Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2010-2014

Zastupnik

Bajramović Srna Segmedina,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na 28.Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.08.2013.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "za stavljanje van snage Pravilnika o uvijetima za izbor predstavnika etažnih vlasnika" i istu dostavila u pisanoj formi.

Zastupničku inicijativu vam dostavljamo u prilogu, s molbom da pokrenutu inicijativu tretirate u okviru nadležnosti i nakon postupanja po istoj, shodno odredbama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“- Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12 i broj 15/13), u pisanom obliku, obavijestite Skupštinu o učinjenom.

Proslijeđeno:
Ministarstvo stambene politike

Brigić Ivan,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Da Vlada Kantona usvoji Akcioni program borbe protiv kriminala i korupcije."
Obrazloženje je sadržano u Expozeu premijera, gdje je veoma dobro naglasio da je borba protiv korupcije apsolutni prioritet Vlade i da će se u tom cilju Vlada pripremiti i usvojiti Akcioni program borbe protiv korupcije.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Šta radi Odjeljenje za registar imovine Kantona Sarajevo koje je u sastavu Ministarstva prostornog uređenja? Koliko je imovine upisano u registar? Koliko je pokrenuto zahtjeva za uknjižbu imovine Kantona u zemljišne knjige i koliko je registar ažuran i kakva je saradnja sa drugim nadležnim organima i institucijama?"

Odgovor:

"Šta radi Odjeljenje za registar imovine Kantona Sarajevo koje je u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša?"

Odjeljenje za registar imovine (tačan naziv: Odjeljenje za dokumentaciju) u sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, nije nadležno za evidenciju imovine od dana stupanja na snagu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/13).

...

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Čardžić Damir,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Da se u KJP PD Butmir pošalju sve institucije za zaštitu zakonitosti od tužilaštva, policije.... koje bi doprinjele na zaštiti državnog kapitala tj imovine Kantona Sarajevo

Odgovor:

Odgovor na zastupničku incijativu:
Ministarstvo unutrašnjih poslova je Informaciju Skupštine Kantona Sarajevo,

broj: 01-05-18525/13 od 02.09.2013. godine, sa prilogom tj. predmetnom Inicijativom zastupnika Damira Čardžića , u skladu sa članom 230. ZKP-a F BiH dostavilo Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo na nadležno postupanje i donošenje tužilačke odluke.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavilo zahtjev za prikupljanje dodatnih informacija, broj: T 09 0 KTA 0058420 13 od 22.11.2013. godine, po kojem policijski...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Zahtijevam da nam komesar MUP-a KS odgovori, po kojem pravnom osnovu je predložio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a broj: 01-345/13 od 30.5.2013. godine kojim je Inspektorat za protiv požarnu zaštitu sistematizovan u Upravu policije kao unutrašnja organizaciona jedinica u unutrašnjoj organizacionoj jedinici – Sektor kriminalističke policije, te da li smatra da su odredbe pomenutog Pravilnika vezane za rad policije i da li su ti poslovi propisani članom 2. stav (1) tačkama od 1 do 5, Zakona o unutrašnjim poslovima MUP-a KS. Po kojem osnovu je policijski komesar rasporedio inspektore za protiv-požarnu zaštitu kao državne službenike , jer raspolažemo informacijama da je odbor za žalbe FBiH poništio nekoliko rješenja kojim se rješava o pravima i dužnostima državnih službenika, sa obrazloženjem da ih je donijelo neovlašteno lice, što je i predmet Kantonalnog tužilaštva.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Efendić Faruk, na 28. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.08.2013. godine u okviru tačke dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori” postavio je zastupničko pitanje:
„ Da li je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo odgovorio na dopis Konkurencijskog vijeća BiH broj:01-05-26-643-40-I/09 od 22.04.2013. godine u kojem se traži informacija u kojoj je fazi provedba rješenja Konkurencijskog vijeća BiH iz 2005. godine, a koja se prvenstveno odnosi na usvajanje Zakona o prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo i postupak javnog usklađivanja redova vožnje?
Ministar je ranije u svojim izjavama za medije u kojima kao razlog dodjele linija Centrotransu navodi zaključak Konkurencijskog vijeća doveo u zabludu stanovnike Kantona Sarajevo, jer se Konkurencijsko vijeće gore navedenim dopisom ogradilo od takvih izjava, te smatra da je nezakonita dodjela linija Centrotransu ne predstavlja ispunjenje obaveza utvrđenih rješenjem Konkurencijskog vijeća ili je naprosto svoje nezakonite postupke dodjele linija htio pokriti insitucijom Konkurencijskog vijeća?“

Odgovor:

Nesporna je činjenica da je Konkurencijsko vijeća Bosne i Hercegovine dana 22.04.2013. godine ovom Ministarstvu dostavilo akt pod brojem od broj:01-01-26-172/05, a u kojem navodi da uvođenje preduzeća Centrotrans kao privrednog subjekta u javni prijevoz bez prethodnog postupka usklađivanja ne predstavlja ispunjenje obaveza utvrđenih u rješenju Konkurencijskog vijeća. , te upozorili da je ovim rješenjem naloženo otvaranje tržišta pod jedankim uslovima za sve privredne subjekte koji ispunjavaju uslove za obavljanje istog .
U istom dopisu Vijeće je podsjetilo na obavezu...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Obzirom na značaj poslova Inspekcijskog nadzora zaštite od požara koji su vezani za sigurnost građana KS, pokrećem inicijativu prema Kantonalnom tužilaštvu KS da ispita zakonitost donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a KS, broj: 01-345/13 od 30.5.2013. godine na koji je Vlada KS dala saglasnost Odlukom broj: 02-05-17477-20/13 od 13.6.2013, radi poduzimanja odgovarajućih radnji i mjera, zbog postojanja osnovanih sumnji da su kod njegovog donošenja počinjena krivična djela nesavjesnog rada u službi i zloupotrebe položaja, jer su tim Pravilnikom u nadležnost Uprave policije stavljeni poslovi Inspekcijskog nadzora zaštite od požara, što je upotpunosti neosnovano i nedopustivo, jer se nadležnosti organa i dodjeljivanje dodatnih prava mogu propisivati i uređivati samo Zakonom, a ne podzakonskim aktima, u ovom slučaju Pravilnikom.

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Kao zastupnici smo dobili materijal naše sugrađanke gđe. Amile Omersoftić i mi kao predstavnici građana imamo obaezu da to i prenesemo ovoj skupštini i javnosti.
Naime, radi se o Odluci o povećanju cijene vode broj 02-05-19376-5713 od 16. jula 2013. godine koja je neustavna i diskriminirajuća.
Navedenom odlukom uspostavljene su različite cijene vode čime su porodice sa većim brojem članova diskriminirane u odnosu na porodice sa manjim brojem članova.
U ime Kluba SDP-a pokrećem inicijativu da Vlada KS preispita u kojoj mjeri je ova odluka o poskupljenju vode dikriminirajuća, a samim tim i protivustavna.
Stim u vezi, dok se Vlada ne očituje, tražim od Skupštine kantona Sarajevo da donese dva zaključka
1. Da se u skladu sa ustavnim ovlaštenjima odgovorna osoba pokrene postupak pred Ustavnim sudom F BiH za ocjenu usaglašenosti navedene odluke sa Ustavom F BiH.
2. Da se Odluka o poskupljenju vode stavi van snage dok se Ustavni sud ne očituje o predmetnom pitanju.

Odgovor:

Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službene novine Kantona Sarajevo broj 31/04 i 21/05-ispravka) odnosno članom 23. istog je regulisano pitanje cijene komunalne usluge.
Naime članom 23.stav 5. Zakona o komunalnim djelatnostima je propisano da:
„Validnost kalkulacije i konačan prijedlog visine cijene komunalnih usluga utvrđuje neovisno stručno tijelo Vlade Kantona, Grada, odnosno općine, a stvarnu cijenu komunalnih usluga određuje i usvaja Vlada Kantona, gradsko odnosno općinsko vijeće, u skladu sa nadležnostima iz čl. 7., 8. i 9. ovog zakona.

S time u vezi...

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se u Domu zdravlja Novi Grad, a pri Područnoj ambulanti Saraj polje uspostavi ljekarska usluga za pulmološka snimanja.
Pored već postojećih ljekarskih usluga koje pruža ova ambulanta, sa kojima su građani uglavnom zadovoljni, već duže vremena se ukazala potreba i za uslugom pulmološkog snimanja.
Ovoj ambulanti gravitiraju stanovnici Alipašinog polja B i C faze, Vojničkog polja kao i kompletne Dobrinje gdje živi veliki broj stanovnika, a posebno starije životne dobi. Ne treba posebno isticati koliko bi uspostavljanje ove usluge pomoglo građanima ovog dijela našeg grada da brže i jeftinije dodju do potrebne usluge.
Nadam se da će Ministarstvo zdravlja pozitivno odgovoriti na ovu opravdanu inicijativu građana pomeutih naselja.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Problem vodosnabdijevanja u pojedinim naseljima u više sarajevskih općina, ne odražava današnje vrijeme u kojem postoje čitav niz naselja koja uopšte nemaju vode, niti sistemski riješen način vodosnabdijevanja.

Prije više godina, zajedničkim naporima Ministarstva prostornog uređenja i nekoliko sarajevskih općina, bilo je planirano da se izgradi cjevovodni sistem sa pratećim podstanicama na relaciji Orahov Brijeg – Bare – Šip sve do Nahroveskih brda čime bi ova naselja dobila vodu. Ovaj projekat obuhvata Općine Novo Sarajevo, Vogošća i Centar.

Tražim od nadležnog Ministarstva prostornog uređenja da nam ponudi odgovor u kojoj je fazi realizacija ovoga projekta, koji se mora realizirati zajedničkim naporima sve tri pomenute općine i resornog ministarstva Vlade Kantona Sarajevo.

Tačnije, šta sve namjerava preduzeti resorno ministarstvo kako bi se što prije započeo ovaj projekat vodosnabdijevanja.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Filipović Selma,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Veliki broj građana Kantona Sarajevo mi se obratio sa molbom da ponovo iniciram održavanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa samo jednom tačkom dnevnog reda: "Sigurnost u Kantonu Sarajevo". Misle da bi održavanje ovakve sjednice bilo prijeko potrebno, kako bi se jasno i odgovorno utvrdio stepen sigurnosti života u Kantonu Sarajevo, a svjedoci smo izuzetnog povećanja nasilja , te dali jasne i konkretne mjere uz finansijsku podršku sa rokovima za saniranje ove situacije. Kanton Sarajevo sigurnim stopama ide u evoluciju nasilja i neaktivan odnos prema ovoj problematici bi nas mogao skupo stajati."

Proslijeđeno:
Kolegij Skupštine
Puni tekst pitanja:

"Molim ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mi odgovori koje i kakve mjere je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo u spriječavanju nabavljanja, nošenja i upotrebe automatskog oružja na prostoru Kantona Sarajevo, a svjedoci smo velike i česte upotrebe ove vrste naoružanja među mladima u Kantonu Sarajevo."

Odgovor:

Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo utvrđeni su uslovi za nabavljanje držanje i nošenje oružja i municije prema kojem lica moraju da ispunjavaju određene opšte i posebne uslove da bi dobili odobrenje za nabavljanje vatrenog oružja za koje se može izdati odobrenje (npr. pištolji, revolveri, lovačko oružje). Svako nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja protivno propisanim procedurama i odredbama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo predstavlja krivično djelo propisano članom 52. navedenog Zakona. Cijenimo...

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Jurić Mira,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

U ime grupe građana želim da mi odgovorite na pitanje zašto na prostoru Kantona Sarajevo nema dežurne veterinarske stanice koja bi pružala usluge u hitnim slučajevima ljubamaca naših građana. Naime ni Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu nema dežurnu stanicu u kojoj bi se pružale usluge za hitne medicinske usluge ljubimaca tokom vikenda i u noćnim satima. Žalosno je da su psi lutalice zbrinuti i da imaju konstantnu skrb dok kućni ljubimci naših građana nemaju mogućnost za medicinsku pomoć u hitnim slučajevima u navedenim terminima.

Odgovor:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je zastupničko pitanje proslijedilo KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo od koje je dobilo sljedeći odgovor:
"KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) veterinarsku djelatnost obavlja permanentno.
Rad veterinarskih ambulanti u KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo (Stup; punkt Trnovo; Ilijaš; punkt Srednje; Vogošća; Slatina i Hadžići) je organizovan u smjenama, a nakon toga ustanovljena je stalna pripravnost, koja podrazumjeva dostupnost veterinarskih...

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Da li je nagomilani dug za električnu energiju GRAS-a nastao u periodu od zadnjih godinu dana, u mandatu ove Vlade i menadžmenta? Da li je bilo dugovanja u mandatu prošle Vlade?"

Odgovor:

Dug za električnu energiju KJKP GRAS-a je u novembru 2012. godine iznosio 2.315.117,03 KM dok je na dan 31.08.2013 iznosio 2.975.762,42 KM. Dug za električnu energiju nije nastao samo u mandatu ove Vlade već KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ima dug za struju već duži period vremena.
U prilogu odgovora dostavljamo vam „Pregled duga za struju po mjesecima za period 31.07.2012.-12.09.2013. godine“ koji nam je dostavilo KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Da li je u nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo donošenje Zakona o porijeklu imovine koji bi se, naravno, primjenjivao na teritoriji Kantona Sarajevo? Ukoliko jeste, tražim od Ministarstva da što prije moguće krene u proceduru izrade zakona.“

Odgovor:

Ustav Kantona Sarajevo ne sadrži prepreku za donošenje Zakona o porijeklu imovine, s obzirom da se radi o zakonu koji nije ni u isključivoj nadležnosti Federacije BiH ni u podijeljenoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.
Zakon o porijeklu imovine ne bi mogao biti donesen samo u svrhu utvrđivanja porijekla imovine građana, već u odnosu na imovinu koje je nezakonito stečena, što se dokazuje u sudskom postupku.
S tim u vezi, ukazujemo na do sada vođene aktivnosti na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, s obzirom da je jedna od obaveza Bosne...

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

"Da li je Zakon o taxi prevozu dobio saglasnost Konkurencijskog vijeća i da li će ići u proceduru?"

Odgovor:

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Konkurencijsko vijeće je dalo pozitivno Mišljenje broj 01-26-7-08-17-I/12 od 01.08.2013. godine kojim je utvrđeno da je nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo usaglašen sa Zakonom o kunkurenciji.
Vlada Kantona Sarajevo donjela je Zaključak broj 02-05-23029-I/13 od 10.09.2013. godine kojim se utvrđuje Nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo i kojim se predlaže Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa članom 141. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 41/12 – Drugi novi...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

"Da zajedno sa Opštinom Centar pristupi hitno rekonstrukciji i sanaciji ulice Panjina Kula i vodovodne mreže, te kanalizacione mreže u istoj. Panjina Kula je jedna od najdužih ulica u Opštini Centar, na listi je prioriteta u Opštini ali je dio nadležnosti Kantona Sarajevo, te se moramo uključiti u rješavanje problema. Često se voda i fekalije izlijevaju u kuće stanara ove ulice."

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Mehmedić Besim,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, da za narednu sjednicu Skupštine, pripremi informaciju o modalitetima implementacije Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (projekat vezan za vodovod i otpadne vode u Sarajevu) kao i ispunjenje rokova navedenih u istoj, te način implementacije korekcije tarifnog pravilnika u KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo“.

Odgovor:

Na prijedlog resornih ministarstava, Vlada Kantona Sarajevo (novembar 2008.g.) dala je saglasnost na nekoliko infrastrukturnih projekata od posebnog značaja za Kanton. Realizacija tih projekata nije bila moguća finansiranjem samo budžetskim sredstvima, nego su za realizaciju istih potrebna bila i značajna kreditna sredstva. Nakon usvojenih zakonskih regulativa stvorene su predpostavke za finansiranje kapitalnih investicija putem kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo i Vlada KS je zadužila Ministarstvo finansija da iznađe najpovoljnije modalitete za implementaciju istih.
U prilogu je...

