Koliko je u posljednjih godinu dana sankcionisano taksi vozila, koja su rad obavljali na crno tj. bez taksi licence na podrušju Kantona Sarajevo".

Crnogorac Branislav
Pitanje

Koliko je u posljednjih godinu dana sankcionisano taksi vozila, koja su rad obavljali na crno tj. bez taksi licence na podrušju Kantona Sarajevo".

Odgovor: 

O D G O V O R :

Kantonalna saobraćajna inspekcija, koja kao nadležni organ vrši inspekcijski nadzor nad obavljanjem taxi prijevoza, djeluje u sastavu Inspektorata saobraćajne i cestovne inspekcije kao posebna organizaciona jedinica pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

U toku 2013.godine inspekcijski nadzor u oblasti saobraćaja obavljala su 4 kantonalna saobraćajna inspektora (od kojih su dva saobraćajna inspektora zasnovali radni odnos u toku mjeseca decembra 2012.god.). Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo i provedenog Javnog konkursa Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije kadrovski je sa danom 16.12.2013. godine popunjen sa 5 saobraćajnih inspektora tako da Inspektorat trenutno broji 9 kantonalnih saobraćajnih inspektora.

Zbog prisutne problematike na području Kantona Sarajevo u oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza, prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoz kao i javnog linijskog prijevoza putnika prioritet u programskim zadacima kantonalne saobraćajne inspekcije u 2013.godini dat je inspekcijkim nadzorima ovih vrsta prijevoza sa posebnim akcentom na pružanje usluga taxi prijevoza.

Inspekcijki nadzori su vršeni kotinuirano sa organizovanjem rada u dvije smjene sa ciljem što većeg prisustva inspektora na terenu i povećanja efikasnosti uz obavljanje većeg broja inspekcijskih nadzora.

Nakon donošenja Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-17477-34/13 od 13.06.2013.godine kojim je se zadužuje Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo da pojača inspekcijski nadzor u oblasti taxi prijevoza, rješenjem direktora Kantonalne uprave uveden je prekovremeni rad sa ciljem cjelodnevnih inspekcijkih nadzora kao i inspekcijkih nadzora u dane vikenda. U inspekcijke nadzore nad obavljanjem usluga taxi i rentakar prijevoza aktivno su bili uključeni i tržišno-turistički inspektori , inspektori rada kao i sanitarni inspektori.

U toku 2013.godine kantonalni saobraćajni inspektori prilikom vršenja inspekcijkog nadzora nad obavljanjem javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza kao i prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoza-iznajmljivanje vozila sa vozačem izvršili su 1790 inspekcijkih nadzora u toku kojih je 109 vozila isključeno iz saobraćaja, doneseno 339 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti do ispunjenja uslova za obavljanje istih, izdata 632 prekršajna naloga sa visinom izrečenih kazni u iznosu od 297.323,00 KM.

Tabela1. Tabelarni prikaz izvršenih inspekcijskih nadzora i donesenih mjera kantonalnih saobraćajnih inspektora u toku 2013.godine

IZVJEŠTAJNI PERIOD/GODINA BROJ IZVRŠENIH INSPEKCIJSKIH NADZORA BROJ VOZILA ISKLJUČENIH IZ SAOBRAĆAJA BROJ RJEŠENJA O PRIVREMENOJ ZABRANI BROJ IZDATIH PREKRŠAJNIH NALOGA VISINA IZREČENIH NOVČANIH KAZNI

2013.god. 1790 109 339 632 297. 323,00 KM

Programska orijentacija kantonalne saobraćajne inspekcije u periodu od 01.01.2014. do 30.06. 2014. godine bila je usmjerena na vršenje inspekcijskih nadzora u oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza, prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoz iznajmljivanje vozila sa vozačem mada su kontinurano vršeni i inspekcijki nadzori javnog linijskog prijevoza putnika-gradski prijevoz (Gras-Centrotrans) kao javni prijevoz tereta-teretni saobraćaj.

U oblasti javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza, prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoz iznajmljivanje vozila sa vozačem organizovan je cjelodnevni inspekcijski nadzor u periodu od 08oo-2200 sati sa radom četiri inspektorska tima raspoređenim na rad u dvije smjene

Inspekcijski nadzori na terenu su vršeni uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova tako da su saobraćajni inspektori svoj rad na terenu usklađivali sa mogućnostima policijskih službenika.

Stupanjem na snagu Zakona o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo (31.03.2014. godine) pored kantonalnih saobraćajnih inspektora poslove kontrole taksi vozila i vozača u skladu sa odredbama istog vrše i policijski službenici ovlašteni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Podatke o broju izvršenih kontrola od strane ovlaštenih policijskih službenika potrebno je tražiti od MUP-a Kantona Sarajevo jer ovaj organ istim ne raspolaže.

Od dana stupanja na snagu Zakona o taxi prijevozu u Kantonu Sarajevo, Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije od strane ovlaštenih policijskih službenika zaprimio je 19 (devetnaest) službenih zabilješki sa potvrdom o privremenom oduzimanje potvrde o registraciji i registarskim tablicama na osnovu kojih su nakon provedenog inspekcijskog nadzora ( sačinjavanja zapisnika) poduzete zakonom predviđene radnje od strane inspektora, odnosno donesena rješenja o isključenju vozila iz saobraćaja i podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

U periodu januar-juni 2014.godine kantonalni saobraćajni inspektori prilikom vršenja inspekcijkog nadzora javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taxi prijevoza kao i prijevoza za vlastite potrebe-rentakar prijevoza-iznajmljivanje vozila izvršili su 1165 inspekcijskih nadzora tokom kojih je 38 vozila isključeno iz saobraćaja, doneseno 239 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja prijevoza do ispunjenja uslova za obavljanje istog, podnesena su 34 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 906 prekršajnih naloga kojima su izrečene novčane kazne u visini od 452. 378,00 KM.

Tabela2. Tabelarni prikaz izvršenih inspekcijskih nadzora i donesenih mjera kantonalnih saobraćajnih inspektora za period od 01.01.2014. do 30.06.2014.(januar-juni 2014.)

2014
godina/mjesec BROJ IZVRŠENIH
INSPEKCIJSKIH NADZORA BROJ VOZILA ISKLJUČENIH IZ SAOBRAĆAJA BROJ DONEŠENIH RJEŠENJA O ZABRANI BROJ PODNESENIH ZAHTJEVA ZA POKRETANJEPREKRŠAJNOG POSTUPKA BROJ IZDATIH PREKRŠAJNIH NALOGA VISINA IZREČENIH NOVČANIH KAZNI

JANUAR 219 3 39 0 154 62. 314,00 KM
FEBRUAR 267 0 82 0 140 44. 874,00 KM
MART 306 2 54 0 184 80. 020,00 KM
APRIL 160 16 38 16 134 82. 208,00 KM
MAJ 117 9 14 11 181 110. 460 ,00 KM
JUNI 96 8 12 7 113 72. 502,00 KM
UKUPNO
JAN.-JUNI 2014 1165 38 239 34 906 452. 378,00 KM

Tabela3. Tabelarni prikaz izvršenih inspekcijskih nadzora i donesenih mjera kantonalnih saobraćajnih inspektora za period od 01.01.2013. do 30.06.2014.(januar 2013 - juni 2014.)

IZVJEŠTAJNI PERIOD/ GODINA
BROJ IZVRŠENIH INSPEKCISKIH NADZORA BROJ VOZILA ISKLJUČENIH IZ SAOBRAĆAJA BROJ DONESENIH RJEŠENJA O ZABRANI BROJ PODNESENIH ZAHTJEVA ZA POKRETANJE
PREKRŠAJNOG POSTUPKA BROJ IZDATIH
PREKRŠAJNIH NALOGA VISINA IZREČENIH NOVČANIH KAZNI

2013 1790 109 339 0 632 297. 323,00 KM
2014
01.01.-30.06. 1165 38 239 34 906 452. 378,00 KM
UKUPNO
01.01.2013.-30.06.2014 2955 147 578 34 1538 749. 756,00 KM

Kontinuirani cjelodnevi inspekcijki nadzori započeti u januaru 2013.godine doveli su do poboljšanja sveukupnog stanja u oblasti taksi prijevoza tako da će programska orijentacija rada kantonalne saobraćajne inspekcije i u narednom periodu biti usmjerena na inspekcijske nadzore taxi prijevoza s tim što su obzirom na problematiku prisutnu u javnom linijskom prijevozu putnika, gradskom prijevozu kao i javnom prijevozu tereta planirani inspekcijski nadzori i na ove okolnosti.