Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Bibija Kerla,

Saziv: Aktuelni
10.04.2017

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se Zakonom o zdravstvenom osiguranju reguliše sufinansiranje vantjelesne oplodnje ženama do četrdesete godine i ženama više od četrdesete godine, dva pokušaja, u 100% iznosu (za drugo dijete)

Elvedin Okerić,

Saziv: Aktuelni
10.04.2017

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

" Šta je Ministarstvo Unutrašnjih poslova i Uprava policije MUP-a KS uradila po Zaključku sa hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo od 31.01.2017. god., gdje se između ostalog zahtijeva od MUP-a i Uprave policije KS da u skladu sa svojim nadležnostima pokrenu proceduru odgovornosti svih onih koji su počinili određene propuste postupajući u predmetu " Dženan Memić" , te da o provedenim postupcima izvijeste Skupštinu Kantona Sarajevo, najkasnije u roku od šest mjeseci" .

Mario Vukasović,

Saziv: Aktuelni
10.04.2017

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

U prijedlogu Ministarstva obrazovanja o racionalizaciji mreže osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo stoji da će zbog uštede doći do spajanja pojedinih smjerova u srednjim školama stručnog zanimanja. Interesuje me zašto se onda u petoj gimnaziji, poznatoj kao sportska gimnazija, odobrava pokretanje programerskog smjera, kada po prirodi ta škola nema kadar za takvo nešto?... Da li gimnazija ima pravo osnivati stručni smjer kakav je programerski smjer" ?

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa vezana za postavljanje teretane na otvorenom, na području Općine Novo Sarajevo – Vilsonovo šetalište

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: Aktuelni
10.04.2017

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostave sve izmjene upisane u sudski registar od 2010. godine do danas za JU " Elektrotehnička škola za energetiku" .

Mirsad Pindžo,

Saziv: Aktuelni
10.04.2017

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za zapošljavanje dodatna tri uposlenika u Kabinetu predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo

Puni tekst pitanja:

Ponovio zastupnička pitanja, koja je postavio na sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo, održanim 31.01.2017. i 28.12.2016. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:

Mirza Čelik,

Saziv: Aktuelni
10.04.2017

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

" Da li je nakon prošlogodišnjeg usvajanja Liste lijekova od strane Vlade Kanton Sarajevo došlo do izostavljanja sa esencijalne liste nekih od lijekova koji su krucijalni za liječenje RVI i da li je ova kategorija i na koji način oštećena donošenjem ove liste? Također tražim da mi se explicite obrazloži procedura izdavanja tzv. " crvenih recepata" koji važe za RVI" .

Puni tekst pitanja:

" Podnosim inicijativu prema Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo da što hitnije pristupi proceduri oko zaključivanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta sa Općinom Ilidža, označenog kao k.č.21/13 i 21/4 K.O. Donji Butmir, zajedno sa kućom a radi preuređenja i adaptacije iste od strane Općine Ilidža u svrhu obezbjeđenja adekvatnog prostora za Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama" .

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
10.04.2017

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za nedostatak certificiranih tumača znakovnog jezika

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa, na zahtjev stanovnika Grbavice i roditelja učenika, koji pohađaju OŠ "Kovačići I" u Novom Sarajevu, za postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije u blizini ove škole

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za režim isporuke toplotne energije u sezoni grijanja, koju vrši KJKP Toplane Sarajevo

Segmedina Srna Bajramović,

Saziv: Aktuelni
10.04.2017

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa vezano za djecu rođenu sa srčanim manama

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa, vezano za organizaciju ekskurzija

Semir Halilović,

Saziv: Aktuelni
10.04.2017

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

...za kreditno zaduženje Kantona Sarajevo u cilju obezbjeđenja sredstava za realizaciju zakonskih prava boračke populacije na stan u vlasništvu i stan na trajno korištenje a koja bi se upotrijebila za kapitalne investicije u izgradnji stambenih jedinica u kapacitetu koji bi zadovoljio sve korisnike ovih prava koji se godinama nalaze na listi čekanja" .

Zvonko Marić,

Saziv: Aktuelni
10.04.2017

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Budući da mislim kako je riječ o hronično lošoj praksi da se na početku godine ne prezentira izvještaj za prošlu godinu, što je svojstveno u svim ozbiljnim poslovima, moje pitanje je kada će i da li će uopće doći do čina prezentiranja onoga što su Vlada i Skupština KS uradili u protekloj godini ? Ne bih volio da dobijem odgovor kako se ti izvještaji mogu naći na službenim stranicima Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, jer građani zbog kojih smo ovdje nemaju mogućnost da izvrše uvid u tu formu izvještaja. Mislim da je po samoj prirodi posla i u skladu sa propisima Vlada dužna da podnese izvještaj Skupštini Kantona Sarajevo kao najvišoj zakonodavnoj vlasti, od koje traži podršku za politike koje vodi.

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za tematsku sjednicu o KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.

Amel Mekić,

Saziv: Aktuelni
22.03.2017

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

" 1. Zašto se ništa ne poduzme za nedozvoljeno plaketiranje na površinama koje nisu predviđene za to. Apelujem da se pooštre mjere i da se više ne dozvoli obljepljivanje stubova za rasvjetu, zidova zgrada i td.
2. Svaki dan na obližnjim planinama oko Sarajeva niču nove nelegalne deponije, koje su najveće ruglo i koje ozbiljno narušavaju floru i faunu, kao i podzemne i površinske vode i zagađuju vazduh. Molim da mi se odgovori šta se konkretno poduzima po ovom pitanju”?

Puni tekst pitanja:

" Molim Vas da mi odgovorite zbog čega jako često javna rasvjeta ostaje upaljena tokom cijelog dana i ko će snositi odgovornost”?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Puni tekst pitanja:

" 1. Šta Vlada KS poduzima sa nelegalnom trgovinom nedozvoljenih sredstava – anabolika?

2. Zašto se ne smanjuje visina školarine za medicinsku grupaciju fakulteta, (medicina, farmacija i stomatologija) koja sada iznosi 7000,00 KM? Predlažem da se visina školarine smanji na tri prosječne plate u Federaciji BiH”.

Bibija Kerla,

Saziv: Aktuelni
22.03.2017

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Postavljanje table “Dobrodošli u olimpijsko Sarajevo i to na ulazima iz pravca Ilidža, Dariva i na izlazu sa autoputa na Stupu”.

Puni tekst pitanja:

Bespravna sječa šume na lokalitetu naselja Nebočaj , Donja Vogošća, Opština Vogošća”?

Dževad Rađo,

Saziv: Aktuelni
22.03.2017

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Na osnovu Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije Vlade Kantona Sarajevo podnosim inicijativu za dopunu člana 22. tačka 3. Korisnik usluge koji je isključen iz centralnog toplifikacionog sistema, obavezan je redovno plaćati fiksne troškove u skladu sa tarifnim sistemom.
Prijedlog dopune: umjesto tačke stavi zarez pa slijedi dopuna: osim predratnih korisnika čiji su stanovi u toku agresije BIH granatirani (devastirani), te su zbog tih uslova isključeni a imaju validni pisani dokaz”.

Edin Forto,

Saziv: Aktuelni
22.03.2017

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za proglašenje lokaliteta Barica u područje od posebnog značaja za Kanton Sarajevo.

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje, vezano za poduzimanje aktivnosti radi penzionisanja uposlenika, koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju u svim kantonalnim organima uprave, upravama i upravnim organizacijama koje se nalaze u sastavu ministarstava, javnim ustanovama, javnim fondovima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima i rukovodiocima drugih budžetskih korisnika