Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2010-2014

Zastupnik

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Imenovanje osobe protiv koje je podnesena krivična prijava na poziciju Pomoćnika direktora za medicinske poslove u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, imenovan od strane direktorice ustanove

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Po informacijama sa kojima raspolažem jednom djelu budžetskih korisnika nisu uplačeni doprinosi od septembra, pa su nadležne službe ZZO-a ovjerile zdravstvene knjižice na mjesec umjesto na tri mjeseca kako je to bilo ranije. Zašto je to tako? Kojim budžetskim korisnicima kasni uplata doprinosa? Da li je to i država prestala plačati obavezne doprinose i time krši zakone?

Odgovor:

Budžetskim korisnicima se redovno uplaćuju doprinosi istovremeno uz plaću za svaki mjesec.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija
Puni tekst pitanja:

Traži od nadležnih ministarstava , Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja i opština da putem svojih službi pokrenu aktivnosti na zaštiti zelenih površina u KS, posebno u gradskim opštinama
Traži da se poduzmu sve zakonima propisane mjere (upozorenja, kažnjavanja, rad pauk službe,
postavljanje fizičkih zapreka itd ), kako bi se zaštitile sve zelene površine, kao i one na kojima je nekada bila trava dok ih bahati vozači nisu uništili i uništavaju.
Bar dva puta godišnje se te iste površine uređuju, posadi trava, utroše budžetska sredstva, a nakon sedam dana ponovo su pretvorene u blatne površine ili oranice."

Odgovor:

Odgovor na poslničku inicijativu poslanika Nedžada Fazlije

Održavanje zelenih površina na području Kantona Sarajevo u 2013.godini, se vršilo na osnovu Programa održavanja javnih zelenih površina, a na osnovu izdvojenih budžetskih sredstava i raspoložive radne snage. S početkom 2014.godine, nastavljeno je sa redovnim aktivnostima na održavanju, uz napomenu da je u nadležnosti KJKP "Park"d.o.o.Sarajevo aktivnost i rad prema
Programu rada Zimske službe za sezonu 2013/14 godina. U Alipašinoj ulici je u toku mjeseca oktobra 2013.godine izvršena sadnica platana (Platanus X...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Filipović Selma,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim Ministra finansija u Vladi Kantona Sarajevo,gospodina Muhameda Kozadru, da mi predoći informaciju o stepenu realizacije obaveze iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu,prema korisnicima (fakultetima/akademijama) pozicije LAN 011 Transfer za visoko obrazovanje utvrđenog Budžetom za 2013.godinu do kraja godine, tj.do 31.12.2013.godine.“

Odgovor:

Plan Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu za poziciju LAN011 – Transfer za visoko obrazovanje iznosio je 57.844.000 KM, a za poziciju LAN012 – Transfer za nauku iznosio je 3.700.000 KM. Izvršenje za pomenute pozicije realizovano je u punom iznosu, tj. za poziciju LAN011 u iznosu od 57.844.000 KM i za poziciju LAN012 u iznosu od 3.700.000 KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija
Puni tekst pitanja:

Za nejasnoću u vezi člana 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), kojim je data definicija zgrade "Zgrada je samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevinska cjelina koja sa građevinskom cjelinom druge zgrade čini funkcionalnu cjelinu", a istovremeno je članom 63. stav (2) Zakona propisano da "etažni vlasnici zgrade biraju jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika...."., uz obrazloženje da su ove odredbe u Zakonu izazvale ogromne probleme za etažne vlasnike, jer se traži da zgrada sa više ulaza ima jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika. Dalje navodi da su ove odredbe bile u svim zakonima koji su do sada primjenjivani, ali nisu nađeni mehanizmi da se ovo provede na terenu, jer je najveći problem sa donošenjem validnih odluka na skupovima etažnih vlasnika. Iako je od prvog zakona prošlo 12 godina, još uvijek stanje na terenu nije usklađeno sa odredbema što je nedopustivo.
Koliko zgrada u ovom trenutku nije usklađeno sa navedenim odredbema zakona?
Kako i kada Ministarstvo stambene politike namjerava riješiti ovaj očit problem?"

Odgovor:

ODGOVOR:

Od samog donošenja prvog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama iz 2001. godine, pa drugog Zakona iz 2004. godine, zatim donošenjem Prečišćenog teksta Zakona iz 2007. godine, kao i sada važećeg Zakona iz 2012. godine pojam zgrada se primjenjivao neprekidno i etažni vlasnici su dužni izabrati jednog upravitelja. Što se tiče izbora predstavnika etažnih vlasnika, ako se radi o zgradi sa više ulaza, nakon donošenja sada važečeg Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (" Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo stambene politike

Hajdarević Hadžem,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi se dostavi imformacija o provedenom tenderu za održavanje cesta u Kantonu Sarajevo preko Direkcije za ceste

Odgovor:

Zakonom o cestama Fedracije Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“, broj 12/10,16/10) i Pravilnikom o održavanju javnih puteva (“Službene novine FBiH”, broj 69/10) Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, kao upravitelju cesta data je nadležnost da vrši upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu cesta. Članom 48. Zakona o cestama FBiH, navedeno je da Upravitelji cesta ne izvode direktno radove gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta. Izvođenje radova građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta upravitelji cesta ustupaju po postupku i na način utvrđen Zakonom...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi sva ministarstva u Vladi KS dostave spisak komisija sa njihovim sastavom zatim njihove nadležnosti rada i visinu naknada

Odgovor:

Odgovor:

U Ministarstvu stambene politike imenovane su slijedeće Komisije, i to:

U Sektoru za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove imenovane su slijedeće komisije:
1. Komisija za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana imenovana Rješenjm broj:27/01-05-19417/06 od 25.05.2006. godine i Rješenjem broj: 27/01-23-26601/10 od 03.12.2010.godine, u sastavu:
- Višnja Ljubijankić, predsjednik
- Krbanjević Tatjana, član
- Arslanagić Adnan, član.

2. Komisija za provođenje javnog poziva za rješavanje...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Jurić Mira,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Za prevazilaženje problema, konkretno na zgradi na adresi Ive Andrića broj 7 i 9 gdje je problem veličine ulaza i nepostojanje diletacije između ulaza 7 i ulaza 9 gdje po postoječem zakonu moraju imati jednog zajedničkog upravitelja, a trenutno na ulazu broj 7 je upravitelj "Sarajevostan", a na ulazu broj 9 upravitelj "Hetig" čijim su radom stanari ulaza broj 9 potpuno zadovoljni. Iz tog razloga svi etažni vlasnici ulaza broj 9 (ukupno 51) je potpisalo peticiju da ne žele da mijenjaju upravitelja i prilažu potpise etažnih vlasnika".

Odgovor:

Članom 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), je propisano da je zgrada samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevinska cjelina koja sa građevinskom cjelinom druge zgrade čini funkcionalnu cjelinu.
Članom 63. stav (2) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom je propisano da u skladu sa Zakonom i međuvlasničkim ugovorom, etažni vlasnici biraju jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika za zgradu.

Ukoliko je u konkretnom slučaju u...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo stambene politike

Mehmedić Besim,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo.

Odgovor:

1. Komisija za lijekove je formirana u skladu sa tačkom IX Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/12) sa zadatkom da najmanje jednom godišnje preispita i inovira Listu lijekova, predloži izmjene i dopune Liste lijekova uz obavezu usaglašavanja sa izmjenama i dopunama Federalne liste lijekova, odnosno liste registrovanih lijekova u BiH i analize podnesenih zahtjeva za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova. Formiranje Komisije nije ni u jednom stavu u suprotnosti sa odredbama članova 23-25. Pravilnika o o bližim kriterijima za izbor lijekova...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Papo Edina,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Svjedoci smo sve većeg broja problema koji se javljaju zbog enormnog zagađenja vazduha u Kantonu Sarajevo. Zbog ogromne količine prljavih i štetnih materija kao što su sumpor, teški metali, prašina i drugi otrovi, najviše ispaštaju djeca, stare osobe, kao i građani.
Postavljam konkretan upit:
Da li se kontrolišu ložionice koje zagrijavaju kvartove u Sarajevu, koji se energent koristi, ugalj ili mazut i kakvog je kvaliteta?
Koju količinu sumpora sadrži ugalj ako se koristi u takvim kotlovnicama.
Da li postoje inspekcije koje su nadležne za kontrolu privatnih kuća, koje također imaju organizovano grijanje za više objekata?
Tražim da Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo što hitnije djeluje u okvirima svoje nadležnosti povodom rješavanja problema zagađenosti zraka u gradu Sarajevu, te da se inspekcije stave na raspolaganje da bi se ovaj problem počeo rješavati na dobrobit svih.

Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u skladu sa važećom regulativom iz oblasti upravljanja kvalitetom zraka, provodi dvije vrsta monitoringa zraka i to: mjerenja zagađenosti ambijentalnog zraka putem Zavoda za javno zdravstvo Kantona i mjerenja emisije iz pojedinih izvora zagađenja, u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku Kantona.
Monitoring ambijentalnog zraka se vrši sa tri automatske i tri manuelne stanice na lokacijama Alipašina ulica, Otoka i Ilidža, a u mrežu na području Kantona su uvezane i federalne stanice na Bjelavama i Ivan Sedlu....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Solaković Adnan,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pošto komunalna javna preduzeća potražuju značajne novčane sume od strane građana, od kojih većina neće nikad biti plaćena, pogotovo ako se radi o vremenu neposredno poslije rata ( zbog velike migracije), pa na ovamo.
Predlažem reprogramiranje dugova na način da iznos dužnika se podijeli na određeni broj jednakih mjesečnih rata, npr.u Beogradu je to na 60 rata, ali je slično urađeno i u Ljubljani, te na taj način smanje dugovanja prema javnim preduzećima i smanje tužbe, kojih je sada oko 700 hiljada. Na taj način bi reprogramiranjem bila plaćena dugovanja i barem djelomično se utjecalo na rješenje problema sa dugovanjima građana

Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje izjašnjenje na traženu inicijativu.

U vezi inicijative zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Adnana Solakovića, obavještavamo Vas da je reprogramiranje neizmirenog dospjelog duga prema javnim preduzećima uređeno Odlukom o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima („Službene novine FBiH“ broj 4/10).
Kantonalna javna komunalna preduzeća su od stupanja na snagu ove Odluke počela sa primjenom iste, a sve u cilju naplate dugovanja po osnovu izvršenih...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Ademović Kenan,

Saziv: 2010-2014
27.11.2013

31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Razmatranje mogučnosti ukidanja Odjela za privredni kriminal Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo zdravstva ima saznanja da se lijek Controloc pokušao nabaviti ili čak nabavila određena količina istog iz Indije, sumnjivog kvaliteta, a ako jeste da li je ista prošla kontrolu ispravnosti kod Agencije za lijekove ili ne? Ako tu kontrolu nije prošao, da li ćete preduzeti bilo šta da odgovorno lice koje je potpisalo odobrenje, te dovelo građane KS u opasnost po zdravlje odgovarati pred nadležnim institucijama KS?

Odgovor:

U skladu sa članom 7. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik 58/98) kojim je utvrđen djelokrug Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u oblasti lijekova posebno u dijelu odobravanja uvoza, poslova laboratorijskog ispitivanja kvaliteta lijekova, praćenja farmakovigilance i informisanja o istom koji su definisani u tačkama b), f) , j) i m) pomenutog člana, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je zastupničko pitanje proslijedilo pomenutoj Agenciji i po prijemu odgovora biće proslijeđeno Skupštinskoj službi i zastupniku Ademović Kenanu.

Ovim putem...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Čardžić Damir,

Saziv: 2010-2014
27.11.2013

31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Šta se događa sa KJKP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, te da se zauzme stav i poduzmu radnje za odgovornost svih onih koji zloupotrebljavaju bilo koju instituciju kako bi bez osnova i na najbezočniji način diskreditovali i omalovažili bilo koga ko predstavlja izvršnu ili zakonodavnu vlast u KS, te uništavali i pljačkali imovinu građana Kantona Sarajevo?"
" Šta se događa sa isplatom poticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju?"

Odgovor:

1. Na sastanku održanom u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo raspravljalo se o situaciji u samom preduzeću. Govorilo se o neizmirenim platama, skrenuta je pažnja na ponašanje rukovodioca Ragiba Šute, o aktiviranju laboratorije, ali ni jednim postupkom nije opstruiran rad izabranih organa u preduzeću. Čak šta više, potrebno je da istaknemo da je iskazan visok stepen zajedništva.
Pitanje neizmirenih obaveza prema radnicima je problem sa kojim se susreću sva javna preduzeća.
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dobija od legalno izabranih organa izvještaj o poslovanju, koji...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
27.11.2013

31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje ministru za boračka pitanja KS i tražim da mi se dostavi detaljan izvještaj o utrošku finansijskih sredstava Fondacije istina, pravda, dostojanstvo, koja je osnovana u svrhu pomoći porodicama osumjičenih pripadnika OS Armije RBiH iz Hadžića, te da li se gore navedena sredstva troše direktno za socijalno zbrinjavanje ovih porodica ili su ista usmjerena prema advokatima za njihove naknade u zastupanju gore navedenih pripadnika Armije RBiH.

Odgovor:

Vlada Kantona Sarajevo je, na osnovu poslaničke inicijative, Zaključkom broj: 02-05-30280-1/11 od 29.11.2011. godine prema Skupštini Kantona Sarajevo uputila Prijedlog zaključka kojim se daje podrška Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i svim drugim mogućnostima, u okviru sredstava predviđenih za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH u Budžetu Kantona Sarajevo pruži sve vrste pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama.

Skupština Kantona Sarajevo je Zaključkom...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Puni tekst pitanja:

Šta su poduzeli i koje mjere donijeli po pitanju zaštite državne imovine kao i zaštite radnika KP PD Butmir čiji smo , kao kanton osnivači i vlasnici.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje premjeru ks, ministru privrede ks i ministru unutrašnjih poslova ks, šta su poduzeli i koje mjere su donijeli po pitanju zaštite državne imovine kao i zaštite radnika kantonalnog preduzeća -Poljoprivredno dobro Butmir- čiji smo, kao kanton, osnivači i vlasnici. Naime, svi smo već dobro upoznati, a i svjedoci smo da se nedavno desio nasilni upad u krug ovog preduzeća od strane privatne zaštitarske agencije, a koju je, što je još i strašnije, anagažirao novoimenovani v.d. direktor gore pomenutog preduzeća.

Odgovor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova KS je po predmetu KJP Poljoprivredno dobro “Butmir”, postupalo po zahtjevima Kantonalnog tužilaštva Sarajevo broj T09 0 KTA 0056104 13 od 26.08.2013.godine i broj T09 0 KTPO 0057727 13 od 17.09.2013.godine, te prikupljene informacije i dokumentaciju dostavilo Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, uz naše akte broj 02/2-1-04-03-12225 od 06.11.2013.godine i broj 02/2-1-04-03-16439 od 25.10.2013.godine, radi donošenja tužilačke odluke .

Takođe su policijski službenici MUP-a KS- Četvrte policijske uprave, preduzeli Zakonom predviđene mjere i radnje u...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu u ime građana sa područja MZ Čengić Vila I, da se reguliše i obezbijedi parking prostor za stanare zgrade u ulici Džemala Bijedića od broja 38 do 42. Građani sa ovog područja prisljeni su parkirati na nedozvoljenom mjestu odnosno na pločniku.
Osim toga, gosti obližnjeg kafića kao i konzumenti teretane u Centru za mlade svojim vozilima zagušuju jedini prostor ispod same zgrade gdje je moguće parkirati, te svojim vozilima onemogućavajui bezbjedno kretanje pješaka. Iniciram prema resornom ministarstvu za saobraćaj KS, da izda posebno odobrenje stanarima za parkiranje na navedenom području izdavanjem posebnih odobrenja i postavljanjem znaka za zabranu parkiranja i zaustavljanje za ostale učesnike u saobraćaju, ili da se između zgrade i Centra za mlade sagradi parking prostor isključivo za potrebe stanara (uz rampu i mjesečnu naknadu rampe), kao što je to urađeno i za susjednu zgradu. U protivnom oduzimaju se prava građana sa ovog područja na legalne parkinge čime ih se svjesno gura u kažnjivu zonu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
27.11.2013

31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zašto se sistemski uništava vlasništvo ovog kantona Veterinarska stanica kantona Sararjevo?
Zašto se dozvolilo da se da se za samo nekoliko mjeseci do temelja stručno uruši jedan od najboljih laboratorija za ispitivanje hrane u BiH, posebno s aspekta ispitivanja štetnih rezidua u namirnicama ?
Govorim o Mikrobiološko - hemijskom laboratoriju KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo

Poznato je da je Laboratorij od 2004. kao prvi na prostorima ex YU bio akreditiran po medjunarodnom standardu ISO 17025, a trenutno je suspendiran u svim aspektima akreditiranja od strane Instituta za akreditiranje BiH.

Zašto se dozvolila farsa kod izbora direktora KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo kada je u rekordnom vremenu je izmijenjen i prilagodjen statut preduzeća prema kandidatu koji je imao svega dvije godine iskustva u struci?
Iako su konkurisala 4 kandidata koji su uposlenici preduzeća i svaki je imao najmanje po 20 godina radnog iskustva i po 10-tak godina rukovodnog iskustva u preduzeću, izabran je kandidat koji nije ispunjavao uslove.Trenutno se vodi sudski spor o poništenju konkursa.
Iako se preduzeće nalazi u nezavidnom finasijsko-ekonomskom položaju uposlen je direktor van preduzeća za kojeg treba izdvojiti nemala dodatna novčana sredstva.

Zar su lični interesi i imovina važniji od imovine i interesa kantona i države?

Tražim pismeni odgovor od resornog ministra g. Hrenovice?

Odgovor:

Odgovor:

1. Po dobijanju poslaničkog pitanja vezanog za rad laboratorije, obratili smo se preduzeću za odgovor. S obzirom da je došlo do intervencije sindikata i zaposlenih u Kantonalnom javnom preduzeću "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, zatražili smo izjašnjenje struke. Adekvatan odgovor na postavljeno pitanje nismo dobili, jer je isti sadržan u optužbama bivšeg ili sadašnjeg rukovodstva, u zavisnosti ko daje odgovor. Optužbe su najčešće bile iskazane na sastancima koje je organizovalo Ministarstvo privrede, s ciljem približavanja stavova suprostavljenih strana.

2....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Dali u Kantonu Sarajevo postoji Analiza stambenih objekata na Kantonu Sarajevo u koje su ugrađene azbestne ploče?

Odgovor:

ODGOVOR NA PITANJE I INICIJATIVU

Poznato je da na području Kantona Sarajevo postoje slučajevi gdje su se na stambenim zgradama starije gradnje koristile azbestne ploče i to kao mješavina azbesta i cementa, najčešće kao završno pokrivni element ili kao fasadni element, a zbog svoje čvrstoće, otpornosti na toplinu i kiselinu, te izolacijskih svojstava. Zbog opasnosti po zdravlje kod novoizgrađenih stambenih zgrada ne koriste se građevinski materijali sa prisustvom azbesta, odnosno koristi se zamjenski materijal na bazi fibercementa koji je ekološki provjeren proizvod.

U...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo stambene politike

Hajdarević Hadžem,

Saziv: 2010-2014
27.11.2013

31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Već duže vrijeme određeni broj vozila iz institucija i zakonodavne vlasti ( pa i kad je u pitanju Kanton Sarajevo ) koristi se, na službenim vozilima, signalnim i zvučnim sistemima... A signalnim i zvučnim sistemima, koliko znamo, trebalo bi da se koriste vozila koja su pod neposrednom zaštitom i policijskom pratnjom, što je na odgovarajući način uređeno zakonom.
Ovdje nas interesira prema kojemu osnovu te privilegije, na primjer, koriste službena vozila Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, odnosno predsjednik Upravnog odbora Zavoda mr. Esed Radeljaš.»

Odgovor:

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ( Sl.glasnik BiH 6/06,75/06,44/07, 84/09 i 48/10 od 14.06.2010 godine ) - prečišćeni tekst, članovima 125 i 126. propisano je koja vozila i na koji način mogu koristiti rotaciono ili treptuće svjetlo ( vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila, vozila policije i sudske policije, vojna vozila i vozila Granične policije BiH ).

Način na koji moraju biti postavljena na vozilu je propisan odredbama člana 40. Pravilnika o dimenzijama,ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
27.11.2013

31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da se što je prije moguće pristupi realizaciji inicijative za izmjenu imena Srednje škole metalskih zanimanja“.

Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u proteklom periodu u više navrata primilo inicijativu Srednje škole metalskih zanimanja za promjenu naziva škole u Srednja politehnička škola.
U vezi sa navedenom inicijativom, Ministarstvo je zauzelo sljedeći stav:
1. Srednja škola metalskih zanimanja i Srednja mašinska srednja škola, koje dijele prostor u okviru jedne školske zgrade, svake školske godine upisuju sve manji broj djece u odnosu na Plan upisa učenika koji donosi Vlada Kantona Sarajevo. S tim u vezi, Ministastvo je bilo pokrenulo...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
27.11.2013

31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Nakon propale javne rasprave o izdavanju okolinske dozvole za spalionicu otpada na Stupu u vlasništvu firme “Grizelj”, više od 3000 mještana ovog naselja potpisali su peticije da bi spriječili nastavak rada ovog postrojenja.
BiH je dobila sredstva od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodne agencije za razvoj (IDA) za realizaciju drugog projekta upravljanja čvrstim otpadom, kao i grant od Švedske međunarodne korporativne agencije za razvoj (SIDA) za potrebe općinskih programa za upravljanje čvrstim otpadom i znamo da je 2008.godine istekao rok do koga su u BiH morale biti zatvorene općinske deponije i transformirane u dijelove regionalnog centra za upravljanje otpadom ili gospodarenje otpadom.
Zeničko-dobojski kanton je dosada jedini koji ima savremeni regionalni centar za upravljanje otpadom.
Pitam resornog Ministra za prostorno uređenje i okoliš zašto Sarajevski Kanton još uvijek nema savremeni regionalni centar za upravljanje otpadom?
Takođe, molim Ministra da mi dostavi svu dokumentaciju sa kojom raspolaže Ministarstvo u vezi spalionica otpada na Stupu i da mi se dostavi sve što je resorni Ministar poduzeo radi zaštite mještana na Stupu obzirom da spaljivanje raznih vrsta otpada, među kojima su animalni, medicinski i farmaceutski, može ugroziti zdravlje ljudi i imati opasan uticaj na zrak, vodu i životni prostor.”

Odgovor:

ODGOVOR:

U zastupničkom pitanju zatraženi su odgovori oko planirane izgradnje spalionice otpada firme “Grizelj” na lokalitetu Stupa, kao i izjašnjenje u vezi sa upravljanjem komunalnim otpadom u Kantonu Sarajevo, uz navođenje primjera finansiranja ove oblasti iz različitih izvora u pojedinim područjima BiH.

Vezano za namjeravanu gradnju pogona za spaljivanje više vrsta otpada, prije svega animalnog i medicinskog, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je donijelo Zaključak broj UPI 05/2-23-11-96-8/13 od 09.12.2013.godine o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje okolinske...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Vajzović Hanka,

Saziv: 2010-2014
27.11.2013

31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Šta se dešava sa radovima na cesti od mosta Suada Dilberović (ili od zgrade OHR-a) prema Grbavici? Radovi su odavno započeti (valjda prije 4-5 mjeseci), put je raskopan, doslovce “razvaljen” i na tome se stalo – porušeno i ništa se više ne radi (odavno tamo nema ni mehanizacije niti radnika). Ušlo se u zimu, snijeg pao, saobraćaj koji je na tom dijelu vrlo frekventan, kojim se odvija i javni gradski prijevoz i to dvosmjerno, sada na polovini preostale saobraćajnice – ozbiljno je ugrožen. Molimo da nadležni ministar pojasni razloge trenutnog stanja, te i nama i građanima odgovori (ako je moguće usmeno i to odmah, na današnjoj sjednici) zašto su radovi stali, odnosno, zašto su započeti ako nije bilo uvjeta da se neometano izvode?
Isto pitanje (čini se da je sličan problem) važi i za radove na Stupu – mislim na izgradnju pješačkog podhodnika i tzv. rampe A i C. Kažu da su se i tamo građani odavno o jadu zabavili, a ne znaju do kad će sve trajati.
Dakle, kako je moguće da se ušlo u posao, a da prethodno nisu riješeni imovinsko – pravni odnosi (ili da rješenja nisu bila barem izvjesna, pouzdana – spominje se Dalas i neki drugi objekti), odnosno, da Vlada nije u stanju valjano organizirati naše radove ili valjano kordinirati u slučaju kada u određenim javnim radovima učestvuju naša, kantonalna javna preduzeća (spominju se, recimo, problemi sa izmještanjem instalacija, vjerovatno voda i kanalizacija itd.), koja, eto ta (u radove uključena javna preduzeća), kako saznajemo iz medija “rade presporo”.
Poželjno bi bilo stoga da i ovdje dobijemo odgovor “iz prve ruke”, a ne da to polovično saznajemo iz medija, pa također molimo usmeni odgovor ili pojašnjenje ovih dviju situacija na terenu."?

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je 18.07.2013 godine zvanično uvela izvođača radova HP Investing na ugovorenu dionicu na Južnoj longitudinali od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ulicom Derviša Numića. U periodu od potpisivanja Ugovora Izvođač je mobilizirao vlastita sredstva do isplate avansne fakture, ista nije mogla biti isplaćena jer nisu bili potpisani potrebni ugovori od strane Federacije BiH. Nakon što je 01.11.2013 godine uplaćen avans došlo je do intenziviranja radova na nabavci materijala potrebnih izmještanja instalacija vode, odvodnje, kontaktne...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

"Šta se dešava sa radovima na cesti od mosta Suada Dilberović (ili od zgrade OHR-a) prema Grbavici? Radovi su odavno započeti (valjda prije 4-5 mjeseci), put je raskopan, doslovce “razvaljen” i na tome se stalo – porušeno i ništa se više ne radi (odavno tamo nema ni mehanizacije niti radnika). Ušlo se u zimu, snijeg pao, saobraćaj koji je na tom dijelu vrlo frekventan, kojim se odvija i javni gradski prijevoz i to dvosmjerno, sada na polovini preostale saobraćajnice – ozbiljno je ugrožen. Molimo da nadležni ministar pojasni razloge trenutnog stanja, te i nama i građanima odgovori (ako je moguće usmeno i to odmah, na današnjoj sjednici) zašto su radovi stali, odnosno, zašto su započeti ako nije bilo uvjeta da se neometano izvode?
Isto pitanje (čini se da je sličan problem) važi i za radove na Stupu – mislim na izgradnju pješačkog podhodnika i tzv. rampe A i C. Kažu da su se i tamo građani odavno o jadu zabavili, a ne znaju do kad će sve trajati.
Dakle, kako je moguće da se ušlo u posao, a da prethodno nisu riješeni imovinsko – pravni odnosi (ili da rješenja nisu bila barem izvjesna, pouzdana – spominje se Dalas i neki drugi objekti), odnosno, da Vlada nije u stanju valjano organizirati naše radove ili valjano kordinirati u slučaju kada u određenim javnim radovima učestvuju naša, kantonalna javna preduzeća (spominju se, recimo, problemi sa izmještanjem instalacija, vjerovatno voda i kanalizacija itd.), koja, eto ta (u radove uključena javna preduzeća), kako saznajemo iz medija “rade presporo”.
Poželjno bi bilo stoga da i ovdje dobijemo odgovor “iz prve ruke”, a ne da to polovično saznajemo iz medija, pa također molimo usmeni odgovor ili pojašnjenje ovih dviju situacija na terenu."?

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo je 18.07.2013 godine zvanično uvela izvođača radova HP Investing na ugovorenu dionicu na Južnoj longitudinali od mosta Suade i Olge do raskrsnice sa ulicom Derviša Numića. U periodu od potpisivanja Ugovora Izvođač je mobilizirao vlastita sredstva do isplate avansne fakture, ista nije mogla biti isplaćena jer nisu bili potpisani potrebni ugovori od strane Federacije BiH. Nakon što je 01.11.2013 godine uplaćen avans došlo je do intenziviranja radova na nabavci materijala potrebnih izmještanja instalacija vode, odvodnje, kontaktne...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja