Tačke dnevnog reda po sjednicama

Sedma radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak


4. Prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo


5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH 2019.“


6. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na djelatnost obrazovanja odraslih, koje se odnosi na osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih Centra za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


7. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih


8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš";


9. Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2019. godinu"


10. Prijedlog odluke o vršenju ovlaštenja skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo


11. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05-09.05.2019. godine


12. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu) sa prilozima.


13. c. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2019. godinu


13. e. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2019. godinu


13. b. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2019. godinu


13. g. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2019. godinu


13. d. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2019. godinu


13. a. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2019. godinu


13. f. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2019. godinu


14. a. Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu


14. b. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu


15. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2018. godine


16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu


17. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu


18. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2018. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu


19. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2018. godini;


20. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2018. godini


21. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2018. godini


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu, za 2018. godinu


Informacija o istraživanju tržišta rada na podrućju Kantona Sarajevo za 2018. godinu