Tačke dnevnog reda po sjednicama

14.radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o proglašenju Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju “Colibri” udruženjem od posebnog interesa za Kanton Sarajevo


3. Prijedlog Odluke o proglašenju “Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-1995.” udruženjem od posebnog interesa za Kanton Sarajevo


4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine


5. a. Nacrt Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća);


5. d. Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo


5. Prijedlog zaključka o utvrđivanju nacrta urbanističkih planova: a) Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća); b) Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš; c) Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići; d) Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Trnovo.


5. b. Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš;


5. c. Nacrt Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići sa nacrtom Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Hadžići;


6. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-3436-6/20 od 25.02.2020. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2023. godine


Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


IV nastavak 11. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

8. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2022. godinu


8. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2022. godinu;


8. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Collegium artisticum, Sarajevo za 2022. godinu;


8. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES – Međunarodniteatarski festival – Scena MESS za 2022. godinu


8. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitukulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2022. godinu;


8. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2022. godinu;


8. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2022. godinu;


8. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo za 2022. godinu;


8. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2022. godinu;


8. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”, Sarajevo za 2022. godinu;


8. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


8. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2022. godinu;


8. m. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2022. godinu;


9. e. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


9. b. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;


9. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2022. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2022. godinu) sa prilozima;