Kalendar događaja

P U S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Sastav skupštine

Najave sjednica SKS

Održane sjednice Skupštine

Nastavak rada 4. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo
6 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine
7 Nacrt “B faze” Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine
8 Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2015. godinu";
9 Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo
10 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015. godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima
11a Izvještaj o radu i finansijskom poslovanjuJU „Apoteke Sarajevo“ za 2014. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
11b Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2014. Godinu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
12a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU Opća bolnica Prim. Dr Abdulah Nakaš
12b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU „Apoteke Sarajevo“;
12c Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
12d Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu
12e Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;
13 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2015. godinu
14 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2015. godinu
15 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2014. godinu
16 Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2014. godinu
17 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2014. godinu, sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja i Mišljenjem Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo;
18 Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2014. godinu
19 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2014. godine, sa prilozima i Izvještaja o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" – Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2014. godine
20 Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2014. godinu
21 Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2014. godinu
22 Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2014. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2015. godinu
23 Izvještaj iz oblasti sporta za 2014. godinu;
24 Izvještaj Ekspertne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za davanje stručnog/ekspertnog mišljenja u vezi sa Elaboratom o osnivanju Edukacijskog fakulteta u okviru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu
- IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA
ČETVRTA HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
1 Prijedlozi odluka o razriješenju predsjednika i članova skupština KJKP, KJP i JP;
2 Prijedlozi odluka o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova skupština KJKP, KJP i JP
3 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole naziva: Privatna internacionalna gimnazija “Bloom”, Sarajevo, Nalina ulica br. 16;
4 Prijedlog odluke o neprihvatanju Ponude za preuzimanje udjela Termi Čatež d.d. Čatež u privrednom društvu Termalna rivijera Ilidža d.o.o. Sarajevo i Finansijskog potraživanja Termi Čatež d.d. Čatež prema privrednom društvu Termalna rivijera Ilidža d.o.o. Sarajevo;
5 Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo za potpis predugovora i ugovora o kupnji stanova u vlasništvo Kantona Sarajevo
6 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Okvira za preseljenje i naknade za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica
7 Izvještaj Ekspertne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za davanje stručnog/ekspertnog mišljenja u vezi sa Elaboratom o osnivanju Pravnog fakulteta u okviru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu
Četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo-skračeni postupak
3 Prijedlog zakona o zakupu stana sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o zakupu stana
4 Nacrt izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu
5 Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2015.godinu
6 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine
7 Nacrt “B faze” Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine
8 Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2015. godinu";
9 Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo
10 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015. godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima
11a Izvještaj o radu i finansijskom poslovanjuJU „Apoteke Sarajevo“ za 2014. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
11b Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2014. Godinu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
12a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU Opća bolnica Prim. Dr Abdulah Nakaš
12b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU „Apoteke Sarajevo“;
12c Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
12d Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu
12e Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;
13 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2015. godinu

Stranice

Kontakt

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046


PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sejo BUKVA
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114


SEKRETAR SKUPŠTINE


Abid KOLAŠINAC
Tel: +38733 562-044
+38733 562-045

Fax +387 33 562-210


ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065