Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Adi Kalem,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Nakon više obraćanja građana sa područja Tarčina i Raštelice (Općina Hadžići) i službenog dopisa br. 09/4-19-4-15/23 od 16.01.2023. godine Ministarstvu saobraćaja KS i JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo predsjednika MZ Raštelica, gosp. Almira Husanovića, neophodno je da Vlada KS produži pomenutu liniju do Raštelice. Obzirom da se radi o kraju kantona i populaciji građana koja često koristi javni prijevoz, te zbog neredovnosti autobuskog saobraćaja, pogotovo u zadnje vrijeme ne saobraća autobus Ilidža - Tarčin - Vukovići, neophodno je unaprijediti mogućnost izbora prilikom odabira javnog prijevoza putnika građanima Općine Hadžići. Također, moram napomenuti da su se nakon izgradnje dionice autoputa Tarčin - Ivan sedlo i puštanja iste u promet, stvoreni su svi preduvjeti da se stanica u Raštelici koristi u punom kapacitetu. Također, u sklopu ove inicijative, zamolio bih da se otvore novo stajalište u naselju Krupa i obnovi stajalište u Luke/Sivice kako bi građani nesmetano ulazili i izlazili iz voza.

Proslijeđeno:

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u što kraćem vremenskom periodu izdvoje sredstva u iznosu od 200.000,00 KM za pomoć Općini Hadžići, koju je u proteklom periodu zadesilo veliko nevrijeme uslijed čega su u kratkom vremenskom periodu bujične poplave nanijele znatnu materijalnu štetu lokalnom stanovništvu Trčina a dijelom i Pazarića, te da se novčana sredstva usmjere za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih potoka, potpornih zidova, putne infrastructure kao i nastale materijalne štete građanima na privatnim posjedima.

OBRAZLOŽENJE

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u narednom period planira i izdvoji sredstva za Općinu Hadžići a koja će se koristiti za stavljanje u funkciju Silosa za žitarice u Tarčinu, te da se također sredstva izdvoje i kreiraju programi podsticaja za narednu sezonu sjetve za poljoprivrednike Kantona Sarajevo koji žele isključivo zasijati žitarice ove godine.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, i ljubazno ga molim da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativi kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve potrebne aktivnosti za dostavljanje izvještaja za svaki zaključeni ugovor svih ministarstava, kantonalnih institucija i javnih preduzeća, obezbijedi punu transparentnost i dostupnost podataka koji podliježu tretmanu načela transparentnosti i javnosti.

Također i kvartalno izvještavanje o fizičkom napretku postignutog u implementaciji projekata do određenog dana tokom cijelog perioda realizacije, stvarne ili očekivane poteškoće ili odlaganja u implementaciji projekata i njihov utjecaj na plan implementacije, te konkretne korake poduzete ili planirane da bi se prevazišle poteškoće i izbjegla odlaganja, očekivane ili neočekivane promjene datuma završetka projekata, ključne kadrovske promjene osoblja projektnih entiteta, jedinica za implementaciju projekta, konsultanata ili izvođača, pitanja koja mogu utjecati na troškove projekata i svaki događaj ili aktivnost koja može štetno djelovati na ekonomsku održivost bilo kojeg dijela projekata.

Inicijativom tražim i dostavljanje finansijskih izvještaja koji pokazuju detaljne izdatke nastale po svakom dijelu projekata i povlačenja sredstava po zajmovima, zajedno sa izvještajima koji pokazuju: originalne predviđene troškove, revidirane predviđene i nepredviđene troškove, ako ih ima, sa razlozima promjena, predviđene i stvarne izdatke do određenog datuma, razloge odstupanja stvarnih izdataka od predviđenih izdataka do određenog datuma i procjene izdataka za preostale kvartale te godine. Kratki pregled o statusu poštivanja svih obaveza sadržanih u ugovoru o kojem se izvještava.

Molim Vladu Kantona Sarajevo da zastupnike izvjesti o poduzetim aktivnostima, na narednoj sjednici SKS.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativ kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se provela anketa u kojoj bi učestvovale osobe sa invaliditetom u KS sa jedne strane gdje bi unijeli podatke o obrazovanju, stepenu invalidnosti, koje poslove mogu obavljati i mjesečnim primanjima i sa druge strane prikupili podaci iz ministarstava, javnih preduzeća i javnih ustanova Kantona Sarajevo o svakom 16-om radnom mjestu koje osobe sa invaliditetom sljeduje po Zakonu i koje bi mogle obavljati u tim javnim organizacijama. Radna mjesta kao što su operateri na telefonskim centralama, mjesta fizio terapeutskih tehničara, mjesta za unos i obradu podataka, za inavalidne osobe a naročito za slijepe i slabovidne osobe i sva radna mjesta za koja se osobe sa invaliditetom anketom izjasne da bi mogli obavljati u skladu sa svojim obrazovanjem i sposobnostima, te da javne orgnizacije KS označe kao radna mjesta za koja pioritet pri zapošljavanju nakon ispunjenih općih i posebnih uslova imaju osobe sa invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10).

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Damir Marjanović,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da svi zastupnici Skupštinr Kantona Sarajevo podrže, a svakako i usvoje, zajednički amandman na Budžet Kantona Sarajevo za 2023 godinu čiji će Nacrt biti razmatran na sjednici 08.02.2023 godine u kojoj će zatražiti od vlade da se izdvajanja iz budžeta Kantona Sarajevo namjenjeno za finansiranje stranaka koje participiraju u Skupštini Kantona Sarajevo smanje najmanje 50% a optimalno 80%

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U pripremi kurikularne reforme za osnonvo obrazovanje u kantonu Sarajevo su napisani predmetni kurikulumi - ko su ljudi koji su radili na njima i kolike su honorare dobili za taj rad?

· Nakon izrade predmetnih kurikuluma kreirani su timovi/komisije za izradu akata, za edukaciju nastavnika itd. Koliko grupa ovakvih timova ili komisija je osnovano nakon izrade predmetnih kurikuluma, a u okviru reforme?

· Ko su članovi tih timova/komisija i kako su odabrani, da li su s njima potpisani ugovori i ako jesu - na koji period i kolike honorare dobivaju članovi svake od tih timova/komisija

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da svi zastupnici Skupštinr Kantona Sarajevo podrže, a svakako i usvoje, zajednički amandman na Budžet Kantona Sarajevo za 2023 godinu čiji će Nacrt biti razmatran na sjednici 08.02.2023 godine u kojoj će zatražiti od vlade da se izdvajanja iz budžeta Kantona Sarajevo namjenjeno za finansiranje stranaka koje participiraju u Skupštini Kantona Sarajevo smanje najmanje 50% a optimalno 80%

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom da studenti Stomatoloskog i nekih drugih fakulteta UNSA, koji su prve rate školarine, a koji prema Zakonu o visokom obrazovanju su stekli pravo da budu oslobođeni plaćanja, ostali uskraćeni za vraćanje iste? Ako ste upoznati zanima nas da nam pojasnite razlog nastanka ove situacije i šta je resorno ministarstvo učinili da se ova zakonska obaveza ispoštuje?

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

Elza Gaković,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Posljednji slučajevi zaraze studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu Q groznicom nameću jedan temeljitiji rad i pripremu farmi za praktičnu nastavu studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Postavljam pitanje za koji tražim usmeni odgovor ministra privrede:

- Da li je rađena analiza zaraznih bolesti (zoonoza) životinja na PD “Butmir” I ostalim farmama na kojim studenti obavljaju praktičnu nastavu?

- ako je rađena analiza ko je radio analizu i kojim metodama je analiza rađena?

- koliko često se na godišnjem nivou radi analiza životinja na zarazna oboljenja na PD “Butmir” i na ostalim farmama?

- Da li je Inspektorat veterinarske inspekcije KS izvršio pregled živototinja na PD “Butmir” i ukoliko je izvršen pregled tražim da mi se dostavi zapisnik.

Q groznica kod ljudi dovodi do teških oboljenja centralnog nervog sistema, trajnih oštećenja srca i steriliteta. U cilju zaštite studenata Veterinarskog fakulteta u Sarajevu podnosim inicijativu:

- obzirom da su Budžetom Ministrarstva privrede Kantona Sarajevo za 2022.godinu predviđena finansijska sredstva u visini od 500 000.00 KM za namjenu veterinarsko zdravstvenih pregleda I kontrole podnosim inicijativu da se vrše obavezne godišnje analize životinja u cilju sprečavanja, otkrivanja, kontrole i suzbijanja zaraznih i parazitarnih bolesti i da tek nakon dostavljanja potvrde farmi na kojim se realizira praktična nastava prema Veterinarskom fakultetu u Sarajevu o negativnim uzorcima na zoonoze i druge zarazne bolesti studenti se šalju na praksu.

- U okviru ovoga podnosim inicijativu za kupovinu jednoktarne zaštitne opreme za studente Veterinarskog fakulteta u Sarajevu koja je neophodna kao uslov za sigurnu zaštitu na određenim praktičnim vježbama.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo privrede

Faruk Kapidžić,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo i to na način da se „Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša" preimenuje u „Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša", te u skladu s tim da se promjene njegove nadležnosti, a da se komunalna infrastruktura i komunalna privreda, dodaju u nadležnosti „Ministarstva saobraćaja" i „Ministarstva privrede" tim redom.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Fatima Smailbegović-Gavrankapetanović,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na našoj posljednjoj sjednici najavila sam da ću se u okviru svog političkog angažmana u ovoj uvaženoj kantonalnoj skupštini, posebno baviti pitanjima zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite i tom prilikom sam pokrenula određene inicijative iz ove oblasti. Možda se neki od Vas i sjećaju, ali podsjetit ću Vas da sam pokrenula vrlo konkretnu inicijativu za rješavanje problema listi čekanja na određene zdravstvene usluge u Kantonu Sarajeva . Tražila sam prije toga i odgovore : kako sistem funkcioniše, kako se uspostavljaju liste čekanja, za koje usluge su liste najduže, šta se radi na eliminisanju takvog stanja, šta su moguća rješenja, za koja oboljenja su liste najduže, koliki je maksimalni rok čekanja i šta je resorno ministarstvo poduzelo da se ovo pitanje popravi i da se liste čekanja skrate ? Neformalno sam nakon održane sjednice uvjeravana da je ovo pitanje riješeno i odgovorni su se čak i pitali zašto pokrećem ovu inicijativu.

Nije prošlo ni 15 dana, a naša realnost nas je sve podsjetila da ovo pitanje ipak nije riješeno i na najtužniji način smo „obaviješteni" da ipak nije . Ne želim ulaziti konkretno u predmet, jer vidim da se najavljuju i krivične prijave porodice prema svim odgovornima, ali želim Vas podsjetiti da je još jedna naša sugrađanka preminula, a bila je na listi čekanja i imala zakazan pregled za 20.3.2023.godine. Također mi se nakon moje inicijative javljaju i drugi sugrađani koji ukazuju da su na listama čekanja i da je stanje i dalje složeno. Uostalom, nisam dobila nikakav odgovor na moja pitanja od resornog Ministarstva zdravstva, zato ovaj put ponavljam suštinu onoga što sam problematizirala na prethodnoj sjednici i tražim od ministra usmeni odgovor na sljedeća pitanja :

• Da li su u Kantonu Sarajevo riješene liste čekanja i ako jesu, kako, na koji način ?

• Tražim da se u usmenom odgovoru detaljno pojasni kako su liste čekanja riješene za preglede, za dijagnostičke metode i operativne zahvate ?

• Kakva su iskustva sa terena, kako ova pitanja funkcionišu u praksi i da li Ministarstvo zdravstva ima primjedbe i prigovore pacijenata na liste čekanja ?

Pored usmenog odgovora tražim i detaljan pismeni odgovor do sljedeće sjednice Skupštine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Jasmin Šaljić,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se u Kalendaru obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrandbeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo uvrsti obilazak mezarja Aleja veterana - Vlakovo, radi odavanja počasti umrlim pripadnicima Armije RBIH i MUP-a.
Termin za posjetu delegacija Aleji veterana u Vlakovu može se uklopiti u postojeći kalendar u kolonu pod rednim brojevima 2., 6., 9., i 32.

REDNI BROJ 2. -1 MART - DAN NEZAVISNOSTI

REDNI BROJ 6. - 6. APRIL- DAN SJEĆANJA NA POGINULE PRIPADNIKE MUP-a REDNI BROJ 9.-15. APRIL- DAN ARMIJE BIH

REDNI BROJ 32.-1. SEPTEMBAR - FORMIRANJE 1. KORPUSA ARBIH

Pod ovim rednim brojevima i datumima delegacije Vlade i Skupštine kantona Sarajevo obilaze mezarje „Kovači", Spomen park Vrace i Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, groblje Lav i Sv. Josip.

Potrebno je samo dodati na ova mezarja i spomen obolježje na kraju i obilazak Aleje veterana u Vlakovu da se može odati počast umrlim pripadnicima Armije RBiH i MUP-a.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Pokrećem incijativu prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo za izmjenu i dopunu zakona o dopunskim pravima boraca- branitelja Kantona Sarajevo na način da se izmijeni član 57. navedenog zakona (novčana egzistencijalna naknada) u stavu 2. ovog zakona na slijedeći način:

pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branioc do navršavanja 57. godina života pod uvjetom da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležene službe za zapošljavanje Kantona prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava... ostali tekst ovog stava ostaje nepromijenjen.

Uvodi se novi stav 3. u članu 57. stav 3. koji glasi: zahtjev za ostvarivanje prava demobilizirani branilac koji je bio zaposlen i ostao bez posla, pod uslovima navedenim u stavu 2. može podnijeti nakon što mu istekne period primanja od JU „Službe za zapošljavanje KS" koji ostvaruje po osnovu gubitka radnog mjesta (tri, šest, devet mjeseci).

Stav 3. navedenog člana postaje stav 4.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zašto nije predložen Zakon o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/06 i 51/09) i Programom rada Vlade Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2022. godine?
Navedenom Zakonu treba da prethodi i izrada novih Amandmana na Ustav Kantona Sarajevo jer je implementacija Amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo XLIII - LIII iz 2017. godine u praksi predstavljala problem i veliki izazov, naročito Gradu Sarajevo i općinama koje čine Grad Sarajevo.

Za postavljanje ovog pitanja me je inspirisala sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održana ove sedmice (u srijedu 25.01.), a gdje je usvojen novi Statut Grada Sarajeva nakon 15 godina, što je zaista pohvalno za trenutno rukovodstvo Grada Sarajeva.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se projektu ‘Mala scena Narodnog pozorišta sa radionicama i smještajnim kapacitetima’ koji je bio dijelom Programa javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2018-2020 ( Zaključak broj 02-05-30402-21/17 od 12.10.2017 ) vrati isti status ili da se kroz druge povoljne prilike riješi akutno otvoreno pitanje koje se prevashodno odnosi na sigurnost havarisanog objekta Radionica JU Narodno pozorište.

Ovaj objekat se nalazi u ulici Terezije 52,Skenderija i njegova trenutna namjena su usluge izrade i skladištenja scenografija JU Narodnog pozorišta. Sigurnost ovog objekta je ugrožena radi klizišta koje se nalazi neposredno uz objekat i stanje se dodatno pogoršalo nakon izgradnje novih objekata iznad ove lokacije. U objektu Radionica nalazi se i plinsko postrojenje za grijanje koje dodatno predstavlja ozbiljnu prijetnju jer klizište svojim stalnim radom ostavlja vidljive tragove na zidovima, podovima, plafonima, potpornim zidovima i vrši fizičko ugrožavanje objekta općenito. Do sada su dva inspekcijska nalaza stavila u fokus alarmantno lošu sigurnosnu situaciju ovog objekta.

Do danas osim izrade Idejnog rješenja novog objekta i izmjena Regulacionog plana Podgaj - Tekija nije bilo drugih aktivnosti. Plan budućih aktivnosti prevashodno se odnosi na privremeno izmještanje Radionica na drugu lokaciju koja je adekvatna za izvršenje poslova izrade i skladištenja scenografija, a sve u skladu sa stručnim zahtjevima ( kvadratura i visina prostora, stepen vlage i slično, udaljenost od Pozorišta radi svakodnevnog transporta kamionom ). Ovaj privremeni prostor može služiti i za povremeno igranje predstava i biti u funkciji prostora Male scene.

Nakon izmještanja sljedeće aktivnosti su rušenje havarisanog objekta uz sve druge predradnje ( urbanistička, građevinska dozvola i drugi planski dokumenti). U posjedu ovog zemljišta gdje se nalazi objekat upisani su JU Narodno pozorište i fizičko lice koje posjeduje jedan manji dio rubnog dijela lokacije. Potrebno je planirati pravne radnje radi povrata ovog dijela zemljišta u posjed JU Narodnog pozorišta.

Urađeno Idejno rješenje novog objekta koristi vertikalne mogućnosti u smislu iskoristivosti prostora za druge namjene koje su neophodne Pozorištu i potrebama kulture općenito.

Novi objekat je osmišljen na način da se u suterenu zadrži prostor za radionice i fundus scenografija, a vertikalno su planirani prostori Male scene i u gornjoj zoni smještajni kapaciteti za gostujuće umjetnike Pozorišta.Trenutno za ovaj smještaj izdvajaju se velika sredstva ( hoteli ili privatni smještaj).

Prostor Male scene projektovan je u istim dimenzijama kao i velika pozornica JU Narodnog pozorišta i kapaciteta od 250 sjedišta.Višestruke su vrijednosti ovog projekta, a tiču se stvaranja boljih uslova za rad (rasterećenje rada na velikoj pozornici - aktivnosti tri umjetnička ansambla, najam sale, festivali, gostujuće predstave i slično ),bolje uslove rada u Radionicama, uštede u smislu smještaja gostujućih umjetnika i svakako veliki doprinos u bogatijoj kulturnoj sceni BiH. Ulaganjem u kulturu ulažemo u kulturni kapital koji akumulira sve kulturne vrijednosti.

Mjere sigurnosti su primarne i u ovom trenutku ozbiljno ugrožavaju živote uposlenika, kao i živote svih drugih koji žive i rade u neposrednoj blizini. Molim vas da krajnje ozbiljno prihvatite ovu inicijativu i pokrenete sve dalje aktivnosti definisane metodologijom projekata koji su dio Programa javnih investicija ili drugih povoljnih prilika koje će donijeti rješenje za ovakvu situaciju.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano od strane KJP ‘Sarajevo-šume’ d.o.o u periodu 2021 i 2022 godine, u kom iznosu i kom procentu je izvršena realizacija u odnosu na plan ?

Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano u periodu 2021 i 2022 godine kroz ‘volonterske akcije pošumljavanja’?

Da li je KJP ‘Sarajevo-šume’d.o.o. izvršio minimalan obim poslova biološke reprodukcije šuma u vremenu od 2021 do kraja 2022 , predviđenog šumskogospodarskim osnovama u skladu sa Zakonom o šumama i Ugovorom o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama na području Kantona Sarajevo?

Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je projekat ‘ Centar za rani rast i razvoj djece pri Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo’koji je dio Posebnog programa Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva

Miomirka Melank,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", brojevi 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Vladi Kantona Sarajevo upućujem inicijativu o proglašenju temeljnih institucija kulture Bosne i Hercegovine od posebnog značaja za Kanton Sarajevo:

- Zemaljski muzej BiH,

- Umjetnička galerija BiH,

- Historijski muzej,

- Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH,

- Kinoteka BiH,

- Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i

- Biblioteka za slijepa i slabovida lica BiH.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Muamer Bandić,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo odgoja i obrazovanja, da izmijeni i dopuni nastavni plan i program za predmet historija/povijest za deveti razred.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Sanela Klarić,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća,
proizvođače proizvoda od voća i povrća i obrtnike.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu za smanjenje cijene dnevnih i poludnevnih karti za 20% u mjesecu februaru i 30% u martu i aprilu za studentice i studente u skijaškom kompeksu Bjelašnica-Igman.

Proslijeđeno:
KJKP ZOI84, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da se hitno izmijeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te da se
izvrši hitno upošljavanje poljoprivrednih inspektora.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede

Sebija Izetbegović,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička incijativa za HITNO davanje saglasnost za prijem kadra i popuna upražnjenih radnih mjesta na neodredeno vrijeme (prijem u radni odnos radnika na neodredeno vrijeme: 161) u skladu sa usvojenim Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. god , te Ugovorom o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima KS od 22 04.2022. godine i Aneksom Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima KS od 13.07.2022. godine zaključenim između KCUS-a i ZZOKS.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
27.01.2023

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da mjesečna, pretplatna karta važi u svim vozilima gradskog prevoza, GRASA i CENTROTRANSA, sa izuzetkom komercijale Baščarsija - Dobrinja.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona