Zbog čega je smijenjen gospodin Zijad Memišević, direktor JU “Gerontološki centar“ Sarajevo?

Ademović Kenan
Pitanje

„Zbog čega je smijenjen gospodin Zijad Memišević, direktor JU “Gerontološki centar“ Sarajevo?
Da li je tačno da je na tu poziciju postavljen Izet Skoko koji nije upoznat sa socijalnom problematikom?
Da li je tačno da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice na čelu sa ministrom Muamerom Bandićem, kao članom komisije, postavilo gospodina Hanić Nezira (kuhara iz navedene ustanove) kao jednog od ispitivača kandidata?
Zaposlenici navedene ustanove smatraju da je ovo direktni utjecaj Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS Sefer Halilović) za ishod glasanja u Skupštini Kantona Sarajevo.“

Odgovor: 

ODGOVOR:

Gospodin Memišević Zijad je nakon isteka mandata direktora KJU „Gerontološki centar“ imenovan za vršioca dužnosti direktora ove ustanove. Nakon provedene konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora KJU „Gerontološki centar“, Upravni odbor Ustanove je poslije obavljenog intervjua sa kandidatima izvršio bodovanje i u skladu s tim za direktora Ustanove imenovao gospodina Skoko Ismeta.
Dakle, nesporna je činjenica, da gospodin Memišević Zijad nije smijenjen sa mjesta direktora Ustanove, već da mu je istekao mandat.
Nadalje, Upravni odbor je u provedenoj konkursnoj proceduri kroz obavljeni intervju imao mogućnost da cijeni poznavanje socijalne problematike svih kandidata pa tako i gospodina Skoko Ismeta.
Članom 29. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ br.6/92, 8/93 i 13/94) propisano je da direktora javne ustanove imenuje upravni odbor ustanove na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo. Sama procedura izbora i imenovanja direktora ustanova socijalne zaštite uređena je Pravilnikom o proceduri izbora i imenovanja direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/13).
U skladu sa navedenim normativnim aktima Upravni odbor u potpunosti upravlja procedurom izbora i imenovanja direktora Ustanove.
Stoga ovo ministarstvo, a niti ministar Muamer Bandić, izuzev davanja saglasnosti na Odluku Upravnog odbora KJU „Gerontološki centar“ o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje direktora KJU „Gerontološki centar“, nije bilo uključeno u postupak izbora i imenovanja direktora KJU „Gerontološki centar“.
Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-7121-36.2/14 od 10.04.2014. godine gospodin Hanić Nezir imenovan je za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora KJU „Gerontološki centar“, te je u tom svojstvu učestvovao u radu Upravnog odbora u proceduri izbora i imenovanja direktora navedene ustanove.

Vezano za navode o uticaju Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS Sefer Halilović) za ishod glasanja u Skupštini Kantona Sarajevo, ovo ministarstvo nema komentara.