Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

06.01.2021

06.01.2021

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

“Etažni vlasnici zgrade Džemala Bijedića 279L i 279K , lamele B1, B2, B3 žale se na buku koja nastaje pri jačem vjetrovitom vremenu zbog reklama koje se nalaze na fasadi ove zgrade.

Molim da izvršite inspekcijski nadzor u datim vremenskim uslovima i utvrdite tačnost navoda etažnih vlasnika, te poduzmete zakonom predviđene mjere.”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Zahvaljujem na odgovoru akt broj 14-02-04-03784/20 od 22.09.2020. godine. Molim da nastavite nadzor na pomenutoj adresi, te molim da mi se pojasne sljedeće stvari:

1. Praksa Kantonalne uprave za inspekcijske poslove shodno postignutom dogovoru sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša dana 02. i 05.06.2020. godine radi ekonomičnosti postupka po zastupničkim inicijativama/pitanjima, shodno kojem prvo Ministarstvo izvrši nadzor u skladu članom 67. stav 1. tačke b.,c. i d. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo br. 19/17 i 17/18), zašto je u slučaju zgrade Ejuba Sarajkića 6 učinjeno drugačije, te je nadzor KUIP-a obavljen dana 18.09.2020. a nadzor Ministarstva tek krajem novembra 2020. godine?

2. Zašto se nije izvršio nadzor po pitanju popravke i redovnog servisa protivpožarne instalacije i protivpožarnih aparata u zgradi za 2019. godinu, uključujući i pregled hidrantske mreže shodno članu 29. stav (2) tačke n) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17)?”

3. Zašto ste zanemarili činjenicu da upravnik OKI Upravitelj nije izvršio preglede hidrantske mreže u 2019 i 2020. godini što mu je bila dužnost bez obzira u kakvom stanju je preuzeo od strane prethodnog upravnika, a naročito šta je poduzeo po pitanju njegovog osposobljavanja zbog čega su dovedeni u opasnost životi i imovina etažnih vlasnika u slučaju požara?


06.01.2021

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu KJP PD Butmir:

“Molim KJP PD BUTMIR da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU
OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH
PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON
SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito pitanja i odgovore, te
inicijative zastupnika Skupštine KS.”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Zbog upita građana podnosim inicijativu da se u izmjenama i dopunama ili novom Zakonu o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade propiše mogućnost održavanja ostava i
podrumskih prostorija koje neće biti obavezno, ali da etažni vlasnici svojom odlukom to
mogu ugovoriti sa upravnikom čime će se korisna površina zgrade povećati za površinu
održavanih ostava i podrumskih prostorija.”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu:
“Ljubazno molim da me izvijestite o dosadašnjim iskustvima mjerenja aerozagađenja od
strane Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Da li imamo neke nove podatke i informacije na osnovu kojih možemo poduzeti konkretne
mjere na smanjenju aerozagađenja?”


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:
“Poštovani,
na inicijativu vezano za pristup upravnika/upravitelja podacima iz zemljišne knjige, dobila
sam odgovor da sve osobe uključujući i upravnike imaju neometan pristup pomenutim
podacima, pa ljubazno molim da li je potrebno poduzeti još neke korake od strane zastupnika
u Skupštini Kantona Sarajevo?


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Ljubazno molim Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša da mi dostavi godišnje izvještaje za 2019. godinu, kao i kvartalne
2020. godinu za zgrade koje imaju poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa
upravnika otvorenog u ime i za račun etažnih vlasnika zgrade, a kojih prema informacijama
kojima raspolažem ima samo 6 na području Kantona Sarajevo.
Molim da mi dostavite godišnje izvještaje u skladu sa članom 46. Zakona o upravljanju
zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) koji će sadržavati sve rashode sa
podacima o vrsti i opisu rashoda, broju dokumenta po kome je izvršeno plaćanje, datumu
nastanka rashoda i iznosu rashoda.”


Danijela Kristić

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 67-08-/2020 od 24.08.2020. godine?
Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovorom o pružanju usluga potpisanim 21.09.2020.godine?
Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

"Molim da mi dostavite informaciju da li ste raspisali tendere za kontinuirane mjerače i glukozne senzore, ketonske trakice, zamjenske pumpe, potrošni materijal i tender za trakice za mjerenje šećera za odrasle, jer ste u odgovoru na moju inicijativu naveli da će se isti raspisati najkasnije do 31.10.2020.godine. Do današnjeg dana tender nije objavljen."


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 27-09-/2018 od 11.09.2018. godine?
Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovorom o pružanju usluga potpisanim 05.10.2018.godine, drugom pojedinačnom ugovoru potpisanim 09.10.2018.godine, trećem pojedinačnom ugovoru potpisanim 30.10.2018.godine, četvrtim pojedinačnim ugovorom potpisanim 17.01.2019.godine i petim pojedinačnim ugovorom potpisanim 23.04.2019.godine?
Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu da se osiguranje od nesretnog slučaja za učenike/ce osnovnih i srednjih škola realizuje raspisivanjem jedinstvenog tendera, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, preko ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na identičan način na koji realizuju i osiguranje objekata i uposlenika svih osnovnih i srednjih škola.


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 32-06-/2019 od 10.06.2019. godine?
Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovorom o pružanju usluga potpisanim 02.10.2019.godine i drugom pojedinačnom ugovoru potpisanim 20.11.2019.godine?
Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?


Vildana Bešlija

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

1. Da li je izvršena obavezna (proljetna faza) sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo, propisana Programom mjera obavezne preventivne sistematske deratizacije za period 2020. – 2022. godine, a koja je predviđena da se vrši u periodu od 01.04. – 30.05.2020.godine?
2. Da li je izvršena obavezna (jesenja faza) sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo koja je predviđena da se vrši u periodu od 01.10. – 30.11.2020. godine ?


06.01.2021

06.01.2021

Elvedin Okerić

19.01.2021

Igor Stojanović

06.01.2021

Elmedin Konaković

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se osigura zdravstveno osiguranje svim povratnicima koji se odjave sa područja Kantona Sarajevo i prijave adresu na području manjeg BiH entiteta Republika Srpska”.
Obrazloženje: “Veliki broj povratnika u manji BiH entitet formalno je prijavljen na području Kantona Sarajevo, a živi u RS-u. Procjena je da čak neće ni biti uvećanja troškova zdravstvene zaštite jer se sredstva za ovu populaciju već izdvajaju.”


Haris Zahiragić

19.01.2021

Elvis Vreto

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornim ministarstvu upućujem inicijativu da se izvrši upravni nadzor nad načinom obračuna plaća u svim Općinama u Kantonu Sarajevo i poštivanja odrebi o visini osnovice za obračun plaća sa Zakonon o plaćama i izmjenama Zakona o plaćama donesenim na nivou FBiH (Službene novine Federacije BiH br :45/10;111/12 i 20/17)."


Damir Nikšić

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

"Kada će KJKP “Rad” ponovo početi redovno prati ulice i da li je istina to što neki bivši dugogodišnji radnici KJKP “Rad” tvrde, a to je da ovo preduzeće kreira sopstvene politike i odlučuje koje ulice će prati, a koje ne, i to, navodno, na bazi plaćanja i dugova koji uključuju i navodne dugove samog Kantona prema ovom preduzeću. Nejasna mi je ova situacija pa bih volio znati ko tačno, imenom i prezimenom, odbija prati određene ulice, navodno zato što Kanton duguje novac tom preduzeću, i kakve tačno veze s tim imaju građani koji stanuju u tim ulicama? 2. Da li je tačno da već godinu dana većina parkomata ne radi, tj. da su tek nepun mjesec dana bili u funkciji prije nego što su se počeli kvariti?"


Sead Milavica

19.01.2021