Zastupnička pitanja

Damir Nikšić

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

U skladu sa Članom 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine
Kantona Sarajevo” broj: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 , 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i
14/20), Vladi Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo
upućujem inicijativu da u najkraćem roku pokrenu formiranje Muzeja Holokausta u Sarajevu.


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za povećanje fonda sati izučavanja teme Holokaust u okviru realizacije nastave iz predmeta Historija u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, te da se, do formiranja Muzeja Holokausta u Sarajevu, u nastavni plan i program uvrsti i obavezna organizovana posjeta učenika Muzeju Jevreja u zgradi Starog hrama najmanje jednom godišnje u kontekstu 27. januara, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.


Haris Zahiragić

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Zahiragić, na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.04.2021.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da odmah i bez odlaganja krene u ispunjavanje zahtjeva Udruženja studenata Studentskog centra, a koje je isto iznijelo na današnjim protestima”.


19.04.2021

19.04.2021

Segmedina Srna-Bajramović

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim OPĆINU ILIDŽA I MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO da me detaljno obavijeste o poduzetim i budućim koracima na izgradnji osnovne škole na području MZ Stup II u ulici Dobrinjska jer građani izražavaju zabrinutost u vezi ovog projekta zbog dodatnog broja stanovnika koji je nastao zbog izgradnje naselja Bulevar, a to područje je i dalje bez osnovne škole koja je planirana Regulacionim planom “Stup-Nukleus”

Građani pominju i alternativnu lokaciju u Dobrinjskoj ulici, ali prema njihovim saznanjima osnovna škola na tom mjestu neće imati dovoljni kapacitet da zadovolji narastajuće potrebe mjesne zajednice, te molim da me i tome detaljno izvijestite.


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJA KVALITETOM KANTONA
SARAJEVO da u okviru svoje nadležnosti provjeri zakonsko trošenje namjenskih sredstava
kantona shodno članu 62. Zakona o šumama (Službene novine KS 05/13) za period od 2015.
godine do danas.


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA
Općina Stari Grad Sarajevo je dana 01.06.2018. godine objavile pozive za izražavanje javnog interesa
broj 13/1-23-36-495/18, 13/1-23-36-496/18, 13/1-23-36-497/18, 13/1-23-36-498/18, te poziv za
pretkvalifikaciju broj 13/1-23-36-499/18 svi od 01.06.2018. godine, koji su objavljeni na stranici Općine
Stari Grad Sarajevo, te u dnevnom listu Oslobođenje. Radi se o pozivima za izražavanje javnog interesa i
pozivu za pretkvalifikaciju u vezi sa realizacijom projekta «Razvoj infrastrukture za Općinu Stari Grad
Sarajevo» koji se realizira na osnovu kreditnih sredstava dobijenih od Saudijskog fonda za razvoj.
U međuvremenu izabrani su izvođači radova, između ostalih, za rekonstrukciju zgrade Općine Stari Grad
Sarajevo izabrana je firma «ITC» d.o.o. Zenica.
Ugovor je sa izabranim izvođačem radova Općina Stari Grad Sarajevo potpisala dana 20.02.2019. godine
u Atrij sali Hotela Europa u Sarajevu. Procedura izbora izvođača nije provedena u skladu sa Zakonom, te
je stoga podnesena i žalba od strane firme «ANS DRIVE» d.o.o. Sarajevo.
Na provedenu proceduru oko izbora izvođača radova za rekonstrukciju zgrade Općine Stari
Grad. Podnosimo inicijativu prema Ministarstvu pravde i uprave KS da se u roku od 15 dana izvrši
provjera provedene procedure na osnovu pravne dokumentacije navedene u ovom obrazloženju.


19.04.2021

Igor Stojanović

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

1.Da li su respiratori ACM812A tzv. malina respiratori upisani u Registar medicinskih sredstava odobrenih za
upotrebu u BiH od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, te su na taj način ispunjeni svi
zakonski uslovi za njihovo korištenje u zdravstvenim ustanovama na teritoriji BiH shodno Zakonu o lijekovima i
medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine („Službene novine BiH“, broj 58/08), kao i drugim zakonskim i
podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast?
2. Ukoliko nisu registrovani, da li su se kao takvi mogli koristiti na pacijentima hospitaliziranim na KCUS-u?


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Svake godine Kanton Sarajevo dobije više miliona KM od posebnih vodnih naknada ( PVN ). Koliko je
novca dato općinama za zaštitu izvorišta i za vodozaštitne zone oko istih prema važećim zakonskim
propisima u zadnjih pet godina.
Molim da mi se po općinama dostavi cifre koje koje su date općinama za gore navedenu namjenu
pojedinačno.


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Sportski savezi KSS arajevo, klubovi registrovani u KS, a tako i savezi na državnom nivou među svojim
takmičarima imaju uzraste od sedam godina, kadete , juniore, seniore i veterane koji učestvuju i
takmiče se i u saveznim rangovima.
Kako se može desiti da takmičari nemaju izvađena ljekarska uvjerenja , a takođe i takmičarske
kartone u pojedinim sportovima? Čija će biti odgovornost kad se neko povrijedi ili zbog zdravlja ne bi
smio da se bavi sportom? Mnogi sportski savezi u statutu imaju obaveze ali ih ne ispunajvaju. Molim
Ministarstvo sporta KS da se angažuje po ovom pitanju i utvrdi koji sportski savezi, klubovi to ne rade i
poduzmu određene sankcije prema istima, te da me izvjeste koji subjekti se ne pridržavaju ovih stvari.


Hamed Aljović

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi odgovori na pitanje: U cilju zaštite izvorišta Sarajevsko polje pokrenut je projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na Gornjoj Grkarici stim u vezi Vas pitamo: Zašto je obustavljen postupak izdavanja okolinske dozvole za postrojenje za tretman odpadnih voda po PVA MBBR tehnologiji na gornjoj Grkarici?”


19.04.2021

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo privrede da mi odgovori na pitanje: U cilju potpune i pravilne primjene pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu namjensko trošenje prihoda sa posebnim osvrtom na raspolaganje namjenski prihoda u skladu sa Zakonom o šumama Kantona Sarajevo ,postavljam sljedeće pitanje : Na koji način je utrošen namjenski prihod ostvaren iz naknade za eksproprisano šumsko zemljište ,naknade za krčenje šuma i naknade na ime troškova podizanja i održavanja novih šuma,na području općine Trnovo ?Na kojem lokalitetu u općini Trnovo je izvršeno podizanje novih šuma ili kupovina šume?


Samir Suljević

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA
1. Da za svakog građanina, koji je mjestom stanovanja bio prijavljen u Kantonu
Sarajevo, a premine od COVID-19, troškove dženaze/sahrane, u cijelosti ili
dijelom snosi Kanton Sarajevo.
2. Da se zadužuju Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS i
Ministarstvo za socijalna pitanja KS, svako u svojoj nadležnosti, da u
komunikaciji sa KJKP „Pokop“ i drugim pokopnim firmama i društvima,
općinama u KS i vjerskim zajednicama koje učestvuju u vjerskom dijelu
dženaze/sahrane, iznađu najbolja rješenja i u što hitnijem roku, uz mišljenje
Ministarstva finansija KS, daju prijedlog po tačci 1. ove Zastupničke inicijative
Skupštini Kantona Sarajevo.OBRAZLOŽENJE
Po evidenciji JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, u periodu februar
2020.-mart 2021. godine, od COVID 19, preminulo je ukupno 741 građanin KS.
Imajući u vidu da jedna dženaza/sahrana košta u prosjeku minimalno 2.000 KM ,
dolazimo do informacije da su građani KS, u proteklih nešto više od godinu dana,
od pojave COVIDA 19 do danas, za dženaze/sahrane svojih najbližih, potrošili
cca 1.500.000 KM.
Kako Država nije dovoljno uradila da zaštiti i pomogne svoje građane, da nije
nabavila vakcine, da su bile afere oko nabavke respiratora, da se kasnilo i kasni
sa
mjerama, da cijene životnih namirnica stalno rastu, smatram da Kanton Sarajevo
mora omogućiti da porodice preminulih od Covida 19, što jeftinije isprate svoje
najmilije.

Za realizaciju ove inicijative potrebna su finansijska sredstva i neophodno ih
pronaći ili predvidjeti Rebalansom Budžeta KS za 2021.godinu ili učečćem drugih
subjekata koji učestvuju u realizaciji dženaza/sahrana.


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKO PITANJE
Kako je moguće da je Vlada KS, u situaciji u kojoj je epidemiološka situacija izuzetno teška, sa
velikim brojem hospitaliziranih teških slučajeva oboljelih od COVID-19 i velikim brojem umrlih,
1. aprila 2021. godine donijela Zaključak kojim se dozvoljava školama, koje izvode nastavu po
međunarodnim programima, da organizuju ispite u školama?
OBRAZLOŽENJE
Po mom mišljenju ovaj Zaključak je u suprotnosti sa stavom epidemiologa - Kriznog štaba i
Zavoda za javno zdravstvo KS koji su, u ovom trenutku, rezolutno protiv bilo kakvog pokretanja
nastavnog procesa uključujući i ispite, posebno kada se uzme u obzir iskustvo sa nastavom
u februaru i enormnim povećanjem broja zaraženih.
Na ovaj način će se direktno ugroziti zdravlje više stotina učenika i njihovih roditelja, te
nastavnika
i uposlenika u ovim školama, jer je infekciju i širenje virusa u ovakvim situacijama nemoguće
spriječiti postojećim epidemiološkim mjerama.Hoćemo li to dozvoliti, a onda za tri
do četiri sedmice opet imati povećanje broja zaraženih Ili ćemo postupiti prema uputstvima koja
su javno dostupna i kojima se školama sa međunarodnim programima, upravo zbog širom
svijeta
nepovoljne epidemiološke situacije, nude i drugi načini organizacije i provođenja ispita!


Danijela Kristić

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Ukoliko pravno lice Srebrena malina koje je uvezlo i stavilo u promet respiratore ACM812A tzv. malina respiratore ima suspenziju obavljanja djelatnost od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva na koji način se shodno članu 109. Zakonab o lijekovima i medicinskim sredstvima prate i javljaju neželjene pojave u primjeni medicinskih sredstava u ovom slučaju pomenutih respiratora i reagovanju na njih, odnosno prati materiovigilanca, a koliko nam je poznato iz izjava rukovodstva KCUS-a, ti respiratori se koriste na hospitalizovanim pacijentma i ko sada prat
materiovigilancu?


Admela Hodžić

19.04.2021

Damir Marjanović

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

• U kojem iznosu je budžet Bosanskog kulturnog centra bio uvećan sredstvima za namjenu održavanja funkcioniranja Colegium artisticuma u periodu zadnjih 5 godina?
• Molim da mi se dostavi tačan pregled utrošenih sredstava za ovu namjenu u istom periodu!


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

• Pokrećem inicijativu da se zabrani parkiranje automobila u kompleksu Centra Skenderija Sarajevo, na poziciji koja ujedno predstavlja i dio krovnog prostora Colegium artisticum-a. Napominjem da je ovom praksom značajno narušena građavinska struktura ovoga dijela objekta, te da je ista značajno doprinijela devastiranju ovoga prostora. Insistiram da se odluka donese urgentno, najkasnije u roku od sedam dana od prijema ove inicijative!


Smiljana Viteškić

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijatvu da Ministarstvo za boračka pitanja pristupi izradi
Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Kalendara za
obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnost iz perioda odbrambeno oslobodilačkog rata 1992.-1995. u Kantonu Sarajevo.
Obrazloženje:
Na obilježavanju Dana opsade grada Sarajevo 05.04.2021. na Mostu Suade i
Olge nije bilo predstavnika Vlade i Skupštne KS ,jer ovaj događaj vjerovatno
nije u Kalendaru (nema drugog opravdanja).
Prijedlog ove Odluke duži period je u Planu rada, ali nikad nije donešen.
Predlažem da Ministarstvo za boračka pitanja u sradnji sa nadležnom
komisijom Skupštne Kantona Sarajevo predloži nacrt i obavi raspravu u svim
relevantnim insttucijama i boračkim udruženjima, te prijedlog Odluke dostavi
Skupštni na usvajanje.


Mahir Dević

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

"Upućujem inicijativu prema Minstarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da pripremi izmjenu Odluke o usvajanju mreže ambulanti porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo od 27.01.2005. godine (Službene novine KS br. 3/05), da se u istu uvrsti izgradnja nove ambulante porodične medicine „Stari Ilijaš“. Općina Ilijaš će po zaključku Općinskog vijeća Ilijaš pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i lokaciju za izgradnju iste te po potrebi učestvovati u sufinansiranju izgradnje."


Zvonko Marić

19.04.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

19.04.2021