrazlažući razloge zbog kojih je radio izmjene u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti rekao da je nakon više od godinu dana rada kao ministar došao do saznanja da radi mimo zakona kada su u pitanju naknade za porodilje i da je to bio osnov za izmjenu zakona, koji je na istoj sjednici i usvojen, a koji je porodiljama koje su u radnom odnosu umanjio primanja.
Radi neodgovornosti državnih službenika koji treba da prate zakonske propise i njihove izmjene, a koji nisu za shodno našli da od 2005. godine do unazad 15 dana uvide nezakonitost i o tome obavjeste ministra (kako sada ministra Bandića tako i njegove prethodnike) o kršenju istih tražim da ova Skupština izglasa inicijativu kojom tražim da ministar Bandić poduzme aktivnosti tj. pokrene disciplinske postupke protiv državnih službenika koji treba da prate propise iz oblasti rada i oblasti socijalne politike i na vrijeme ukazuju nadređenim o izmjenama

Odgovor:

U vezi sa naprijed navedenom inicijativom obavještavamo vas da je protiv odgovornog državnog službenika podnesena disciplinska prijava koju rukovodilac organa državne službe (ministar) nije odbacio odnosno istu je prihvatio, te da je u toku postupak po podnesenoj disciplinskoj prijavi saglasno odredbama Zakona o državnoj službi u Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i Uredbom o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Molim ministra da nas ukratko upozna o problemima snabdijevanja gasom, a da do naredne sjednice Skupštine dostavi detaljan izvještaj o dugu koji Kanton Sarajevo ima prema BH gasu, koliki je taj dug nastao i ko je najveći nosilac dugovanja, a zbog čega će ispaštati pošteni građani ovog Kantona koji svoje obaveze redovno izmiruju. Također, tražim i podatak o visini plaća u Sarajevogasu i Toplanama od generalnog direktora pa do spremačice uključujući i eventualne menadžerske ugovore ukoliko postoje

Odgovor:

Kanton Sarajeva u skladu sa svojim nadležnostima obavezan je da osigura trajno i kvalitetno obavljanje ove komunalne djelatnost, osigura održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, poduzimajući mjere za očuvanje i zaštitu okoliša, te osigurava javnost i transparentnost rada.

Značaj kantonalnih javno komunalnih preduzeća "Toplane – Sarajevo" i "Sarajevogasa" u Kantonu Sarajevo, je da obavljaju komunalnu djelatnost koja je od javnog interesa i obavlja se kao javna služba, što podrazumijeva pružanje komunalne usluge od interesa za fizička i pravna lica i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Bajramović Srna Segmedina,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

„Zbog cega je JU Dom zdravlja KS pokrenula tuzbu protiv JU Apoteke Sarajevo za zatvaranje objekta ove ustanove u Domu zdravlja Vrazova.
Naime, prije nepune dvije godine JU Dom zdravlja Sarajevo i JU Apoteke Sarajevo potpisale su Sporazum o poslovno-tehnickoj saradnji sa opredjeljenjem da se u objektu JU Dom zdravlja Centar, poznatiji pod imenom Vrazova, otvori apoteka.
I sve je bilo u najboljem redu ,do prije izvjesnog vremena kada je novom menandzmentu i upravi JU Dom zdravlja Sarajevo “palo na pamet”da tuze JU Apoteke i da sudskim putem traze zatvaranje novootvorene PJ Apoteka u ovom objektu.
Ni to ne bi bilo nimalo čudno obzirom na sva dešavanja u oblasti zdravstva Kantona Sarajevo u posljednje dvije godine, da se slučaj “ekspresno” nije odradio u sudu donosenjem privremene mjere i njenih hitnim izvrsenjem tj. zatvaranjem Apoteke, a da Ministarstvo zdravlja KS za tu aktuvnost jednostavnim rječnikom rečeno nije pokazalo nikakav interes.
Da ništa nije prepušteno slucaju i da se stvar morala odraditi po “nečijem naredjenju” jasno pokazuje i činjenica da se kao advokat tuzitelja pojavljuje svemoćni Esad Hrvačić, osoba koja je ujedno i čan Zakonodavno-pravne komisije ove Skupstine i neko ko bi u pravilu zbog funkcije koju obnaša u ovom skupštinskom tijelu trebao štititi Zakon i biti njegov tumač u zaštiti interesa i imovine čiji je osnvač i vlasnik Kanton Sarajevo.
Radi javnosti i svih nas ovdje prisutnih želim kazati da je ova Apoteka kao dio poslovne jedinice Apoteka Centar na godišnjem nivou ostvarivala promet od preko 1,5 mil. KM da je imala šest uposlenih, da je u velikoj mjeri svojim prometom pokrivala nekoliko nerentabilnih apoteka na rubnim područjima KS i na sve te ostvarene poslovne uspjehe je rezultat umjesto pohvale stiže kazna zatvaranja ovog objekta.
Ne treba previše biti vidovit pa otvreno sumnjati da privatni kapital i vlasnici susjedne , pedesetak metara udaljene Apoteke Lupril imaju u ovome itekako važnu ulogu.
Tražim od ministarstva da nam danas da usmeni odgovor na ovo moje pitanje, a ujedno pokrećem inicijativu prema Vladi kantona Sarajevo da se sagleda predmetna situacija i Skupštini dostavi cjelovita informacija o ovom slučaju u roku kako je to propisano Poslovnikom o radu ove Skupštine.“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

„Po čijem nalogu i na osnovu kojeg akta je izvršena ova ispravka kada je opće poznato da je Finansijski plan ZZO KS za 2014. godinu donijela ova Skupština i koliko je meni poznato ukoliko je bilo potrebno mijenjati dio sadržaja ovog dokumenta ili eventualno otkloniti neke tehničke greške onda je ta procedura morala biti provedena na isti način kao što je bila procedura prilikom donošenja ovog finansijskog dokumenta?

Činom brisanja broja finansiranih zaposlenika samo i jedino iz Plana ove zdravstvene ustanove, a zadržavanjem svih ostalih iskazanih pokazatelja o broju zaposlenika koji će se finansirati u 2014. godini i iz drugih javnih ustanova iz oblasti zdravstva KS otvara, u namanju ruku, pitanje nekontrolisanog broja zapošljavanja u JU Dom zdravlja KS, a ujedno i pitanje odgovornosti Sekretara Skupštine koji je i potpisnik ove ispravke u Službenim novinama KS.

Tražim od nadležnih, prije svega ministra zdravstva KS, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, predsjednika UO ZZO KS da mi se danas usmeno odgovori na ovo pitanje, a od Skupštine KS utvrđivanje odgovornosti Sekretra Skupštine u smislu da li je prekoračio svoja ovlaštenja u proceduri provođenja ispravke Finansijskog plana ZZO KS za 2014. godinu i njene objave.“

Odgovor:

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je uputila Amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu putem resornog ministarstva, a u vezi sa 34. Radnom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo koja je održana 31.03.2014. godine.
Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 28.03.2014. godine prihvatila Amandmane da se u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu izvrše određene korekcije u načinu raspodjele finansijskih sredstava po odrđenim pozicijama.
U prilogu Vam dostavljamo Izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo broj...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Bajrović Izudin,

Saziv: 2010-2014
03.06.2014

36.sjednica zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Prvo je upućeno Ministarstvu za kulturu i sport. Na 29. sjednici ova Skupština je oborila izvještaj, odnosno nije prihvatila izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Narodno pozorište. Tada je i razriješeno kao što je i poznato rukovodstvo NP, znači UO, NO i direktor. Od tada u toj insitutuciji imamo privremene organe upravljanja kao i vršioca dužnosti direktora. Ta situacija traje predugo i nimalo ne doprinosi željeno dobroj organizaciji ili funkcionaranju pomenute javne institucije. Jasno je da je finansijska situacija u pozorištu izuzetno kompleksna. Između ostalog kao i najvećem broju institucija kulture ali ću istači da je u ovoj sezoni koja se polako približava kraju napravljena, govorim o segmentu drame, jedna predstava koja je u potpunosti proizvod NP, dok su ostale nastale u vidu koprodukcija ili prostije rečeno, pozorište je poslužilo više kao prostor a manje kao ustanova koja ima određene zadaće koje terba da ispuni. Da budemo načisto, daleko od toga da sam ja protiv otvorenih vrata i saradnje ali mislim da NP mora jače staviti akcenat na vlasitu proizvodnju. To teško da će se desiti dok se ne izaberu trajni organi upravljanja umjesto privremnih koji će možda sa više odgovornosti prema vlastitoj ustanovi obavljati zadatke koji su im povjereni. Stoga upućujem pitanje prema minsitarstvu kulture i sporta u očekvianju da ću dobiti odgovor do kada će ovakva situacija trajati, odnosno zašto je još uvijek takva kakva jeste.
I Ministarstvu obrazovanja, drugo pitanje. Uvaženi gdine Ministre obrazovanja i mladih, molim vas da mi odgoovrite koliko je naše djece iz osnovnih škola s područja Kantona naučilo da pliva u okviru organizovanih akcija koje škole čine u cilju unapređenja zdravlja djece. Poštovani gospodine ministre molim usmeni odgovor“..

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta