Materijal u pripremi

Pretraga po nazivu
Published status
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćajana području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2023. godine Objavljeno
Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2021. godinu (zbirno). Objavljeno
Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2022. godine Objavljeno
Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2023. godine Objavljeno
Izvještaj Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o realizaciji novčanih podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu, sa prilogom Spisak kandidata koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj u 2022. godini na području Kantona S Objavljeno
Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih dopunskih taksi oznaka; Objavljeno
Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2021. godine Objavljeno
Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu; Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima; Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima; Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2020. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2021. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu; Objavljeno
Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI' 84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o Sarajevo za 2020. godinu; Objavljeno
Izvještaj o poslovanju KJKP “PARK” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. za 2021. godinu; Objavljeno
Izvještaj o poslovanju KJKP “TRŽNICE-PIJACE” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu Objavljeno
Izvještaj o poslovanju KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu; Objavljeno
Izvještaj o poslovanju „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2021. godinu; Objavljeno
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2021. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za z Objavljeno
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2021. godinu Objavljeno
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2021. godinu; Objavljeno
Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2019. godinu, broj: 56-010/20 od 20.03.2020. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01.2019. g Objavljeno
Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2020. godinu, broj: 67-010-1/21 od 07.04.2021. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01.2020. Objavljeno
Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2021. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01.2021. godine - 31.12.2021. godine sa prilozima Objavljeno
Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart – septembar 2022. godine; Objavljeno
Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period juli – septembar 2022. godine Objavljeno
Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2021. godinu; Objavljeno
Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane oso Objavljeno
Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu sa Programom rada za 2022. godinu; Objavljeno
Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Objavljeno
Nacrt Strategije razvoja kulture u Kantonu Sarajevo za period 2022. - 2027. godina; Objavljeno
Nacrt Zakona o robnim rezervama Kantona Sarajevo; Objavljeno
Prijedlog Odluke o davanju naziva cesti koja se proteže od Opservatorija duž bob staze do Vidikovca na Trebeviću, na području Općine Stari Grad Sarajevo - MZ „Širokača“; Objavljeno
Prijedlog odluke o davanju naziva dijelu ulice od raskrsnice sa ulicom Alipašina do raskrsnice sa ulicom Patriotske lige, na području Općine Centar - MZ „Koševo II“; Objavljeno
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o doniranju šest modularnih stambenih jedinica (kontejnera) i 15 profesionalnih isušivača vlage MASTER - Profi DH752, bez na Objavljeno
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe; Objavljeno
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo; Objavljeno
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu; Objavljeno
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2023. godinu; Objavljeno
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2023. godinu.; Objavljeno
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o dopuni Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo; Objavljeno
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji neposrednom pogodbom za zemljište označeno k.č 1592 K.O Sarajevo IV sa firmom „IPSA INSTITUT“ d.o.o. Sarajevo kao kupcem radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu rekonstruk Objavljeno
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora - bolnički kompleks bivše Klinike za kožno - venerične bolesti „Dr. Ernest Grin“, za 2023. i 2024. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Objavljeno
Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice Zvornička, na području Općine Novo Sarajevo Objavljeno
Prijedlog Odluke o usvajanju „Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2022. godinu“; Objavljeno
Prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo Objavljeno
Prijedlog Zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo; Objavljeno