Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Damir Nikšić,

Saziv: Aktuelni
29.04.2022

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Podnosim inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu unutrašnjih poslova da zajednički razmotre i u najkraćem roku primijene sve potrebne mjere u cilju usporavanja saobraćaja u gradskoj jezgri u cilju zaštite života i zdravlja građana, studenata i posjetilaca glavnog grada Bosne i Hercegovine, uz postavljanje kamera, kao i drastičnog povećanja iznosa kazni za prekoračenje brzine u gradskoj jezgri."

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
29.04.2022

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, Ministarstvo zdravstva, Pravobranilaštvo KS, Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, ZZO KS

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
29.04.2022

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak kao isporučilac toplotne energije na području Kantona Sarajevo donijelo je odluku broj 1-26/22 od 23.02.2022. godine u kojem mijenja cijene za isporučenu toplotnu energiju u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o tarifnim stavovima KJKP Toplane od 17.02.2022. godine (Službeni list KS 9/22)

Budući se pomenuta Odluka o tarifnim stavovima odnosi samo za KJKP Toplane, da li se pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak shodno članu 68. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) kao davalac usluge obraćao Vladi Kantona Sarajevo, jer Vlada donosi tarifni sistem za davaoca usluge na prijedlog davaoca, a davalac usluge je svaki proizvođač i distributer toplotne energije.

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor na gore pomenutu okolnost u vezi člana 68. kao i poštivanja člana 46. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) vezano za očitavanja mjerila.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu žalbi građana podnosim inicijativu za izmjenu člana 2. stav (1) tačka o) Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16), te drugih članova Uredbe i drugih potrebnih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se korisna površina definisala kao površina navedena u ugovoru o korištenju sa stambenim preduzećem ili u ugovoru o otkupu ili na osnovu dokaza o vlasništvu umanjena za površinu balkona, jer balkon predstavlja površinu koja se ne grije i prema tvrdnjama građana nikakve instalacije grijanja ne nalaze se na balkonima, što prema tvrdnjama građana predstavlja nelogično zakonsko rješenje i udar na njihove kućne budžete.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu žalbi građana, stanovnika naselja Tibra 2 molim da izvršite inspekcijski nadzor
na adresi Latička broj 3 i 5 zbog dugogodišnje emisije nesnosnog smrada koji stvara dim iz
ovih objekata.

Molim KUIP da provjeri da li se koristi gorivo za zagrijavanje prostorija shodno članu 17.
stav (1) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ("Sl.novine Kantona
Sarajevo" 23/16) kao i druge zakonske obaveze.
Ljubazno molim kopiju akata koji eventualno budu nastali po pitanju ovog nadzora.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu mnogobrojnih žalbi etažnih vlasnika molim Ministarstvo da hitno uputi nalog
predstavnicima etažnih vlasnika i upravnicima kao upozorenje da za poslove vanrednog
upravljanja shodno članu 36. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene
novine KS 19/17) moraju imati odluke etažnih vlasnika putem zapisnika za iste, a ovisno o
vrsti poslova moraju imati odluku svih ili većine etažnih vlasnika.
Primjetno je da se poslovi vanrednog upravljanja obavljaju bez odluke etažnih vlasnika,
naloge za ove vrste poslova naročito bez odluka potpisuju prinudni predstavnici etažnih
vlasnika.
Molim da se u nalogu naročito naglasi da će kršenje odredbe člana 36. Zakona biti predmet
inspekcijskih nadzora u narednom periodu i da će protuzakonito uzeta sredstva za ovakve
vrste poslova morati biti vraćena na račune zgrada.
Također molim da mi se u odgovoru na zastupničku inicijativu pošalje kopija naloga.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Etažni vlasnici naselja Bulevar već duže vrijeme imaju problem sa fasadama na kojima se
nalaze reklame, što u njihovim stanovima prilikom jačeg vjetra pravi nesnosnu buku i tokom
zime vlagu i stvaranje plijesni na zidovima.
Iako sam ranije upućivala inicijativu za mjerenje buke u stanovima tokom vjetrovitog
vremena nikada od KUIP-a nisam dobila odgovor, te ovom prilikom ponovo upućujem istu.
Molim da se izvrši inspekcijski nadzor nad radom građevinskih inspektora Općine Ilidža koji
su izvršili nadzor i naredili investitoru otklanjanje nedostataka, međutim i pored izvršenih
radova stanje se u mnogim stanovima nije promijenilo.
Molim i da se izvrši inspekcijski nadzor nad radom lica koja su odgovorna za tehnički prijem
i upotrebnu dozvolu za zgrade naselja Bulevar jer je očito da je fasada na mjestu reklama
manje debljine sa manjim termoizolacijskim dijelom.
Budući da su fasade zajednički dijelovi zgrade molim da se u inspekcijski nadzor uključi i
inspektorat u stambenoj oblasti jer ovo predstavlja nužnu ili hitnu opravku koju upravnik
mora u saradnji sa investitorom da prati i otkloni.
Mnogi etažni vlasnici koji imaju probleme sa vlagom i plijesni se žale da predstavnik etažnih
vlasnika na adresama Džemala Bijedića 279K i 279L u potpunosti izbjegava pozive i poruke
etažnih vlasnika u vezi navedenog problema, ignoriše ih dok su zdravlje i njihova imovina
ugroženi, a predstavnik etažnih vlasnika je uposlenik investitora ili njegovih sestrinskih firmi,
pa vjerovatno u tome i leži problem.

Molim inspekciju u stambenoj oblasti da ukoliko je to zakonski moguće naloži upravitelju
angažovanje sudskog vještaka kako bi se jasno utvrdio izvor problema, ukoliko to nije
moguće onda molim da se naloži predstavniku etažnih vlasnika da prikupi potpise za poslove
vanrednog upravljanja shodno članu 36. kako bi se angažovao sudski vještak, čije vještačenje
u ovom slučaju je neophodno.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Općina Ilidža
Puni tekst pitanja:

“Porodilje sa područja Kantona Sarajevo žale se da im se u uvjerenjima o podacima
registrovanim u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika FZPIO ne evidentira i onaj tokom
porodiljskog odsustva. Prema informacijama porezne uprave na području Kantona Sarajevo
vrše redovno uplate doprinosa, ali to se iz nekog nepoznatog razloga ne evidentira.
Ljubazno molim da se ovaj problem što prije riješi, a nadležni inspekcijski organi da poduzmu
potrebne korake na utvrđivanju tačnog uzroka problema putem nadzora.”

Proslijeđeno:
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Porezna uprava Federacije BiH
Proslijeđeno:
KJKP Park
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu molbe građana, naročito roditelja oboljele djece podnosim inicijativu da se lijek diazepam klizma stavi na odgovarajuću esencijalnu listu lijekova jer u pojedinačnim slučajevima potreban je veći broj istog što predstavlja preveliko finansijsko opterećenje za porodice, računi dostižu i preko pet stotina KM. Molim da se razmotri mogućnost refundacije za navedeni lijek.”

Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu žalbi građana sa umanjenim tjelesnim mogućnostima, stanovnika naselja Tibra 1-
2 i naselja Bulevar-Stup molim da izvršite inspekcijski nadzor na primjenom Uredbe o
prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje
stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim
mogućnostima (Službene novine FBiH 48/09, 99/14) naročito člana 38. i 50. Uredbe.
Građani se žale da parking mjesta za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima ne
postoje, te da im nedostatak rezervisanog parking mjesta pričinjava znatnu poteškoću.
Shodno članu 59. Uredbe nadzor nad provedbom Uredbe ima nadležna federalna i kantonalna
inspekcija, te ukoliko je nadzor nad gore pomenutim u nadležnosti Federalne uprave za
inspekcijske poslove ljubazno molim da inicijativu proslijedite shodno Zakonu o upravnom
postupku FBiH.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

“KJKP Toplane su više puta u svojim godišnjim izvještajima o radu naglašavali da je cijena gasa prema KJKP Toplane ista kao i prema pojedinačnim domaćinstvima i da je nerealno da KJKP Toplane nemaju povoljniju cijenu gasa kao veliki potrošači u odnosnu na pojedinačna domaćinstva koja su mali potrošači, stoga podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u saradnji sa KJKP Sarajevogas da razmotri nižu cijenu za KJKP Toplane kako bi se tom javnom preduzeću olakšalo poslovanje i u konačnici shodno mogućnosti snizila cijena grijanja za građane.”

Proslijeđeno:
KJKP Sarajevogas, KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Ponovo nakon gotovo godinu dana upućujem inicijativu u vezi osiguranja redovnog
obavljanja gradskog prijevoza na relaciji Dom Armije-Bare. U nastavku prenosim tekst
prethodne inicijative.
`Na zahtjev stanovnika naselja Bare – Šip, molim resorno ministarstvo da reaguje prema KJP
Gras, u cilju osiguravanja redovnog obavljanja javnog gradskog prevoza na relaciji Dom
Armije – Bare. U posljednjih nekoliko sedmica sve je češći slučaj izostanka vožnji koje bi po
rasporedu trebale saobraćati. Vjerujem da ovo nije pojedinačni slučaj i da se slični propusti
dešavaju i u drugim naseljima, ali naša obaveza i odgovornost je sugrađanima obezbijediti
uslugu koju zaslužuju.`”

Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja

Amra Junuzović-Kaljić,

Saziv: Aktuelni
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva saobraćaja, što prije poduzmu potrebni
koraci kako bi se tramvajska i autobuska stajališta detaljno očistila što uključuje čišćenje
grafita, kao i odstranjivanje nepripadajućeg reklamnog materijala sa istih i montažu
nedostajućih korpica za sitni otpad.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Ovim putem pokrećem inicijativu prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, da preporuči
uvođenje časa historije u Plan i program nastavnog predmeta historija, u osnovnim i
srednjim školama koji bi se u saradnji sa JU Fond memorijala KS, održavao u Memorijalnom
centru Kovači, na mjestu koje svojim postojanjem i stalnim muzejskim postavkama, svjedoči
našoj skorašnjoj istoriji, Oslobodilačkom ratu 1992-1995, naša djeca i omladina se mogu
podrobnije upoznati sa ratnim događajima i herojskoj odbrani Grada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zašto se još uvijek čeka na okončanje istrage i tužilačku odluku u predmetu odbijanja liječenja
djevojčice Nadin Smajlović?
Da li su ispitani svjedoci, da li su saslušani prijavljeni doktori i u kojem svojstvu su saslušani?
Da li ste utvrdili štetne posljedice radnji po život i zdravlje mldb. djevojčice?
Jeste li izvršili procjenu mogućih i izvjesnih posljedica po zdravlje djeteta, da je izostala reakcija
roditelja koji još uvijek dijete liječe u Turskoj?
Da li ste angažovali vještaka medicinske struke i obavili vještačenje kako bi se utvrdio nastanak
štete?
Prema riječima glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva KS, Sabine Sarajlije, ovaj
predmet je prioritet a već 28 mjeseci nema tužilačke odluke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

07.09.2021.g pred zastupnicima Skupštine KS i javnošću izjavili ste da je smrt Dženana Memića
posljedica saobraćajne nesreće, te da kao i cjelokupna javnost čekate presudu Vrhovnog suda FBiH.
14.01.2022.g gostovali ste na programu TVSA u emisiji “Polis”, kada ste također izjavili da čekate
pisani otpravak presude Vrhovnog suda FBiH, te da ćete tada odlučiti kakve ćete radnje poduzeti na
ovom predmetu.
Pisani otpravak presude je stigao 07.02.2022.g u kojem je navedeno da Tužilaštvo KS ni jednim
dokazom nije van razumne sumnje dokazalo da je Dženan Memić stradao na način kako je opisano
u optužnici Kantonalnog tužilaštva KS.
Odgovorite nama ali i javnosti koje su vaše prve radnje po otpravku presude?
Koje ste mjere preuzeli toga dana, sutradan?

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Bibija Kerla,

Saziv: Aktuelni
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pitanje: Kada i na koji će se način riješiti pitanje parkinga stanovnika naselja Koševo?

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Koji je način realizacije nastave na fakultetima Univerziteta u Sarajevu u ljetnom semestru 2021./2022.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona