Kalendar događaja

P U S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Sastav skupštine

Najave sjednica SKS

Održane sjednice Skupštine

Peta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog zakona o poticaju razvoja male privrede
3 Prijedlog odluke o izmjeni odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo
4 Prijedlog odluke o dopunama Odluke o usvajanju projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-1995. godine“.
5 Prijedlog odluke o formiranju Komisije za praćenje provedbe racionalizacije u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao i javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo
6 Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola Hadžići
7 Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015.-2020. godina
8 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo za 2015. godinu
9 Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo
10a Program rada KJU "Porodično savjetovalište" za 2015. godinu
10b Program rada KJU "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2015. godinu
10c Program rada KJU "Gerontološki centar" za 2015. godinu
10d Program rada JU Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2015. godinu
10e Program rada KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2015. godinu
10f Program rada KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2015. godinu
10g Program rada KJU Kantonalni centar za socijalni rad za 2015. godinu
11a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
11b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
11c Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
11d Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
11e Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
11f Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
11g Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
11h Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu
11i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
12a Izvještaji o poslovanju KJKP "Tržnice i pijace" d.o.o., KJKP "Pokop" d.o.o. i KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o., KJKP "Park" d.o.o., KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. za 2013. godinu
12b Izvještaji o poslovanju , KJKP „Pokop“ d.o.o. i KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o., KJKP „Park“ d.o.o., KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. za 2014. godinu
13a Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Narodno pozorište Sarajevo“ za 2014. godinu
13b Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“ za 2014. godinu
13c Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Pozorište mladih Sarajevo“ za 2014. godinu
13d Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kamerni teatar '55, Sarajevo“ za 2014. godinu
13e Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevski ratni teatar - SARTR“ za 2014. godinu
13f Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „MES - Međunarodni teatarski festival Sarajevo – Scena MESS“ za 2014. godinu
13g Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Muzej Sarajeva“ za 2014. godinu;
13h Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo“ za 2014. godinu
13i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“ za 2014. godinu
13j Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Collegium artisticum“, Sarajevo za 2014.godinu
13k Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Sarajevo“ za 2014. godinu
13l Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi „SARAJEVO ART“ za 2014. godinu
13m Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ za 2014. godinu;
14 Izvjestaj o radu sa financijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2014.godinu
15 Izjašnjenje na Preporuku Omudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi usvajanja Zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo
- IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA
- ZAPISNICI I STENOGRAMI
- INFORMATIVNI MATERIJALI
1. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2015.godine;
2. Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini;
3. Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini sa zaključcima Vijeća ministara BiH;
4. Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini sa zaključcima Vijeća ministara BiH;
5. Godišnji izvještaj za 2014. godinu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine;
Nastavak rada 4. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo
6 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturne baštine
7 Nacrt “B faze” Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine
8 Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2015. godinu";
9 Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo
10 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-16501-4.1/15 od 28.05.2015. godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima

Stranice

Kontakt

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046


PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sejo BUKVA
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114


SEKRETAR SKUPŠTINE


Abid KOLAŠINAC
Tel: +38733 562-044
+38733 562-045

Fax +387 33 562-210


ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065