Kalendar događaja

P U S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Javne rasprave

Sastav skupštine

Održane sjednice Skupštine

14.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu- skraćeni postupak
3 Prijedlog izmjene Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu-skraćeni postupak
4 Prijedlog zakona o turizmu;
5 Nacrt zakona o državnoj službi
6 Nacrt Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine;
7 Verifikacija odluka Odbora za dodjelu javnih priznanja Kantona Sarajevo
- Izvještaji radnih tijela
13.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima- hitni postupak;
3 Prijedlog zakona o komunalnoj čistoći-hitni postupak
4 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo-hitni postupak
5 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu i odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu
6 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu;
7 Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2016. godinu".
8 Prijedlog odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2016. godine
9 Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Kantona Sarajevo po Ugovoru broj 1. o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 27. oktobra 2011. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za Projekat gradskih saobraćajnica
10 Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo
11 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01. do 31.12.2016. godinu
12 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe za 2016.godinu
13 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2016. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
14a Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulica odnosno preimenovanju ulica na području općine Novi grad Sarajevo MZ-Dolac
14b Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području općine Novi grad Sarajevo MZ-Briješće
15 Izvještaj o radu Kantonalne uprave Civilne zaštite za 2015.godinu;
16a Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2015. godinu
16b Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih za 2015. godinu
16c Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2015. godinu
16d Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2015. godinu
16e Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2015. godinu
16f Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2015. godinu
16g Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2015. godinu
16h Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2015. godinu
16i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2015. godinu
- ZAPISNICI I STENOGRAMI
- Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu, za 2015. godinu
- IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA
12.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;
3 Prijedlog zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo;
4a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište, Sarajevo za 2016. godinu
4b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2016. godinu
4c Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2016. godinu
4d Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar '55 Sarajevo za 2016. godinu
4e Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevski ratni teatar- SARTR za 2016. godinu;
4f Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2016. godinu
4g Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva za 2016. godinu
4h Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2016. godinu
4i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2016. godinu
4j Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“, Sarajevo za 2016. godinu
5 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za prenos prava raspolaganja nad zemljištem

Stranice

Kontakt

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Kabinet predsjedateljice i zamjenika predsjedateljice Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046

PREDSJEDATELJICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


ANA BABIĆ
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210
,

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sejo BUKVA
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114

SEKRETAR SKUPŠTINE


Almira KULOVAC ŠETKIĆ
Tel: +387 33 562-044
+387 33 562-045

Fax +387 33 562-210

ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065