Tačke dnevnog reda van Programa rada

V nastavak 52. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

27. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo ;


28. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo;


30. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Javni prevoz Sarajevo e-Mobility“;


31. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2022. godinu


35. Informacija o javnom linijskom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo, sa prijedlogom zaključaka;


36. Prijedlog Odluke o osnivanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Javni prijevoz Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;


37. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice


38. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2022. godinu;


39. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;


40. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2022. godinu;


41. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mogu kao pojedinačnu nagradu dodijeliti policijskim službenicima pištolj ili revolver te da se policijskim službenicima koji odlaze u penziju dodijeli pištolj kojim su bili zaduženi za vrijeme obavljanja svoje dužnosti;


42. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da ustupi oružje, za potrebe instalacije stalne postavke u Muzeju genocida Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari;


43. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Kantona Sarajevo


IV nastavak 52 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

21. Nacrt Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica;


22. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


23. Prijedlog poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo;


24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu


26. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo


III Nastavak 52. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

16. Nacrt Zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo ;


17. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo” ;


52. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo koji treba da zaključi KJKP „Pokop” d.o.o. Sarajevo sa prodavcem Sredanka Kurteš;


2. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo koji treba da zaključi KJKP „Pokop” d.o.o. Sarajevo sa prodavcem Bjeloš Dobrila i drugi;


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Juzbašić Esadom sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji ½ privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Abazović Elizabete sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta 1 radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Bukva Nermine sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta 2 radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Bukva Nermine sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta 3 radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Bukva Nermine sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Lunja Izete sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale - rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja


10. Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo