Tačke dnevnog reda van Programa rada

42.RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

30. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Irmel Dervišević);


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period april-juni 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I nastavak 41.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo- skraćeni postupak


11. Nacrt Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027. godine


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3-D, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Lejla Ljutović Džabija i Adnan Džabija)


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na zajedničkoj realizaciji Projekta izgradnje objekta Javne ustanove Osnovna škola „Pofalići“ sa vanjskim uređenjem sa Općinom Novo Sarajevo i Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i davanju saglasnosti Ministrici za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da potpiše navedeni Sporazum;


41.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo;


4. Prijedlog Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo


5. Prijedlog Zakona o kažnjavanju govora mržnje Kantona Sarajevo


12. Prijedlog Odluke o prihvatanju ostavke i potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2021. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - juni 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2021. godine


40.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo ONLINE

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo


7. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak;


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta na adresi Huseina Đoze broj 238E, općina Ilidža, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Fazlić Ismet);


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I NASTAVAK 39.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

8. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


10. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu sa finansijskim izvještajem;


39. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo,


4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta gradskog prijevoza u Sarajevu;


5. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola ,,ŠIP”;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje "SREDNJA POSLOVNA ŠKOLA“ Ilidža;


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mrzić Đemila);


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period januar-mart 2021. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA