Služba za skupštinske poslove-akti

UREDBA ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:40/20)

Na osnovu člana 5. Uredbe o izmjenama Uredbe o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/20) i člana 4. stav 1. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/06 - Prečišćeni tekst), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo utvrdio je Prečišćeni tekst Uredbe o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo, kako slijedi

UREDBA
O OSNIVANJU SLUŽBE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO (PREČIŠĆENI TEKST)

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Služba za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), utvrđuje djelokrug Službe, način rukovođenja Službom, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje Službe.

Član 2.

Služba obavlja normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne, administrativno- tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština), radnih tijela Skupštine, poslanika, poslanika na profesionalnom radu, klubova poslanika i klubova naroda u Skupštini i sekretara Skupštine, a posebno poslove koji se odnose na:
- pripremanje i izradu programa rada Skupštine i programa rada radnih tijela Skupštine i praćenje njihovog izvršavanja;
- pripremanje i izradu teksta Poslovnika Skupštine;
- pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Skupštine, i to regulatorno-radnih, tematskih, godišnjih i stalnih, privremenih i povremenih sjednica i sjednica radnih tijela Skupštine, klubova naroda i Kolegija Skupštine;
- pripremanje i izrada tekstova nacrta i prijedloga akata, izvještaja, mišljenja i zapisnika, kao i drugih analitičkih, informacionih i dokumentacionih materijala, na zahtjev ili za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, poslanika i poslanika na profesionalnom radu, klubova naroda i Kolegija Skupštine;
- obavljanje poslova u vezi sa proceduralnim pitanjima koja proizilaze iz Ustava i Poslovnika Skupštine, a koja se odnose na mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa;
- stručne, administrativne i druge poslove u proceduri izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
- jezičko uređivanje tekstova zakona, drugih propisa i općih akata koje razmatra Skupština;
- dostavljanje materijala za sjednice Skupštine, radnih tijela Skupštine, Kolegija Skupštine i klubova naroda;
- pripremanje za objavljivanje zakona, drugih propisa i općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo";
- praćenje i izvršavanje zadataka i poslova koji za Službu proizilaze iz zaključaka Skupštine i radnih tijela Skupštine;
- druge stručno-tehničke, administrativne i opće poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine, sekretara Skupštine, poslanika i poslanika na profesionalnom radu.

Član 3.

Služba se organizuje u skladu s potrebama i zadacima koji proizilaze iz Poslovnika Skupštine i ove uredbe.
Poslovi i zadaci Službe obavljaju se u okviru osnovnih organizacionih jedinica, i to:
- Ured sekretara Skupštine i
- Odjeljenja administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova.

Član 4.

Služba obavještava javnost o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Skupštini, o donesenim zakonima, odlukama i drugim aktima iz nadležnosti Skupštine i njenih radnih tijela.

Član 5.

Služba, u okviru programa rada Skupštine, izvršava poslove i zadatke koje joj odredi Skupština i sekretar Skupštine.

Član 6.

U izvršavanju stručnih i drugih poslova iz člana 2. ove uredbe, Služba sarađuje sa odgovarajućim službama Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlade Kantona Sarajevo, ministarstvima Kantona Sarajevo i drugim organima kantonalne uprave, kao i stručnim i naučnim organizacijama u Kantonu, Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini.

Član 7.

Sekretar Skupštine obavlja funkciju rukovodioca Službe u skladu sa zakonom i Poslovnikom Skupštine.
Sekretara Skupštine postavlja Vlada Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16 i 45/19) (u daljem tekstu: Zakon) i drugim propisima koji uređuju ovu oblast.
Sekretar Skupštine ima status rukovodioca stručne službe koju obrazuje Vlada, a u smislu člana 10. stav (1) tačka a) Zakona.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti sekretara Skupštine, u poslovima rukovođenja Službom zamjenjuje ga državni službenik kojeg on ovlasti.
Sekretar Skupštine za svoj rad i rad Službe odgovara Vladi Kantona Sarajevo.

Član 8.

Služba ima svojstvo pravnog lica.
Sekretar Skupštine je naredbodavac za korišćenje sredstava Skupštine, njenih radnih tijela i sredstava za rad Službe.

Član 9.

Unutrašnja organizacija Službe uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe donosi sekretar Skupštine, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

Član 10.

Služba za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo, osnovana Odlukom o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/96 i 10/02), nastavlja s radom kao Služba, u skladu s odredbama ove uredbe i preuzima službenike i namještenike, arhivu i dokumentaciju dosadašnje Službe.

Član 11.

Sekretar Skupštine nastavlja s radom kao rukovodilac Službe, u skladu s odredbama ove uredbe i dužan je usaglasiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/96 i 10/02).

Član 13.

Prečišćeni tekst Uredbe o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo obuhvata: Uredbu o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/05) i Uredbu o izmjenama Uredbe o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/20), u kojima je naznačen dan njihovog stupanja na snagu.

Član 14.

Utvrđeni Prečišćeni tekst Uredbe o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", nakon što Vlada Kantona Sarajevo izvrši njegovu verifikaciju.

Prilog: