Informacija sačinjena u skladu sa Zaključkom Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-244/24 od 19.03.2024. godine

Puni naziv tačke: 

Informacija sačinjena u skladu sa Zaključkom Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo broj:01-04-244/24 od 19.03.2024. godine, i to:Informaciju o poduzetim aktivnostima Ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i planiranim projektima, Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo-Uprave policije, Informaciju Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Informaciju Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Informaciju Kantonalnog tužilaštva.

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs