Nedžad Fazlija postavio je ponovo zastupničko pitanje koja se odnosi na obezbjeđenje lijekova stanovništvu Kantona Sarajevo klopidogrel i atorvastatin bez ograničavanja perioda u kojem se lijek koristi odnosno bez participacije.

Fazlija Nedžad
Pitanje

Nedžad Fazlija postavio je ponovo zastupničko pitanje koja se odnosi na obezbjeđenje lijekova stanovništvu Kantona Sarajevo klopidogrel i atorvastatin bez ograničavanja perioda u kojem se lijek koristi odnosno bez participacije.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

O D G O V O R

Lijek Klopidogrel se nalazi na A listi lijekova u čijoj cijeni Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo učestvuje sa 100%. Doziranje za indikaciono područje za korištenja ovog lijeka je za :
„Pacijenti s akutnim koronarnim sindromom: akutni koronarni sindrom bez elevacije ST segmenta (nestabilna angina ili non-Q infarkt miokarda): liječenje s klopidogrelom treba započeti s pojedinačnom udarnom dozom od 300 mg, a zatim nastaviti s dozom od 75 mg, jedanput na dan (uz
acetilsalicilnu kiselinu u dozi od 75 mg do 325 mg na dan). Budući da su više doze acetilsalicilne kiseline bile povezane s povećanim
rizikom od krvarenja, preporučuje se da doza acetilsalicilne kiseline ne bude veća od 100 mg.
Optimalno trajanje liječenja nije još formalno utvrđeno.
Rezultati kliničkih ispitivanja podupiru trajanje liječenja do 12 mjeseci, a najveća dobrobit uočena je u trećem mjesecu liječenja (vidjeti dio 5.1.)“
Doziranje odnosno ograničenje u dužini trajanja terapije za ovo indikaciono područje je i susjednoj Republici Hrvatskoj određeno kao :“ RB01 Za liječenje bolesnika poslije ugradnje premosnice ili stenta, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.“
Napominjemo da se indikaciono područje i doziranje za određeni lijek utvrđuje Rješenjem o registraciji lijeka od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Klinička ispitivanja koja se provode u postupku odobravanja nove generičke molekule su obavezna i na osnovu rezulatata se u procesu registracije izdaje Rješenje o registraciji a praćenjem nus pojava se vrše izmjene kako za indikaciono područje tako i za režim doziranja lijeka, odnosno dužinu trajanja terapije. Za promjenu ovakve odredbe bi bilo potrebno dokazati kliničkim ispitivanjem da se mijenjaju rezultati dosadašnjih kliničkih studija.

Lijek C10AA05 Atorvastatin se nalazi na B Listi Kantona Sarajevo sa 25% učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u cijeni lijeka. U istoj ACT grupi se nalazi lijek C10AA01 Simvastatin sa 100% učešćem dok se lijek C10AA07 Rosuvastatin također nalazi na B listi lijekova sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u iznosu od 25% cijene lijeka. S obzirom da su aktivnosti na usklađivanju Liste Kantona Sarajevo sa Federalnom esencijalnom listom u toku, a imajući u vidu ukupna raspoloživa sredstva za lijekove i njihovu ograničenost, razmotrit će se mogućnost povećanja učešća Zavoda u cijeni lijeka.