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Pindžo Mirsad,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Zašto Vlada Kantona Sarajevo do danas nije dostavila Skupštini Kantona Sarajevo izvještaje o poslovanju javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo iako je to obaveza utvrđena Zakonom o javnim preduzećima, a Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo predviđeno da sisti razmatraju u februaru i maru tekuće godine?“

Odgovor:

U skladu sa svojim programskim aktivnostima za tekuću godinu Zavod za planiranje je izradio i dostavio Ministarstvu saobraćaja, kao resornom Informaciju o poslovanju KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu.
Ministarstvu je isti Informaciju dostavilo Vladi Kantona koja je na svojoj 28. sjednici održanoj 24.07.2013. godine razmatralo pomenutu Informaciju te donijela zaključak broj:02-05-20122-3/13 a, kojim je ista primljena na znanje i dostavljena Skupštini Kantona u dalju proceduru.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je blagovremeno...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Da li su ministarstva Kantona u skladu sa članom 7. Zakona o koncesijama, izradila srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesija i da li je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila listu projekata koji se u 2012. godini planiraju realizirati putem davanja koncesija?
Ako nije zašto, a ako jeste, tražim da se zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo, dostave pomenuti planovi sa naznakom na čiji prijedlog su ti projekti uvršteni u navedene planove (općina, ministarstvo, privredno društvo).
Da li su privredna društva koji su nosioci prava korištenja općeg ili drugog dobra (uključujući i javna preduzeća iz člana 36. Zakona o koncesijama), podnijela zahtjev za potpisivanje ugovora o koncesiji bez provođenja postupka propisanog ovim zakonom i da li je Vlada Kantona riješila postupak po tim zahtjevima?

Odgovor:

Članom 7. stav (1) Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/11), propisano je da su sva ministarstva dužna izraditi srednjoročni i godišnji plan dodjele koncesije na način utvrđen ovim Zakonom, a stavom (2) da su općine u Kantonu Sarajevo obavezne predložiti projekte pogodne za dodjelu koncesije, koje resorno ministarstvo ukoliko ocijeni opravdanim može uključiti u planove iz stava (1) ovog člana.
Ministarstvo privrede je u skladu sa članom 6. stav (1) Zakona nadležno za dodjelu koncesije u određenom segmentu privrednih oblasti. S obzirom na činjenicu da...

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Zeković Enes,

Saziv: 2010-2014
28.08.2013

28. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Kako je panirana rekonstrukcija tramvajske pruge i da li će kao prošle godine imati prioritet za dobijanje tendera Slovačka firma nad domaćom firmom?„

Odgovor:

U narednom periodu nije planirana rekonstrukcija tramvajske pruge. Neupućena je i sugestivno formirana konstatacija da je pored naših domaćih firmi prioritet pri dodjeli tendera imala strana firma te ovom prilikom želimo upoznati poslanika sa realnim činjeničnim stanjem. Naime, zakonom je precizno, jasno i nedvosmisleno određen kriterij za ocjenjivanje i dodjelu tendera na način da se isti dodjeljuje privrednom društvu koji ispunjava zakonom i tenderom propisane uslove neophodne za efikasno i kvalitetno pružanje zahtjevanih usluga. U slučaju kada domaće firme ne ispunjavaju elementarne...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Ademović Kenan,

Saziv: 2010-2014
05.06.2013

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

1. “ Molim sva ministarstva Kantona Sarajevo da dostave spisak svih uposlenika po Ugovoru o djelu od 2010-2013. godine.
2.“ Molim sve ministe da mi dostave za svaku godinu koliko je ministarstvo isplatilo novca po navedenim Ugovorima o djelu“.

Proslijeđeno:
Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
05.06.2013

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu kojom zatijevam foriranje nezavisne i ekspertne skupštinske komisije, koja će  u saradnji sa nadležnim organima (SIPA, OSA, Ministarstvo sigurnosti) provjeriti sve sumnjive postupe pojedinih rukovodilaca uprave policije u vezi sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, te taj Izvještaj dostaviti Skupštini KS na razmatranje i dalje postupanje. Sa posebnom pažnjom potrebno je razmotriti sve postupke koji se provode u okviru realizacije prijema po konkursu za pozicije mlađi inspektor i policajac u MUP-u KS, te do okončanja ove provjere obustaviti sve dalje aktivnosti u vezi prijema po ovom konkursu.

OBRAZLOŽENJE
    Nakon nezakonitog prijema namještenika u Upravu policije, u ljeto 2012. godine, čime su grubo prekršene odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH 54/05 i 12/09) i zbog čega se još uvijek vrši istraga unutar nadležne komisije Parlamenta BiH, a znog čega su pojedini policijski rukovodioci i prijavljeni Tužilaštvu BiH, ponovo se unutar MUP-a KS dešavaju aktivnosti koje su na liniji sumnje u protivzakonito postupanje, kada je u pitanju oblast zaštite tajnih podataka.
    Naime, ministar MUP-a KS je, na prijedlog nenadležne organizacione jedinice 8.5.2013. potpisao Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o listi radnih mjesta, odnosno dužnosti za lica koja su predmet sigurnosne provjere u MUP-u KS, broj i-01-34/13.
    Ovom Odlukom prestaje obaveza sigurnosnih provjera, koje su propisane u Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH (Čl. 30 i 31), za oko 1.000 radnih mjesta policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS. Ovim postupkom će u posjed tajnih podataka o građanima i manipulaciju sa podacima građana vršiti osobe koje nemaju potvrdu nadležnog sigurnosnog organa (SIPA, OSA, Ministarstvo sigurnosti BiH) da mogu raspolagati ili obrađivati takve podatke. Na ovaj način, očigledno se želi izbjeći sljedeće:
•    Završetak sigurnosne provjere koju trenutno vrše SIPA i OSA, za oko 500 policijskih službenika, čime će se abolirati svi policijski službenici kojima bi, zbog različitih razloga mogla biti uskraćena sigurnosna dozvola (poznati su nam brojni slučajevi da se zbog, recimo falsificiranih diploma pojedinih policijskih službenika, takve zabrane izriču). Svi će oni i dalje moći raspolagati tajnim podacima građana, iako su bili počinioci ozbiljnih nezakonitih postupaka.
•    Izbjeći sigurnosna provjera za kandidate koji se, prema aktuelnom konkursu trebaju primiti na pozicije sa činom mlađi inspektor i policajac, čime bi bilo omogućeno zaposlenje u status policijskih službenika osobama koje imaju ozbiljne sigurnosne zapreke zbog protivpravnog i nezakonitog ponašanja u svojoj prošlosti.
•    Neopravdano skratiti procedura prijema kandidata za prijem u čin mlađi inspektor i policajac, iako je u konkursu za ove pozicije bila propisana obaveza završetka svih zakonom propisanih sigurnosnih provjera prije konačnog odabira i slanja na školovanje u Policijsku akademiju u MUP FBiH.
    Odlukom su ukinuta radna mjesta policajaca i inspektora preko koji se najvećim dijelom obavlja sav operativni policijski rad u vezi sa predmetima povjerljive prirode, s oznakom tajnosti, što podrazumijeva da bi ovaj posao mogli obavljati samo rukovodioci, bez da u ove aktivnosti uključuju policijske službenike kojima je u opisu posla operativno policijsko djelovanje, čime bi nastupilo potpuno blokiranje rada MUP-a KS, kada su u pitanju predmeti s oznakom tajnosti.

 

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Jurić Mira,

Saziv: 2010-2014
05.06.2013

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Da li će se u toku ove godine raditi rekonstrukcija kompletne ulice Adema Buće"?

Odgovor:

Ministarstvo saobraćaja Direkcija za puteve Kantona Sarajevo u ovoj godini planira realizovati dio projekta rekonstrukcije lokalnog Kantonalnog puta u ulici Adema Buć i to:

I faza dionica od ulice Bužimska km 2+000,00 do 3+128,46 ( prema deponiji gdje su završeni radovi na rekonsrukciji kanalizacione mreže)

II faza dionica od "Zraka" km 0+600,00 – prateći realizaciju rekonstrukcije vodovodnih instalacija tj. dionica na kojoj bude završena rekonstrukcija vodovodnih instalacija.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama završena je procedura izbora izvođača radova na...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
05.06.2013

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković, na 27. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.06.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:
„Iz medija saznajemo da dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu osporava pravo na besplatno školovanje djeci šehida i dobitnika najvećih ratnih priznanja. Kako je riječ o zakonom uređenoj oblasti i pravima ove populacije, molim Ministarstvo za hitnu i potpunu informaciju, te promptno djelovanje. “

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade