Kalendar događaja

P U S Č P S N
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 
 
 
 
 
 

Sastav skupštine

Najave sjednica SKS

Održane sjednice Skupštine

11.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (skračeni postupak);
3 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pozorišnoj djelatnosti(skračeni postupak)
4 Nacrt zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo
5 Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo-Edin Forto NS (hitni postupak)
6 Nacrt zakona o naucnoistrazivackoj djelatnosti
7 Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2016.godinu
8a Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća " Vodovod i kanalizacija " d.o.o. Sarajevo
8b Prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
9 Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo
10 Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2014. godine
11a Izvještaj o radu i poslovanju JP „ Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu;
11b Izvještaj o radu i poslovanju JP „ Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu;
12a Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu
12b Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu
- Informacija Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, informativno, o realizaciji Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-211-5/16 od 07.01.2016. godine
- Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, informativno, o realizaciji Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-211-5/16 od 07.01.2016. godine
- Informacija Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016, o učinjenim mjerama koje su predviđene navedenim Akcionim planom
- ZAPISNICI I STENOGRAMI
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period decembar 2015. godine
- IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2016.godinu
3 Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016.godinu
4 Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
5 Prijedlog zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju;
6 Prijedlog zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo
7 Prednacrt zakona o uvođenju posebnih muzejskih zona zaštite, korištenja i obnove kulturne baštine i organizacije saobračaja na lokalnim cestama na području Kantona Sarajevo
8a Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
8b Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo
8c Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo
8d Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo
8e Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo
8f Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo;
8g Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice - pijace" d.o.o. Sarajevo
9a Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
9b Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo
9c Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo;
9d Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo
9e Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo
9f Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
9g Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice - pijace" d.o.o. Sarajevo
10a Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI'84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo
10b Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo
10c Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
10d Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo
10e Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo
11a Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI'84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo
11b Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo;
11c Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Stranice

Kontakt

Kabinet predsjedateljice i zamjenika predsjedateljice Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046


PREDSJEDATELJICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


ANA BABIĆ
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sejo BUKVA
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114


SEKRETAR SKUPŠTINE


Almira KULOVAC ŠETKIĆ
Tel: +38733 562-044
+38733 562-045

Fax +387 33 562-210


ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065