Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2010-2014

Zastupnik

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
09.04.2014

34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Imamo saznanja da je nakon postavljanja novog menadžmenta JU Dom zdravlja KS bilo novih zapošljavanja stoga tražim od Vlade Kantona Sarajevo i nadležnog ministarstva da mi dostave detaljnu informaciju o broju i strukturi zaposlenih, kao i saglasnosti Vlade na zapošljavanje u JU Dom zdravlja KS od imenovanja novog menadžmenta

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje v.d. premijeru i resornom ministru kada ćete razriješiti Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja, s obzirom da nije usvojen izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZZO za 2013. godinu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 172., 173., Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, pokrećem inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama i dopunama zakona o objavljivanju propisa i drugih opštih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ i to članova 5. i 6. izmjena Zakona.

Obrazloženje

Izmjenama Zakona, koje su donesene na 3. Skupštini Kantona Sarajevo održanoj 27.04.2011. godine, propisano je da se poseban interes Kantona ostvaruje omogućavanjem besplatnog pristupa WEB stranici na kojoj su objavljene „Službene novine Kantona Sarajevo“, jer se na taj način obezbjeđuje transparentnost i omogućava ostvarivanje prava i obaveza utvrđenih propisima Kantona.
Zato što se ova zakonska odredba ne provodi, zbog nejasnoća šta znači pristup i kome WEB stranici bez naknade tražim da se donese autetntično tumačenje članova 5 i 6. Izmjena Zakona.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

Hajdarević Hadžem,

Saziv: 2010-2014
09.04.2014

34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

"Zašto se dozvolilo, šta je razlog i ko je odgovoran što se nije implementirao program sanacije JKP ZOI'84, usvojen od ove Skupštine, decembra prošle godine?
Davno je bilo kada je ova Skupština dala saglasnost na izuzimanje poslovne zgrade ovog javnog preduzeća iz javnog dobra u svrhu stavljanja pod hipoteku radi kreditnog zaduženja.
I ništa se od svega toga nije realizovalo. Danas imamo štrajk uposlenika ovog preduzeća.
Prije četiri mjeseca kada ne donesen Sanacioni program obaveze prema uposlenicima su bile 4 neisplaćene plaće. Danas je to duplo, dakle 8, plus neisplaćeni doprinosi i druge obaveze.
Pitam resornog ministra:
- ima li upravljačka struktura preduzeća (uprava i menadžment snage sa zajedno sa resornim ministarstvom provede Sanacioni program i njime predviđene mjere u saniranju stanja ovog preduzeća)

Odgovor:

Odgovor:
Skupština Kantona Sarajevo je 23.12.2013. godine donijela Odluku o prihvatanju Programa sanacije KJP "ZOI'94" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo. Odmah po usvajanju Programa sanacije krenulo se u njegovu realizaciju. Kao prvi korak, poduzete su aktivnosti na izradi Programa zbrinjavanja viška uposlenika od strane uprave preduzeća. Isti je dostavljen Ministarstvu privrede u februaru 2014. godine, ali bez mišljenja Sindikata što je isti bio dužan dostaviti u skladu sa članom 98. Zakona o radu, pa je, po nalogu ovog Ministarstva, dostavljen upotpunjen Program...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Haverić Tarik,

Saziv: 2010-2014
09.04.2014

34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

1. Koje je zakonsko uporište za saglasnost koju je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, zbog smanjenja isporuke prirodnog gasa, nedavno dali KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za izmjenu dnevnog vremena zagrijavanja, budući da ni Ministarstvo ni Vlada KS nisu strane u ugovoru o korištenju toplotne energije sklopljenom između preduzeća KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo kao davaoca usluge i korisnika usluge ?
2. Da li će Vlada KS i preduzeće KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo objaviti podatak koliko su uštedjeli energije u izuzetno klimatskim povoljnom periodu od 15.oktobra 2013 do 24. marta 2014, i smanjiti račune redovnim platišama ukoliko te uštede budu značajne?

Odgovor:

- odgovor -

Kanton Sarajeva u skladu sa svojim nadležnostima obavezan je da osigura trajno i kvalitetno obavljanje ove komunalne djelatnost, osigura održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, poduzimajući mjere za očuvanje i zaštitu okoliša, te osigurava javnost i transparentnost rada.

Značaj kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Toplane – Sarajevo" u Kantonu Sarajevo, je da obavlja komunalnu djelatnost koja je od javnog interesa i obavlja se kao javna služba, što podrazumijeva pružanje komunalne usluge od interesa za fizička i pravna lica...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Molim predstavnike Ministarstva obrazovanja da otkriju imena osoba i struktura izvan Ministarstva koje vrše pritisak da se iz udžbenika za predmet Zdravi životni stilovi, koji se kao alternativa predaje u petom, šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole, izbaci poglavlje „Očuvanje reproduktivnog zdravlja i rodna pitanja“ i da se udžbenik ponovo štampa bez ikakvog spominjanja seksualnosti“.

Odgovor:

Kao što Vam je poznato, od školske 2013/2014. godine je u osnovnim školama Kantona Sarajevo, u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, za učenike od 5. do 9. razreda, uvedena mogućnost pohađanja još jednog predmeta alternativnog vjeronauci, a to je predmet Zdravi životni stilovi.
U 39 osnovnih škola se realizira nastava iz predmeta Zdravi životni stilovi, a 392 učenika
pohađa nastavu iz ovog predmeta.
Ministarstvo je izradilo Nastavni plan i program za predmet, Priručnik za nastavnike, te Vodič za učenike.
Prema informacijama...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Vajzović Hanka,

Saziv: 2010-2014
09.04.2014

34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi se iz Pokopa odgovori pismeno, s posebnim osvrtom na pitanja:
a.) Zašto je nužno da temelje za nišane izljeva isključivo Pokop (a ne majstor koji postavlja nadgrobne spomenike) i je li 750 KM realna cijena za navedeni rad (pitanje je, koliko taj posao objektivno košta),
b.) Na temelju čega i u ime koga je određena taksa 200 KM ( ko je i s kakvim obrazloženjem donio takvu odluku) te,
c.) Koliko Pokop planira zaraditi po ovome osnovu.

Odgovor:

U Odluci o uređivanju i održavanju gradskih grobalja („Službene novine Grada Sarajeva“ br. 77/84, 14/85, 24/88 i 13/90) u članu 19.stav 3. jasno je precizirano da „poslove izrade betonske pdloge za nadgrobni spomenik do nivoa površine zemlje, može da vrši samo Pokop uz odgovarajuću naknadu“.
Naknadu za izradu armirno-betonskih temelja je utvrdio Nadzorni odbor preduzeća svojom Odlukom broj 141/06 od 25.01.2006.godine u iznosu od 645,60 KM plus PDV i ista uključuje slijedeće radove:
- Ručni otkup zemlje,
- Utovar na auto sa odvozom na gradsku deponiju,
- Postavljanje...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Backović Zaim,

Saziv: 2010-2014
17.03.2014

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Tražim imena svih direktora izvršnih direktora ovlaštenih lica svih JP,JKP,JU, direkcija i svih firmi fondova i ustanova koja su u ingerenciji ministarstva, koje su struke i kopije njihovih diploma kojima su dokazivali stručnost, kao i kopije njihovih biografija, kao i pomočnika ministara, sekretara i rukovodioca sektora. Spisak svih redovno uposlenih na Univerzitetu u Sarajevu po fakultetima sa pozicijama na kojoj su i za udate sjevojačko prezime.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Puni tekst pitanja:

"Da li resorna ministarstva rade i imaju li godišnji plan upisa mladih u srednje škole i fakultete koji su finansirani iz budžeta shodno planu potreba za realnom radnom snagom i shodno projektovano potrebnim strukturama u privredi i nadgradnji?"

Odgovor:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije nadležno za izradu godišnjeg plana upisa mladih u srednje škole i fakultete.

Odgovor Ministarstva obrazovanja nauke i mladih
ODGOVOR

Članom 78., stav 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/10 je navedeno, citiramo:
„Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednje škole kao javne ustanove sadrži:
a) broj kandidata po školama i zanimanjima i
b) kriterije za upis učenika u prvi razred koji obavezno reguliraju žalbeni postupak.
Elemente...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

S obzirom na natalitetnu stopu, motralitetnu stopu i prirodni eksterni priliv stanovništva, da li ministarstva rade na izradi strategije izgradnje obdaništa, osnovnih škola i srednjih škola na području Kantonu Sarajevo“.

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavlja analizu o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti Skupštini Kantona Sarajevo za svaku godinu, koja pored ostalog sadrži i vitalne pokazatelje ( natalitet, mortalitet, prirodni priraštaj i vitalni index).

Kada je u pitanju izrada strategije izgradnje obdaništa, osnovnih škola i srednjih škola na području Kantona Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ne može biti nosilac aktivnosti

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Čomor Eldar,

Saziv: 2010-2014
17.03.2014

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Koliko novca se prihoduje putem obezbjeđivanja sportskih manifestacija i sportskih događaja u Kantonu Sarajevo od strane MUP-a?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
17.03.2014

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

„Pokrećem Inicijativu da se u skladu sa nadležnostima i ingerencijama Vlade KS i resornog ministarstva obrazovanja KS, postupi i da ovlaštenje Pravobranilaštvu KS, da se urgentno izuzmu pečati od neovlaštenog lica (privremenom mjerom) i Na taj način deblokira i omogući normalno funkcionisanje JU Osnovne muzičke škole na Ilidži, u skladu sa zakonskim propisima.“

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, od razrješenja direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža od strane Vlade Kantona Sarajevo 2011. godine, aktivno poduzima sve radnje iz svoje nadležnosti, sa namjerom razrješavanja predmetne situacije. Navedene radnje podrazumijevaju i upućivanje Vladi Kantona Sarajevo svih zakonitih prijedloga za rješavanje situacije u toj školi.
Vlada Kantona Sarajevo je redovno informisana o događajima i procedurama koje se vode.
Zaključkom Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-5254-2/14, od 18.03.2014. godine traženo je od Vlade Kantona...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
17.03.2014

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

„Da li je Vlada Kantona Sarajevo, a na osnovu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo od 24.02.2014. godine, razriješila sve imenovane zvaničnike u upravljačkim strukturama Javnih ustanova i da li su svi zastupnici i izabrani zvaničnici koji se nalaze u upravljačkim strukturama Javnih ustanova podnijeli ostavke?“

Odgovor:

ODGOVOR

Vlada Kantona Sarajevo nije razriješila imenovane zvaničnike u upravljačkim strukturama u javnim ustanovama-osnovnim i srednjim školama, uz napomenu da je u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, izabran u upravljačke strukture jedan takav predstavnik.
Napominjemo da je u vrijeme donošenja Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo istekao četverogodišnji mandat svim članovima školskih odbora osnovnih i srednjih škola, te da je Vlada Kantona Sarajevo imenovala vršioce dužnosti predsjednika i članova školskih odbora do okončanja konkursne procedure, a...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Hajdarević Hadžem,

Saziv: 2010-2014
17.03.2014

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Na osnovu akta Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-09-38-02431/14-09/20 od 19.2.2014. godine, u kojem je rečeno: „nesporno je utvrđeno da u momentu izbora u nastavno zvanje redovni profesor dr. Muharem Avdispahić nije imao ili nije navedeno u Izvještaju komisije objavljene knjige kao preduvjet predviđen članom 66. Zakona o univerzitetu („Sl. Novine SR BiH“ broj: 39/90), pokrećemo inicijativu za smjenu Muharema Avdispahića sa pozicije rektora Univerziteta u Sarajevu“.

Odgovor:

Uvažavajući činjenicu da se u obrazloženju podnesene inicijative i aktu Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-09-38-02431/14-09/20 od 19.2.2014. godine koji nije potpisan, a koji je dostavljen uz podnesenu inicijativu, navodi da je izbor prof. dr. Muharema Avdispahića u zvanje redovnog profesora izvršen 1993. godine, proizilazi da je odluka o izboru stekla svojstvo pravosnažnosti. Shodno odredbi člana 13. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj: 2/98 i 48/99) odluka koja je stekla svojstvo pravosnažnosti, a kojom su...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Haverić Tarik,

Saziv: 2010-2014
17.03.2014

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Budući da je Općina Stari Grad već pustila u funkciju Općinski operativni centar civilne zaštite i izvršila nabavku opreme, a da je u toku provođenje nabavke u Općini Novo Sarajevo, bez ikakvih garancija da će oprema biti kompatibilna - podnosim inicijativu da Kantonalni operativni centar CZ, prema Zakonu o nadležnostima Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 39/08) preuzme koordinaciju barem u četiri gradske općine, kako ne bismo imali četiri različita tehnološko – organizaciona sistema, već jedan jedinstveni gradski i ako je moguće kantonalni.

Kvalitetno pripremljen elaborat od nezavisne ali akreditovane institucije znatno bi umanjilo troškove općina , a Kanton i Grad Sarajevo bi dobili sistem obavještavanja, javljanja i uzbunjivanja kojim bi se zadovoljili EU standardi.”

Odgovor:

ODGOVOR:
Prema informacijama sa kojima raspolaže ovo ministarstvo, a koje su dobijene od strane Kantonalne uprave civilne zaštite, Federalna uprava civilne zaštite je izradila projekat “Tehničko-tehnološko i organizacijsko rješenje sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku Federalnog operativnog centra civilne zaštite (FOC CZ), kao i projektni zadataka “Sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku operativnih centara civilne zaštite u kantonalnim upravama civilne zaštite kojim se na jedinstvenim osnovama rješava pitanje opremanja svih operativnih centara civilne zaštite...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Hodžić Sabahudin,

Saziv: 2010-2014
17.03.2014

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Hodžić je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zatražio informaciju o komisijama koje su bile imenovane u Ministarstvu za boračka pitanja u 2013. godini sa sastavom istih i novčanim iznosima isplaćenim za te aktivnosti.

Odgovor:

IZVINJENJE
Izvinjavamo se građanima Kantona Sarajevo na tehničkoj grešci koja je nastala prilikom objavljivanja odgovora Ministarstva za boračka pitanja, upučenog poslaniku /zastupniku Hodžić Sabahudinu.
Naime odgovor koji smo dobili od pomenutog Ministarstva bio je obrađen u MS Wordu kojeg ne podržava ova stranica pa je došlo do određenih problema u prezentaciji samog odgovora.Kompletan odgovor od strane MInistarstva za boračka pitanja je prebačen u PDF i nalazi se u attachmentu ovoga odgovora.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja

Radeljaš Esed,

Saziv: 2010-2014
17.03.2014

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Skupštini Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nagrađivanja policajca MUP-a Kantona Sarajevo koji je 02.03.2014.godine žrtvovao svoj život spašavajući građane i uposlenike DP Marketa u Alipašinoj ulici od pljačke koja se dogodila tog dana, i sve dok nije bio na službenoj dužnosti. Takođe predlažem da Vlada Kantona Sarajevo i Ministar MUP-a KS u skladu sa Zakonom i svojim ovlaštenjima nagrade pomenutog službenika MUP-a KS kako bi mu se odalo priznanje za ovaj hrabar čin. Tražim da se zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo izjasne o mojoj inicijativi i istu upute Vladi Kantona Sarajevo. U prilogu se dostavlja detaljan opis događaja kako bi zastupnici imali uvid u opravdanost moje inicijative.

Odgovor:

U sklopu obilježavanja Dana policije Kantona Sarajevo (06.04.2014.godine) upriličena je dodjela pohvala, nagrada i priznanja uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Pravilnikom o dodjeli pohvala, zahvalnica, nagrada i drugih priznanja organizacionim jedinicama i uposlenicima MUP-a KS broj: 01-636-2/06 od 08.12.2006.godine, broj: 01-646/07 od 24.09.2007.godine, broj: 01-1061/12 od 24.08.2012.godine. Pašalić Muhamedu, policijskom službeniku Policijske stanice Novo Sarajevo, Druge policijske uprave...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Solaković Adnan,

Saziv: 2010-2014
17.03.2014

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se nepovoljni ugovor koji Kanton Sarajevo ima GPA Sarajevo o zakupu objekata u Otesu riješi tako da se nađe mogućnost kupovine tih zgrada kako bi ovaj nepovoljan ugovor prešao u ugovor od interesa za Kanton“.

Odgovor:

Vezano za Vašu inicijativu da se nepovoljni ugovor koji je Kanton Sarajevo zaključio sa GPA Sarajevo o zakupu objekata u Otesu riješi na način da se nađe mogućnost kupovine tih zgrada, obavještavamo Vas da je ovo Ministarstvo 09.04.2014. godine prema GPA - Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo uputilo akt broj: 01-05-2307/14, kojim je od istog traženo izjašnjenje o mogućnosti realizacije prijedloga iznijetog u predmetnoj incijativi, sa visinom potrebnih sredstava za tu namjenu. Ministarstvo do danas nije dobilo traženo izjašnjenje od GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

„Tražim da mi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo stambenih poslova dostavi spisak ili podatak kolika su dugovanja zakupaca u zgradama u Otesu kao i izvještaj o stanju objekata“.

Odgovor:

Prema podacima iz Informacije JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ broj: 35/10-10-530-1064/14 od 01.04.2014. godine, dugovanja korisnika socijalnih stanova prema komunalnim javnim preduzećima u iznosima većim od 1.000,KM (Elektroprivredi, Sarajevogasu, Vodovodu i kanalizaciji i KJKP „Rad“) iznose oko 206.000,00 KM. Najveći dužnici su zakupci koji su stanove u podzakup dobili po prijedlogu Ministarstva za boračka pitanja (23) u iznosu od oko 120.000,00KM i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica (10) u iznosu od 86.000,00KM. Dugovanja ovih korisnika kreću se u...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Zukić Amir,

Saziv: 2010-2014
17.03.2014

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu činjenicu da Udruženje “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ djeluje 11 godina u cilju poboljšanja liječenja djece oboljele od malignih oboljenja, te svoje aktivnosti i projekte realizuje uz pomoć dobrih ljudi i vlastitih akcija, teba podsjetiti da je izostala podrška od strane institucija.
Naša je obaveza da pružimo pomoć i učestvujemo u stvaranju boljih i kvalitetnijih uslova djeci koja se bore sa rastom kancerogenih ćelija. Neophodno je više razumijevanja prema ovoj kategoriji, te iniciram sufinansiranje i pomoć iz budžeta Kantona Sarajevo Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“.
Inicijativu upućujem prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te zahtjevam obrazloženje zašto je izostala podrška za pomoć i finansiranje Udruženju, s obzirom da je Ministarstvo upoznato sa programom rada Udruženja za 2013.godinu“.

Odgovor:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava inicijativu zastupnika Amira Zukića za finansijsku pomoć radu Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“. Smatramo da je rad navedenog udruženja od izuzetnog značaja iz razloga jer se isto bavi pružanjem različitih vidova podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i njiihovim porodicama.

Inicijativu ćemo realizovali na način da će rad navedenog udruženje u 2014.godini biti podržan budžetskim sredstvima sa pozicije ovog ministarstva u iznosu od 10.000,00 KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Bajramović Srna Segmedina,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na predzadnjim sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo, razmatrani su statuti javnozdravstvenih ustanova s područja Kantona Sarajevo te je na ista data saglasnost. Postavljam pitanje kada će se na dnevnom redu ove skupštine naći Statut Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu koji je da podsjetim, nadležnim organima Kantona Sarajevo dostavljen još u septembru 2012. Godine. Stoga urgiram hitno dostavljanje Statuta UKC Sarajevo u proceduru davanja saglasnosti prema Skupštini KS. Napominjem da statut UKC Sarajevo nije upućen u proceduru davanja saglasnosti prema Skupštini KS ni nakon donošenja Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU KCUS broj: 01-05-14304/13 od 15.05.2013. godine objavljen u Sl. Novinama KS“, br. 20/13.
KCU Sarajevo ne može biti talac nijednog nivoa vlasti, te mora imati statut kao opći akt usklađen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a kojim se uređuje organizacija i poslovanje ove zdravstvene ustanove. Iz tog razloga insistiram da na predstojećoj sjednici Skupštine KS razmatramo Statut UKC Sarajevo a s ciljem davanaj saglasnosti na isti saglasno članu 63. Stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Odgovor:

U Kantonu Sarajevo je preko 600.000 stanovnika kojima Klinički centar Univerziteta u Sarajevu obezbjeđuje odgovarajući nivo zdravstvene zaštite. Pored toga, a s obzirom na visok standard zdravstvene zaštite koji se obezbjeđuje u ovom kantonu, prema njemu je izražena i neselektivna migracija stanovništva iz drugih kantona slabije ekonomske moći.
I pored činjenice da je rok za usklađivanje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti istekao u augustu mjesecu 2012.g, Federacija BiH još uvijek nije pokrenula inicijativu za preuzimanje osnivačkih prava nad KCUS. Odredbom člana 234. Zakona o...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Bajrović Izudin,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

U članu 9. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12) nabrojani su izvori finansiranja, pa postavlja pitanje:
-Zašto nije obuhvaćena kamata na sredstava etažnih vlasnika koja upravitelj drži u bankama?
- Ko sada ubire ovu kamatu?
- Da li su etažni vlasnici oštećeni po ovom pitanju?
U članu 35. Zakona propisano je da osnivači firmi upravitelja svojom imovinom garantuju i odgovaraju za sredstva etažnih vlasnika.
-Obzirom na mogućnost da osnivač nema svoje lične imovine, da li je ovo dovoljna garancija za sredstva etažnih vlasnika koja se na nivou godine prikupe u iznosu od 15.000.000 KM?
- Zašto Zakonom i podzakonskim aktom nije propisano da jedan od uslova za obavljanje poslova upravitelja budu odgovarajuće garancije?
- Ko će biti u obavezi da nadoknadi sredstva etažnim vlasnicima ako neki od upravitelja ode u stečaj?"

Odgovor:

ODGOVOR:

Činjenica je da su članom 9. Zakona nabrojani izvori finansijranja za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom i da istim nije propisana kamata kao izvor finansiranja.
Međutim, članom 10. Zakona je propisano da naknadu za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, etažni vlasnici uplaćuju na poseban transakcijski račun upravitelja otvoren isključivo za poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom ili na poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravitelja, otvorenog isključivo za poslove...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo stambene politike

Brigić Ivan,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Moje pitanje je bilo, što je Kolegij jednoglasno usvojio da se doda na kraju šta se predlaže.
To nikad nisam dobio. Pa molim pismeni i detaljan odgovor, sa imenima poslanika, sa ukupnim iznosom sredstava, sa pojedinačnim imenima poslanika i sa prijedlogom mjera koje će se poduzeti da se to stanje prevaziđe

Odgovor:

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja nije mogla odgovoriti na postavljeno pitanje iz razloga što je pitanje nejasno, te predlaže zastupniku Ivanu Brigiću da pitanje precizira.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

Crnogorac Branislav,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je da je zagađenost u glavnom bh. gradu enormna, te je Sarajevo proglasila najzagađenijim gradom Evrope u protekle dvije godine. Mislim da svi vidimo i osjetimo kako su ogromna aerozagađenja. Da ne bismo za koju godinu imali povećan broj karcinoma pluća, smatram da već sada hitno moramo djelovati. Ova problematika je kompleksna.
Pitam, šta se konkretno uradilo po ovom pitanju? Da li se na ulicama kontrolišu vozila, da li se neispravna isključuju, da li se kod velikih potrošača može naći alternativni način grijanja? Da li i dalje čekamo samo da zima prođe ili se nešto uistinu konkretno i radi?
Ovo je boljka našeg grada, koja donosi zdravstvene probleme svim njegovim žiteljima

Odgovor:

ODGOVOR:

Zaštita kvaliteta zraka u Federaciji BiH je regulisana Zakonom o zaštiti zraka («Službene novine FBiH» broj 33/03 i 4/10), na osnovu kojeg je doneseno više pravilnika. S ciljem provođenja Federalnog zakona, te zbog potrebe da se regulišu pitanja, kojima se iskazuju specifičnosti Kantona u odnosu na druga područja, a koja se ogledaju u kotlinskom položaju, temperaturnim inverzijama, velikom broju stacionarnih i mobilnih izvora zagađenja, donesena je i 27.12.2012.godine od strane Skupštine, Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo ( „...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Efendić Faruk,

Saziv: 2010-2014
23.12.2013

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Po kom pravnom osnovu i zakonskoj regulativi je policijski komesar predložio a ministar MUP KS donio rješenje kojim je 2 puta u tekućoj 2013.godini isplatio, odnosno nagradio sve policijske službenike u MUP-u KS čiji je broj cca 1300 i to u iznosu od 30% osnovne plate za postignute izvanredne rezultate u radu. Prilikom donošenja rješenja policijski komesar i ministar prekršili su član 3 Instrukcije o uvjetima i kriterijima za određivanje dodatka za izvanredne radne rezultate policijskih službenika. Pomenuti član 3. Instrukcije jasno i precizno utvrđuje kriterije za davanje prijedloga za određivanje jednokratnog dodatka na plaću. Navest ću samo neke značajnije kriterije ove Instrukcije:
-hvatanje učinioca na licu mjesta izvršenja krivičnog djela,
-rješavanje, otkrivanje i dokumentovanje najtežih krivičnih djela izvršenih od strane napoznatih izvršioca (npr terorizma, ubistvo, teški slučajevi razbojničke krađe ili razbojništva, silovanja, krađa motornih vozila i drugih teških krađa.)
-pronalazak i lišavanje slobode lica za kojima su nadležni sudovi izdali potjernicu ili za kojima su izdate lokalne potrage i sl.
Dakle prosto je nemoguće da su svi policijski službenici u MUP KS, zadovoljili pomenute kriterije iz Instrukcije, te stekli pravo na dodatak za izvanredne rezultate rada. S obzirom da se radi o isplati značajnijih finansijskih sredstava, sredstva građana KS, te o mogućoj zloupotrebi položaja i ovlasti, zahtjevam od nadležnih organa u KS (kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, tužilaštvo Kantona Sarajevo kao i finansijsku policiju) da preispitaju zakonitost donesenog rješenja i na adekvatan način sankcionišu predlagače i donosioce gore navedenog rješenja.

Odgovor:

ODGOVOR:

Pravni osnov za dodjelu jednokratnog dodatka na plaću za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je slijedeći:
- Član 88. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj:25/06 i 4/08) kojim je propisano da na osnovu izvanrednih i objektivno ocijenjenih radnih rezultata policijskog službenika ministar na prijedlog policijskog komesara može odlučiti o jednokratnom dodatku na plaću tom službeniku do 30% od osnovne plaće. Dodatak za izvanredne radne rezultate može se isplatiti istom policijskom službeniku dva...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova