Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2010-2014

Zastupnik

Brigić Ivan,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo obavezuje Vladu Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, da u roku od 30 dana dostave Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima koji su postavili pitanja ili pokrenuli konkretne inicijative sve odgovore u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Odgovor:

U odgovoru na navedeno poslaničku inicijativu ističemo slijedeće:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je odgovorilo na sva poslanička/zastupnička pitanja na jedan od načina propisanih Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Kada poslanik/zastupnik postavi poslaničko pitanje, a ne zatraži odgovor isključivo u pisanoj formi, resorni ministar mu u pravilu odgovori usmeno na samoj sjednici u terminu koji pripada Vladi Kantona za davanje odgovora.

Stenogram sa te sjednice Skupštine, koji sadrži i odgovor Ministra, dostavlja se svim poslanicima, te poslanik...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Čomor Eldar,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koliko javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou?

Odgovor:

U vezi navedenog zastupničkog pitanja, obavještavamo Vas da zakup iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo plaćaju slijedeće javne ustanove iz nadležnosti ovog ministarstva:

- KJU „Porodično savjetovalište„ smještena je u iznajmljenom prostoru „Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine“. Ukupan iznos za zakup u 2013. godini iznosi 28.200,00 KM, a po osnovu Ugovora o zakupu broj:01-49-360/12.

- Javna ustanova Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo, smještena je u iznajmljenom prostoru Kolić Kadrije i Mašić Nihada. Ukupan iznos za zakup u 2013. godini...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Crnogorac Branislav,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

„Da li na Kliničkom centru imamo medicinski ciklotron ili moramo uvoziti radiofarmake neophodne u korištenju samog PET/CT skenera“?

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uputilo dopis Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, broj:10-05-27711/13 od 27.11.2013 godine, kao i urgenciju na isto broj 10-05-27711-1/13 od 03.02.2014 godine, kojim se tražilo izjašnjenje na postavljeno poslaničko pitanje.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je aktom br. 0202-11134 od 14.03.2014. godine dostavio ovom ministarstvu sljedeći odgovor a koji glasi:
„ U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ne postoji ciklotron u kojem bi se proizvodili radioizotopi za nuklearno medicinske pretrage, što uključuje i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu u ime građana sa područja MZ Pofalići I i Pofalići II, prema resornom ministarstvu saobraćaja kao i prema KJKP Gras za ponovno usopstavljanje kombi linija na relacijama Ekonomska škola – bakarevac, obad i hum brdo. Građani sa ovog područja su suočeni sa problemom prevoza, odnosno, ukidanja linija koje su saobraćale na ovim relacijama.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

U vrijeme kada je ekonomska situacija građana u KS sve gora i gora, kada se predlažu i primjenjuju restriktivne mjere štednje u trošenju budžetskih sredstava na svim nivoima u BIH, dok policajcima redovno kasni plaća ili je ista čak nedovoljna za puko preživljavanje, ministar Pećanac i resorno ministarstvo raspisuju milionski javni tender za nabavku 1500 pištolja marke "glock 17" za MUP KS.
Dakle postavljam slijedeća pitanja;
• po kom pravnom osnovu i iz kojih razloga i potreba se vrši pomenuta javna nabavka 1500 pištolja, imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju u KS, te činjenicu da se ovom nabavkom troše sredstva poreznih obveznika odnosno građana KS?
• Kako se uopće mogao raspisati javni poziv bez pravnog osnova, a da predhodno nije usvojen Pravilnik o tehničkim karakteristikama pištolja? U raspisanim uslovima i tehničkim karakteristikama se mogu prijaviti samo ponuđači pištolja Glock 17, iako se na tržištu za istu ali i manju cijenu mogu dobiti daleko kvalitetniji pištolji.Ovim postupkom se bez zakonitog osnova isključuju svi drugi prizvodi čime se tender monopoliše, gdje se direktno dolazi do sticanja nezakonite koristi u stotinama hiljada maraka za onog ko bi eventualno dobio ovaj sumnivi "posao".

Odgovor:

Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godine koji je usvojen i odobren od strane Skupštine Kantona Sarajevo predviđena su sredstva za nabavku opreme te je u skladu sa planom opremanja policijskih službenika te potrebama nadležnih iz Uprave policije predviđena nabavka 1500 službenih pištolja.
Što se tiče pravnog osnova za raspisivanje javnog nadmetanja polazni pravni okvir je Zakon o javnim nabavkama zatim Zakon o unutrašnjim poslovima te Pravilnik o standardizovanoj opremi i naoružanju koji je donesen u skladu sa gore važećim propisima.

Ugovorni organ je raspisao javno...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

U vrijeme kada je ekonomska situacija građana u KS sve gora i gora, kada se predlažu i primjenjuju restriktivne mjere štednje u trošenju budžetskih sredstava na svim nivoima u BiH, dok policajcima redovno kasni plaća ili je ista čak nedovoljna za puko preživljavanje, ministar Pećanac i resorno ministarstvo raspisuju milionski javni tender za nabavku 1500 pištolja marke „glock 17“ za mup KS.
Dakle postavljam sljedeća pitanja:

- Po kom pravnom osnovu i iz kojih razloga i potreba se vrši pomenuta javna nabavka 1500 pištolja, imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju u KS, te činjenicu da se ovom nabavkom troše sredstva poreznih obveznika odnosno građana KS?
- Kako se uopće mogao raspisati javni poziv bez pravnog osnova, a da prethodno nije usvojen Pravilnik o tehničkim karakteristikama pištolja? U raspisanim uslovima i tehničkim karakteristikama se mogu prijaviti samo ponuđači pištolja Glock 17, iako se na tržištu za istu ali i manju cijenu cijenu mogu dobiti daleko kvalitetniji pištolji. Ovim postupkom se bez zakonitog osnova isključuju svi drugi proizvodi čime se tender monopoliše, gdje se direktno dolazi do sticanja nezakonite koristi u stotinama hiljada maraka za onog ko bi eventualno dobio ovaj sumnjivi „posao“.

(2. pitanje)
Šta je sa uniformama koje su nabavljene u prethodnom periodu, te da li je tačno da su iste podjeljene policiji, a nisu u upotrebi jer tobože neko iz MUP-a nije dao naredbu za njihovu upotrebu? Jesu li i ovom slučaju žrtve policajci u KS, koji i pored činjenice da im redovno kasni plaća, moraju čak koristiti zastarjelu i neupotrebljivu uniformu?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na koji način se vrši izrada (štampanje) taksenih markica odnosno sudskih taksi, gdje se štampaju i ko ih štampa. Ko i kako se vrši nadzor i kontrola štampanja taksenih markica, kako se kontroliše broj odštampanih, distribuiranih i prodatih markica. Da li taksene markice imaju neku sigurnosnu zaštitu od falsifikovanja u vidu vodenog žiga ili serijskog broja? Gdje se čuvaju i pod čijim nadzorom su klišeji za štampanje? Koliko se ubere sredstava po osnovu taksi na godišnjem nivou. S obzirom da su taksene markice stvarni novac tražim detaljne odgovore na ova pitanja u pisanoj formi."

Odgovor:

Materija na koju se odnose pitanja poslanika Nedžada Fazlije regulisana su:
Uredbom o taksenim markama („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 15/98, 15/00
18/02, 23/02 i 4/03), koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva
finansija i Pravilnikom o štampanju, distribuciji i prodaji taksenih maraka („Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 13/04), koji je donio ministar finansija.

Za odgovore na konkretno postavljena pitanja nadležno je Ministarstvo finansija.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se parkomati u KS daju na upravljanje i održavanje KJKP RAD.

Obrazloženje:

Nedavno sam u dnevnim novinama pročitao izjavu Ministra Bubice u kojoj najavljuje ukidanje automatskih parkomata i uvodjenje parking karata.
Parking karte su u našem Kantonu već probane kao rješenje i pokazale su se kao izuzetno neefikasne. Mislim da u svjetlu uvodjenja modernih usluga (plaćanje parkinga SMS-om) štampanje parking karata je zastarilo, neefikasno i najvažnije-neprofitabilno.

Što se tiče neispravnih parkomata, pokrećem inicijativu da se oni konačno daju na upravljanje i održavanje KJKP Rad, u čijem je interesu da se oni u najkraćem roku poprave (zamjena akumulatora) i podese na tačno vrijeme. Time bi se izbjeglo nepotrebno angažovanje radnika na naplati parkinga i postigle značajne uštede. Trenutno, njihovo održavanje je u nadležnosti Ministarstva saobraćaja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Resorni ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, u prvoj polovini 2013. godine uvjevarao je građane kako će veoma brzo biti izgrađena podzemna garaža na lokalitetu Narodno pozorište, ocjenjujući taj projekat kao veoma dobar i povoljan. S tim u vezi, resorni ministar se obratio na 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar 28. marta 2013. godine, na kojoj je u ime Vlade Kantona Sarajevo zatražio da Općinsko vijeće Centar donese Odluku o davanju naknadne saglasnosti Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta.
Sedam mjeseci kasnije, istom Općinskom vijeću Centar na njihovoj 11. redovnoj sjednici 31. oktobra 2013. godine,ministar saobraćaja Kantona Sarajevo dostavio je informaciju o stanju izgradnje podzemne garaže na lokalitetu Narodnog pozorišta konstatirajući da je Ugovor o koncesiji NEPOVOLJAN za Kanton Sarajevo, te da se u okviru vansudskog poravnanja predlaže Vladi Kantona Sarajevo način da se koncesionaru ponudi besplatno davanje parking prostora u vremenskom trajanju sve do namirenja potraživanja iz vansudske nagodbe. Na istoj sjednici, Općinsko vijeće Centar donijelo je Odluku o poništenju odluke o davanju naknadne saglasnosti Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije.
Iz svega navedenog želimo resornog ministra Jusufa Bubicu, u ime građana Kantona Sarajevo pitati sljedeće:
1. Kako je Vlada Kantona Sarajevo uopće mogla pristupiti davanju koncesije na imovinu, koja je vlasništvo Općine Centar, potpisujući odgovarajući Ugovor o koncesiji, a da pri tome nije imala niti jednu saglasnost Općine Centar kao titulara predmetne imovine?
2. Kako je sada, nakon tri godine, iznenada došlo do ocjene da je Ugovor o koncesiji ŠTETAN za Kanton Sarajevo, a da se o tome nije razmišljalo prije potpisivanja predmetnog ugovora?
3. Sada, kada imamo Odluku o poništenju Odluke o davanju naknadne saglasnosti Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije, odnosno kada je Općina Centar vratila u svoj posjed predmetno građevinsko zemljište, na koji način ministar misli riješiti ugovorni odnos sa koncesionarom, jer mogućnost besplatnog davanja parking prostora koncesionaru kod Narodnog pozorišta više ne postoji?

Odgovor:

Odgovor:

1. Skupština Kantona Sarajevo (predsjedavajuća Meliha Alić) dana 28.10.2004. godine donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta. Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u Odluci o provođenju Urbanističkog plana Narodno pozorište ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 21/03). Općinsko vijeće Centar Sarajevo je dana 19.04.2004. godine donijelo Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za područje navedenog Urbanističkog projekta. Istog dana Općinsko vijeće donijelo je odgovarajuća rješenja o...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Filipović Selma,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li će se usvojiti Kriterij za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u područnoj školi na Sedreniku „Mula Mustafa Bašeskija“, te kad će škola imati Budžet koji će biti zasnovan na relativnim pokazateljima, jer u protivnom moglo bi postati upitno kvalitetno obrazovanje učenika.
Radi se o rekonstrukciji JU Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“, koja će direktno utjecati na organizaciju nastavnog procesa, prije svega, na uvijet boravka učenika u školi i ugrozit će njihovo osnovno pravo na kvalitetan odgojno-obrazovni rad u školama. Radi se o zanemarenju činjenice da u okviru škole od školske 2011/2012. godine radi područna škola Sedrenik

Odgovor:

2009. godine formirana je komisija koja je uradila prijedlog Kriterijia za finansiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Prijedlog Kriterija dostavljen je tadašnjem ministru obrazovanja Safetu Keši koji ih je dalje trebao uputiti Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje. Do danas predloženi Kriteriji za finansiranje nisu razmatrani.
U proceduri donošenja Budžeta Kantona Sarajevo svaka škola, na osnovu Instrukcija za izradu zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta, koje donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva finasija a vodeći računa o...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Hajdarević Hadžem,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje zašto je premijer Suad Zeljković, bez provedene zakonske procedure, odobrio preraspodjelu sredstava kojima je omogućeno da na takmičenje specijalnih jedinica sa specijalcima u Ameriku putuju, između ostalih, i osobe čiji opis poslova nije imao nikakvu vezu sa Jedinicom za specijalističku podršku (Halid Ganija i Fatmir Hajdarević), a posebno nije imao vezu sa takmičenjem. Budžetom Kantona Sarajevo u tu je svrhu bilo predviđeno 50.000 KM. Međutim, usljed iznenadnog povećanja turističke ekspedicije, zatraženo je bilo još toliko novca. Imamo informaciju da su o ovoj sumnjivoj transakciji akteri na vrijeme upozoreni od odgovornih osoba.

Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo svake godine učestvuje na takmičenjima specijalnih jedinica "SWAT" - TIMOVA koje se održava u SAD na kojima su postizani zapaženi rezultati. Na navedeno takmičenje upućeni su pripadnici Jedinice za specijalističku podršku koji su ostvarili najbolje rezultate na rigoroznim fizičkim testiranjima kao i Halid Ganija koji je načelnik Sektora uniformisane policije u čijem sastavu je i Jedinica za specijalističku podršku i Hajdarević Fatmir koji je aktivno učestvovao u vršenju fizičkih testiranja pripadnika Jedinice za specijalističku podršku....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Hodžić Dževad,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Druga inicijativa se također odnosi na izgradnju sportsko rekreacionog igrališta sa pratećim sadržajima namjenjeno djeci ovog naselja (Šip). U proteklih sedam dana zbog igre na saobračajnicama u ovom naselju troje djece je srećom lakše povrijeđeno, jer u nedostatku prostora na kojem bi kvalitetno provodili vrijeme u igri ili u drugim sportskim aktivnostima prisiljeni su ih obavljati na parkinzima ili po samim saobračajnicama.

S obzirom da je prošlo sedam godina od naseljavanja novog naselja na Šipu, i da još uvijek nije izgrađena prijeko potrebna osnovna škola, o kojoj se priča od početka gradnje stambenih zgrada u ovom naselju, pokrećem inicijativu da se konačno ozbiljnije pristupi rješavanju ovog izuzetno važnog pitanja za stanovnike ovog naselja, posebno najmlađe, a čiji roditelji uglavnom pripadaju boračkoj populaciji Kantona Sarajevo. Prema podacima iz Općine Centar, u njihovom Budžetu za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 300.000 KM za izradu nedostajuće projektne dokumentacije za izgradnju ovog objekta. Određena je i lokacija na kojoj bi se gradila ova škola. Za realizaciju i sufinansiranje izgradnje ovog objekta nadležno je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS koje treba u koordinaciji sa Općinom Centar iznaći i planirati budžetima za narednu godinu neophodna finansijska sredstva. Razlozi za podnošenje ove inicijative leže i u činjenici da samo iz jedne zgrade u ovom naselju 12-oro djece osnovaca ide u šest različitih škola u KS.“

Odgovor:

I - Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno planira u svom Godišnjem programu rada uređenje sportskih ploha-površina, ili izgradnju novih.

Također, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, svake godine, na poziciji „kapitalna sredstva“, planira se određen iznos sredstava za realizaciju Godišnjeg programa rada Ministarstva.

IZJAŠNJENJE:
Članom 10. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.: 10/04, 21/06, 26/05, 31/11) regulisano je osnivanje i rad osnovne škole. U stavu 5. ovog člana rečeno je da...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Jurić Mira,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

U ime građana naselja Zabrđe, Mjesna zajednic Naselje Heroja Sokolje, u Opštini Novi Grad Sarajevo pitam koji je razlog zašto ne ide autobus gradskog prijevoza u ovo naselje više od mjesec i pol. Naime građani pored kupljenih mjesečnih karata ne mogu se prebaciti iz ovog naselja na svoje radne obaveze a isti problem ih čeka kad se vraćaju sa radne obaveze. Zbog neodvijanja gradskog prijevoza na ulicama ovog naselja se nalaze pješaci što ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju.

Odgovor:

Tačna je konstatacija zastupnice Mire Jurić da registrovanu autobuska linija Stup – Smiljevići prijevoznik KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo nije održavao duži vremenski period zbog kvara na vozilu. Kako prijevoznik nije mogao vlastitim finansijskim sredstvima osposobiti vozilo koje bi redovno saobraćalo na ovoj liniji u prevazilaženje ovog problema se uključila Općina Novi Grad Sarajevo. Ista je novčanim sredstvima pomogla opravku vozila potrebnog za redovno održavanje linije Stup – Smiljevići , te se ista redovno održava.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Kojović Predrag,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

pokrenuo je zastupničku inicijativu da se za sljedeću sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo pripremi i prezentira sveobuhvatna informacija o poštivanju prava na pohađanje nastave iz nacionalne grupe predmeta u školama na području našeg kantona

Odgovor:

astavne planove i programe za sve vrste škola (osnovne i srednje škole) u Kantonu Sarajevo donosi ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u skladu sa zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa, koje donosi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo proizilaze iz ustavnih ovlaštenja i nadležnosti sadržanih u Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Federacije i Ustavu Kantona Sarajevo.
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo i Zakon o srednjem obrazovanju u Kantonu...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Naime, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku o poskupljenju vode za više od 100 posto, a KJKP ViK građanima poslao enormno visoke račune, Skupština Kantona Sarajevo je Vladi naložila da revidira odluku o poskupljenju.
Međutim, KJKP ViK već treći mjesec izdaje račune po starim, enormno visokim cijenama, a Vlada još uvijek razmatra revidiranje odluke.
Hoće li KJKP ViK građanima vratiti razliku novca koji su plaćali u periodu od poskupljenja vode do revidiranja odluke

Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje odgovor na poslaničko pitanje.

Skupština Kantona Sarajevo je naložila Vladi Kantona Sarajevo da izvrši revidiranje postojeće Odluke o utvrđivanju cijene usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda broj 02-05-19376-5/13 („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj 29/13).
Nakon preispitivanja navedene Odluke ista je stavljena van snage, te je donešena nova Odluka. Tačkom III Odluke regulisano je da:
Ova Odluka će se primjenjivati od 01.12.2013.godine, a kao početno stanje za obračun vode i...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Papo Edina,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim Vas, šta je sa zahtjevom za postupanje koje je dostavilo Ministarstvo obrazovanja, nauku i mlade KS, prema Ministarstvu unutrašnjih poslova a vezano za informaciju da je direktor Javne Ustanove Osnovne muzičke škole Ilidža opstruirao rad organa upravljanja na način da je knjigu protokola i pečat Škole učinio nedostupnim Školskom odboru, što ovom organu onemogućava donošenje valjanih odluka."
" Tražim odgobor od Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva obarazovanja, nauke i maladih."
"Molim usmeni i pismeni odgovor"

Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova je zahtjev za postupanje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj 11/04-38-23003/13 od 12.09.2013.godine, u skladu sa članom 230. stav 3. ZKP-a FBiH, dostavilo Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, našim aktom broj 02/2-1-04-03-14799/13 od 26.09.2013.godine, na nadležno postupanje i donošenje tužilačke odluke.

Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavilo zahtjev za prikupljanje dodatnih informacija broj T 090 KTA 0057726 13 od 10.10.2013.godine, po kojem je postupljeno i Tužilaštvu je dostavljen...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zašto se i pored određenog mjesta za prodaju popularno nazvanog "Pijaca Sirano" u prolazu i u Titovoj ulici prodaje roba sumnjivog kvaliteta i na ne prikladan način.
Podsjećam da se ovaj mali prostor, odmah do spomenika Oslobodiocima Grada Sarajeva, Vječna vatra iskorištava na ružan način.
Prodaja artikala poredanih na trotoar u kartonskim kutijama i na mjestu gdje u noćnim satima se odlažu veće količine smeća, odaje veoma ružnu sliku.
Umjesto da se prostor oko spomenika u centralnoj zoni grada bolje prezentira mi imamo divlju pijacu (buvljak) i deponiju smeća.
Pitam: "Šta rade kantonalne inspekcije i zašto se ovaj prostor značajan za Sarajevo i sarajlije bolje ne čuva i više poštuje

Odgovor:

Samim formiranjem i početkom rada, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je kao prioritetan zadatak postavila suzbijanje bespravnog prometa roba i bespravno zauzimanje javnih površina na području Kantona Sarajevo.

U cilju suzbijanja naprijed navedenog, cijeneći iskustva sa terena i problematiku s kojom se susreću inspekcijski organi određeno je 16 najkritičnijih lokacija na području KS gdje se vrši bespravan promet roba i zauzimanje javnih površina.

Poseban značaj i angažman inspekcijskih službi koje djeluju unutar ovog organa dat je suzbijanju bespravnog prometa na...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Vajzović Hanka,

Saziv: 2010-2014
13.11.2013

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Razloga je za to puno – možda čak i za donošenje novog zakona ako bi izmjene i dopune premašile onih 40% sadržaja, no da ovom prilikom ne oduzimam dragocjeno vrijeme – inicijativu sa obrazloženjem (pogotovo ako se ona prihvata), pa čak i sa ponuđenim konkretnim primjedbama i rješenjima - mogu naknadno dostaviti skupštinskim službama, nadležnom ministarstvu ili Vladi“

Odgovor:

Ministarstvo je na stanovištu da je potrebno uraditi prečišćeni tekst postojećeg zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, zatim uskladiti različitu terminologiju koja se koristi za učenike sa pošteškoćama u razvoju, te u upotrebu staviti jedinstven termin „učenici sa posebnim obrazovnim potrebama“.
U vezi sa inicijativom da se pojam „specijalna škola“, zamijeni sa pojmom „Centri za odgoj i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama“, upućujemo na sljedeće:
Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju se osnovne škole dijele na redovne, paralelne i specijalne škole....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Planiraju li se i kada zakazati tematske sjednice o stanju u kantonalnim javnim preduzećima, posebno onim koji posluju sa ozbiljnim gubicima, pri čemu posebno mislim na Vodovod i kanalizaciju?."

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja će uputiti zahtjev prema Vladi Kantona Sarajevo da pokrene inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo za održavanjem tematske sjednice za preduzeće KJKP "Gras " d.o.o. Sarajevo.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo nije nadležno da predlaže tematke sjednice, a kada je u pitanju kantonalno javno preduzeće, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o za 2011. i 2012.godinu bit će proslijeđeni Skupštini Kantona u decembru 2013. godine.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u Programu rada za...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Ademović Kemal,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

1. Kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo?
2. Kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo?
3. Kalkulaciju dosadašnjeg iznosa računa za vodu u domaćinstvu sa četiri člana porodice i kalkulaciju iznosa računa za istu porodicu po novom tarifnom cjenovniku za obračunski period?

Odgovor:

1. Kolika je prosječna mjesečna potrošnja vode po glavi stanovnika u Kantonu Sarajevo?
• Preduzeće ne raspolaže aktuelnim podacima o broju stanovnika u Kantonu Sarajevo.
Međutim, ukoliko se ukupna količina vode fakturisana domaćinstvima u 2012. godini, podijeli sa brojem stanovnika u Kantonu Sarajevo koje Preduzeće snabdijeva vodom (bez općina Hadžići, Ilijaš i Trnovo)1, a posljednji objavljeni statistički podatak je za 2011. godinu, dobije se da je to 4,39 m3 vode po glavi stanovnika.
Preduzeće raspolaže podacima o potrošnji vode i broju stanara u objektima kolektivnog...

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Ademović Kenan,

Saziv: 2010-2014
23.09.2013

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi se dostave imena i prezimena, stručna sprema, stranačka pripadnost svih upravnih i nadzornih odbora, skupština javnih preduzeća, menadžmenta i direktora svih javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Da li je tačno da je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zaposlio veći broj građana u proteklom periodu i to bez konkursa? Ako je to tačno, molim da mi se dostave imena tih lica."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva