Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2020

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i
48/ pokrećem inicijativu prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvu
za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvu
finansija Kantona Sarajevo, da se u što skorijem periodu objavi Javni poziv za dodjelu
sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za april i maj
2020. godine za Kanton Sarajevo, za privredne subjekte koji su Javnim pozivom broj
05-02-45-18053/20 od 05.06.2020. god. isključeni postavljenim kriterijima, vezujući
pravo na naknadu za evidentirani promet preko fiskalnih uređaja registovanih u
Poreznoj upravi FBiH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Amel Mekić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2020

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pitanja za ministricu komunalne privrede i infrastrukture, molim pismeni odgovor u roku koji je definisan Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo član 219:

1. Da li je prilikom nabavke GIS softvera izabran isti ponuđač u Ministarstvu komunalne privrede kao u KJKP Sarajevogasu?
2. Ko je pripremao i potpisao tehnički dio specifikacije na osnovu koje je izabran ponuđač? Molim da mi dostavite tehničku specifikaciju koja je ovjerena i potpisana od strane tehničkih lica koja su pripremala specifikaciju.
3. Ko je i na osnovu čega izvršio procjenu navedene nabavke (nabavka GIS softwera)? Dostavite mi imena i prezimena osoba koja su vršila procjenu kao i samu specifikaciju procjene.
4. Da li je Ministarstvo komunalne privrede pokrenulo nabavku projekta “jedinstveni informacioni sistem”, obzirom da su u budžetu planirana sredstva od 2 miliona maraca? Da mi se dostave imena i prezimena osoba koja su izvršila procjenu i na osnovu kojih parametara je izvršena procjena. Da li je tačno da je nabavka ovog softwera uvod za uvođenje firme Luminos u sva komunalna preduzeća.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2020

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Upućujem inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da se u ulici Blagovac 1, MZ Blagovac, Općina Vogošća, izvrši postavljanje saobraćajnih znakova kojima se ograničava brzina kretanja motornih vozila na 40 km/h, kao i da se izvrši postavljanje horizontalnih usporivača brzine na dvije ili više tačaka duž navedene ulice."

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Amra Junuzović-Kaljić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2020

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
BUDŽETSKI INSPEKTORAT, Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo pravde i uprave, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Upravni inspektorat

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2020

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Proslijeđeno:
Kantonalna agencija za privatizaciju
Puni tekst pitanja:

"Molim da izvršite nadzor nad zaštitnim šumama i šumama s posebnom namjenom na području Kantona Sarajevo, da li su na karti i na terenu obilježeni vidljivim znakovima, koji su određeni u propisu o proglašenju šume, te utvrdite da li se poštuju ostali propisi iz Zakona o šumama KS."

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik OKI Upravitelj, a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

U medijima se pojavila informacija o izmjenama Statuta i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, opisu poslova i radnih zadataka KJP “Sarajevo-šume” kako bi se uposlili podobni stranački kadrovi.

Mijenjani su uslovi za imenovanje na poziciju direktora KJP “Sarajevo-šume” i to na način da je odredba koja precizira da direktor mora imati “najmanje osam godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje pet godina na rukovodećim pozicijama” zamijenjena je riječima “najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje tri godine na rukovodećim pozicijama”

Izmijenjen je i dio koji se odnosi na uslove za imenovanje izvršnog direktora u KJP “Sarajevo-šume”. Ranije je u Statutu KJP “Sarajevo-šume” pisalo da izvršni direktor za opšte poslove mora imati “završen fakultet društvenog smjera”, “najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje tri godine na rukovodećim pozicijama”, “da ima položen državni ispit” i da ima “stručna znanja iz oblasti za koju se imenuju”

Prema novim pravilima, izvršni direktor za opšte poslove neće morati imati položen državni ispit, a moći će imati završen i šumarski fakultet.

Molim da u okviru svojih nadležnosti provjerite navode iz medija i ukoliko je potrebno poduzmete potrebne zakonske radnje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

"Molim da nas informišete u kakvom se statusu nalazi Odluka donesena 06.08.2020. od strane Premijera Nenadića, a odnosi se na obustavu korištenja započetih i planiranih godišnjeg odmora  za članove upravljačkih struktura zdravstvenih ustanova. 
Budući da su u Upravnim i Nadzornim odborima zdravstvenih ustanova i članovi iz reda uposlenika tih ustanova,  zastupljeni i ljekari koji sve vrijeme obavljaju svoje redovne poslove kao i dežure, od proglašenja stanja pandemije, potom i pogoršanja epidemiološke situacije, ovom mjerom im je uskraćeno pravo iz radno-pravnog statusa.
Obzirom na aktuelnu, sada povoljniju epidemiološku situaciju, da li je i kada planirano revidiranje ili stavljanje van snage donesene Odluke."

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Pravobranilaštvo KS, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
28.09.2020

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Zašto niste proveli inicijativu o smanjenju takse kod registracije autoškola iako ste imali obavezu koju Vam je 25. februara naložila Skupština Kantona, koja je jednoglasno usvojila navedene izmjene.
Kako je moguće da Ministrastvo ne provodi odluku SKS više od šest mjeseci iako su stvoreni svi formalno pravni uslovi, podsjećam da se radi o odluci koja je klasični parafiskalni namet, u međuvremenu smo usvojili i tkz Kantonalni korona Zakon koji je u principu utemeljen na smanjenju parafiskalnih nameta, pa ispada da je Vlada u koliziji sama sa sobom, neshvatljivo je da se ministarstvo poigrava odnosno izagrava provođenje volje Skupštine?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture