Tačke dnevnog reda po sjednicama

Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo


2. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo


32.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog Amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo


3. Prijedlog odluke o proglašenju Amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu (hitni postupak);


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (hitni postupak);


6. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;


7. Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Bentbaša''


8. Prijedlog odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o izgradnji poslovnog objekta – vrtića ,,Razigrani dani” i način i uslovi korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo i davanje saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade, za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta – vrtića ,,Razigrani dani” i način i uslovi korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo


10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za obavljanje funkcije sekretara Skupštine Kantona Sarajevo


12. a. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju članova Nezavisnog odbora


12. b. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju


13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Studentski centar Sarajevo u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/00, 21/06 i 45/15);


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici;


15. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju Anexa na Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija broj OPU-IP: 373/2017 od 03.05.2017. godine, koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim je izmjenjena obaveza Ministarstva za boračka pitanja tako da umjesto 907.857,30 KM koliko je bilo predviđeno osnovnim Ugovorom koji je predmet Anexa, obaveza treba iznositi 982.957,20 KM.


16. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici u naselju Donja Vogošća na području Općine Vogošća


17. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice, odnosno preimenovanju ulice na području Općine Stari Grad


18. Prijedlog odluke o davanju naziva dijela šetnice na području Općine Stari Grad


19. Izvještaj o poslovanju KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


20. Prijedlog zaključka o prijedlogu mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo


21. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


ZAPISNICI I STENOGRAMI


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


STAVOVI VLADE


31.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Vladi Kantona Sarajevo da može dati saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da putem javne licitacije izvrši prodaju motornih vozila koja se vode u evidenciji osnovnih sredstava navedenog Ministarstva, odnosno Uprave


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro za zapošljavanje Novi Grad, koji se nalazi u ulici Branislava Nušića broj 170, naselje Dobrinja V, ukupne površine 383,73 m2 za kupoprodajnu cijenu od 547.740,00 KM sa uračunatim PDV-om, po ponudi Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, broj: 02-640-2/2017 od 11.05.2017. godine