Materijal u pripremi

Pretraga po nazivu
Broj tačke dnevnog reda Published status
9 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2022. godinu; Objavljeno
11 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2023. godinu Objavljeno
9 Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2023. godinu; Objavljeno
15 Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2023. godinu; Objavljeno
25 Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2023. godinu; Objavljeno
21 Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar-juni 2023. godine Objavljeno
50 Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2023. godinu; Objavljeno
107 Nacrt Strategije razvoja kulture u Kantonu Sarajevo za period 2022. - 2027. godina; Objavljeno
100 Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade Objavljeno
100 Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora - bolnički kompleks bivše Klinike za kožno - venerične bolesti „Dr. Ernest Grin“ za 2024. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ka Objavljeno
111 Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o proglašenju kompleksa Skenderije kao općeg dobra u javnoj upotrebi kojim upravlja preduzeće “Centar Skenderija” d.o.o. Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 16/00); Objavljeno
4 Prijedlog Zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo Objavljeno
22 Studija o Zdravstvenom stanju stanovništva, odrednicama zdravlja i zdravstvenoj zaštiti u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva u Kantonu Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kant Objavljeno