Koliki broj Hostela se nalazi registrovan na području Kantona Sarajevo?

Crnogorac Branislav
Pitanje

Koliki broj Hostela se nalazi registrovan na području Kantona Sarajevo?
Koliko kaznenih prijava imaju za Hostele koji nisu prijavljeni?
Svjetska turistička organizacija procjenjuje da se čak dvije trećine gostiju kod nas ne prijavljuju, odnosno da ih toliko radi u nelegalnoj crnoj zoni.
S toga zahtjevam da mi se u pisanoj formi što rije dostave traženi podaci

Odgovor: 

O D G O V O R :

Na dio pitanja "Koliki broj Hostela se nalazi registrovan na području Kantona Sarajevo"ovaj organ nije u mogućnosti odgovoriti iz razloga što traženim podacima ne raspolaže.

U vezi s drugim pitanjem "Koliko kaznenih prijava imaju za Hostele koji nisu prijavljeni" ističemo slijedeće:

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti u FBiH (Sl. novine Federacije BiH broj 32/09) uređuju se uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, osnivanje i prestanak rada. Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koja ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.
Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranog pravnog i fizičkog lica provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni organ uprave nadležan za inspekcijske poslove u okviru svojih nadležnosti kao i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu evidentiranja prometa i naplate boravišne takse.
Kantonalni tržišno-turistički inspektori koji djeluju unutar Inspektorata tržišno-turističke inspekcije su shodno programu rada ovog Inspektorata vršili inspekcijske nadzore nad primjenom odredaba navedenog Zakona i Uredbe o boravišnoj taksi kojim se uređuju obaveze plaćanja boravišne takse shodno Odluci o utvrđivanju visine boravišne takse za 2014. godinu.
U ovom periodu je izvršena kontrola u 93 objekta koji pružaju uslugu smještaja s tim da se poseban akcenat stavio na nadzor nad prijavom boravka građana koji se koriste uslugama noćenja odnosno na naplatu i uplatu boravišne takse. Prilikom vršenja nadzora je utvrđeno da je u istim ostvareno 115.223 noćenja te da u jednom slučaju za dio ostvarenih noćenja nije naplaćena boravišna taksa što je bio osnov za pokretanje prekršajnog postupka.
U četiri slučaja je utvrđeno da se djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa te su izdata rješenje o zabrani rada i pokrenuti prekršajni postupci dok je u jednom slučaju utvrđeno da se djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa te je izdato rješenje o zabrani rada i nakon nepostupanja po istom izvršeno pečaćenje objekta.
Ovdje želimo istaći da su novčane kazne za fizičko lice koje obavlja djelatnost na nezakonit način neprilagođene težini prekršaja i iznose 150,00 KM za fizičko lice. Obzirom da je prilikom izdavanja prekršajnog naloga inspektor dužan pridržavati se Zakona o prekršajima Federacije BiH i izreći najnižu kaznu i u konkretnom slučaju je izrečena naprijed navedena novčana kazna.
Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora na okolnosti obavljanja djelatnosti pružanja usluga boravka i smještaja gostiju bez odobrenja nadležnog organa utvrđeno je da se navedeno obavlja isključivo u objektima koji su privatno vlasništvo. Pridržavajući se zakonom datih ovlaštenja inspektor ukoliko nema istaknuta firma na objektu iako ima indicije i saznanje da se pruža takva vrste usluge nije u mogućnosti izvršiti inspekcijski nadzor bez sudskog naloga. U proteklom periodu u 26 slučajeva je pokušan inspekcijski nadzor na navedene okolnosti u objektima u privatnom vlasništvu gdje isti nije omogućen o čemu su sačinjene službene zabilješke i iste će biti proslijeđene Poreznoj upravi Federacije BiH u njihovu nadležnost.
Inspekcijske kontrole na gore navedene okolnosti od strane tržišno-turističke inspekcije planirane su i u narednom periodu u skladu sa raspoloživim kapacitetima ovog Inspektorata koji ima jako široke nadležnosti utvrđene u lex specialis zakonima.